4 نصایح مختلف

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تیموتاوسپیشگوئی درباره دور شدن از خدا

1. روح القدس صریحأ می فرماید که در زمان های آخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می کنند.
2. از تعالیم ریاکارانۀ دروغ گویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی حس خواهد گردید که گوئی با آهنی داغ سوخته شده است.
3. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهائی را قدغن می کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند.
4. در صورتی که همۀ چیزهائی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکر گزاری پذیرفته می شود نجس شمرد،
5. زیرا به وسیلۀ کلام خدا و دعا پاک می گردد.

خادم خوب مسیح

6. اگر این دستورها را به برادران یاد آور شوی خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکوئی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت.
7. اما با افسانه های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارند کاری نداشته باش .اگر می خواهید ورزش کنید خود را در خدا پرستی تقویت کنید
8. زیرا اگر چه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است ، خدا پرستی از هر حیث فایده دارد چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد.
9. این سخن درست و کاملا قابل قبول است.
10. بنابر این ما تقلا و کوشش می کنیم زیرا به خدای زنده که نجات دهندۀ همۀ آدمیان و مخصوصأ ایمان داران است توکل داریم.
11. این است آنچه تو باید به آنها دستور و تعلیم دهی
12. هیچکس جوانی ترا حقیر نشمارد، بلکه درگفتار و کردار ، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمان داران نمونه باش
13. و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما.
14. نسبت به عطیۀ روحانی خود بی توجه نباش ـ عطیه ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد.
15. این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد.
16. مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می دهند نجات خواهی داد.

ترجمه قدیمی(اول تیموتاوس)


نصايح‌ مختلف‌
‌ و ليكن‌ روح‌ صريحاً مي‌گويد كه‌ در زمان آخر بعضي‌ از ايمان‌ برگشته‌، به‌ ارواح‌ مُضِلّ و تعاليم‌ شياطين‌ اِصغا خواهند نمود، 2 به‌ رياكاري‌ دروغگويان‌ كه‌ ضماير خود را داغ‌ كرده‌اند؛ 3 كه‌ از مزاوجت‌ منع‌ مي‌كنند و حكم‌ مي‌نمايند به‌ احتراز از خوراك‌هايي‌ كه‌ خدا آفريد براي‌ مؤمنين‌ و عارفينِ حقّ تا آنها را به‌ شكرگزاري‌ بخورند. 4 زيرا كه‌ هر مخلوق‌ خدا نيكو است‌ و هيچ‌ چيز را ردّ نبايد كرد، اگر به‌ شكرگزاري‌ پذيرند، 5 زيرا كه‌ از كلامِ خدا و دعا تقديس‌ مي‌شود.
6 اگر اين‌ امور را به‌ برادران‌ بسپاري‌، خادم‌ نيكوي‌ مسيح‌ عيسي‌ خواهي‌ بود، تربيت‌ يافته‌ در كلام‌ ايمان‌ و تعليم‌ خوب‌ كه‌ پيروي‌ آن‌ را كرده‌اي‌. 7 ليكن‌ از افسانه‌هاي‌ حرام‌ عجوزها احتراز نما و در دينداري‌ رياضت‌ بكش‌. 8 كه‌ رياضت‌ بدني‌ اندك‌ فايده‌اي‌ دارد، ليكن‌ دينداري‌براي‌ هر چيز مفيد است‌ كه‌ وعده‌ زندگي‌ حال‌ و آينده‌ را دارد.
9 اين‌ سخن‌ امين‌ است‌ و لايق‌ قبول‌ تامّ، 10 زيرا كه‌ براي‌ اين‌ زحمت‌ و بي‌احترامي‌ مي‌كشيم‌، زيرا اميد داريم‌ به‌ خداي‌ زنده‌ كه‌ جميع‌ مردمان‌ علي‌الخصوص‌ مؤمنين‌ را نجات‌دهنده‌ است‌.
11 اين‌ امور را حكم‌ و تعليم‌ فرما. 12 هيچ‌كس‌ جواني‌ تو را حقير نشمارد، بلكه‌ مؤمنين‌ را در كلام‌ و سيرت‌ و محبّت‌ و ايمان‌ و عصمت‌، نمونه‌ باش‌. 13 تا مادامي‌ كه‌ نه‌ آيم‌، خود را به‌ قرائت‌ و نصيحت‌ و تعليم‌ بسپار. 14 زنهار از آن‌ كرامتي‌ كه‌ در تو است‌ كه‌ بوسيله‌ نبوّت‌ با نهادن‌ دستهاي‌ كشيشان‌ به‌ تو داده‌ شد، بي‌اعتنايي‌ منما. 15 در اين‌ امور تأمّل‌ نما و در اينها راسخ‌ باش‌ تا ترقّي‌ تو بر همه‌ ظاهر شود. 16 خويشتن‌ را و تعليم‌ را احتياط‌ كن‌ و در اين‌ امور قائم‌ باش‌ كه‌ هرگاه‌ چنين‌ كني‌، خويشتن‌ را و شنوندگان‌ خويش‌ را نيز نجات‌ خواهي‌ داد.ترجمه تفسیری

راهنمايي به تيموتائوس
اما روح القـدس صريحـاً مي فرمايـد كه در زمانهاي آخر، برخي در كليسا از پيروي مسيح رويگردان شده ، بدنبال معلميني خواهند رفت كه از شيطان الهام مي گيرند. 2 اين معلم نماها با بي پروايي دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تكرار خواهند كرد كه ديگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد ساخت . 3 بعنوان مثال خواهند گفت كه ازدواج كردن و گوشت خوردن كار اشتباهي است ؛ درحاليكه مي دانيم خدا اين چيزها را عنايت فرموده تا ايمانداراني كه پيرو حقيقتند، با شكرگزاري از آنها بهره مند شوند. 4 هر چه كه خدا آفريده ، خوب است و بايد با شادي از آنها استفاده كنيم . البته بايد براي آنها از خدا شكرگزاري نمود، 5 و طلب بركت كرد، زيرا خوراك با دعا و كلام خدا پاك مي شود.
6 اگر اين امور را به ديگران تعليم دهي ، خادمي شايسته براي عيسي مسيح خواهي بود، كه از ايمان و تعليم صحيح بهره گرفته است ، تعليمي كه آن را پيروي كرده اي .
7 وقت خود را با بحث درباره عقايد پوچ و افسانه هاي احمقانه تلف نكن ، بلكه بكوش و تمرين كن تا زندگي خداپسندانه اي داشته باشي . 8 تمرين و ورزش بدني مفيد است ، اما ورزش روحاني بسيار مفيدتر از آن است و تو را براي هر كاري آماده مي سازد. پس به تمرينات روحاني بپرداز تا مسيحي بهتري باشي ، چون اين تمرينات نه فقط براي اين دنيا مفيد است ، بلكه براي عالم آينده نيز. 9 حقيقت همين است و همه بايد آن را بپذيرند. 10 ما سخت تلاش مي كنيم و زحمت مي كشيم تا مردم به اين حقيقت ايمان بياورند، زيرا اميد ما به خداي زنده است كه نجات دهنده همه مي باشد، خصوصاً آناني كه راه نجات او را پذيرفته اند.
11 اين نكات را تعليم بده و يقين حاصل كن كه همه آنها را آموخته اند. 12 اجازه نده كسي تو را بدليل جواني ات حقير بشمارد، بلكه بكوش تا سخن گفتن و شيوه زندگي ات ، و همچنين محبت و ايمان و پاكي ات ، براي ايمانداران نمونه باشد. 13 تا زمان آمدن من ، به خواندن و تشريح كتاب مقدس براي ايمانداران مشغول باش و براي ايشان كلام خدا را موعظه كن .
14 زماني كه كشيشان كليسا بر سر تو دست گذاشتند، خدا از طريق پيامها و نبوتها، عطاياي خاصي به تو بخشيد؛ از اين عطايا به بهترين نحو استفاده كن ، 15 و آنها را در خدمت خدا بكار ببر تا همه متوجه ترقي و پيشرفت تو شوند. 16 بدقت مراقب زندگي و تعاليمي كه مي دهي باش ، و آنچه را كه راست و درست است انجام بده ، تا خدا تو را بركت دهد و براي كمك به ديگران بكار برد.

راهنما

اول‌ تيموتائوس‌ 4 . وقوع‌ ارتداد، كار خادم‌
ارتداد (1 - 5). پيغام‌ اصلي‌ اين‌ بخش‌، اين‌ است‌ كه‌ اگرچه‌ كليسا ستون‌ و بنياد راستي‌ است‌، اما در كليسا سيستم‌هاي‌ ناخالص‌ و اشتباه‌ رسوخ‌ خواهند نمود كه‌ ريشة‌ شيطاني‌ دارند و به‌ تعليم‌ دربارة‌ پرهيز از خوراك‌ و ممنوعيت‌ ازدواج‌ خواهند پرداخت‌. اينگونه‌ موارد، در تعاليم‌ ناستيكها نيز بچشم‌ مي‌خورد. تعداد افراد اين‌ گروه‌، بعدها بطور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ افزايش‌ يافت‌ و بخشهاي‌ مختلفي‌ را دربرگرفت‌. اين‌ بدعت‌ امروزه‌ از ميان‌ رفته‌ است‌، اما چنانچه‌ مشاهده‌ مي‌شود، اثرات‌ آن‌ در مقررات‌ عدم‌ ازدواج‌ كشيشان‌ كاتوليك‌ و يا روزه‌هاي‌ دوره‌اي‌ كه‌ شامل‌ پرهيز از گوشت‌ حيوانات‌ است‌، ديده‌ مي‌شود.
خادم‌ خوب‌ (6 - 16). بهترين‌ راه‌ براي‌ مبارزه‌ با عقايد جديد و بدعت‌ نما، تكرار دائمي‌ حقيقت‌ سادة‌ انجيل‌ است‌. «خواندن‌، ترغيب‌، تعليم‌» (13). اگر به‌ كتاب‌مقدس‌ فرصت‌ داده‌ شود، خود كلام‌ خدا كار اصلي‌ را انجام‌ خواهد داد. در اين‌ بخش‌، به‌ قرائت‌ و مطالعة‌ شخصي‌ كتاب‌مقدس‌ و يا توضيح‌ و تشريح‌ عمومي‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌. اگر خادمين‌ امروزي‌ فقط‌ نصايح‌ پولس‌ را بكار گيرند، كليساها حيات‌ جديدي‌ را تجربه‌ خواهند نمود و در آنها هر روزه‌ ناجيان‌ افزايش‌ خواهند يافت‌. چرا حقيقتاً خادمين‌ حاضر نيستند اين‌ واقعيت‌ را بپذيرند كه‌ توضيح‌ سادة‌ كلام‌ را مردم‌ بيشتر ترجيح‌ مي‌دهند تا موعظه‌هايي‌ را كه‌ با مطالب‌ غامض‌ آميخته‌ باشد؟
  • مطالعه 939 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %444 %1394 %09:%بهمن