2 تشویق به توجه؛ عیسی،مشابه برادران خود

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیان


نجات عظیم


1. به این سبب ما باید هر چه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم مبادا از راه منحرف شویم.
2. صحت کلامی که به وسیلهً فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضی روبرو می شد.
3. پس اگر مانجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتداء خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأئید کردند
4. و در ضمن ، خدا با آیات و و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق ارادهً خود گواهی آنان را تصدیق فرمود.

پیشوای ایمان ما

5. خدا فرشتگان را فرمانروایان جهان آینده ــ جهانی که موضوع سخن ماست ــ قرار نداد ،
6. بلکه در جائی از کتاب مقدس گفته شده است :« انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمائی ؟
7. اندک زمانی او را از فرشتگان پست تر گردانیدی. تاج جلال و افتخار رابر سر او گذاشتی ،
8. و همه چیز را تحت فرمان او در آوردی. » پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انسان در آورده ، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد ، اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد.
9. اما عیسی را می بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد ، زیرا او متحل مرگ شد تا به وسیلهً فیض خدا ، به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد.
10. شایسته بود که خدا ــ آفریدگار و نگهدار همه چیز ــ برای این که فرزندان بسیاری را به جلال برساند عیسی را نیز که پدید آورندهً نجات آنان است از راه درد و رنج به کمال رساند.
11. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می گرداند و آنانی که پاک می شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی عار ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند ،
12. چنانکه می فرماید : « نام ترا به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. »
13. و نیز گفته است : « به او توکل خواهم نمود. » باز هم می فرماید : « من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. »
14. بنابراین چون این فرزندان انسان هائی دارای جسم و خون هستند ، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد
15. و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند آزاد سازد.
16. البته او برای یاری فرشتگان نیامد ، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است.
17. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی ، رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید.
18. چون خود او وسوسه ورنج دیده است ، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید.


ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)


تشويق‌ به‌ توجه‌
لهذا لازم‌ است‌ كه‌ به‌ دقّت‌ بليغ‌تر آنچه‌ را شنيديم‌ گوش‌ دهيم‌، مبادا كه‌ از آن‌ ربوده‌ شويم‌. 2 زيرا هر گاه‌ كلامي‌ كه‌ بوساطت‌ فرشتگان‌ گفته‌ شد برقرار گرديد، بقسمي‌ كه‌ هر تجاوز و تغافلي‌ را جزاي‌ عادل‌ مي‌رسيد، 3 پس‌ ما چگونه‌ رستگار گرديم‌ اگر از چنين‌ نجاتي‌ عظيم‌ غافل‌ باشيم‌؟ كه‌ در ابتدا تكلّم‌ به‌ آن‌ از خداوند بود و بعد كساني‌ كه‌ شنيدند، بر ما ثابت‌ گردانيدند؛ 4 در حالتي‌ كه‌ خدا نيز با ايشان‌ شهادت‌ مي‌داد به‌ آيات‌ و معجزات‌ و انواع‌ قوّات‌ و عطاياي‌ روح‌القدس‌ برحسب‌ اراده‌ خود.
عيسي‌، مشابه‌ برادران‌ خود
5 زيرا عالم‌ آينده‌اي‌ را كه‌ ذكر آن‌ را مي‌كنيم‌ مطيع‌ فرشتگان‌ نساخت‌. 6 لكن‌ كسي‌ در موضعي‌ شهادت‌ داده‌، گفت‌: «چيست‌ انسان‌ كه‌ او را بخاطر آوري‌ يا پسرِ انسان‌ كه‌ از او تفقّد نمايي‌؟ 7 او را از فرشتگان‌ اندكي‌ پست‌تر قرار دادي‌ و تاج‌ جلال‌ و اكرام‌ را بر سر او نهادي‌ و او را بر اعمال‌ دستهاي‌ خود گماشتي‌. 8 همه‌ چيز را زير پايهاي‌ او نهادي‌.» پس‌ چون‌ همه‌ چيز را مطيع‌ او گردانيد، هيچ‌ چيز را نگذاشت‌ كه‌ مطيع‌ او نباشد. لكن‌ الا´ن‌ هنوز نمي‌بينيم‌ كه‌ همه‌ چيز مطيع‌ وي‌ شده‌ باشد. 9 اما او را كه‌ اندكي‌ از فرشتگان‌ كمتر شد مي‌بينيم‌، يعني‌ عيسي‌ را كه‌ به‌ زحمت‌ موت‌ تاج‌ جلال‌ و اكرام‌ بر سر وي‌ نهاده‌ شد تا به‌ فيض‌ خدا براي‌ همه‌ ذائقه‌ موت‌ را بچشد. 10 زيرا او را كه‌ بخاطر وي‌ همه‌ و از وي‌ همه‌ چيز مي‌باشد، چون‌ فرزندان‌ بسيار را وارد جلال‌ مي‌گرداند، شايسته‌ بود كه‌ رئيس‌ نجاتِ ايشان‌ را به‌ دردها كامل‌ گرداند. 11 زانرو كه‌ چون‌ مقدّس‌كننده‌ و مقدّسان‌ همه‌ از يك‌ مي‌باشند، از اين‌ جهت‌ عار ندارد كه‌ ايشان‌ را برادر بخواند. 12 چنانكه‌ مي‌گويد: «اسم‌ تو را به‌ برادران‌ خود اعلام‌ مي‌كنم‌ و در ميان‌ كليسا تو را تسبيح‌ خواهم‌ خواند.» 13 و ايضاً: «من‌ بر وي‌ توكّل‌ خواهم‌ نمود.» و نيز: «اينك‌ من‌ و فرزنداني‌ كه‌ خدا به‌ من‌ عطا فرمود.»
14 پس‌ چون‌ فرزندان‌ در خون‌ و جسم‌ شراكت‌ دارند، او نيز همچنان‌ در اين‌ هر دو شريك‌ شد تا بوساطت‌ موت‌، صاحب‌ قدرت‌ موت‌ يعني‌ ابليس‌ را تباه‌ سازد، 15 و آناني‌ را كه‌ از ترس‌ موت‌، تمام‌ عمر خود گرفتار بندگي‌ مي‌بودند، آزاد گرداند.16 زيرا كه‌ در حقيقت‌ فرشتگان‌ را دستگيري‌ نمي‌نمايد بلكه‌ نسل‌ ابراهيم‌ را دستگيري‌ مي‌نمايد. 17 از اين‌ جهت‌ مي‌بايست‌ در هر امري‌ مشابه‌ برادران‌ خود شود تا در امور خدا رئيس‌ كَهَنَه‌اي‌ كريم‌ و امين‌ شده‌، كفارّه‌ گناهان‌ قوم‌ را بكند. 18 زيرا كه‌ چون‌ خود عذاب‌ كشيده‌، تجربه‌ ديد استطاعت‌ دارد كه‌ تجربه‌شدگان‌ را اعانت‌ فرمايد.


ترجمه هزاره نو
ترجمه تفسیری

توجه به پيام نجات بخش انجيل
پس حال كه پي برديم عيسي مسيح داراي چه مقام والايي است ، بايد به پيغام و كلامي كه شنيده ايم ، بدقت توجه نماييم ، مبادا ايمان خود را از دست بدهيم . 2 زيرا اگر پيغام و كلامي كه بوسيله فرشتگان آورده شد، داراي اعتبار و لازم الاجرا بود، و هر كه از آن تخلف و نافرماني مي كرد، بحق مجازات مي شد، 3 چگونه امكان دارد كه ما از مجازات بگريزيم ، اگر نسبت به چنين نجات عظيمي بي اعتنا باشيم ؟ زيرا اين مژده را ابتدا عيساي خداوند اعلام نمود، و بعد كساني كه آن را از دهان او شنيدند، آن را براي ما تائيد كردند.
4 خدا نيز با علامات ، كارهاي شگفت انگيز، معجزات گوناگون و عطايايي كه روح القدس مطابق اراده خـود مي بخشـد، صحت كلام ايشان را ثابت نمود.

فرزند خدا به شكل انسان درآمد
5 به ياد داشته باشيد كه دنياي آينده كه از آن سخن مي گوييم ، بوسيله فرشتگان اداره نخواهد شد، بلكه مسيح آن را اداره خواهد كرد. 6 زيرا داود پيغمبر در كتاب زبور به خدا مي گويد: «انسان چيست كه تا اين اندازه او را مورد توجه قرار مي دهي ؟ اين پسر انسان كيست كه تا ايـن حد او را سرافراز مي گرداني ؟ 7 زيرا هر چند براي مدتي كوتاه او را پايين تر از فرشتگان قرار دادي ، اما اكنون تاج جلال و افتخار را بر سر او گذارده اي ، 8 و همه چيز را تحت فرمان او درآورده اي .»
ما تابحال نديده ايم كه همه چيز تحت فرمان انسان درآمده باشد؛ 9 اما عيسي را مي بينيم كه اندك زماني پايين تر از فرشتگان قرار گرفت و اكنون در اثر فدا كردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است . بلي ، به سبب رحمت عظيم خدا، عيسي بجاي تمام مردم جهان ، طعم مرگ را چشيد. 10 و اين درست و بجا بود كه خدا، همان خدايي كه همه چيز را براي جلال خود آفريد، اجازه دهد كه عيسي عذاب ببيند، زيرا با اين كار، بسياري از فرزندان خدا را به سوي جلال آسمان هدايت مي نمايد. در واقع ، عذابي كه عيسي كشيد، باعث شد او پيشوايي كامل گردد، پيشوايي كه مي تواند ايشان را بسوي نجات رهبري نمايد.
11 حال كه ما بوسيله عيسي ، مقدس شده ايم ، پدر او، پدر ما نيز محسوب مي شود. به همين علت ، عيسي عار ندارد كه ما را برادران خود بخواند؛ 12 چنانكه در كتاب زبور نيز فرموده است : «درباره پدرم خدا، با برادرانم سخن خواهم گفت ، و همگي با هم او را حمد و سپاس خواهيم گفت ». 13 در جاي ديگر نيز فرموده است : «من با برادران خود، بر خدا توكل خواهم نمود.» همچنين در جاي ديگر گفته است : «ببينيد، اين من و اين هم فرزنداني كه خدا به ما عطا فرموده است .»
14 از آنجا كه اين فرزندان خدا، انسان هستند و داراي گوشت و خون مي باشند، او نيز گوشت و خون شد و به شكل انسان درآمد؛ زيرا فقط با انسان شدن مي توانست جانش را در راه ما فدا كند و بميرد، و با مرگ خود، قدرت شيطان را نابود سازد، شيطاني كه صاحب اختيار مرگ بود. 15 تنها از اين راه بود كه مي توانست آناني را كه در تمام عمرشان در وحشت مرگ بسر مي بردند و اسير ترس بودند، رهايي بخشد.
16 همه ما مي دانيم كه او براي كمك به فرشتگان نيامد، بلكه به اين جهان آمد تا انسانهايي را كه به گفته كتاب آسماني ، از «نسل ابراهيم » مي باشند، دستگيري نمايد. 17 به همين جهت لازم بود كه او نيز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا، براي انسانها كاهن اعظمي دلسوز و وفادار باشد و به هنگام كفاره گناهان ، بتواند در همان حال كه نسبت به انسان رحيم و كريم مي باشد، نسبت به خدا نيز وفادار بماند.18 زيرا از آنجا كه او خود عذاب ديد و وسوسه شد، قادر است درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه درك كند و به كمك او بشتابد.

راهنما
عبرانيان‌ 2 : 1 - 8 . انسان‌ نقش‌ حكمراني‌ در جهان‌ آينده‌ را دارد، نه‌ فرشتگان‌
در آية‌ 7 از انسان‌ به‌ عنوان‌ موجودي‌ ياد شده‌ كه‌ مقام‌ او اندكي‌ از فرشتگان‌ پايين‌تر است‌. اما در 14:1 فرشتگان‌، خدمتگزاران‌ وارثين‌ نجات‌ معرفي‌ شده‌اند. در دوم‌ پطرس‌ 2 : 11 از فرشتگاني‌ ياد شده‌ است‌ كه‌ در قدرت‌ و قوت‌ افضل‌ هستند. در آية‌ 9 عيسي‌ به‌ عنوان‌ شخصيتي‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ مقامش‌ ار فرشتگان‌ كمتر است‌. در اين‌ بخش‌، بطور كلي‌ بوسيلة‌ مقايسة‌ انسان‌ با فرشتگان‌، در واقع‌ مقام‌ والا و درخشان‌ انساني‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ از فدية‌ الهي‌ نصيب‌ برده‌ است‌.
در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ هشدار مذكور در آيات‌ 2 و 3 توجه‌ كرد. اگر بي‌اطاعتي‌ در دنياي‌ فرشتگان‌ امري‌ خطير بود، چقدر بيشتر غفلت‌ نسبت‌ به‌ سخنان‌ عيسي‌، خطرناكتر خواهد بود.
عبرانيان‌ 2 : 9 - 18 . اتحاد عيسي‌ با انسان‌
خدا انسان‌ را آفريد تا بر همه‌ چيز حكمراني‌ كند (6 - 8). اما هنوز زمان‌ آن‌ فرا نرسيده‌ است‌. عيسي‌ با انسان‌ يك‌ شد. او در وسوسه‌ها، رنجها و حتي‌ مرگ‌ انسان‌ با او شريك‌ شد تا انسان‌ را با خود يك‌ گرداند و او را شريك‌ طبيعت‌ و قدرت‌ خويش‌ بسازد. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ عيسي‌، هم‌ اكنون‌ تاج‌ عزت‌ و جلال‌ به‌ سر دارد.
در حال‌ حاضر، انسان‌ در اتحاد با عيسي‌ و آماده‌ شدن‌ جهت‌ به‌ ارث‌ بردن‌ ميراث‌ پر جلال‌ او، اين‌ اطمينان‌ را مي‌تواند داشته‌ باشد كه‌ عيسي‌ با فيض‌، مهرباني‌ و قوت‌ درك‌ و همدردي‌ فراوان‌، قادر است‌ محبوبان‌ خود را ياري‌ بخشد (17 و 18).
  • مطالعه 745 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %606 %1394 %13:%بهمن