5 راهنمایی در خصوص بیوه ها، کشیشان و غلامان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تیموتاوس


وظایف ما نسبت به :


1. مردی را که از تو مسن تر است سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت کن که گوئی پدر تست . با جوانان مثل برادران
2. و با زنان پیر مانند مادران و با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاکدامنی رفتار کن.

بیوه زنان

3. بیوه زنانی را که واقعأ بیوه هستند مورد توجه قرار بده
4. اما اگر آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند باید این فرزندان و نوادگان وظیفۀ دینی خود را اول نسبت به خانوادۀ خود بیآموزند و دینی را که به والدین خود دارند ادا کنند، زیرا این کار خدا را خوشنود می سازد.
5. کسی که واقعأ بیوه و تنها است ، به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است
6. ولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود حتی اگر زنده باشد در واقع مرده است.
7. این را به ایشان دستور بده تا از ملامت به دور باشند.
8. اگر کسی وسائل زندگی خویشاوندان و مخصوصأ خانواده خود را فراهم نکند ، ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است.
9. نام بیوه زنی که بیش از شصت سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود.
10. علاوه بر این او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال ، مهمان نوازی ، شستن پاهای مقدسین ،دستگیری ستمدیدگان و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشد.
11. نام بیوه زنان جوان تر ثبت نگردد زیرا به محض این که هوی و هوس آنها را از مسیح دور سازد علاقه مند به ازدواج می شوند
12. و از این که پیمان قبلی خود را با مسیح می شکنند محکوم خواهند شد.
13. گذشته از این یاد می گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند نه فقط بیکار بلکه سخن چین و فضول و چیزهائی می گویند. که گفتن آنها شایسته نیست
14. پس عقیده من این است که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد شوند و خانه داری نمایند تا به دشمنان ما فرصت بدگوئی ندهند.
15. زیرا بعضی از بیوه زنان قبل از این هم منحرف شده و به دنبال شیطان رفته اند.
16. اگر زن ایمان داری خویشاوندان بیوه داشته باشد باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا تحمیل نگردند تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک نماید.

رهبران کلیسا
17. رهبرانی را که به خوبی رهبری می کنند مخصوصأ آنانیکه در وعظ و تعلیم زحمت می کشند باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست
18. زیرا کتاب مقدس میفرماید: « دهان گاوی را که خرمن می کوبد نبند » و « کارگر مستحق مزد خود می باشد».
19. هیچ ادعائی علیه یکی از رهبران نپذیر مگر آن که به وسیله دو یا سه شاهد تأئید شود.
20. آنانی را که در گناه پافشاری می کنند درحضور همه توبیخ کن تا دیگران عبرت گیرند.
21. در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظف می سازم که دستورهای فوق را بدون غرض نگاه داشته و هیچ کاری را از روی تبعیض انجام ندهی.
22. در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش ، خود را پاک نگاهدار
23. و از این پس فقط آب ننوش بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند زیرا اغلب مریض حال هستی.
24. گناهان بعضی ها اکنون آشکار است و آنها را به سوی کیفر می کشاند اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد.
25. همچنین اعمال نیک نیز آشکار می باشند و حتی اگراکنون آشکار نباشد نمی توان آنها را تا به آخر پنهان نگاه داشت.

ترجمه قدیمی(اول تیموتاوس)

راهنمايي‌ در خصوص‌ بيوه‌ها، كشيشان‌ و غلامان‌
مرد پير را توبيخ‌ منما بلكه‌ چون‌ پدر او را نصيحت‌ كن‌، و جوانان‌ را چون‌ برادران‌؛ 2 زنان‌ پير را چون‌ مادران‌؛ و زنان‌ جوان‌ را مثل‌ خواهران‌ با كمال‌ عفّت‌؛ 3 بيوه‌زنان‌ را اگر في‌الحقيقت‌ بيوه‌ باشند، محترم‌ دار. 4 اما اگر بيوه‌زني‌ فرزندان‌ يا نواده‌ها دارد، آموخته‌ بشوند كه‌ خانه‌ خود را با دينداري‌ نگاه‌ دارند و حقوق‌ اجداد خود را ادا كنند كه‌ اين‌ در حضور خدا نيكو و پسنديده‌ است‌. 5 اما زني‌ كه‌ في‌الحقيقت‌ بيوه‌ و بي‌كس‌ است‌، به‌ خدا اميدوار است‌ و در صلوات‌ و دعاها شبانه‌روز مشغول‌ مي‌باشد. 6 ليكن‌ زن‌عيّاش‌ در حال‌ حيات‌ مرده‌ است‌. 7 و به‌ اين‌ معاني‌ امر فرما تا بي‌ملامت‌ باشند. 8 ولي‌ اگر كسي‌ براي‌ خويشان‌ و علي‌الخصوص‌ اهل‌ خانه‌ خود تدبير نكند، منكر ايمان‌ و پست‌تر از بي‌ايمان‌ است‌.
9 بيوه‌زني‌ كه‌ كمتر از شصت‌ ساله‌ نباشد و يك‌ شوهر كرده‌ باشد، بايد نام‌ او ثبت‌ گردد، 10 كه‌ در اعمال‌ صالح‌ نيك‌نام‌ باشد، اگر فرزندان‌ را پرورده‌ و غُرَبا را مهماني‌ نموده‌ و پايهاي‌ مقدّسين‌ را شسته‌ و زحمت‌كشان‌ را اعانتي‌ نموده‌ و هر كار نيكو را پيروي‌ كرده‌ باشد. 11 اما بيوه‌هاي‌ جوانتر از اين‌ را قبول‌ مكن‌، زيرا كه‌ چون‌ از مسيح‌ سركش‌ شوند، خواهش‌ نكاح‌ دارند 12 و ملزم‌ مي‌شوند از اينكه‌ ايمان‌ نخست‌ را برطرف‌ كرده‌اند؛ 13 و علاوه‌ بر اين‌ خانه‌ به‌ خانه‌ گردش‌ كرده‌، آموخته‌ مي‌شوند كه‌ بي‌كار باشند؛ و نه‌ فقط‌ بي‌كار بلكه‌ بيهوده‌گو و فضول‌ هم‌ كه‌ حرفهاي‌ ناشايسته‌ مي‌زنند. 14 پس‌ رأي‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ زنان‌ جوان‌ نكاح‌ شوند و اولاد بزايند و كدبانو شوند و خصم‌ را مجال‌ مذمّت‌ ندهند؛ 15 زيرا كه‌ بعضي‌ برگشتند به‌ عقب‌ شيطان‌. 16 اگر مرد يا زنِ مؤمن‌، بيوه‌ها دارد ايشان‌ را بپرورد و بار بر كليسا ننهد تا آناني‌ را كه‌ في‌الحقيقت‌ بيوه‌ باشند، پرورش‌ نمايد.
17 كشيشاني‌ كه‌ نيكو پيشوايي‌ كرده‌اند، مستحقّ حرمت‌ مضاعف‌ مي‌باشند، علي‌الخصوص‌ آناني‌ كه‌ در كلام‌ و تعليم‌ محنت‌ مي‌كشند. 18 زيرا كتاب‌ مي‌گويد: «گاو را وقتي‌ كه‌ خرمن‌ را خرد مي‌كند، دهن‌ مبند» و «مزدور مستحقّ اجرت‌ خود است‌». 19 ادّعايي‌ بر يكي‌ از كشيشان‌ جز به‌ زبان‌ دو يا سه‌ شاهد مپذير. 20 آناني‌ كه‌ گناه‌ كنند، پيش‌ همه‌ توبيخ‌ فرما تاديگران‌ بترسند.
21 در حضور خدا و مسيح‌ عيسي‌ و فرشتگان‌ برگزيده‌ تو را قسم‌ مي‌دهم‌ كه‌ اين‌ امور را بدون‌ غرض‌ نگاه‌ داري‌ و هيچ‌ كاري‌ از روي‌ طرفداري‌ مكن‌. 22 و دستها به‌ زودي‌ بر هيچ‌كس‌ مگذار و در گناهان‌ ديگران‌ شريك‌ مشو بلكه‌ خود را طاهر نگاه‌ دار.
23 ديگر آشامنده‌ آب‌ فقط‌ مباش‌، بلكه‌ بجهت‌ شكمت‌ و ضعفهاي‌ بسيار خود شرابي‌ كم‌ ميل‌ فرما.
24 گناهان‌ بعضي‌ آشكار است‌ و پيش‌ روي‌ ايشان‌ به‌ داوري‌ مي‌خرامد، اما بعضي‌ را تعاقب‌ مي‌كند. 25 و همچنين‌ اعمال‌ نيكو واضح‌ است‌ و آنهايي‌ كه‌ ديگرگون‌ باشد، نتوان‌ مخفي‌ داشت‌.ترجمه تفسیری

رفتار با افراد مختلف در كليسا
مرد سالخورده را هرگز با خشونت سرزنش نكن ، بلكه او را همچون پدر خود با احترام نصيحت نما. با جوانان مثل برادران خود، با محبت سخن بگو. 2 با زنان پير مانند مادر خود و با دختران جوان همچون خواهران خود رفتار كن و افكارت درباره ايشان هميشه پاك باشد.

رفتار با بيوه زنان در كليسا
3 كليسا بايد از بيوه زنان مراقبت و نگهداري كند، البته اگر كسي را نداشته باشند كه از ايشان مراقبت نمايد. 4 اما اگر فرزندان يا نوه هايي دارند، ايشان بايد از آنان نگهداري بعمل آورند، و بياموزند كه نيكوكاري را از خانه شروع كنند و اول از همه ، دِين خود را به والدين و اجداد خود ادا نمايند. اين چيزي است كه خدا را خشنود و راضي مي سازد.
5 كليسا بايد از بيوه زناني نگهداري كند كه فقير و بيكس هستند و چشم اميدشان به خداست و وقتشان را بيشتر در دعا صرف مي كنند؛ 6 اما بيوه هايي كه بيكار مي گردند و بدگويي مي كنند و در پي خوشگذراني هستند، روح خـود را بسـوي هلاكت سـوق مي دهند. 7 اين بايد جزو مقررات كليساي شماباشد، تا اعضا بدانند چه كاري درست است و آن را انجام دهند.
8 اما اگر كسي به احتياجات خويشان و بخصوص اعضاي خانواده خود بي توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحي بخواند؛ چنين شخص از يك كافر هم پست تر است .
9 زنان بيوه اي كه بيش از 60 سال سن دارند و بيش از يك بار ازدواج نكرده اند، بايد نامشان در فهرست بيوه زنان كليسا ثبت گردد. 10 اينگونه بيوه زنان بايد به نيكوكاري معروف بوده ، فرزندان خود را بخوبي تربيت كرده باشند؛ بايد نسبت به غريبان مهمان نواز بوده ، به ايمانداران نيز خدمت كرده باشند و دردمندان و محتاجان را ياري داده و همواره نيكوكار بوده باشند.
11 بيوه هاي جوانتر را جزو اين گروه نپذير، چون پس از مدتي ممكن است اميال و غرايز بر ايشان چيره شود و خواهان ازدواج مجدد گردند؛ 12 به اين ترتيب ، بسبب شكستن پيمان اولشان با مسيح ، مورد محكـوميت قرار مي گيرند. 13 از اين گذشته ، بيوه جوان ممكن است به بيكاري و تنبلي عادت كند، و خانه به خانـه بگـردد و در مـورد ايـن و آن بـه بدگويي بپردازد و در كار ديگران فضولي كرده ، بيهوده گويي نمايد. 14 پس به نظر من ، بهتر است كه بيـوه هاي جوان ازدواج كنند و بچه دار شونـد و به خانـه داري بپردازند، تا كسي نتواند از كليسا عيب و ايرادي بگيرد. 15 زيرا اينطور كه پيـداست ، عده اي از بيـوه ها از كليسا روگردان شده ، شيطان را پيروي مي كنند.
16 بار ديگر يادآوري مي كنم كه خويشان هر بيوه زن بايد خرج او را بدهند و اين بار را بر دوش كليسا ننهند، تا كليسا بتواند از بيوه زناني نگهداري كند كه هيچكس را ندارند.

رفتار با كشيشان
17 كشيشاني كه امور كليسا را خوب اداره مي كنند، بايد هم حقوق خوبي دريافت كنند و هم مورد تشويق قرار گيرند، بخصوص آناني كه در كار موعظه و تعليم كلام خدا، زحمت مي كشند. 18 زيرا كتاب آسماني مي فرمايد: «دهان گاوي را كه خرمن مي كوبد، نبند و بگذار به هنگام كار، از خرمنت بخورد.» در جاي ديگر نيز مي فرمايد: «كسي كه كار مي كند، بايد حقش را بگيرد.»
19 اگر بر يكي از كشيشان اتهامي وارد شود، نپذير مگر آنكه دو يا سه نفر شاهد، آن را تأييد كنند. 20 اگر ثابت شد كه گناه كرده است ، بايد او را در حضور همه توبيخ كني تا براي ديگران درس عبرتي باشد.
21 در حضور خدا و عيسي مسيح و فرشتگان مقدس ، تو را مكلف مي سازم كه اين دستورالعمل را حتي در مورد كشيشي كه بهترين دوست توست اجرا كني . رفتارت با همه يكسان باشد و از كسي طرفداري نكن . 22 در انتصاب كشيش عجله بخرج نده ، چون ممكن است او گناهي كرده باشد، و تو با اين كارت گناه او را تأييد كني . مواظب باش كه خود را پاك و مقدس نگاه داري .
23 خوبست كه بجز آب ، گاهي نيز براي ناراحتي معده ات ، كمي شراب بنوشي ، زيرا اغلب بيمار مي شوي .
24 برخي از مردم و حتي بعضي از كشيشان زندگي گناه آلودي دارند و همه از آن مطلع هستند. در اين مورد بايد اقدام شديدي بعمل آوري . اما در مورد كساني كه گناهانشان آشكار نيست ، بايد منتظر روز داوري شد تا حقايق آشكار گردد. 25 به همين ترتيب ، خدمات و اعمال نيك و شريف برخي از كشيشان ، بر همه واضح است . اما خدمات برخي ديگر، بتدريج بر همه آشكار خواهد شد.

راهنما

اول‌ تيموتائوس‌ 5 . بيوه‌ زنان‌ ، سالمندان‌
بيوه‌ زنان‌ (1 - 6). كليساي‌ افسس‌ حدود 10 سال‌ قدمت‌ داشت‌ و اعمال‌ نيكوكارانة‌ آن‌ توسعه‌ يافته‌ و بطرز بسيار خوبي‌ اداره‌ مي‌شد. ايمانداري‌ كه‌ به‌ رفع‌ نياز اهل‌ خانة‌ خود نپردازد، از بي‌ايمان‌ بدتر است‌ (8). كليساي‌ افسس‌ مي‌بايست‌ مراقب‌ زناني‌ كه‌ در كليسا خدمت‌ مي‌نمودند باشد، چونكه‌ خادمين‌ معبد ديانا زناني‌ بدكاره‌ بودند.
كشيشان‌ (17 - 25) كه‌ در 3 : 1 - 7 «اسقفان‌» خوانده‌ شده‌اند. در آنجا خصوصيات‌ آنان‌ ذكر شده‌ بود. در اين‌ بخش‌ به‌ طرز رفتار و برخورد آنها اشاره‌ شده‌ است‌. بنظر مي‌رسد كه‌ در آن‌ زمان‌ نيز مردم‌ كنجكاو وجود داشتند و پشت‌ سر رهبران‌ كليسايي‌ صحبت‌ مي‌كردند (19). «شراب‌» (23) كه‌ مقدار آن‌ كم‌ بود و مصرف‌ پزشكي‌ و مداوا داشت‌.
  • مطالعه 984 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %444 %1394 %09:%بهمن