دوری و چاره
جهان در بند اهریمن گرفتار نکوئی با بدی مشغول پیکار
شهر خدا
پیروان مسیح خداوند از یکی شهر و یکی شاه دارند
نامه اول یوحنا، برگردان به شعر فارسی
درباره واژه زندگی آن چه از آغاز بود و دیده ایم آن چه بود و آن چه خود بشنیده ایم
او برای نجات گمشده آمد
او برای نجات گمشده آمد ناگاه دو مرد سفیدپوش در کنارشان ایستادند و گفتند:ای مردان جلیلی چرا ایستاده به آسمان…
پطرس
کشیده شد پطرس به زنجیرها دعا کردند همه کلیسا
شاه شاهان
شاه شاهان، رب الارباب منجی ما در هر زمان
صفحه7 از7