3 برتری پسر بر موسی؛ هشدار علیه بی ایمانی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیان


برتری عیسی بر موسی


1. بنابراین ای برادران من ، ای مقدسینی که در دعوتی آسمانی شریک هستید ، به عیسی که رسول و کاهن بزرگ ایمان مااست چشم بدوزید ،
2. تا بدانید چقدر به خدائی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود ، همانطور که موسی نیز در تمام خانهً خدا وفادار بود.
3. کسی که خانه ای بنا می کند بیش از خود خانه سزاوار احترام است ، به همین نحو عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است.
4. هر خانه البته سازنده ای دارد ، اما خدا سازندهً همهً چیزهاست.
5. موسی در تمام خانهً خدا مانند یک خادم باوفا خدمت می کرد تا در بارهً پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد.
6. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه ای وفادار است و ما آن خانه هستیم ، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می بخشد تا به آخر محکم نگاهداریم.

آرامش قوم خدا

7. زیرا چنانکه روح القدس می فرماید : « امروز اگر صدای خدا را بشنوید ،
8. مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردید تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند.
9. آری ، پدران شما با وجود آنکه آنچه در چهل سال کرده بودم دیدند ، باز مرا امتحان کردند و آزمودند.
10. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم : افکار آنها منحرف است و هرگز راه های مرا نیآموختند
11. و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامش من نخواهند رسید. »
12. ای برادران من ، مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر وبی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود.
13. در عوض ، برای آنکه هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود باید همیشه ، تا زمانی که کلمه« امروز» را بکار می بریم یکدیگر راتشویق نمائید ،
14. زیرا اگر مااعتماد اولیهً خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم ،
15. یا چنانکه کتاب مقدس می فرماید : « امروز اگر صدای او را بشنوید ، مانند ایامی که سرکشی کردید ، تمرد نکنید. »
16. چه کسانی صدای خدا راشنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که باهدایت موسی از مصر بیرون آمدند ؟
17. و خدا نسبت به چه کسانی مدت چهل سال خشمگین بود ؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابان ها افتاد ؟
18. و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نایل نخواهند شد ؟ مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند ؟
19. پس می بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها به آرامش موعود شد.


ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)


برتري‌ پسر بر موسي‌
‌ بنابراين‌، اي‌ برادران‌ مقدّس‌ كه‌ در دعوت سماوي‌ شريك‌ هستيد، در رسول‌ و رئيس‌ كَهَنَة‌ اعتراف‌ ما يعني‌ عيسي‌ تأمّل‌ كنيد، 2 كه‌ نزد او كه‌ وي‌ را معيّن‌ فرمود امين‌ بود، چنانكه‌ موسي‌ نيز در تمام‌ خانه‌ او بود. 3 زيرا كه‌ اين‌ شخص‌ لايق‌ اكرامي‌ بيشتر از موسي‌ شمرده‌ شد به‌ آن‌ اندازه‌اي‌ كه‌ سازنده‌ خانه‌ را حرمت‌ بيشتر از خانه‌ است‌. 4 زيرا هر خانه‌اي‌ بدست‌ كسي‌ بنا مي‌شود، لكن‌ باني‌ همه‌ خداست‌. 5 و موسي‌ مثل‌ خادم‌ در تمام‌ خانه‌ او امين‌ بود تا شهادت‌ دهد بر چيزهايي‌ كه‌ مي‌بايست‌ بعد گفته‌ شود. 6 و اما مسيح‌ مثل‌ پسر بر خانه‌ او. و خانه‌ او ما هستيم‌ بشرطي‌ كه‌ تا به‌ انتها به‌ دليري‌ و فخرِ اميدِ خود متمسّك‌ باشيم‌.
هشدار عليه‌ بي‌ايماني‌
7 پس‌ چنانكه‌ روح‌القدس‌ مي‌گويد: «امروز اگر آواز او را بشنويد، 8 دل‌ خود را سخت‌ مسازيد، چنانكه‌ در وقت‌ جنبش‌ دادن‌ خشم‌ او در روز امتحان‌ در بيابان‌، 9 جايي‌ كه‌ پدران‌ شما مرا امتحان‌ و آزمايش‌ كردند و اعمال‌ مرا تا مدّت‌چهل‌ سال‌ مي‌ديدند. 10 از اين‌ جهت‌ به‌ آن‌ گروه‌ خشم‌ گرفته‌، گفتم‌ ايشان‌ پيوسته‌ در دلهاي‌ خود گمراه‌ هستند و راههاي‌ مرا نشناختند. 11 تا در خشم‌ خود قسم‌ خوردم‌ كه‌ به‌ آرامي‌ من‌ داخل‌ نخواهند شد.»
12 اي‌ برادران‌، باحذر باشيد مبادا در يكي‌ از شما دل‌ شرير و بي‌ايمان‌ باشد كه‌ از خداي‌ حيّ مرتدّ شويد، 13 بلكه‌ هر روزه‌ همديگر را نصيحت‌ كنيد مادامي‌ كه‌ «امروز» خوانده‌ مي‌شود، مبادا احدي‌ از شما به‌ فريب‌ گناه‌ سخت‌دل‌ گردد. 14 از آنرو كه‌ در مسيح‌ شريك‌ گشته‌ايم‌ اگر به‌ ابتداي‌ اعتماد خود تا به‌ انتها سخت‌ متمسّك‌ شويم‌. 15 چونكه‌ گفته‌ مي‌شود: «امروز اگر آواز او را بشنويد، دل‌ خود را سخت‌ مسازيد، چنانكه‌ در وقت‌ جنبش‌ دادن‌ خشم‌ او.»
16 پس‌ كِه‌ بودند كه‌ شنيدند و خشم‌ او را جنبش‌ دادند؟ آيا تمام‌ آن‌ گروه‌ نبودند كه‌ بواسطه‌ موسي‌ از مصر بيرون‌ آمدند؟ 17 و به‌ كه‌ تا مدت‌ چهل‌ سال‌ خشمگين‌ مي‌بود؟ آيا نه‌ به‌ آن‌ عاصياني‌ كه‌ بدنهاي‌ ايشان‌ در صحرا ريخته‌ شد؟ 18 و درباره‌ كه‌ قسم‌ خورد كه‌ به‌ آرامي‌ من‌ داخل‌ نخواهند شد، مگر آناني‌ را كه‌ اطاعت‌ نكردند؟ 19 پس‌ دانستيم‌ كه‌ به‌سبب‌ بي‌ايماني‌ نتوانستند داخل‌ شوند.

ترجمه تفسیری

برتري مسيح بر موسي
پـس اي بـرادران عزيز، اي جـداشـدگان و برگزيدگان خدا كه براي رسيدن به آسمان دعوت شده ايد، بياييد به عيسي بينديشيم ، به كسي كه اعتراف مي كنيم رسول خدا و كاهن اعظم ما است .
2 عيسي به خدا كه وي را به مقام كاهن اعظم منصوب كرده بود، وفادار بود، همانگونه كه موسي در خانه خدا وفادارانه خدمت مي كرد. 3 اما عيسي ، از عزت و جلالي به مراتب بيشتر از موسي برخوردار بود، همانطور كه احترامِ سازنده خانه ، بيشتر از خود خانه است . 4 درضمن ، بسياري مي توانند خانه بسازند، اما فقط خداست كه آفريننده همه چيز مي باشد.
5 موسي در خانه خدا به نحو احسن خدمت كرد، اما او فقط يك خدمتگزار بود؛ و اصولاً كار او بيشتر اشاره اي بود به اموري كه بعدها مي بايست تحقق يابد. 6 اما مسيح كه فرزند امين خداست ، مسئوليت كامل خانه خدا را به عهده دارد؛ و خانه خدا ما ايمانداران هستيم و خدا در وجود ما زندگي مي كند؛ به شرطي كه شهامت و شادي و اعتمادي را كه در خداوند داريم ، تا به آخر محكم نگاه داريم .

هشدار در مقابل بي ايماني
7 بدليل همين برتري مسيح ، روح القدس به ما هشدار مي دهد كه امروز به او گوش فرا دهيم و با دقت صداي او را بشنويم ، 8 و نگذاريم دلهايمان مانند قوم بني اسرائيل نسبت به او سخت شود. زماني كه خدا قوم اسرائيل را در بيابان امتحان مي كرد، ايشان به محبت او پشت پا زدند و از او شكايت كردند؛ 9 اما خدا چهل سال تحمل نمود. با اينكه بارها كاسه صبر او را لبريز كردند، باز خدا در برابر چشمان ايشان معجزات حيرت آور بعمل آورد. 10 اما خدا مي فرمايد: «من نسبت به ايشان خشمگين شدم ، زيرا ايشان همواره گمراه هستند و هيچگاه مايل نبوده اند به راهي كه من مي خـواستـم بروند.» 11 بنابـراين ، خدا به هنـگام خشـم خود، قسم خورد كه ديگر هرگز اجازه ندهد ايشان وارد سرزمين موعود گردند و در آنجا آرامش يابند.
12 پس اي برادران عزيز، مواظب باشيد مبادا در يكي از شما، دلي گناهكار و بي ايمان وجود داشته باشد كه او را از خداي زنده دور سازد. 13 تا فرصت باقي است ، هر روز يكديگر را در ايمان تقويت كنيد تا هيچيك از شما فريب گناه را نخورد و نسبت به خدا بي اعتنا نگردد.
14 زيرا اگر تا به آخر وفادار بمانيم و مانند روزهاي نخست ايمانمان ، اعتماد خود را به خدا حفظ كنيم ، آنگاه در جلال مسيح سهيم خواهيم شد. 15 اين اخطار كتاب آسماني را فراموش نكنيد كه مي فرمايد: «امروز اگر صداي خدا را مي شنويد، نسبت به آن بي اعتنا نباشيد، مانند بني اسرائيل كه در بيابان نسبت به او بي اعتنا شدند.»
16 آيا مي دانيد آناني كه صداي خدا را شنيدند و به آن بي اعتنايي كردند، چه كساني بودند؟ آنان ، همان كساني بودند كه به رهبري موسي ، از سرزمين مصر بيرون آمدند. 17 آيا مي دانيد چه كساني براي مدت چهل سال ، خدا را به خشم مي آوردند؛ همان اشخاصي كه گناه كردند و در نتيجه ، در بيابان از بين رفتند. 18 و خدا درباره چه كساني قسم خورد و گفت كه هرگز نخواهند توانست وارد سرزمين موعود شوند؟ درباره همان اشخاصي كه از او سرپيچي كرده بودند. 19 و چرا نتوانستند داخل سرزمين موعود گردند؟ زيرا نسبت به خدا بي ايمان بودند و به او وفادار نماندند.

راهنما

عبرانيان‌ 3 : 1 - 6 . مقايسة‌ عيسي‌ با موسي‌
بسياري‌ از مسيحيان‌ يهودي‌ نژاد، هنوز به‌ درك‌ كامل‌ ارتباط‌ بين‌ عيسي‌ و موسي‌ نائل‌ نشده‌ بودند. بنظر مي‌رسد كه‌ آنها تصور مي‌كردند كه‌ كار موسي‌ دادن‌ شريعت‌ و كار عيسي‌ تحميل‌ شريعت‌ بر ساير ملل‌ بوده‌ است‌. آنها فكر مي‌كردند كه‌ موسي‌ در مرتبة‌ اول‌ قرار دارد و عيسي‌ در زير لواي‌ موسي‌ اقدام‌ نموده‌ است‌. آنها نمي‌دانستند كه‌ عيسي‌ مقامي‌ بس‌ والاتر از موسي‌ دارد. رابطة‌ آنها با هم‌ مثل‌ صاحب‌ خانه‌ با خادمين‌ خانه‌ است‌. مسلماً مقام‌ صاحبخانه‌ بسيار بالاتر از خادمين‌ است‌.
عبرانيان‌ 3 : 7 - 19 . هشدار بر عليه‌ بي‌ايماني‌
ما در مسيح‌ شريك‌ گشته‌ايم‌ اگر ايمان‌ خود را تا انتها محكم‌ حفظ‌ نماييم‌. در اين‌ بخش‌، ايمانداران‌ به‌ مقابله‌ با روحية‌ بي‌ايماني‌ و بي‌اطاعتي‌ ترغيب‌ شده‌اند. اين‌ هشدار يكي‌ از بخشهاي‌ كليدي‌ اين‌ رساله‌ بشمار مي‌رود كه‌ در 4:6-6 و 26:10-29 نيز به‌ شكلي‌ ديگر دوباره‌ تكرار شده‌ است‌.
نمونه‌اي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ ارائه‌ داده‌ شده‌ است‌، اسرائيلياني‌ هستند كه‌ پس‌ از آزادي‌ از مصر بوسيلة‌ آيات‌ و معجزات‌ فراوان‌، بدليل‌ روحية‌ بي‌ايماني‌ كه‌ از خود نشان‌ دادند، در بيابان‌ هلاك‌ شدند و هرگز وارد سرزمين‌ موعود نگرديدند (16 - 19). اگر آنها در اثر بي‌اعتنايي‌ نسبت‌ به‌ سخنان‌ موسي‌ هلاك‌ شدند، پس‌ براي‌ كساني‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عيسي‌ از خود بي‌اطاعتي‌ نشان‌ مي‌دهند هرگز اميدي‌ نيست‌.
مسأله‌ ارتداد و از ايمان‌ برگشتن‌ در ميان‌ يهوديان‌، خطري‌ جدي‌ تلقي‌ مي‌گرديد. در اين‌ بخش‌ نويسنده‌ با در نظر گرفتن‌ سقوط‌ قريب‌الوقوع‌ اورشليم‌ كه‌ عظيم‌ترين‌ بلاي‌ قوم‌ اسرائيل‌ در تاريخ‌ محسوب‌ مي‌شد، نشان‌ مي‌دهد كه‌ ترك‌ ايمان‌ مسيحي‌ امري‌ خطرناكتر محسوب‌ مي‌شد. در آن‌ زمان‌ بسياري‌ از يهوديان‌ تحت‌ اين‌ وسوسه‌ قرار داشتند كه‌ ايمان‌ مسيحي‌ خويش‌ را انكار كنند.
  • مطالعه 908 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %606 %1394 %13:%بهمن