4 آرامی قوم خدا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیان1. پس چون این وعدهً ورود به آرامش هنوز باقی است ، ماباید بسیار مواظب باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت رااز دست داده باشد ،
2. زیرا در واقع مانیز مثل آنان مژده را شنیده ایم ، اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت ، زیرا وقتی آن را شنیدند با ایمان به آن گوش ندادند.
3. ما چون ایمان داریم به آرامش اودست می یابیم. گر چه کار خدا در موقع آفرینش جهان پایان یافت ، او فرموده است : « در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها هرگز به آرامش من داخل نخواهند شد. »
4. زیرا کتاب مقدس در جائی در بارهً روز هفتم چنین می گوید : « خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت. »
5. با وجود این ، خدا در آیه فوق می فرماید : « هرگز به آرامش من نخواهند رسید. »
6. پس چون هنوز عده ای فرصت دارند به آن وارد شوند و هم چنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی ایمانی به آن وارد نشدند ،
7. خدا روز دیگری ــ یعنی « امروز » را تعیین می کند ، زیرا پس از سالیان دراز به وسیلهً داود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می فرماید : « امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید. »
8. اگر یوشع به آنان آرامی می بخشید بعدها خدا در بارهً روز دیگری چنین سخن نمی گفت.
9. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خدا است ،
10. زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود مثل خود خدا از کار خویش دست می کشد.
11. پس سخت بکوشیم تا به آرامی او برسیم مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه ای از آن را ذکر کردیم بشود.
12. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد.
13. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همهً ما باید حساب خود را به او پس بدهیم.

برتری عیسی بر کاهنان بزرگ

14. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است ، یعنی عیسی ، پسر خدا ، اعتراف ایمان خود را محکم نگاهداریم ،
15. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعفهای ما بی خبر باشد ، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید.
16. پس بیائید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.


ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)

آرامي‌ قوم‌ خدا
پس‌ بترسيم‌ مبادا با آنكه‌ وعده‌ دخول‌ در آرامي‌ وي‌ باقي‌ مي‌باشد، ظاهر شود كه‌ احدي‌ از شما قاصر شده‌ باشد. 2 زيرا كه‌ به‌ ما نيزبه‌ مثال‌ ايشان‌ بشارت‌ داده‌ شد، لكن‌ كلامي‌ كه‌ شنيدند بديشان‌ نفع‌ نبخشيد، از اينرو كه‌ با شنوندگان‌ به‌ ايمان‌ متحّد نشدند. 3 زيرا ما كه‌ ايمان‌ آورديم‌، داخل‌ آن‌ آرامي‌ مي‌گرديم‌، چنانكه‌ گفته‌ است‌: «در خشم‌ خود قسم‌ خوردم‌ كه‌ به‌ آرامي‌ من‌ داخل‌ نخواهند شد.» و حال‌ آنكه‌ اعمال‌ او از آفرينش‌ عالم‌ به‌ اتمام‌ رسيده‌ بود. 4 و در مقامي‌ درباره‌ روز هفتم‌ گفت‌ كه‌ «در روز هفتم‌ خدا از جميع‌ اعمال‌ خود آرامي‌ گرفت‌.» 5 و باز در اين‌ مقام‌ كه‌ «به‌ آرامي‌ من‌ داخل‌ نخواهند شد.»
6 پس‌ چون‌ باقي‌ است‌ كه‌ بعضي‌ داخل‌ آن‌ بشوند و آناني‌ كه‌ پيش‌ بشارت‌ يافتند، به‌سبب‌ نافرماني‌ داخل‌ نشدند، 7 باز روزي‌ معيّن‌ مي‌فرمايد چونكه‌ به‌ زبان‌ داود بعد از مدت‌ مديدي‌ «امروز» گفت‌، چنانكه‌ پيش‌ مذكور شد كه‌ «امروز اگر آواز او را بشنويد، دل‌ خود را سخت‌ مسازيد.» 8 زيرا اگر يوشع‌ ايشان‌ را آرامي‌ داده‌ بود، بعد از آن‌ ديگر را ذكر نمي‌كرد. 9 پس‌ براي‌ قوم‌ خدا آرامي‌ سَبَّت‌ باقي‌ مي‌ماند. 10 زيرا هر كه‌ داخل‌ آراميِ او شد، او نيز از اعمال‌ خود بياراميد، چنانكه‌ خدا از اعمال‌ خويش‌. 11 پس‌ جدّ و جهد بكنيم‌ تا به‌ آن‌ آرامي‌ داخل‌ شويم‌، مبادا كسي‌ در آن‌ نافرمانيِ عبرت‌آميز بيفتد. 12 زيرا كلام‌ خدا زنده‌ و مقتدر و برنده‌تر است‌ از هر شمشير دودم‌ و فرورونده‌ تا جدا كند نَفْس‌ و روح‌ و مفاصل‌ و مغز را و مُمَيِّز افكار و نيّتهاي‌ قلب‌ است‌، 13 و هيچ‌ خلقت‌ از نظر او مخفي‌ نيست‌ بلكه‌ همه‌ چيز در چشمان‌ او كه‌ كار ما با وي‌ است‌، برهنه‌ و منكشف‌ مي‌باشد.
رئيس‌ كَهَنَه‌ عظيم‌
14 پس‌ چون‌ رئيس‌ كَهَنَة‌ عظيمي‌ داريم‌ كه‌ از آسمانها درگذشته‌ است‌ يعني‌ عيسي‌، پسر خدا، اعتراف‌ خود را محكم‌ بداريم‌. 15 زيرا رئيس‌ كهنه‌اي‌ نداريم‌ كه‌ نتواند همدرد ضعفهاي‌ ما بشود، بلكه‌ آزموده‌ شده‌ در هر چيز به‌ مثال‌ ما بدون‌ گناه‌. 16 پس‌ با دليري‌ نزديك‌ به‌ تخت‌ فيض‌ بياييم‌ تا رحمت‌ بيابيم‌ و فيضي‌ را حاصل‌ كنيم‌ كه‌ در وقت‌ ضرورت‌ (ما را) اعانت‌ كند.
ترجمه هزاره نو
ترجمه تفسیری

كوشش براي دسترسي به آرامش خدا
پس بايـد بترسيم ، زيرا با اينكه وعده خدا هنوز به قوت خود باقي است ، اما ممكن است بعضي از شما نتوانند آن را بدست آورند. 2 زيرا همانگونه كه خدا در زمان موسي ، به قوم اسرائيل وعده سرزمين موعود را داد، در زمان حاضر نيز به ما اين خبر خوش را داده است كه مي خواهد ما را نجات بخشد. اماوعده خدا به قوم اسرائيل ، نفعي به ايشان نرسانيد، زيرا آن را باور نكردند و به آن ايمان نياوردند. 3و4 فقط ما كه به خدا ايمان داريم ، مي توانيم به آرامش خدا دسترسي پيدا كنيم . او فرموده است : «در خشم و غضب خود قسم خورده ام كه آناني كه به من ايمان نياورند، هرگز روي آرامش را نخواهند ديد.» هرچند كه از همان ابتداي جهان ، چشم براه ايشان بود كه بسوي او بازگردند و حاضر بود كه ايشان را ببخشد، زيرا در كتاب آسماني نوشته شده كه خدا در روز هفتم آفرينش ، هنگامي كه همه چيز را آفريده بود، به استراحت پرداخت و آراميد.
5 اما اشخاص بي ايمان به آرامش خدا دسترسي پيدا نكردند، زيرا فرمود: «هرگز روي آرامش نخواهند ديد.» 6 با اينحال ، وعده خدا هنوز به قوت خود باقي است و بعضي كه ايمان آوردند، به آرامش خدا دسترسي پيدا كردند، اما نه آناني كه در ابتدا اين فرصت را داشتند، زيرا آنان احكام خدا را اطاعت نكردند و روي آرامش نديدند.
7 اما خدا از روي رحمت خود، فرصت ديگري را تعيين فرمود، و آن فرصت ، «همين امروز» است . به همين جهت ، سالها بعد از نخستين قصور انسان در ورود به آرامش الهي ، خدا به زبان داود نبي فرمود: «امروز اگر صداي خدا را مي شنويد، نسبت به آن بي اعتنا نباشيد»، كه اين سخن خدا در سطور بالا نيز نقل قول شده است .
8 اما اين فرصت جديد براي آرامش كه خدا وعده اش را مي دهد، در سرزمين كنعان تحقق نمي يابد، زيرا يوشع قوم اسرائيل را قبلاً وارد آن سرزمين كرده بود. اگر منظور خدا، همان سرزمين كنعان مي بود، بعد از مدتهاي طولاني «امروز» را براي ورود به اين آرامش تعيين نمي كرد. 9 از اين امر پي مي بريم كه فرصتي براي استراحت و آرامش كامل ، در محلي انتظار قوم خدا يعني ما را مي كشد؛ 10 و مسيح قبلاً وارد اين محل شده است . او اكنون در آنجاست و استراحت مي كند، همانگونه كه خدا بعد از آفرينش استراحت نمود. 11 پس بياييد تا ما نيز نهايت تلاش و كوشش خود را بكنيم تا وارد آن محل ومكان آرامش خدا گرديم ، و مواظب باشيم مبادا مانند بني اسرائيل ، در اثر نافرماني از ورود به آنجا محروم شويم .
12 كلام خدا زنده و بانفوذ است و برّنده تر از هر شمشير تيزي است كه مفصل را از استخوان جدا مي كند، زيرا افكار پنهاني و نيتهاي مخفي دل ما را مي شكافد تا ما را آنچنانكه هستيم ، به خودمان نشان دهد. 13 هر كجا كه باشيم ، خدا تك تك ما را مي شناسد؛ چشمان تيزبين خداي زنده ، همه ما را چنانكه هستيم مي بيند. چيزي وجود ندارد كه از نظر خدا پنهان بماند، و به اوست كه بايد سرانجام حساب پس بدهيم .

عيسي مسيح ، كاهن اعظم ما
14 پس حال كه كاهن اعظم ما، عيسي ، فرزند خدا، به آسمان رفته تا در پيشگاه خدا ميانجي ما باشد، بياييد ايمان و اعتمادمان را محكم نگاه داريم . 15 اين كاهن اعظم از ضعفهاي ما بي خبر نيست ، زيرا او خود در همين امور وسوسه شد، اما حتي يكبار هم به زانو در نيامد و گناه نكرد. 16 پس بياييد به حضور تخت پر فيض خدا برويم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نياز ياري فرمايـد.

راهنما
عبرانيان‌ 4 : 1 - 11 . كنعان‌، تشبيهي‌ از آسمان‌
كساني‌ كه‌ تحت‌ رهبري‌ يوشع‌ وارد سرزمين‌ موعود شدند، آنجا را بندر مراد زميني‌ خويش‌ يافتند كه‌ سرزمين‌ آزادي‌ و بركت‌ بود. اين‌ سرزمين‌ تصويري‌ زميني‌ از آن‌ خانة‌ ابدي‌ و آسماني‌ است‌.
عبرانيان‌ 4 : 12 - 13 . قدرت‌ كلام‌ خدا
كلام‌ خدا، در حاليكه‌ زنده‌ و فعال‌ است‌، قدرت‌ دارد تا دروني‌ترين‌ بخشهاي‌ قلب‌ انسان‌ را از هم‌ تفكيك‌ كند و همة‌ انگيزه‌ها، خواسته‌ها، اهداف‌ و آرزوها را از هم‌ متمايز و نمايان‌ سازد و آنها را ارزيابي‌ كند. حتي‌ هنگاميكه‌ ما قادر به‌ تشخيص‌ انگيزه‌هاي‌ خودمان‌ نيستيم‌، كلام‌ خدا قدرت‌ تميز دارد. قوم‌ اسرائيل‌ سرزمين‌ موعود را از دست‌ داد، چرا كه‌ نسبت‌ به‌ كلام‌ خدا از خود غفلت‌ نشان‌ دادند (3 : 17 ، 4 : 11). بالاترين‌ اميد جهت‌ دستيابي‌ سرزمين‌ موعود، اطاعت‌ از كلام‌ خدا است‌. ايكاش‌ كليساهاي‌ امروزي‌ فقط‌ درك‌ مي‌كردند كه‌ بوسيلة‌ درست‌ جا دادن‌ كلام‌ خدا در جلسات‌ كليسايي‌، چه‌ قدرت‌ عظيمي‌ كسب‌ خواهند نمود.
عبرانيان‌ 4 : 14 - 16 . مسيح‌ كاهن‌ اعظم‌ ما
در اين‌ بخش‌، موضوع‌ اصلي‌ رساله‌ آغاز مي‌شود كه‌ عبارت‌ است‌ از مقايسة‌ مسيح‌ با كهانت‌ لاويان‌ كه‌ تا باب‌ دهم‌ ادامه‌ دارد.
  • مطالعه 1085 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %607 %1394 %13:%بهمن