2 تکالیف مؤمنین

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف تیتوس


تعلیمات درست


1. اما تو ، مطالبی را که مطابق تعالیم صحیح است به آنها بگو.
2. به پیر مردان دستور بده که با وقار و سنگین ، روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند.
3. هم چنین به پیر زنان دستور بده که رفتاری خداپسند داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند ، بلکه آن چه را که نیکوست تعلیم دهند
4. تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند
5. و روشن بین ، پاک دامن ، خانه دار ، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگوئی نکند.
6. هم چنین به مردان جوان اصرار کن که روشن بین باشند.
7. زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و با وفا باش.
8. طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی تا دشمنان ما از این که دلیلی برای بدگوئی از ما نمی یابند شرمسار گردند.
9. به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازند
10. و دزدی نکنند بلکه کاملا امین باشند تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا بیفزایند.
11. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است
12. و به ما می آموزد که راه های شرارت آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشن بینی و عدالت و خداترسی در این جهان زندگی کنیم.
13. و در عین حال در انتظار امید متبارک خود ، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهندهً ما عیسی مسیح باشیم.
14. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم.
در بارهً این مطالب سخن بگو و وقتی شنوندگانت را دل گرم میسازی و یا سرزنش می کنی از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی ترا حقیر شمارد.
ترجمه قدیمی(تیتوس)


تكاليف‌ مؤمنين‌
امّا تو سخنان‌ شايسته‌ تعليم‌ صحيح‌ را بگو:2 كه‌ مردانِ پير، هشيار و باوقار و خردانديش‌ و در ايمان‌ و محبّت‌ و صبر، صحيح‌ باشند. 3 همچنين‌ زنان‌ پير، در سيرتْ متقّي‌ باشندو نه‌ غيبت‌گو و نه‌ بنده‌ شراب‌ زياده‌ بلكه‌ معلمّات‌ تعليم‌ نيكو، 4 تا زنان‌ جوان‌ را خرد بياموزند كه‌ شوهردوست‌ و فرزنددوست‌ باشند، 5 و خردانديش‌ و عفيفه‌ و خانه‌نشين‌ و نيكو و مطيع‌ شوهرانِ خود كه‌ مبادا كلام‌ خدا متهّم‌ شود. 6 و به‌ همين‌ نَسَق‌ جوانان‌ را نصيحت‌ فرما تا خردانديش‌ باشند.
7 و خود را در همه‌چيز نمونه‌ اعمال‌ نيكو بساز و در تعليم‌ خود صفا و وقار و اخلاص‌ را بكار بر، 8 و كلام‌ صحيح‌ بي‌عيب‌ را تا دشمن‌ چونكه‌ فرصت‌ بد گفتن‌ در حقّ ما نيابد، خجل‌ شود.
9 غلامان‌ را نصيحت‌ نما كه‌ آقايان‌ خود را اطاعت‌ كنند و در هر امر ايشان‌ را راضي‌ سازند و نقيض‌گو نباشند؛ 10 و دزدي‌ نكنند بلكه‌ كمال‌ ديانت‌ را ظاهر سازند تا تعليم‌ نجات‌دهنده‌ ما خدا را در هر چيز زينت‌ دهند.
11 زيرا كه‌ فيض‌ خدا كه‌ براي‌ همه‌ مردم‌ نجات‌بخش‌ است‌، ظاهر شده‌، 12 ما را تأديب‌ مي‌كند كه‌ بي‌ديني‌ و شهوات‌ دنيوي‌ را ترك‌ كرده‌، با خردانديشي‌ و عدالت‌ و دينداري‌ در اين‌ جهان‌ زيست‌ كنيم‌. 13 و آن‌ اميد مبارك‌ و تجلي‌ جلال‌ خداي‌ عظيم‌ و نجات‌دهنده‌ خود ما عيسي‌ مسيح‌ را انتظار كشيم‌، 14 كه‌ خود را در راه‌ ما فدا ساخت‌ تا ما را از هر ناراستي‌ برهاند و امّتي‌ براي‌ خود طاهر سازد كه‌ ملِك‌ خاصّ او و غيور در اعمال‌ نيكو باشند. 15 اين‌ را بگو و نصيحت‌ فرما و در كمال‌ اقتدار توبيخ‌ نما و هيچ‌كس‌ تو را حقير نشمارد.

ترجمه تفسیری

وظايف گروه هاي مختلف
اما تو شيوه صحيح زندگي مسيحي را تعليم ده . 2 به مردان سالخورده تعليم ده كه باوقار و سنگين و خويشتن دار باشند؛ به حقيقت ايمان داشته باشند و هركاري را از روي محبت و صبر انجام دهند.
3 به زنان سالخورده نيز بياموز كه در زندگي و رفتار خود موقر و سنگين باشند، غيبت نكنند، اسير شراب نشوند، و در اعمال نيك نمونه باشند، 4 تا بتوانند به زنان جوانتر ياد دهند كه چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، 5 عاقل و پاكدامن باشند، و كدبانويي شايسته و همسري مهربان و مطيع براي شوهـر خود باشند، تا وابستگان و آشنايان ايشان ، بهانه اي براي بدگويـي از مسيحيان پيـدا نكنند. 6 همچنين ، جوانان را نصيحت كن تا پرهيزگار و خردانديش باشند.
7 تو خود نيز بايد در هر كاري براي ايشان نمونه باشي ؛ با اعمالت نشان ده كه حقيقت را دوست داري و نسبت به آن وفاداري . 8 سخنانت نيز بايد منطقي و معقول باشد، تا كساني كه با تو جر و بحث مي كنند، نتوانند از تو ايراد بگيرند، و خجل شوند.
9 غلامان را نصيحت كن كه از دستورهاي ارباب خود اطاعت كنند و بكوشند تا در هر امري رضايت خاطر ايشان را فراهم سازند؛ در مقابل گفته هاي ارباب خود نيز جواب پس ندهند؛ 10 يادآوري كن كه دزدي نكنند، بلكه در عمل نشان دهند كه از هر جهت درستكار مي باشند. با مشاهده رفتار شماست كه مردم علاقه مند مي شوند تا به نجات دهنده ما خدا ايمان بياورند.
11 هديه رايگان خدا كه همانا نجات واقعي است ، اكنون در دسترس همه مردم قرار دارد. 12 با پذيرفتن اين هديه الهي ، متوجه مي شويم كه خواست خدا از ما اينست كه از زندگي بي بند و بار و خوش گذراني هاي گناه آلود دست بكشيم و زندگي پاك و خدا پسندانه اي در اين دنيا داشته باشيم . 13 اگر چنين زندگي كنيم ، مي توانيم با اميد و اشتياق ، منتظر روز مباركي باشيم كه در آن ، خداي بزرگ و نجات دهنده مان عيسي مسيح با شكوه و جلال ظاهر خواهد شد. 14 او جان خود را در راه گناهان ما فدا كرد تا ما را از آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد، و از ما قومي خاص براي خود بوجود آورد، قومي كه دلي پاك داشته ، مشتاق خدمت به مردم باشند.
15 اين حقايق را تعليم ده و مؤمنين را به انجام آنها تشويق كن . هرگاه لازم ديدي ، با قدرت و اختيار كامل ايشان را توبيخ و اصلاح نما. اجازه نده كسي سخنان تو را بي اهميت انگارد.

راهنماتيطس‌ 2 و 3 . اعمال‌ نيك‌
تأكيد اصلي‌ اين‌ رساله‌ بر «اعمال‌ نيك‌» است‌. البته‌ نه‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ ما بوسيلة‌ اعمال‌ نيك‌ نجات‌ مي‌يابيم‌، بلكه‌ خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ بوسيلة‌ رحمت‌ خدا (3 : 5) نجات‌ يافته‌ايم‌ و توسط‌ فيض‌ او عادل‌ شمرده‌ شده‌ايم‌ (7:3). به‌ همين‌ دليل‌ بايد «غيور در اعمال‌ نيكو» (14:2)؛ «درهمه‌ چيز نمونة‌ اعمال‌ نيكو» (7:2)؛ «براي‌ هر كار نيكو مستعد»(1:3)؛ «مواظبت‌ در اعمال‌ نيكو» (3 : 8)؛ «مشغول‌ در كارهاي‌ نيكو جهت‌ رفع‌ احتياجات‌ ضروري‌» (3 : 14) باشيم‌. يكي‌ از جرمهاي‌ معلمين‌ كذبه‌ اين‌ بود كه‌ آنها «به‌ جهت‌ هر عمل‌ نيكو مردود» بودند (1 : 16).
قدرت‌ زندگي‌ پاك‌ و شايسته‌ (2 : 1 - 14). مردان‌ پير، زنان‌ پير، زنان‌ جوان‌، مادران‌، جوانان‌ و غلامان‌ مورد ترغيب‌ و تشويق‌ قرار مي‌گيرند تا نسبت‌ به‌ افرادي‌ كه‌ در زندگي‌ خود با آنان‌ سروكار دارند، امين‌ و وفادار بمانند تا كسي‌ نتواند از مذهب‌ آنان‌ خرده‌ گيرد (2 : 8).
غلامان‌، كه‌ در آن‌ زمان‌ عدة‌ زيادي‌ ايمان‌ آورده‌ بودند و اعضاي‌ كليساها محسوب‌ مي‌شدند، تشويق‌ مي‌شوند تا روحيه‌اي‌ مطيع‌ و وفادار نسبت‌ به‌ آقايان‌ خود داشته‌ باشند تا زندگي‌ آنان‌ «زينت‌ دهندة‌» مذهب‌ آنان‌ باشد (2 : 10) و تا اربابان‌ بي‌ايمان‌ آنها با خود فكر كنند كه‌ «اگر اين‌ آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ مذهب‌ مسيحيت‌ براي‌ برده‌ها و غلامان‌ مي‌كند، پس‌ بايد قدرت‌ مخصوصي‌ در آن‌ باشد.»

اميد مبارك‌ (11:2-14). ظهور خداوند دوباره‌ به‌ عنوان‌ انگيزه‌اي‌ قوي‌ جهت‌ داشتن‌ زندگي‌ خداپسندانه‌ در دنياي‌ خاص‌ معرفي‌ شده‌ است‌. اين‌ موضوع‌ تقريباً در همة‌ كتابهاي‌ عهد جديد ذكر شده‌ است‌.
  • مطالعه 971 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %595 %1394 %13:%بهمن