3 اسقفان و شماسان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تیموتاوسمشخصات سرپرست کلیسا

1. این گفته درست است که اگر کسی مایل به سرپرستی در کلیسا باشد در آرزوی کار بسیار خوبی است
2. سرپرست کلیسا باید مردی بی عیب ، صاحب یک زن ، خویشتندار ، هوشیار ، منظم ، مهمان نواز و معلمی توانا باشد.
3. او باید ملایم و صلح جو باشد ، نه میگسار و جنگجو و پول پرست.
4. بلکه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و فرزندانش را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند،
5. زیرا اگر مردی نتواند خانوادۀ خود را اداره کند پس چگونه می تواند از کلیسای خدا توجه نماید؟
6. او نباید تازه ایمان باشد مبادا مغرور گشته مثل ابلیس محکوم شود.
7. علاوه بر این ، او باید در میان افراد خارج از کلیسا نیکنام باشد تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد.

مشخصات خادم کلیسا

8. هم چنین خادمین کلیسا باید موقر باشند و از دوروئی مبرا و از افراط در شراب خوری و یا پول پرستی بپرهیزند.
9. ایشان باید حقایق مکشوف ایمان را با وجدان پاک نگهدارند
10. اول مورد آزمایش قرار بگیرند و در صورتیکه بی عیب بودند ، آنوقت به خدمت بپردازند.
11. زنانشان نیز باید سنگین و موقر بوده و شایعه ساز نباشند و در هر امر خویشتن دار و با وفا و باشند
12. خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانوادۀ خود را به خوبی اداره کنند.
13. کسانی که به عنوان خادم به خوبی خدمت می کنند برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی بدست می آورند.

سر ایمان ما

14. امیداوارم بزودی پیش تو بیآیم ، اما این را می نویسم
15. تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم بدانی که رفتار ما در خانوادۀ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است چگونه باید باشد.
16. هیچ کس نمی تواند انکار کند که راز آئین ما بزرگ است: « او بصورت انسان ظاهر شد روح القدس حقانیتش را ثابت نمود ، فرشتگان او را دیدند. مژده او در میان ملتها اعلام شد در جهان ، مردم به او ایمان آوردند، و با جلال به عالم بالا ربوده شد »

ترجمه قدیمی(اول تیموتاوس)


اسقفان‌ و شماسان‌
‌ اين‌ سخن‌ امين‌ است‌ كه‌ اگر كسي‌ منصب اسقفي‌ را بخواهد، كار نيكو مي‌طلبد. 2 پس‌ اسقف‌ بايد بي‌ملامت‌ و صاحب‌ يك‌ زن‌ و هشيار و خردمند و صاحب‌ نظام‌ و مهمان‌نواز و راغب‌ به‌ تعليم‌ باشد؛ 3 نه‌ ميگسار يا زننده‌ يا طمّاع‌ سود قبيح‌ بلكه‌ حليم‌ و نه‌ جنگجو و نه‌ زرپرست‌. 4 مُدَبّر اهل‌ خانه‌ خود به‌ نيكويي‌ و فرزندان‌ خويش‌ را در كمال‌ وقار مطيع‌ گرداند، 5 زيرا هرگاه‌ كسي‌ نداند كه‌ اهل‌ خانه‌ خود را تدبير كند، چگونه‌ كليساي‌ خدا را نگاهباني‌ مي‌نمايد؟ 6 و نه‌ جديدالايمان‌ كه‌ مبادا غرور كرده‌، به‌ حكم‌ ابليس‌ بيفتد. 7 اما لازم‌ است‌ كه‌ نزد آناني‌ كه‌ خارجند هم‌ نيك‌نام‌ باشد كه‌ مبادا در رسوايي‌ و دام‌ ابليس‌ گرفتار شود.
8 همچنين‌ شمّاسان‌ باوقار باشند، نه‌ دو زبان‌ و نه‌ راغب‌ به‌ شراب‌ زياده‌ و نه‌ طمّاعِ سود قبيح‌؛ 9 دارندگان‌ سرّ ايمان‌ در ضمير پاك‌. 10 اما بايد اول‌ ايشان‌ آزموده‌ شوند و چون‌ بي‌عيب‌ يافت‌ شدند، كار شمّاسي‌ را بكنند. 11 و به‌ همينطور زنان‌ نيز بايد باوقار باشند و نه‌ غيبت‌گو بلكه‌ هشيار و در هر امري‌ امين‌. 12 و شمّاسان‌ صاحب‌ يك‌ زن‌باشند و فرزندان‌ و اهل‌ خانه‌ خويش‌ را نيكو تدبير نمايند، 13 زيرا آناني‌ كه‌ كار شمّاسي‌ را نيكو كرده‌ باشند، درجه‌ خوب‌ براي‌ خويشتن‌ تحصيل‌ مي‌كنند و جلادت‌ كامل‌ در ايماني‌ كه‌ به‌ مسيح‌ عيسي‌ است‌.
14 اين‌ را به‌ تو مي‌نويسم‌ به‌ اميد آنكه‌ به‌ زودي‌ نزد تو آيم‌. 15 ليكن‌ اگر تأخير اندازم‌، تا بداني‌ كه‌ چگونه‌ بايد در خانه‌ خدا رفتار كني‌ كه‌ كليساي‌ خداي‌ حيّ و ستون‌ و بنياد راستي‌ است‌. 16 و بالاجماع‌ سرّ دينداري‌ عظيم‌ است‌ كه‌ خدا در جسم‌ ظاهر شد و در روح‌، تصديق‌ كرده‌ شد و به‌ فرشتگان‌ مشهود گرديد و به‌ امّتها موعظه‌ كرده‌ و در دنيا ايمان‌ آورده‌ و به‌ جلال‌ بالا برده‌ شد.ترجمه تفسیری

كشيشان و شماسان
اين گفته صحيح است كه اگر كسي مشتاق است كشيش شود، در آرزوي كار خوبي است . 2 اما كشيش بايد شخص نيك و درستي باشد تا كسي نتواند عيبي در او بيابد. او بايد شوهر وفادار يك زن باشد؛ خويشتندار بوده ، عاقلانه فكر كند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه اش بايد به روي مهمان باز باشد و مشتاق تعليم كلام خدا باشد. 3 او نبايد مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد بلكه ملايم و مهربان ؛ پول دوست نيز نباشد. 4 بايد سرپرست خوبي براي خانواده اش باشد و فرزندانش را طوري تربيت كند كه در كمال احترام از او اطاعت نمايند، 5 زيرا اگر كسي نتواند خانواده خود را اداره كند، چگونه خواهدتوانست كليسا را اداره و خدمت نمايد؟
6 كشيـش نبايد تازه ايمان باشد، زيرا ممكن است از اينكه اينقدر زود به اين مقام گمارده شده ، دچار غرور گردد؛ غرور نيز نخستين گام بسوي سقوط است ، همانطـور كـه شيـطان نيـز از همـين راه سقـوط كـرد. 7 كشيش در خارج كليسا، در ميان مردم غيرمسيحي نيز بايد شهرت خوب داشته باشد، تا شيطان نتواند او را بوسيله اتهامات گوناگون به دام بيندازد، و دست و پاي او را براي خدمت به اعضاي كليسا ببندد.
8 شماسان كه دستياران كشيش كليسا هستند، بايد مانند او اشخاصي محترم باشند. ايشان نبايد دورو، مشروبخوار و يا پول دوست باشند؛ 9 بلكه بايد با تمام وجود، مسيح را كه منبع مخفي ايمانشان است ، پيروي كنند. 10 اما پيش از آنكه كسي را به مقام شماسي بگماري ، اول وظايف ديگري در كليسا به او محول كن ، تا خصوصيات و توانايي هاي او را بيازمايي . اگر از عهده وظايفش بخوبي برآمد، آنگاه او را به شماسي منصوب كن . 11 همسران شماسان نيز بايد محترم و باوقار باشند و درباره ديگران بدگويي نكنند، بلكه خويشتندار و قابل اعتماد باشند. 12 شماس بايد فقط يك زن داشته باشد و نسبت به او وفادار بوده ، سرپرست خوبي براي خانواده خود باشد. 13 شماساني كه خوب خدمت كنند، اجر خوبي بدست خواهند آورد، زيرا هم مورد احترام مردم خواهند بود و هم ايمان و اعتمادشان به مسيح نيرومندتر خواهـد گرديـد.
14 با اينكه اميدوارم بزودي نزد تو بيايم ، اما اين نكات را مي نويسم ، 15 تا اگر آمدنم به تأخير افتاد، بداني چه نوع افرادي را براي خدمت به كليساي خداي زنده انتخاب كني ، كليسايي كه خانه خدا و ستون و پايه حقيقت است . 16 واقعاً كه خداپسندانه زندگي كردن ، كار آساني نيست . اما به كمك مسيح اين امر امكان پذير است ، زيرا او مانند يك انسان به دنيا آمد، و ثابت كرد كه روحي پاك و بي گناه دارد؛ فرشتگان او را خدمت كردند؛ و مژده آمدن او در ميان ملتها اعلام شد؛ مردم همه جا به او ايمان آوردند؛ و او بار ديگر به جلال و شكوه خود در آسمان بازگشت .

راهنما

اول‌ تيموتائوس‌ 3 . كشيشان‌ و شماسان‌
خصوصيات‌ آنان‌ (1 - 16). احتمالاً اين‌ خصوصيات‌ به‌ عنوان‌ موارد ايده‌آل‌ مطرح‌ شده‌اند و نه‌ موردي‌ مصوبه‌. «صاحب‌ يك‌ زن‌» (2)، احتمالاً منظور از آن‌ مردي‌ نيست‌ كه‌ مجرد نباشد بلكه‌ نكتة‌ قابل‌ تأكيد عدم‌ تعدد زوجات‌ است‌. پولس‌ خود، مجرد بود (اول‌ قرنتيان‌ 7 : 8). «زنان‌» (11) كه‌ احتمالاً اشاره‌ است‌ به‌ شماساني‌ كه‌ زن‌ بودند. «ستون‌ بنياد راستي‌» (15)، اگر بخاطر نام‌ مسيح‌ نبود، از بين‌ مي‌رفت‌. آية‌ 16 بنظر مي‌رسد كه‌ قسمتي‌ از يك‌ سرود مسيحي‌ باشد.
  • مطالعه 985 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %444 %1394 %09:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 4 نصایح مختلف 2 درباره عبادات »