3 نیکوکاری؛ تذکرات پایانی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف تیتوس


رفتار مسیحائی


1. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکمرانان و اولیاء امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند.
2. به آنها بگو که از هیچ کس بدگوئی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا مؤدب باشند ،
3. زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه جوئی و حسادت می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم ،
4. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد ،
5. او ما را نجات داد ، اما این نجات به خاطر اعمال نیکوئی که ما کردیم نبود ، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشوئی بود که به وسیله آن ، روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید
6. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود
7. تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم.
8. این سخن درست است و می خواهم که به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکو کاری نمایند ، زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند.
9. اما از مباحثات احمقانه در بارهً شجره نامه ها و اختلافات و نزاع ها بر سر شریعت دوری کن ، زیرا این ها بیهوده و بی ارزش هستند.
10. اگر شخصی ستیزه جو باشد یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن ، دیگر کاری با او نداشته باش
11. چون می دانی که چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می دهند که او خود را محکوم کرده است.

آخرین دستورها

12. هر وقت که « ارتیماس » یا « تخیکوس » را نزد تو فرستادم عجله کن که به شهر « نیکوپولیس » پیش من بیائی زیرا تصمیم گرفته ام زمستان را در آنجا بگذرانم.
13. و تا می توانی به « زیناس وکیل » و اپلس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهند و مواظب باش که به چیزی محتاج نشوند.
14. اعضای کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند تا بتوانند نیازمندی های واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد.
15. تمام کسانی که با من هستند به تو سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در ایمان متحد هستند سلام برسان. فیض خدا با همه شما باد.
ترجمه قدیمی(تیتوس)


نيكوكاري‌
بياد ايشان‌ آور كه‌ حكّام‌ و سلاطين‌ را اطاعت‌ كنند و فرمانبرداري‌ نمايند و براي‌ هركار نيكو مستعّد باشند، 2 و هيچ‌ كس‌ را بد نگويند و جنگجو نباشند بلكه‌ ملايم‌ و كمال‌ حلم‌ را با جميع‌ مردم‌ به‌ جا آورند.
3 زيرا كه‌ ما نيز سابقاً بي‌فهم‌ و نافرمانبردار و گمراه‌ و بنده‌ انواع‌ شهوات‌ و لذّات‌ بوده‌، در خُبث‌ و حسد بسر مي‌برديم‌ كه‌ لايق‌ نفرت‌ بوديم‌ و بر يكديگر بغض‌ مي‌داشتيم‌. 4 ليكن‌ چون‌ مهرباني‌ و لطف‌ نجات‌دهنده‌ ما خدا ظاهر شد، 5 نه‌ به‌ سبب‌ اعمالي‌ كه‌ ما به‌ عدالت‌ كرده‌ بوديم‌، بلكه‌ محض‌ رحمت‌ خود ما را نجات‌ داد به‌ غسل‌ تولّد تازه‌ و تازگي‌اي‌ كه‌ از روح‌القدس‌ است‌؛ 6 كه‌ او را به‌ ما به‌ دولتمندي‌ افاضه‌ نمود، به‌ توسّط‌ نجات‌دهنده‌ ما عيسي‌ مسيح‌، 7 تا به‌ فيض‌ او عادل‌ شمرده‌ شده‌، وارث‌ گرديم‌ بحسب‌ اميد حيات‌ جاوداني‌. 8 اين‌ سخن‌ امين‌ است‌ و در اين‌ امور مي‌خواهم‌ تو قدغن‌ بليغ‌ فرمايي‌ تا آناني‌ كه‌ به‌ خدا ايمان‌ آورند، بكوشنـد كه‌ در اعمـال‌ نيكـو مواظبت‌ نمايند، زيرا كه‌ ايـن‌ امـور بـراي‌ انسـان‌ نيكـو و مفيـد است‌.
9 و از مباحثات‌ نامعقول‌ و نسب‌نامه‌ها و نزاعها و جنگهاي‌ شرعي‌ اعراض‌ نما زيرا كه‌ بي‌ثمر و باطل‌ است‌. 10 و از كسي‌ كه‌ از اهل‌ بدعت‌ باشد، بعد از يك‌ دو نصيحت‌ اجتناب‌ نما، 11 چون‌ مي‌داني‌ كه‌ چنين‌كس‌ مرتّد و از خود ملزم‌ شده‌ در گناه‌ رفتار مي‌كند.
تذكرات‌ پاياني‌
12 وقتي‌كه‌ اَرْتيماس‌ يا تيخيكُس‌ را نزد تو فرستم‌، سعي‌ كن‌ كه‌ در نيكوپوليس‌ نزد من‌ آيي‌ زيرا كه‌ عزيمت‌ دارم‌ زمستان‌ را در آنجا بسر برم‌. 13 زيناس‌ خطيب‌ و اَپَلُّس‌ را در سفر ايشان‌ به‌ سعي‌ امداد كن‌ تا محتاج‌ هيچ‌چيز نباشند. 14 وكسان‌ ما نيز تعليم‌ بگيرند كه‌ در كارهاي‌ نيكو مشغول‌ باشند براي‌ رفع‌ احتياجات‌ ضروري‌، تا بي‌ثمر نباشند. 15 جميع‌ رفقاي‌ من‌ تو را سلام‌ مي‌رسانند و آناني‌ را كه‌ از روي‌ ايمان‌ ما را دوست‌ مي‌دارند سلام‌ رسان‌. فيض‌ با همگي‌ شما باد. آمين‌.

ترجمه تفسیری

زندگي و رفتار مسيحي
به مسيحيان يادآوري كن كه مقامات دولتي و مملكتي را اطاعت و احترام نمايند و همواره آماده انجام كار نيك باشند. 2 به ايشان بگو كه درباره هيچكس بدگويي نكنند، و از نزاع و دشمني بپرهيزند و نسبت به همه بي آزار و مؤدب باشند.
3 ما نيز زماني نادان و ياغي و گمراه و اسير شهوتها و لذتهاي ناپاك بوديم . زندگي ما پر بود از كينه و حسادت ؛ همه از ما نفرت داشتند، ما نيز از همه متنفر بوديم . 4 اما زماني رسيد كه مهرباني و لطف نجات دهنده ما خدا آشكار شد، 5 و ما را نجات داد. او نه بخاطر خوبي و پاكي ما، بلكه فقط در اثر رحمت و دلسوزي كه نسبت به ما داشت ، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيله روح القدس ، به ما تولدي تازه و حياتي نو بخشيد. 6 در اثر كاري كه نجات دهنده ما عيسي مسيح انجام داد، خدا روح القدس را به فراواني به ما عطا فرمود، 7 تا به لطف عيسي مسيح ، در پيشگاه خداوند بي گناه بحساب بياييم . اكنون مي توانيم در بركات زندگي جاويد شريك شده ، با اشتياق در انتظار روزي باشيم كه بطور كامل از اين زندگي برخوردار خواهيم شد.
8 اين مطالب همه درست و صحيح مي باشند. از اينرو، مي خواهم آنها را با تأكيد به مسيحيان گوشزد كنـي ، تا ايشان همـواره به انجام اعمـال نيكو بپردازند، زيرا اين امور براي همه انسانها خوب و مفيد است .
9 بر سر مسايلي كه جوابي ندارند، بحث نكن . همچنين از جروبحث بر سر عقايد و قوانين و احكام مذهبي يهود نيز خودداري كن ، زيرا اين بحثها نه فقط دردي را دوا نمي كند، بلكه به هر دو طرف نيز صدمه مي زند. 10 اگر كسي باعث ايجاد تفرقه و جدايي شود، يكي دوبار به او هشدار بده . پس از آن ديگر كاري با او نداشته باش ، 11 زيرا چنين شخص ، منحرف شده ودر گناه غوطه ور است ، و خودش نيز اين را مي داند.
آخرين سفارشها
12 در نظر دارم «آرتيماس » يا «تيخيكوس » را نزد تو بفرستم . هرگاه يكي از اين دو به آنجا رسيد، هرچه زودتر به «نيكوپوليس » نزد من بيا، زيرا تصميم دارم زمستان را در آنجا بگذرانم . 13 تا حد امكان به «زيناس » و «اپلس » كمك كن تا به سفر خود ادامه دهند، و هر چه احتياج دارند براي ايشان تدارك ببين ؛ 14 تا به اين ترتيب اعضاي كليساهاي ما ياد بگيرند كه در رفع نيازهاي ضروري و انجام كارهاي نيك كوشا باشند و زندگي خود را بي ثمر سپري نكنند.
15 همه دوستان من به تو سلام مي رسانند. تو نيز به دوستان مسيحي ما در آنجا سلام برسان . فيض خداوند با همه شما باد.

راهنما

اطاعت‌ از قوانين‌ كشوري‌ (1:3-2)، از قوانين‌ ابتدايي‌ مسيحيت‌ محسوب‌ مي‌شود. شهروندان‌ آسمان‌، در ابتدا بايد شهروندان‌ خوب‌ زميني‌ باشند و مطيع‌ دولتهايي‌ باشند كه‌ تحت‌ حكومت‌ آنها قرار دارند (روميان‌ 13 : 1 - 7 ؛ اول‌ پطرس‌ 2 : 13 - 17).
وجود شجره‌نامه‌ها (9:3) كه‌ در اول‌ تيموتائوس‌ 4:1 نيز به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ معلمين‌ كذبه‌ آنها را در اصول‌ تعليمي‌ خويش‌ جاي‌ مي‌دادند. اين‌ افراد در آن‌ زمان‌ در كليساي‌ كريت‌ و افسس‌، توليد مزاحمت‌ فراوان‌ نموده‌ بودند. احتمالاً آنها تأكيد خاص‌ بر نسل‌ داودي‌ و خويشاوندي‌ با مسيح‌ مي‌نمودند و اطلاعات‌ انجيل‌ را نيز به‌ اين‌ موارد اضافه‌ مي‌كردند. از طرف‌ ديگر نيز ممكن‌ است‌ اصول‌ و تعاليم‌ غريبي‌ را در ارتباط‌ با تفسير خاصي‌ كه‌ از شجره‌نامه‌ها ارائه‌ مي‌دادند، مورد تعليم‌ قرار مي‌داده‌اند.
«بدعت‌» (10:3). پولس‌ به‌ تيطس‌ نصيحت‌ مي‌كند كه‌ پس‌ از اقدام‌ لازم‌ جهت‌ اصلاح‌ معلمين‌ منحرف‌، از آنها اجتناب‌ نمايد. «ارتيماس‌» (3 : 12)، در هيچ‌ جاي‌ ديگر نام‌ او ذكر نشده‌ است‌، اما برحسب‌ روايات‌، او بعدها اسقف‌ لستره‌ شد. «تيخيكس‌» (12) اهل‌ آسيا بود (اعمال‌ 20 : 4). او و ارتيماس‌، در كريت‌ جانشين‌ تيطس‌ شدند. «نيكوپوليس‌» (12)، در يونان‌ و حدود 150 كيلومتري‌ شمال‌ غربي‌ قرنتس‌ قرار دارد (به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ اقدامات‌ بعدي‌ پولس‌ در اعمال‌ 28 : 31 مراجعه‌ شود).
«زنياس‌» (13) نيز نامش‌ در هيچ‌ جاي‌ ديگر ذكر نشده‌ است‌، اما او از كاتبان‌ يهود و قانونگذاران‌ يونان‌ بود. «اپلس‌» (13)، (به‌ اعمال‌ 18 مراجعه‌ شود). بنظر مي‌رسد كه‌ اپلس‌ و زنياس‌ در سفري‌ به‌ يك‌ مقصد ناشناخته‌، اين‌ نامه‌ را به‌ تيطس‌ رسانيدند.
  • مطالعه 944 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %595 %1394 %13:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 2 تکالیف مؤمنین »