6 مرافعه میان برادران

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


دربارۀ دادخواهی مسیحیان


1. هر گاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد آیا جرأت میکند به عوض این که اجازه دهد ایمانداران ، موضوع را حل و فصل کند ، به داوران نادرست رجوع نماید؟
2. مگر نمیدانید که ایمانداران ، جهان را داوری خواهند کرد ؟ و اگر شما باید جهان را داوری کنید آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمائید؟
3. آیا نمیدانید که ما دربارۀ فرشتگان قضاوت خواهیم کرد ؟ پس چقدر بیشتر در بارۀ امور این زندگی !
4. بنابر این اگر چنین موضوعاتی پیش می آید ، آیا شما میخواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند ؟
5. من این را میگویم تا شما شرمنده شوید ! آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد ؟!
6. آیا برادری علیه برادر دیگر به دادگاه میرود ؟ و آیا اجازه میدهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟
7. در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانۀ ضعف و شکست شماست .آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید ؟ آیا بهترنیست که گول کسی را بخورید ؟
8. ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم میکنید و آنها را گول میزنید و حتی با برادران خود هم همینطور میکنید.
9. مگر نمیدانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت ؟ خود را فریب ندهید . افراد شهوت ران ، بت پرستان ، زناکاران ، لواط گران ،
10. دزدان ، طمعکاران ، مستان ، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت
11. و بعضی از شما چنان بودید ، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و بنام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید .

بدن های ما و جلال خدا

12. ممکن است کسی بگوید : « در انجام هر کاری آزاد هستم » ، اما هر کاری مفید نیست آری ، من در انجام هر کار آزادم ، اما نمیگذارم که چیزی مرا بندۀ خود سازد .
13. باز هم ممکن است کسی بگوید : « خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است » آری ، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت ! بدن انسان برای شهوت رانی نامشروع ساخته نشده است ، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است
14. و چنانکه خدا ، عیسی خداوند را با قدرت خود پس ازمرگ زنده گردانید ، ما را نیز زنده خواهد گردانید.
15. آیا نمیدانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند ؟ آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آنرا عضو بدن یک فاحشه بسازم ؟ ابدأ !
16. مگر نمیدانید مردی که با فاحشه بپیوندد جسمأ با او یکی میشود زیرا کلام خدا میفرماید: « این دو یک تن واحد خواهند بود »،
17. اما هر که به خداوند بپیوندد روحأ با او یکیست .
18. از شهوت رانی بگریزید . هر گناه دیگری که انسان مرتکب میشود خارج از بدن است ، اما هر که مرتکب گناهان جنسی میشود نسبت به بدن خود گناه میکند.
19. آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند بشما بخشیده است و در شما ساکن است ؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید ،
20. زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید . پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید.
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


مرافعه‌ ميان‌ برادران‌
‌ آيا كسي‌ از شما چون‌ بر ديگري‌ مدّعي باشد، جرأت‌ دارد كه‌ مرافعه‌ بَرَد پيش‌ ظالمان‌ نه‌ نزد مقدّسان‌؟ 2 يا نمي‌دانيد كه‌ مقدّسان‌، دنيا را داوري‌ خواهند كرد؛ و اگر دنيا از شما حكم‌ يابد، آيا قابل‌ مقدّماتِ كمتر نيستيد؟ 3 آيا نمي‌دانيد كه‌ فرشتگان‌ را داوري‌ خواهيم‌ كرد تا چه‌ رسد به‌ امور روزگار؟ 4 پس‌ چون‌ در مقدّمات‌ روزگار مرافعه‌ داريد، آيا آناني‌ را كه‌ در كليسا حقير شمرده‌ مي‌شوند، مي‌نشانيد؟ 5 بجهت‌ انفعال‌ شما مي‌گويم‌، آيا در ميان‌ شما يك‌ نفر دانا نيست‌ كه‌ بتواند در ميان‌ برادران‌ خود حكم‌ كند؟ 6 بلكه‌ برادر با برادر به‌ محاكمه‌ مي‌رود و آن‌ هم‌ نزد بي‌ايمانان‌!
7 بلكه‌ الا´ن‌ شما را بالكلّيّه‌ قصوري‌ است‌ كه‌ با يكديگر مرافعه‌ داريد. چرا بيشتر مظلوم‌ نمي‌شويد و چرا بيشتر مغبون‌ نمي‌شويد؟ 8 بلكه‌ شما ظلم‌ مي‌كنيد و مغبون‌ مي‌سازيد و اين‌ را نيز به‌ برادران‌ خود! 9 آيا نمي‌دانيد كه‌ ظالمان‌ وارث‌ ملكوت‌ خدا نمي‌شوند؟ فريب‌ مخوريد، زيرا فاسقان‌ و بت‌پرستان‌ و زانيان‌ و متنعمّان‌ و لوّاط‌ 10 و دزدان‌ و طمعكاران‌ و ميگساران‌ و فحّاشان‌ و ستمگران‌ وارث‌ ملكوت‌ خدا نخواهند شد. 11 و بعضي‌ از شما چنين‌ مي‌بوديد لكن‌ غسل‌ يافته‌ و مقدّس‌ گرديده‌ و عادل‌ كرده‌ شده‌ايد به‌ نام‌ عيسي‌ خداوند و به‌ روح‌ خداي‌ ما.
زنا
12 همه‌ چيز براي‌ من‌ جايز است‌ لكن‌ هرچيز مفيد نيست‌. همه‌ چيز براي‌ من‌ رواست‌، ليكن‌ نمي‌گذارم‌ كه‌ چيزي‌ بر من‌ تسلّط‌ يابد. 13 خوراك‌ براي‌ شكم‌ است‌ و شكم‌ براي‌ خوراك‌، لكن‌ خدا اين‌ و آن‌ را فاني‌ خواهد ساخت‌. امّا جسم‌ براي‌ زنا نيست‌، بلكه‌ براي‌ خداوند است‌ و خداوند براي‌ جسم‌. 14 و خدا خداوند را برخيزانيد و ما را نيز به‌ قوّت‌ خود خواهد برخيزانيد. 15 آيا نمي‌دانيد كه‌ بدنهاي‌ شما اعضاي‌ مسيح‌ است‌؟ پس‌ آيا اعضاي‌ مسيح‌ را برداشته‌، اعضاي‌ فاحشه‌ گردانم‌؟ حاشا! 16 آيا نمي‌دانيد كه‌ هركه‌ با فاحشه‌ پيوندد، با وي‌ يكتن‌ باشد؟ زيرا مي‌گويد «هردو يك‌ تن‌ خواهند بود». 17 لكن‌ كسي‌ كه‌ با خداوند پيوندد يكروح‌ است‌. 18 از زنا بگريزيد. هر گناهي‌ كه‌ آدمي‌ مي‌كند بيرون‌ از بدن‌ است‌، لكن‌ زاني‌ بر بدن‌ خود گناه‌ مي‌ورزد. 19 يا نمي‌دانيد كه‌ بدن‌ شما هيكل‌ روح‌القدس‌ است‌ كه‌ در شما است‌ كه‌ از خدا يافته‌ايد و از آن‌ خود نيستيد؟ 20 زيرا كه‌ به‌ قيمتي‌ خريده‌ شديد، پس‌ خدا را به‌ بدن‌ خود تمجيد نماييد.ترجمه تفسیری


اختلاف ميان ايمانداران
چرا وقتي با يكديگر اختلافي پيدا مي كنيد، به دادگاه مي رويد و به يك قاضي بي ايمان مراجعه مي كنيد؟ آيا نمي بايست از يك مسيحي مؤمن بخواهيد كه در مورد اختلافتان قضاوت كند؟ 2 آيا نمي دانيد كه ما مسيحيان ، يك روز دنيا را مورد داوري و دادرسي قرار خواهيم داد؟ پس اگر اينچنين است ، چرا نبايد قادر باشيد اين امور جزئي را ميان خود حل كنيد؟ 3 آيا نمي دانيد كه ما حتي فرشتگان را داوري خواهيم كرد؟ پس بايد بتوانيد بسادگي مشكلات روزانه خود را حل و فصل كنيد. 4 وقتي چنين اختلافاتي بروز مي كند، چرا براي حل اختلاف نزد قضات بي ايمان مي رويد كه مورد احترام و تائيد كليسا نيستند؟ 5 اين را مي گويم تا خجالت بكشيد: آيا در تمام كليساي شما، حتي يك شخص دانا پيدا نمي شود كه به اين اختلافات رسيدگي كند؟ 6 آيا اين صحيح است كه ايماندار عليه ايماندار به دادگاه شكايت كند و بي ايمانان به اختلافشان رسيدگي كنند؟ 7 اما كّلاً چنين شكايات و اختلافات نشانه ضعف روحاني شماست ! آيا بهتر نيست كه بجاي شكايت ، از حق خود بگذريد و مسئله را همانجا خاتمه دهيد؟ زيرا اگر خود، مورد ظلم واقع شويد و از حقتان بگذريد خدا را بيشتر تكريم و احتـرام كرده ايد. 8 اما شما بجاي آن ، به ديگران و حتي به برادران مسيحي خود ظلم مي كنيد و حقشان را زايل مي سازيد.
9و10 مگر نمي دانيد كه مردم نادرست از بركات سلطنت خدا بي نصيب خواهند ماند؟ خود را فريب ندهيد! شهوت رانان ، بت پرستان و زانيان و آناني كه بدنبال زنان و مردان بدكاره مي افتند، و همينطور دزدان ، طمعكاران ، مشروب خواران و كساني كه به ديگران تهمت مي زنند و يا مال مردم را مي خورند، در دنياي جديدي كه خدا سلطنت مي كند، جايي نخواهند داشت . 11 بعضي از شما در گذشته ، چنين زندگي گناه آلودي داشتيد، اما اكنون گناهانتان شسته شده ، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده ايد، و اين در اثر كار خداوند ما عيسي و قدرت روح القدس ميسر شده است .

اجتناب از گناهان جنسي
12 من مي توانم هر كاري را كه مسيح منع نكرده است ، انجام دهم . اما بعضي از اين كارها، حتي اگر اجازه انجامش را نيز داشته باشم ، برايم مفيد نيستند. اگر بدانم چيزي بر من مسلط خواهد شد و چنان مرا درگير خواهد كرد كه نتوانم براحتي خود را از چنگ آن خلاصي دهم ، از آن صرفنظر مي كنم . 13 بعنوان مثال ، موضوع خوردن را در نظر بگيريد. خدا به ما اشتها براي خوراك ، و شكم براي هضم آن داده است . اما اين دليل نمي شود كه هر مقدار دلمان مي خواهد، بخوريم . به خورد و خوراك ، زياد اهميت ندهيد، زيرا خدا يك روز، هم شكم را نابود خواهد كرد و هم خوراك را.
اما زنا به هر شكل كه باشد، خطايي است بزرگ ، زيرا بدنهاي ما براي چنين كاري ساخته نشده است ، بلكه از آن خداوند است . او مي خواهد كه بدنهاي ما را از وجود خويش مملو سازد. 14 خدا با همان قدرتي كه خداوند ما عيسي مسيح را پس از مرگ زنده كرد، بدنهاي ما را نيز بعد از مرگ دوباره زنده خواهد كرد. 15 آيا نمي دانيد كه بدنهاي شما، در حقيقت اجزاء و اعضاي بدن مسيح است ؟ پس ، آيا درست است كه بدن خود را كه چنين مفهوم والايي دارد، بگيرم و با بدن يك فاحشه پيوند بزنم ؟ هرگز! 16 زيرا قطعاً مي دانيد كه اگر مردي ، با زني بدكاره رابطه جنسي داشته باشد، آن زن قسمتي از وجود آن مرد مي گردد و آن مرد نيز قسمتي از وجود آن زن . خدا نيز در كتاب آسماني مي فرمايد كه در نظر او، آن دو نفر، يكي مي گردند. 17 اما اگر خود را به خداوند تقديم كنيد، با او يكي خواهيد شد.
18 به همين دليل است كه مي گويم از زنا فرار كنيد. هيچ گناهي تا به اين اندازه ، بر بدن اثر شوم نمي گذارد. وقتي مرتكب اين گناه مي شويد، به بدن خود صدمه مي زنيد. 19 آيا هنوز نمي دانيد كه بدن شما، مسكن روح القدس مي باشد كه او را خدا به شما عطا كرده است ؟ آيا نمي دانيد كه روح القدس در وجود شما زندگي مي كند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نيست ! 20 خدا شما را به بهايي گران خريده است ، پس تمام اعضاي بدن خود را براي نشان دادن جلال و عظمت خدا بكار ببريد، چون او صاحب بدن شماست .

راهنما

اول‌ قرنتيان‌ 6 : 1 - 8 . دادخواهي‌ مسيحيان‌
اين‌ مورد بدين‌ ترتيب‌ بود كه‌ بعضي‌ از مسيحيان‌، جهت‌ مرافعه‌ به‌ دادگاههاي‌ بي‌ايمانان‌ شكايات‌ خود را ارجاع‌ مي‌نمودند. بروز اين‌ مسأله‌ در بين‌ سالكان‌ مذهبي‌ كه‌ مدعي‌ محبت‌ برادرانه‌ است‌ چقدر نامناسب‌ بود. مسيحيان‌ در روز داوري‌ همراه‌ با خدا به‌ داوري‌ خواهند پرداخت‌. پس‌ چگونه‌ است‌ كه‌ قادر نبودند به‌ اختلافات‌ خود رسيدگي‌ كنند؟ (2 - 7).
اول‌ قرنتيان‌ 6 : 9 - 20 . فساد اخلاقي‌
ونوس‌ (زهره‌) خداي‌ اصلي‌ شهر قرنتس‌ بود و معبد او يكي‌ از مجلل‌ترين‌ بناهاي‌ اين‌ شهر بود. اين‌ معبد، داراي‌ كاهنان‌ زن‌ بود و زنان‌ بدكاره‌ در ملاء عام‌، همواره‌ آمادة‌ انجام‌ فحشا بودند و بدين‌ ترتيب‌ رسوم‌ عبادتي‌ مخصوص‌ اين‌ الهه‌ را انجام‌ مي‌دادند.
برخي‌ از مسيحيان‌ كه‌ سابقاً پيرو اين‌ كيش‌ بودند، به‌ سختي‌ خود را با اصول‌ مسيحيت‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ غير اخلاقي‌ ممنوع‌ شده‌ بود، تطبيق‌ مي‌دادند. پولس‌ قبلاً در ارتباط‌ با بعضي‌ مسائل‌ خاص‌، به‌ اين‌ مطلب‌ اشاره‌ كرده‌ بود كه‌ براي‌ شخص‌ مسيحي‌ همه‌ چيز جايز است‌ (12). چون‌ بسياري‌ از آنان‌ از اين‌ مسأله‌ سوء استفاده‌ كرده‌ و جهت‌ توجيه‌ نمودن‌ روابط‌ جنسي‌ با افراد مختلف‌ آن‌ را ذكر مي‌كردند. پولس‌ در اين‌ بخش‌، با صراحت‌ تأكيد مي‌كند كه‌ در مورد روابط‌ نامشروع‌ نمي‌توان‌ از اين‌ دستور استفاده‌ كرد. او مسيحيان‌ را از اينگونه‌ افسار گسيختگي‌ برحذر مي‌دارد.
  • مطالعه 970 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %378 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 7 مسائل زناشویی 5 تنبیه زناکار »