1 برتری پسر بر فرشتگان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیان


برتری مسیح بر پیغمبران


1. خدا در ایام قدیم ، در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیلهً پیامبران با پدران ما تکلم فرمود ،
2. ولی در این روزهای آخر به وسیلهً پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیلهً او همهً عالم هستی را آفریده است.
3. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات رابا کلام پر قدرت خود نگهمیدارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.

برتری مسیح بر فرشتگان

4. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد ،
5. زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که :
« تو پسر من هستی ، امروز پدر تو شده ام » و یا
« من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. »
6. و باز وقتی نخست زاده را به جهان می فرستد می فرماید :
« همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. »
7. اما در بارهً فرشتگان می فرماید :
« خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله های آتش می گرداند. »
8. اما در بارهً پسر فرمود :
« ای خدا ، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی.
9. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا ، یعنی خدای تو ، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تدهین کرده است. »
10. و نیز : « توای خداوند ، در ابتداء زمین را آفریدی و آسمانها کاردستهای توست.
11. آنها از میان خواهند رفت ، اما تو باقی خواهی ماند. همهً آنها مثل لباس کهنه خواهند شد.
12. تو آنها را مانند ردائی به هم خواهی پیچید. آری ، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهد داشت. »
13. خدا به کدامیک از فرشتکان خود هرگز گفته است : « به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو گردانم؟»
14. پس فرشتگان چه هستند ؟ همهً آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.
ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)


برتري‌ پسر بر فرشتگان‌
خدا كه‌ در زمانِ سَلَف‌ به‌ اقسام‌ متعدّد وطريق‌هاي‌ مختلف‌ بوساطت‌ انبيا به‌ پدران‌ ما تكلّم‌ نمود، 2 در اين‌ ايّام‌ آخر به‌ ما بوساطت‌ پسر خود متكلّم‌ شد كه‌ او را وارث‌ جميع‌ موجودات‌ قـرار داد و بوسيله‌ او عالمهـا را آفريـد؛ 3 كه‌ فروغ‌ جلالش‌ و خاتم‌ جوهرش‌ بوده‌ و به‌ كلمـه‌ قوّت‌ خود حامـل‌ همه‌ موجودات‌ بـوده‌، چـون‌ طهـارت‌ گناهـان‌ را به‌ اتمـام‌ رسانيـد، به‌ دست‌ راست‌ كبريـا در اعلـي‌علّييّن‌ بنشست‌، 4 و از فرشتگان‌ افضال‌ گرديـد، به‌ مقـدار آنكه‌ اسمـي‌ بزرگتـر از ايشـان‌ به‌ ميـراث‌ يافته‌ بود.
5 زيرا به‌ كدام‌ يك‌ از فرشتگان‌ هرگز گفت‌ كه‌ «تو پسر من‌ هستي‌. من‌ امروز تو را توليد نمودم‌» و ايضاً «من‌ او را پدر خواهم‌ بود و او پسر من‌ خواهد بود»؟ 6 و هنگامي‌ كه‌ نخست‌زاده‌ را باز به‌ جهان‌ مي‌آورَد، مي‌گويد كه‌ «جميع‌ فرشتگان‌ خدا او را پرستش‌ كنند.» 7 و در حقّ فرشتگان‌ مي‌گويد كه‌ «فرشتگان‌ خود را بادها مي‌گرداند و خادمان‌ خود را شعله‌ آتش‌.» 8 اما در حقّ پسر: «اي‌ خدا تخت‌ تو تا ابدالا´باد است‌ و عصاي‌ ملكوت‌ تو عصاي‌ راستي‌ است‌. 9 عدالت‌ را دوست‌ و شرارت‌ را دشمن‌ مي‌داري‌. بنابراين‌ خدا، خداي‌ تو، تو را به‌ روغن‌ شادماني‌ بيشتر از رفقايت‌ مسح‌ كرده‌است‌.» 10 و (نيز مي‌گويد:) «تو اي‌ خداوند،در ابتدا زمين‌ را بنا كردي‌ و افلاك‌ مصنوع‌ دستهاي‌ تو است‌. 11 آنها فاني‌، لكن‌ تو باقي‌ هستي‌ و جميع‌ آنها چون‌ جامه‌ منـدرس‌ خواهد شد، 12 و مثل‌ ردا آنها را خواهي‌ پيچيد و تغيير خواهند يافت‌. لكن‌ تو همان‌ هستي‌ و سالهاي‌ تو تمام‌ نخواهد شد.» 13 و به‌ كدام‌ يك‌ از فرشتگان‌ هرگز گفت‌: «بنشين‌ به‌ دست‌ راست‌ من‌ تا دشمنان‌ تو را پاي‌انداز تو سازم‌»؟ 14 آيا همگي‌ ايشان‌ روح‌هاي‌ خدمتگزار نيستند كه‌ براي‌ خدمت‌ آناني‌ كه‌ وارث‌ نجات‌ خواهند شد، فرستاده‌ مي‌شوند؟

ترجمه تفسیری

در زمانهاي گذشتـه ، خدا بوسيله پيامبران ، اراده و مشيت خود را بتدريج بر اجداد ما آشكار مي فرمود. او از راه هاي گوناگون ، گاه در خواب و رؤيا، گاه حتي روبرو، با پيامبران سخن مي گفت . 2 اما در اين ايام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت . خدا در واقع ، اختيار همه چيز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را بوسيله او آفريده است . 3 فرزند خدا، منعكس كننده جلال خدا و مظهر دقيق وجود اوست . او با كلام نيرومند خود تمام عالم هستي را اداره مي كند. او به اين جهان آمد تا جانش را فدا كند و ما را پاك ساخته ، گذشته گناه آلود ما را محو نمايد؛ پس از آن ، در بالاترين مكان افتخار، يعني به دست راست خداي متعال نشست .

برتري مسيح بر فرشتگان
4 به اين طريق ، او از فرشته ها برتر گرديد. نام او نيز گواه بر اين برتري است : «پسر خدا!» اين نامي است كه خداي پدر به او داده ، و از نام و لقب همه فرشته ها بالاتر است ؛ 5 زيرا خدا خطاب به عيسي فرمود: «تو پسر من هستي ؛ امروز اين نام را با تمام افتخاراتش به تو مي بخشم .» اما درباره هيچيك از فرشتگان چنين نگفت . در جاي ديگري از كتاب آسماني ، خدا فرمود: «من پدر او هستم ، و او پسر من است .» 6 همچنين ، در جاي ديگر، هنگامي كه فرزند ارشد او به جهان مي آمد، فرمود: «همه فرشتگان خدا او را پرستش نمايند!»
7 خدا درباره فرشتگان مي فرمايد: «همچون باد، بسرعت پيغام مي برند، و چون شعله هاي آتش ، با شور و حرارت خدمت مي كنند.» 8 اما درباره فرزندش مي گويد: «اي خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است ؛ اساس حكومت تو، بر عدل و راستي است ؛ 9 راستي را دوست مي داري ، و از ناراستي تنفر داري . بنابراين ، خدا، يعني خداي تو، بيش از هركس ديگر تو را از شادي لبريز كرده است .»
10 خدا همچنين او را «خداوند» ناميده است . از اين جهت در كتاب آسماني آمده است : «خداوندا، تو در ابتدا زمين را آفريدي ، و آسمانها ساخته دستهاي توست . 11 آنها نيست و نابود خواهند شد، اما تو تا ابد باقي هستي . آنها همچون لباسي كهنه ، پوسيده و مندرس خواهند شد؛ 12 روزي آنها را در هم خواهي پيچيد و تغيير خواهي داد. اما تو هرگز تغيير نخواهي يافت و سالهاي عمر تو پايان نخواهد پذيرفت .»

13 خدا به فرزندش فرمود: «در كنار من بنشين تا دشمنانت را زير پايهايت بيفكنم .» اما خطاب به هيچ فرشته اي چنين نگفت . 14 زيرا فرشته ها فقط روح هايي خدمتگزار هستند، و براي كمك و مراقبت از كساني فرستاده مي شوند كه مايلند نجات الهي را دريافت نمايند.

راهنما

عبرانيان‌ 1 : 1 - 4 . الوهيت‌ عيسي‌
مقدمة‌ اين‌ رساله‌ يكي‌ از زيباترين‌ متون‌ كتاب‌مقدس‌ را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ با مقدمة‌ كتاب‌ پيدايش‌ و انجيل‌ يوحنا برابري‌ مي‌كند. اين‌ رساله‌ به‌ موضوعاتي‌ از اين‌ قبيل‌ مي‌پردازد: الوهيت‌ عيسي‌، جلال‌ غير قابل‌ توصيف‌ او، وارث‌ خلقت‌ و اينكه‌ او بوسيلة‌ عمل‌ جاوداني‌ خدا، يكبار براي‌ هميشه‌، عمل‌ طهارت‌ از گناهان‌ را به‌ اتمام‌ رسانيد و نجات‌ ابدي‌ را فراهم‌ نمود.
عبرانيان‌ 1 : 4 - 14 . مقايسة‌ عيسي‌ با فرشتگان‌
در اين‌ رساله‌، عيسي‌ بيش‌ از آنكه‌ به‌ عنوان‌ صاحب‌ شريعت‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ عنوان‌ مجري‌ شريعت‌ موسي‌ مطرح‌ شده‌ است‌. عيسي‌ در اين‌ بخش‌ با فرشتگاني‌ كه‌ بوسيلة‌ آنها شريعت‌ داده‌ شد، مقايسه‌ شده‌ است‌ (اعمال‌ 7 : 53). او بعداً با موسي‌، واسط‌ شريعت‌، و سپس‌ با لاويان‌ كهنه‌ كه‌ مسؤول‌ انجام‌ اعمال‌ شريعت‌ بودند مقايسه‌ شده‌ است‌.
لحن‌ اين‌ رساله‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ گويا انسان‌، وجودي‌ است‌، بالاتر از ساير موجودات‌ و فرشتگان‌. روح‌ انسانها و فرشتگان‌ با هم‌ متفاوتند. ما هنگامي‌ كه‌ بميريم‌، به‌ فرشته‌ تبديل‌ نخواهيم‌ شد. جايگاه‌ فرشتگان‌ در حال‌ حاضر و همچنين‌ در آينده‌ آسمان‌ خواهد بود. آنها خدمتگزاران‌ انسان‌ هستند (14). فرشتگان‌ نيز مانند انسان‌ مسيح‌ را پرستش‌ مي‌كنند (6).
  • مطالعه 867 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %606 %1394 %13:%بهمن