6 احتراز از طمع؛ حکم مخصوص برای تیموتاؤس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تیموتاوس


غلامان


1. همۀ آنانی که زیر یوغ بردگی هستند اربابان خود را شایستۀ احترام کامل بدانند تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگوئی نکند
2. غلامانی که اربابان ایمان دار دارند نباید به دلیل این که برادر دینی هستند به آنها بی احترامی کنند بلکه باید بهتر خدمت کنند چون آنانی که از خدمت ایشان بهره مند می گردند مؤمن و عزیز هستند.

تعالیم غلط و ثروت حقیقی

باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند.
3. اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آئین ما سازگار نباشد،
4. خود پسند و بی فهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه بر سر کلمات دارد.این ، باعث حسادت ، دسته بندی ، توهین ، بدگمانی
5. و مباحثات دائمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می کنند که خدا پرستی وسیله ای است برای کسب منفعت
6. البته خدا پرستی همراه با قناعت ، منفعت بسیار دارد ،
7. زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم.
8. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم به آنها قناعت می کنیم.
9. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند ، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ وزیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند ،
10. زیرا عشق به پول سرچشمۀ همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته قلبهای خود را با رنج های بسیار جریحه دار ساخته اند.

وظایف تیموتاوس

11. اما تو ، ای مرد خدا ، از همۀ این ها بگریز و نیکوئی مطلق و خدا پرستی و ایمان و محبت و بردباری وملایمت را پیشه خود ساز .
12. در مسابقۀ بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی .
13. در برابر خدائی که به همه چیز هستی می بخشد و در حضور مسیح عیسی که پیش « پنطیوس پیلاطس » اعترافی نیکو کرد ترا موظف می سازم
14. که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند نگهداری .
15. و در زمانی که او معین کرده آن یکتا حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد ساخت .
16. به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد ، آمین .
17. به ثروتمندان این جهان دستور بده که خود بین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند بلکه ، به خدائی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند تا ما از آنها لذت ببریم.
18. همچنین به آنها فرمان بده که خیر خواه و در اعمال نیک غنی بوده و با سخاوت و بخشنده باشند.
19. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آینده آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد.
20. ای تموتاوس ، آنچه را به تو سپرده شده است حفظ کن.از سخنان بی معنی و کفر آمیز و مباحثاتی که به غلط « دانش » نامیده می شود دوری کن،
21. زیرا بعضی ها که خود را در این چیزها متخصص می دانند از ایمان منحرف گشته اند. فیض خدا با همۀ شما باد.

ترجمه قدیمی(اول تیموتاوس)


آناني‌ كه‌ غلامان‌ زير يوغ‌ مي‌باشند، آقايان خويش‌ را لايق‌ كمال‌ احترام‌ بدانند كه‌ مبادا نام‌ و تعليم‌ خدا بد گفته‌ شود. 2 اما كساني‌ كه‌ آقايان‌ مؤمن‌ دارند، ايشان‌ را تحقير ننمايند، از آنجا كه‌ برادرانند بلكه‌ بيشتر خدمت‌ كنند از آنرو كه‌ آناني‌ كه‌ در اين‌ احسان‌ مشاركند، مؤمن‌ و محبوبند.
احتراز از طمع‌
و به‌ اين‌ معاني‌ تعليم‌ و نصيحت‌ فرما 3 و اگر كسي‌ بطور ديگر تعليم‌ دهد و كلام‌ صحيح‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ و آن‌ تعليمي‌ را كه‌ به‌ طريق‌ دينداري‌ است‌ قبول‌ ننمايد، 4 از غرور مست‌ شده‌، هيچ‌ نمي‌داند بلكه‌ در مباحثات‌ و مجادلات‌ ديوانه‌ گشته‌ است‌ كه‌ از آنها پديد مي‌آيد حسد و نزاع‌ و كفر و ظنون‌ شرّ 5 ومنازعات‌ مردم‌ فاسدالعقل‌ و مرتدّ از حقّ كه‌ مي‌پندارند دينداري‌ سود است‌. از چنين‌ اشخاص‌ اعراض‌ نما.
6 ليكن‌ دينداري‌ با قناعت‌ سود عظيمي‌ است‌. 7 زيرا كه‌ در اين‌ دنيا هيچ‌ نياورديم‌ و واضح‌ است‌ كه‌ از آن‌ هيچ‌ نمي‌توانيم‌ برد. 8 پس‌ اگر خوراك‌ و پوشـاك‌ داريم‌، به‌ آنها قانع‌ خواهيم‌ بود. 9 اما آناني‌ كه‌ مي‌خواهند دولتمند شوند، گرفتار مي‌شوند در تجربه‌ و دام‌ و انواع‌ شهوات‌ بي‌فهم‌ و مضرّ كه‌ مردم‌ را به‌ تباهي‌ و هلاكت‌ غرق‌ مي‌سازند. 10 زيرا كه‌ طمـع‌ ريشه‌ همـه‌ بديهـا است‌ كه‌ بعضي‌ چون‌ در پي‌ آن‌ مي‌كوشيدند، از ايمان‌ گمـراه‌ گشتـه‌، خـود را به‌ اقسـام‌ دردهـا سفتنـد.
حكم‌ مخصوص‌ براي‌ تيموتاؤس‌
11 ولي‌ تو اي‌ مرد خدا، از اينها بگريز و عدالت‌ و دينداري‌ و ايمان‌ و محبّت‌ و صبر و تواضع‌ را پيروي‌ نما. 12 و جنگ‌ نيكوي‌ ايمان‌ را بكن‌ و بدست‌ آور آن‌ حيات‌ جاوداني‌ را كه‌ براي‌ آن‌ دعوت‌ شدي‌ و اعتراف‌ نيكو كردي‌ در حضور گواهان‌ بسيار. 13 تو را وصيّت‌ مي‌كنم‌ به‌ حضورآن‌ خدايي‌ كه‌ همه‌ را زندگي‌ مي‌بخشد و مسيح‌ عيسي‌ كه‌ در پيش‌ پنطيوس‌ پيلاطُس‌ اعتراف‌ نيكو نمود، 14 كه‌ تو وصيّت‌ را بي‌داغ‌ و ملامت‌ حفظ‌ كن‌ تا به‌ ظهور خداوند ما عيسي‌ مسيح‌. 15 كه‌ آن‌ را آن‌ متبارك‌ و قادر وحيد و ملك‌الملوك‌ و ربّالارباب‌ در زمان‌ معيّن‌ به‌ ظهور خواهد آورد. 16 كه‌ تنها لايموت‌ و ساكن‌ در نوري‌ است‌ كه‌ نزديك‌ آن‌ نتوان‌ شد و احدي‌ از انسان‌ او را نديده‌ و نمي‌تواند ديد. او را تا ابدالا´باد اكرام‌ و قدرت‌ باد. آمين‌.
17 دولتمندان‌ اين‌ جهان‌ را امر فرما كه‌ بلندپروازي‌ نكنند و به‌ دولت‌ ناپايدار اميد ندارند، بلكه‌ به‌ خداي‌ زنده‌ كه‌ همه‌ چيز را دولتمندانه‌ براي‌ تمتّع‌ به‌ ما عطا مي‌كند؛ 18 كه‌ نيكوكار بوده‌، در اعمال‌ صالحه‌ دولتمند و سخي‌ و گشاده‌دست‌ باشند؛ 19 و براي‌ خود اساس‌ نيكو بجهت‌ عالم‌ آينده‌ نهند تا حيات‌ جاوداني‌ را بدست‌ آرند.
20 اي‌ تيموتاؤس‌ تو آن‌ امانت‌ را محفوظ‌ دار و از بيهوده‌گويي‌هاي‌ حرام‌ و از مباحثات‌ معرفت‌ دروغ‌ اعراض‌ نما، 21 كه‌ بعضي‌ چون‌ ادّعاي‌ آن‌ كردند از ايمان‌ منحرف‌ گشتند. فيض‌ با تو باد. آمين‌.ترجمه تفسیری

آندسته از مسيحياني كه غلام هستند، بايد براي ارباب خود خوب كار كنند و به او احترام بگذارند تا نگويند كه مسيحيان كاركنان خوبي نيستند. نگذاريد از اين راه ، نام خدا و تعاليم مسيحي مورد اهانت قرار گيرد. 2 اگر ارباب هم مسيحي باشد، نبايد از او سوءاستفاده نمايند و از زير كار شانه خالي كنند، بلكه برعكس بايد بهتر كار كنند، چون به يك برادرمسيحي خدمت مي كنند.
اين نكات را به ايمانداران تعليم ده و ايشان را تشويق نما تا آنها را اجرا كنند.

خطر تعليم غلط و پول دوستي
3و4 عده اي ممكن است اين تعليمات را نپذيرند. اما اينها تعليم درست و كامل خداوند ما عيسي مسيح بوده و اصول زندگي خداپسندانه مي باشد. پس هر كه بگونه اي ديگر تعليم دهد، در غرور و ناداني گرفتار است . چنين شخصي با مفهوم سخنان مسيح بازي مي كند و بحثهايي را پيش مي كشد كه نتيجه اش حسـادت ، خشـم ، ناسـزا، تـوهيـن و بدگمـاني اسـت . 5 كساني كه اين بحثها را بوجود مي آورند، عقلشان در اثر گناه از كار افتاده و سخنانشان از حقيقت بدور است . دين براي آنان وسيله اي است براي ثروتمند شدن و بس . از اينگونه اشخاص دوري كن !
6 اما ثروتمند واقعي كسي است كه در زندگي خداپسندانه خود، به آنچه دارد قانع و خرسند است . 7 ما چيزي با خود به ايـن دنيا نياورده ايـم و چيـزي نيـز نخواهيم برد. 8 پس اگـر خـوراك و پوشاك كافي داريـم ، بايـد راضي باشيم ، حتي اگر ثروتي هم نداشتـه باشيم ؛ 9 زيـرا آنانـي كه بدنبـال ثروت انـدوزي مي دوند، دير يا زود دست به كارهاي نادرست مي زنند؛ اين كارها به خود ايشان صدمه زده ، فكرشان را فاسد مي كند و سرانجام ايشان را راهي جهنم خواهد ساخت . 10 عشق به ثروت ، نخستين قدم بسوي ساير گناهان است . بعضي حتـي براي پـول ، از خدا روگردان شده و خود را گـرفتار انواع دردها كرده انـد.

راهنمايي هاي شخصي
11 اي تيموتائوس ، تو مرد خدايي ! از اين اعمال زشت بگريز، و راستي و تقوا را پيشه خود ساز؛ به خدا اعتماد كن ؛ انسانها را محبت نما؛ صبور و مهربان باش . 12 براي خدا خوب بجنگ . زندگي جاويد را كه خدا به تو عطا كرده است ، محكم نگاه دار؛ تو خود نيز در حضور شاهدان بسيار، بروشني وفاداري خودرا به خدا اعتراف كردي .
13 در حضور خدايي كه به همه زندگي مي بخشد، و در حضور مسيح عيسي كه با دليري در برابر «پنطيوس پيلاطوس » شهادت داد، مؤكداً از تو مي خواهم 14 كه تمامي اوامر خدا را انجام دهي ، تا كسي نتواند از حال تا بازگشت خداوند ما عيسي مسيح ، عيبي در تو بيابد؛ 15 زيرا خداي متبارك و قادر كل و واحد، شاه شاهان و سَرور سَروران ، در زمان معين مسيح را خواهد فرستاد. 16 او خدايي است كه هرگز نمي ميرد و ساكن در نوري است كه كسي نمي تواند به آن نزديك شود. هيچ بشري او را نديده و نخواهد ديد. عزت و قدرت و سلطنت تا به ابد از آن او باد. آمين .
17 به كساني كه در اين دنيا ثروتي دارند بگو كه مغرور نشوند و به آن اميد نبندند چون دير يا زود از بين خواهد رفت ، بلكه به خدا اميد ببندند كه هر چه لازم داريم سخاوتمندانه به ما عطا مي كند تا از آنهالذت ببريم . 18 به ايشان بگو دارايي خود را در راه خير صرف كنند و در نيكوكاري ثروتمند باشند؛ با شادي به محتاجان كمك نمايند، و هميشه آماده باشند تا از ثروتي كه خدا به ايشان عطا كرده است ، به ديگران نفعي برسانند. 19 با اين اعمال نيك ، ايشان گنجي واقعي براي خود در آسمان ذخيره مي كنند. اين مطمئن ترين سرمايه گذاري براي بدست آوردن زندگي جاويد است ؛ از اين گذشته ، زندگي پرثمري نيز در اين دنيا خواهند داشت .
20 اي تيموتائوس ، آنچه كه به تو به امانت سپرده شده ، حفظ كن . خود را درگير بحث هاي بيهوده نكن ، بخصوص با كساني كه دم از علم و دانش مي زنند. اينان دروغ مي گويند و دانشي ندارند، چون سخنانشان باطل و برضد خداست . 21 بعضي از اين قبيل افراد، در اثر همين بحث ها، ايمانشان را از دست داده اند.
فيض خداوند با تو باد.

راهنما

اول‌ تيموتائوس‌ 6 . غلامان‌ ، ثروتمندان‌
غلامان‌ (1 - 2). (اين‌ بخش‌ را با اول‌ قرنتيان‌ 7 : 20 - 24 مقايسه‌ كنيد). اين‌ مهم‌ نبود كه‌ آنها غلام‌ باشند يا ارباب‌. پولس‌ از آنها مي‌خواهد كه‌ اگر مي‌توانند آزاد شوند. اما در غير اينصورت‌ مي‌بايستي‌ غلام‌ يا بردة‌ نيكوكاري‌ باشند. پولس‌ اكثراً غلامان‌ را مورد تشويق‌ و ترغيب‌ قرار مي‌دهد (افسسيان‌ 6 : 5 - 9 ؛ كولسيان‌ 3 : 22 - 25 ؛ تيطس‌ 2 : 9 - 10). مسيحيت‌ خريد و فروش‌ و نگهداري‌ برده‌ را ممنوع‌ نموده‌ است‌، اما نه‌ با اعلام‌ مستقيم‌ آن‌ ، بلكه‌ با تعليم‌ اصول‌ بشر دوستانه‌.
پول‌دوستي‌ (3 - 21). يكي‌ از انگيزه‌هاي‌ اصلي‌ معلمين‌ كذبه‌ بود (5). طي‌ اعصار مختلف‌، همين‌ موضوع‌، علت‌ اغلب‌ سقوط‌ها در كليسا بوده‌ است‌. «ريشة‌ همة‌ بديها» (10). «اي‌ مرد خدا از اينها (طمع‌) بگريز» (11). از مباحثات‌ پر سروصدا و كفر آميز غير روحاني‌ اعراض‌ نما(20).
  • مطالعه 989 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %444 %1394 %09:%بهمن