شرارت ذاتی
" تا زمانیکه سعی می کنیم در درون خود قلمرویی را حفظ کنیم که متعلق به خودمان باشد و نه…
آیا کتاب مقدس موجودیت برزخ را تعلیم می دهد؟
برخی از رسوم مسیحیت اینطور تعلیم می دهند که مسیحیانی که پس از گذراندن یک مشارکت خوب با کلیسا فوت…
بدنبال رهبر
در باب ششم کتاب اشعیا رویایی برای ما بثت رسیده است که براستی با شکوه و دهشتناک می باشد. اشعیا…
راهی‌ به سوی تخت پادشاهی(2)
" داود بن یسی را مرغوب دل خود یافته ام" اعمال ۲۲:۱۳داود در جوانی خود برای پادشاهی مسح شد اما…
ساختار رهبری در کلیسای مسیح
هنگامی که به تاریخ کلیسا نظر می اندازیم، متوجه حقیقت تلخی می شویم که هرگز نمی توان کتمان کرد. حقیقتی…
راهی‌ به سوی تخت پادشاهی
"داود بن یسی را مرغوب دل خود یافته ام" (اعمال۱۳:۲۲) هرگاه خدا مردی را به عنوان "مرغوب دل خود" توصیف…
نگاهی بر موعظه کامیابی و سلامتی
خدایا بر ما رحم کن اگر انجیل حقیقت و رنج را ندیده گرفتیم و کالای مسموم ثروت، تندرستی و کامیابی…
چطور علم طب مدرن عهد عتیق را بازگو می کند؟
بسیاری از قوانین در پنج کتاب اول عهد عتیق بیان کننده مسائل بهداشتی و سلامتی به یهودیها است. الهیدانان برای…
آیا عیسی «جنگ گریزی» را تعلیم می دهد؟
حوادث پس از ۱۱ سپتامبر و نتیجتاً جنگ با تروریست، دوباره این موضوع را به میان آورد که واقعاً دید…
صفحه14 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131