2 انبیای کذبه

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم پطرس


پیغمبران و معلمان دروغین

1. اما قوم اسرائیل علاوه بر پیامبران راستین ، پیامبران دروغین هم داشتند و شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت. آنها مخفیانه تعالیم غلط و زیان بخش به میان شما خواهند آورد و همان مولائی را که آنها را خرید انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر سر خود خواهند آورد.
2. عدهً زیادی ، آنها و راه های هرزهً آنها را دنبال خواهند کرد و به خاطر ایشان راه حقیقت مورد اهانت قرار خواهد گرفت.
3. از روی طمع و با داستان های جعلی خود ، شما را استثمار خواهند کرد اما ، کیفری که از مدتها پیش برای آنان مقرر شده بود در انتظار آنها و هلاکت در کمین آنان است.
4. شما می دانید که خدا فرشتگانی را که گناه کردند بدون تنبیه رها نکرد ، بلکه آنان را به گودالهای تاریک دوزخ فرستاد تا در آنجا برای داوری نگاهداری شوند.
5. خدا همچنین دنیای قدیم را بدون کیفر نگذاشت ، بلکه بر دنیای بدکاران سیل جاری ساخت. تنها کسانی که نجات یافتند نوح ، آن رسول راستی و درستی با هفت نفر دیگر بود.
6. خدا شهرهای سدوم و غموره را محکوم و ویران ساخته به خاکستر تبدیل کرد تا برای آدمیان دیگر که می خواهند در گناه زندگی کنند عبرتی باشد.
7. خدا لوط را که مردی نیک بود و از رفتار هرزهً شریران رنج می برد رها ساخت ،
8. زیرا آن مرد نیکو که در میان آنان بسر می برد همه روزه اعمال زشتی را می دید و می شنید که قلب پاکش را عذاب می داد.
9. پس به این نتیجه می رسیم که خدا می داند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز باز پسین تحت عقوبت نگاهدارد ،
10. مخصوصاً آنانی که خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و هر قدرتی را خوار می شمارند. این معلمین دروغین ، بی باک و خودبین هستند و هیچ حرمتی به موجودات آسمانی نشان نمی دهند و بر عکس به آنان اهانت می نمایند.
11. حتی فرشتگان که از این معلمین دروغین بسیار قوی تر و تواناترند این موجودات آسمانی را در پیشگاه خداوند با بدزبانی متهم نمی سازند
12. اما این اشخاص مانند جانوران وحشی و بی شعور فقط به این منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و کشته شوند. به چیزهائی توهین می کنند که نمی فهمند ، پس مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد.
13. و در عوض بدی که کرده اند بدی خواهند دید. خوشی آنان در این است که در روز روشن شهوات نفسانی خود را ارضا نمایند. آنها لکه ها و زخم های گندیدهً بدن شما هستند و وقتی بر سر سفره شما می آیند از این که فکر می کنند شما را فریب داده اند لذت می برند
14. می خواهند به هیچ چیز بجز روسپیان نظر نکنند واشتهای آنها برای گناه سیری ناپذیر است. و آنها افرادی را که هنوز در ایمان قوی نشدند با اغوا به دام خود می اندازند. دلهایشان با طمع و حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا هستند.
15. راه راست را ترک گفته و منحرف شده اند از راهی رفته اند که « بلعام » پسر بصور در پیش گرفت ، کسی که پولی را که مزد خلاف کاریش بود دوست می داشت.
16. اما او به خاطر خلافکاری خود ملامت شد زیرا الاغ زبان بسته ای به صدای انسان تکلم کرد و اعمال دیوانه وار آن پیامبر را موقوف ساخت.
17. این اشخاص مانند چشمه های خشکیده و یا ابرهائی هستند که جلوی بادهای طوفان رانده می شوند و تاریکی غلیظ دوزخ در انتظار آنها است.
18. سخنان کبر آمیز واحمقانه به زبان می آورند و با استفاده از طعمهً شهوات جسمانی و هرزگی ، کسانی را که تازه از یک زندگی غلط و گناه آلود فرار کرده اند بدام می اندازند.
19. به آنان وعدهً آزادی می دهند در حالی که خودشان بردگان فساد هستند ، زیرا آدمی بردهً هر چیزی است که او را مغلوب خود ساخته است
20. آنان یکبار از راه معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح از ناپاکی های این دنیا دست شستند ولی اگر بار دیگر آنها گرفتار و مغلوب ناپاکی ها شوند ، حالت آخر آنها از اولشان بدتر خواهد بود.
21. برای آنان بهتر می بود که هرگز راه نیکی مطلق را نمی شناختند تا این که آن را بشناسند و از آن فرمان مقدس که به آنان داده شد روی بگردانند.
22. آنچه برای آنان اتفاق افتاد نشان می دهد که این مثل راست است : « سگ بطرف آنچه استفراغ کرده است بر می گردد » و « خوکی که شسته شده است برای غلطیدن در گل باز می گردد.»


ترجمه قدیمی(دوم پطرس)


انبياي‌ كذبه‌
لكن‌ در ميان‌ قوم‌، انبياي‌ كَذَبِه‌ نيز بودند،چنانكه‌ در ميان‌ شما هم‌ معلّمان‌ كَذَبَه‌ خواهند بود كه‌ بدعتهاي‌ مهلك‌ را خُفيةً خواهند آورد و آن‌ آقايي‌ را كه‌ ايشان‌ را خريد انكار خواهند نمود و هلاكت‌ سريع‌ را بر خود خواهند كشيد؛ 2 و بسياري‌ فجور ايشان‌ را متابعت‌ خواهند نمود كه‌ به‌ سبب‌ ايشان‌ طريق‌ حق‌، مورد ملامت‌ خواهد شد. 3 و از راه‌ طمع‌ به‌ سخنان‌ جعلي‌ شما را خريد و فروش‌ خواهند كرد كه‌ عقوبت‌ ايشان‌ از مدّت‌ مديد تأخير نمي‌كند و هلاكت‌ ايشان‌ خوابيده‌ نيست‌.
4 زيرا هرگاه‌ خدا بر فرشتگاني‌ كه‌ گناه‌ كردند، شفقت‌ ننمود بلكه‌ ايشان‌ را به‌ جهنّم‌ انداخته‌، به‌ زنجيرهاي‌ ظلمت‌ سپرد تا براي‌ داوري‌ نگاه‌ داشته‌ شوند؛ 5 و بر عالمِ قديم‌ شفقت‌ نفرمود بلكه‌ نوح‌، واعظِ عدالت‌ را با هفت‌ نفر ديگر محفوظ‌ داشته‌، طوفان‌ را بر عالم‌ بي‌دينان‌ آورد؛ 6 و شهرهاي‌ سدوم‌ و عموره‌ را خاكستر نموده‌، حكم‌ به‌ واژگون‌ شدن‌ آنها فرمود و آنها را براي‌ آناني‌ كه‌بعد از اين‌ بي‌ديني‌ خواهند كرد، عبرتي‌ ساخت‌؛ 7 و لوطِ عادل‌ را كه‌ از رفتار فاجرانه‌ بي‌دينان‌ رنجيده‌ بود رهانيد. 8 زيرا كه‌ آن‌ مرد عادل‌ در ميانشان‌ ساكن‌ بوده‌، از آنچه‌ مي‌ديد و مي‌شنيد، دل‌ صالح‌ خود را به‌ كارهاي‌ قبيح‌ ايشان‌ هرروزه‌ رنجيده‌ مي‌داشت‌. 9 پس‌ خداوند مي‌داند كه‌ عادلان‌ را از تجربه‌ رهايي‌ دهد و ظالمان‌ را تا به‌ روز جزا در عذاب‌ نگاه‌ دارد. 10 خصوصاً آناني‌ كه‌ در شهوات‌ نجاست‌ در پي‌ جسم‌ مي‌روند و خداوندي‌ را حقير مي‌دانند.
اينها جسور و متكبّرند و از تهمت‌زدن‌ بر بزرگان‌ نمي‌لرزند. 11 و حال‌ آنكه‌ فرشتگاني‌ كه‌ در قدرت‌ و قوّت‌ افضل‌ هستند، پيش‌ خداوند بر ايشان‌ حكم‌ افترا نمي‌زنند. 12 لكن‌ اينها چون‌ حيوانات‌ غيرناطق‌ كه‌ براي‌ صيد و هلاكت‌ طبعاً متولّد شده‌اند، ملامت‌ مي‌كنند بر آنچه‌ نمي‌دانند و در فساد خود هلاك‌ خواهند شد. 13 و مزد ناراستي‌ خود را خواهند يافت‌ كه‌ عيش‌ و عشرت‌ يك‌ روزه‌ را سرور خود مي‌دانند. لكّه‌ها و عيبها هستند كه‌ در ضيافت‌هاي‌ محبّتانه‌ خود عيش‌ و عشرت‌ مي‌نمايند وقتي‌ كه‌ با شما شادي‌ مي‌كنند. 14 چشمهاي‌ پر از زنا دارند كه‌ از گناه‌ بازداشته‌ نمي‌شود، و كسان‌ ناپايدار را به‌ دام‌ مي‌كشند؛ ابناي‌ لعنت‌ كه‌ قلب‌ خود را براي‌ طمع‌ رياضت‌ داده‌اند، 15 و راه‌ مستقيم‌ را ترك‌ كرده‌، گمراه‌ شدند و طريق‌ بَلعام‌ بن‌ بَصور را كه‌ مزد ناراستي‌ را دوست‌ مي‌داشت‌، متابعت‌ كردند. 16 لكن‌ او از تقصير خود توبيخ‌ يافت‌ كه‌ حمار گنگ‌ به‌ زبان‌ انسان‌ متنطّق‌ شده‌، ديوانگيِ نبي‌ را توبيخ‌ نمود.
17 اينها چشمه‌هاي‌ بي‌آب‌ و مِه‌هاي‌ رانده‌شده‌ به‌ بادِ شديد هستند كه‌ براي‌ ايشان‌ ظلمتِ تاريكيِ جاوداني‌، مقرّر است‌. 18 زيرا كه‌ سخنان‌ تكبّرآميز و باطل‌ مي‌گويند و آناني‌ را كه‌ از اهل‌ ضلالت‌ تازه‌ رستگار شده‌اند، در دام‌ شهوات‌ به‌ فجور جِسمي‌ مي‌كشند، 19 و ايشان‌ را به‌ آزادي‌ وعده‌ مي‌دهند و حال‌ آنكه‌ خود غلام‌ فساد هستند، زيرا هرچيزي‌ كه‌ بر كسي‌ غلبه‌ يافته‌ باشد، او نيز غلام‌ آن‌ است‌. 20 زيرا هرگاه‌ به‌ معرفت‌ خداوند و نجات‌دهنده‌ ما عيسي‌ مسيح‌ از آلايش‌ دنيوي‌ رستند و بعد از آن‌، بار ديگر گرفتار و مغلوب‌ آن‌ گشتند، اواخر ايشان‌ از اوايل‌ بدتر مي‌شود. 21 زيرا كه‌ براي‌ ايشان‌ بهتر مي‌بود كه‌ راه‌ عدالت‌ را ندانسته‌ باشند از اينكه‌ بعد از دانستن‌ بار ديگر از آن‌ حكم‌ مقدّس‌ كه‌ بديشان‌ سپرده‌ شده‌ بود، برگردند. 22 لكن‌ معني‌ مَثَل‌ حقيقي‌ بر ايشان‌ راست‌ آمد كه‌ «سگ‌ به‌ قي‌ خود رجوع‌ كرده‌ است‌ و خَنزيرِ شسته‌ شده‌، به‌ غلطيدن‌ در گِل‌.»

ترجمه تفسیری

معلمين‌ دروغين‌ و عاقبت‌ كار آنان‌
اما در آن‌ روزگاران‌، انبياي‌ دروغين‌ نيز بودند ،همانطور كه‌ در ميان‌ شما نيز معلمين‌ دروغين‌ پيدا خواهند شد كه‌ با نيرنگ‌، دروغهايي‌ درباره‌ خدا بيان‌ خواهند كرد و حتي‌ با سَرور خود، مسيح‌ كه‌ايشان‌ را با خون‌ خود خريده‌ است‌، سر به‌ مخالفت‌ برخواهند داشت‌. اما ناگهان‌ سرنوشتي‌ هولناك‌ دچار آنها خواهد شد. 2 عده‌اي‌ بسيار، تعاليم‌ مضر و خلاف‌ اخلاق‌ ايشان‌ را پيروي‌ خواهند كرد و به‌ سبب‌ همين‌ افراد، راه‌ مسيح‌ مورد اهانت‌ و تمسخر قرار خواهد گرفت‌.
3 اين‌ معلم‌نماها از روي‌ طمع‌، با هرگونه‌ سخنان‌ نادرست‌ خواهند كوشيد پول‌ شما را به‌ چنگ‌ بياورند. اما خدا از مدتها پيش‌ ايشان‌ را محكوم‌ فرموده‌؛ پس‌ نابودي‌شان‌ نزديك‌ است‌. 4 خدا حتي‌ از سر تقصير فرشتگاني‌ كه‌ گناه‌ كردند نگذشت‌، بلكه‌ ايشان‌ را در ظلمت‌ جهنم‌ محبوس‌ فرمود تا زمان‌ داوري‌ فرا رسد. 5 همچنين‌، در روزگاران‌ گذشته‌، پيش‌ از طوفان‌، بر هيچكس‌ ترحم‌ نفرمود، جز بر نوح‌ كه‌ راه‌ راست‌ خدا را اعلام‌ مي‌كرد، و بر خانواده‌ او كه‌ هفت‌ نفر بودند. در آن‌ زمان‌، خدا همه‌ مردم‌ خدانشناس‌ دنيا را با طوفاني‌ عالمگير بكلي‌ نابود ساخت‌. 6 مدتها پس‌ از آن‌، خدا شهرهاي‌ «سدوم‌» و «عموره‌» را به‌ تلي‌ از خاكستر تبديل‌ نمود و از صفحه‌ روزگار محو ساخت‌، تا در آينده‌ درسي‌ باشـد براي‌ تمام‌ خدانشناسان‌ و بي‌دينان‌.
7و8 اما در همان‌ زمان‌، خدا «لوط‌» را از سدوم‌ نجات‌ داد، زيرا او مرد درستكاري‌ بود و از رفتار و سخنان‌ قبيح‌ و هرزه‌ و گناه‌آلودي‌ كه‌ هر روز از ساكنان‌ شهر مي‌ديد و مي‌شنيد، رنج‌ مي‌برد و به‌ تنگ‌ مي‌آمد. 9 به‌ همين‌ ترتيب‌ خدا مي‌تواند من‌ و شما را نيز از وسوسه‌هاي‌ اطرافمان‌ رهايي‌ بخشد و به‌ مجازات‌ مردم‌ خدانشناس‌ ادامه‌ دهد تا سرانجام‌ روز داوري‌ فرا برسد. 10 مجازات‌ خدا خصوصاً بر كساني‌ سخت‌ خواهد بود كه‌ بدنبال‌ خواسته‌هاي‌ ناپاك‌ و جسماني‌ خود مي‌روند و تابع‌ هيچ‌ قدرتي‌ نيستند. اينان‌ چنان‌ گستاخ‌ هستند كه‌ حتي‌ موجودات‌ آسماني‌ را نيز به‌ باد تمسخر مي‌گيرند؛ 11 درحاليكه‌ فرشتگان‌ آسماني‌ كه‌ در حضور خدا هستند و صاحب‌ قدرت‌ و قوتي‌ بسيار برتر از اين‌ معلم‌نماها مي‌باشند، هرگز به‌ اين‌ موجودات‌ توهين‌ نمي‌كنند.
12 اين‌ معلمين‌ دروغين‌ و فريبكار، مانند حيوانات‌وحشي‌ كه‌ براي‌ شكار و كشته‌ شدن‌ آفريده‌ شده‌اند، فقط‌ بر اساس‌ غريزه‌ خود عمل‌ مي‌كنند، و هر كاري‌ را كه‌ غريزه‌شان‌ حكم‌ مي‌كند، انجام‌ مي‌دهند. اينان‌، هرچه‌ را كه‌ نمي‌فهمند مسخره‌ مي‌كنند، غافل‌ از اينكه‌ روزي‌ مانند همان‌ حيوانات‌ نابود خواهند شد.
13 بلي‌، مزد اين‌ معلم‌نماها همين‌ است‌، زيرا روزهاي‌ عمر خود را به‌ خوشگذرانيهاي‌ گناه‌آلود مي‌گذرانند. وجود ايشان‌ در ميان‌ شما باعث‌ ننگ‌ و رسوايي‌ است‌؛ خود را درستكار نشان‌ مي‌دهند تا در ضيافتهاي‌ كليسايي‌ شما داخل‌ شوند. 14 به‌ هر زني‌ با نظر ناپاك‌ نگاه‌ مي‌كنند و از زناكاري‌ هرگز سير نمي‌شوند؛ زنان‌ بي‌اراده‌ را به‌ نيرنگ‌ به‌ دام‌ مي‌اندازند؛ ايشان‌ خود را طمعكار بار آورده‌اند و زير لعنت‌ و محكوميت‌ خدا قرار دارند. 15 از راه‌ راست‌ خارج‌ شده‌، مانند «بلعام‌» پسر «بعور» گمراه‌ شده‌اند. بلعام‌ پولي‌ را كه‌ از انجام‌ ناراستي‌ بدست‌ مي‌آورد، دوست‌ مي‌داشت‌؛ 16 اما وقتي‌ الاغ‌ او به‌ زبان‌ انسان‌ به‌ حرف‌ آمد و او را سرزنش‌ و توبيخ‌ كرد، از رفتار نادرست‌ خود دست‌ كشيد.
17 اين‌ اشخاص‌ همچون‌ چشمه‌هاي‌ خشكيده‌، نفعي‌ به‌ كسي‌ نمي‌رسانند، و مانند ابرهايي‌ كه‌ به‌ هر سو رانده‌ مي‌شوند، ناپايدارند و تاريكي‌ ابدي‌ جهنم‌ انتظارشان‌ را مي‌كشد. 18 ايشان‌ به‌ گناهان‌ و اعمال‌ ناپاك‌ خود مي‌بالند، و آنان‌ را كه‌ تازه‌ از چنين‌ زندگي‌ گناه‌آلودي‌ نجات‌ يافته‌اند، با استفاده‌ از فريب‌ شهوت‌، باز به‌ دام‌ گناه‌ مي‌كشانند، 19 و مي‌گويند: «كسي‌ كه‌ نجات‌ يافته‌، آزاد است‌ هر كاري‌ مي‌خواهد بكند و هيچ‌ كار او گناه‌ بحساب‌ نخواهد آمد.» درحاليكه‌ خودشان‌ نيز آزاد نيستند بلكه‌ اسير شهوات‌ مي‌باشند، زيرا انساني‌ كه‌ تحت‌ تسلط چيزي‌ است‌، اسير آن‌ مي‌باشد.
20 هرگاه‌ كسي‌ با شناخت‌ خداوند و نجات‌ دهنده‌مان‌ عيسي‌ مسيح‌، از ناپاكي‌هاي‌ اين‌ دنيا رهايي‌ يابد، ولي‌ بعد از آن‌، بار ديگر اسير آن‌ آلودگيها گردد، وضعش‌ بدتر از سابق‌ مي‌شود. 21 اگر چيزي‌ درباره‌ مسيح‌ نمي‌دانست‌، برايش‌ بهتر بود از اينكه‌ مسيح‌ را بشناسد و سپس‌ به‌ احكام‌ مقدسي‌ كه‌ به‌ اوسپرده‌ شده‌ است‌، پشت‌ پا بزند. 22 آن‌ مَثَل‌ قديمي‌ چه‌ خوب‌ مي‌گويد كه‌ «سگ‌ به‌ قي‌ خود باز مي‌گردد و خوك‌ شسته‌ شده‌، بار ديگر در لجن‌ مي‌غلطد.» اين‌ مثل‌ درباره‌ اين‌ اشخاص‌ صدق‌ مي‌كند.

راهنمادوم‌ پطرس‌ 2 . ارتداد كليسا
ظهور معلمين‌ كذبه‌، در عهد جديد بارها و بارها ذكر شده‌ است‌. عيسي‌ نيز در ارتباط‌ با گرگهاي‌ درنده‌اي‌ كه‌ در لباس‌ ميشها به‌ گله‌ حمله‌ خواهند نمود، هشدار داده‌ بود (متي‌ 7 : 15). آنها باعث‌ گمراهي‌ بسياري‌ خواهند شد (متي‌ 24 : 11). پولس‌ نيز از ظهور گرگان‌ درنده‌خو در كليسا خبر داد كه‌ عقايد تحريف‌ شده‌اي‌ را تعليم‌ خواهند داد (اعمال‌ 20 : 29 و 30). پولس‌ دوباره‌ پيشگويي‌ مي‌كند كه‌ قبل‌ از آمدن‌ ثانوي‌ خداوند، در كليسا، سقوط‌ و انحراف‌ ترسناك‌ و عظيمي‌ از بروز ذات‌ شيطاني‌ بوجود خواهد آمد (دوم‌ تسالونيكيان‌ 1:2-12). پولس‌ باز دربارة‌ رسوخ‌ افراد بي‌خدا در رهبري‌ كليسا، پيشگويي‌ مي‌كند. آنها اشخاصي‌ رياكار و خيانتكاري‌ خواهند بود كه‌ در لباس‌ دينداري‌، كليسا را به‌ اصول‌ شيطاني‌ تعليم‌ خواهند داد (اول‌ تيموتائوس‌ 4 : 1 - 3 و دوم‌ تيموتائوس‌ 1:3-9). به‌ نظر مي‌رسد كه‌ يهودا نيز رسالة‌ خود را به‌ جهت‌ هشدار دربارة‌ تمايل‌ شوم‌ و خطرناك‌ به‌ سوي‌ ارتداد مي‌نويسد كه‌ در همان‌ روزها در كليسا آغاز شده‌ بود (يهودا 4-19). يوحناي‌ رسول‌ نيز در مكاشفه‌ 17 با اشاره‌ به‌ فاحشة‌ عظيم‌ در واقع‌ به‌ شرح‌ مفصلي‌ از وجود ارتداد مي‌پردازد.
پطرس‌، در رسالة‌ اول‌ خويش‌ كليسا را تشويق‌ مي‌كند كه‌ متحمل‌ سختي‌هاي‌ جفا بشوند و حالا در رسالة‌ دوم‌، اين‌ هشدار را به‌ كليسا مي‌دهد كه‌ در مقابل‌ انحراف‌ و سقوط‌ داخلي‌ مقاومت‌ كند.
او آنها را از بروز ارتداد خبر مي‌دهد. اين‌ ارتداد زماني‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ بسياري‌ از معلمين‌ به‌ خاطر پول‌ حاضر خواهند شد هر عمل‌ خلافي‌ را مرتكب‌ شوند. او طوري‌ به‌ اين‌ موضوع‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ گويا در آينده‌ به‌ وقوع‌ خواهد پيوست‌ (2 : 1). اما لحن‌ او در بعضي‌ از بخشها حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ اين‌ معلمين‌ در آن‌ زمان‌ نيز به‌ كليسا رسوخ‌ كرده‌ بودند.
پطرس‌ به‌ بدعتهاي‌ ممكن‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ توسط‌ اين‌ معلمين‌ كذبه‌ بوجود خواهند آمد (1). آنها فسق‌ و فجور را پيشه‌ خواهند نمود (2) و طمع‌ ورزيده‌ (3)، در شهوات‌ جسم‌ در پي‌ جسم‌ سلوك‌ خواهند نمود (10). آنها چون‌ حيوانات‌ غير ناطق‌ خواهند بود (12) كه‌ چشمان‌ پر از زنا دارند (14) و غلام‌ فساد (19) هستند. تبصره‌: اين‌ اصطلاحات‌ نه‌ به‌ اشخاص‌ دنيا بلكه‌ به‌ رهبران‌ داخلي‌ كليسا نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.
تصويري‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ ارائه‌ داده‌ شده‌، بسيار تأسف‌ بار است‌. حتي‌ در زمان‌ رسولان‌ نيز شيطان‌ در تخريب‌ تقدس‌ كليسا موفق‌ بوده‌ است‌. بعدها در انحرافي‌ كه‌ توسط‌ پاپها صورت‌ گرفت‌ نيز همين‌ موارد دنبال‌ مي‌شود. امروزه‌ نيز كه‌ در عصر روشنفكري‌ هستيم‌، انجيل‌ مسيح‌ با تمام‌ سادگي‌ و قدوسيتي‌ كه‌ داراست‌، در بسياري‌ از كليساها مخفي‌ مانده‌ و جاي‌ خود را به‌ اصولي‌ كه‌ شيطاني‌ و دنيوي‌ هستند، داده‌ است‌.

اگر شخصي‌ در كليسا ايجاد انحراف‌ و سقوط‌ نمايد، حقيقتاً مرتكب‌ گناه‌ فجيعي‌ شده‌ است‌. همة‌ بي‌خدايان‌، هلاك‌ خواهند شد. اين‌ يكي‌ از هشدارهايي‌ است‌ كه‌ در طول‌ كتاب‌مقدس‌ بارها تكرار شده‌ است‌. يكي‌ از بدترين‌ گناهان‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ در كليسا به‌ نام‌ مسيح‌، به‌ غالب‌ كردن‌ دروغ‌ به‌ جاي‌ حقيقت‌ مسيحي‌ بپردازد. اين‌ اشخاص‌ بايد بدانند كه‌ عاقبتي‌ مشابه‌ با سرنوشت‌ فرشتگان‌ سقوط‌ يافته‌ (4)، همچنين‌ افراد نامطيع‌ عصر نوح‌ (5) و سدوم‌ و عموره‌ (6) خواهند داشت‌.
  • مطالعه 1071 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %637 %1394 %14:%بهمن