9 حقوق رسالت

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


اختیارات حقوق یک رسول


1. مگر من آزاد و مختار نیستم ؟ مگر من رسول نیستم ؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیده ام ؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید ؟
2. اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند ، شما باید مرا رسول بدانید زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است.
3. این است جواب من به آنانی که از من ایراد میگیرند :
4. آیا ، این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم ؟
5. آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پطرس حق نداریم در مسافرت های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم ؟
6. آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم ؟
7. آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد ؟ یا کدام شبان است که گله ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند ؟
8. آیا به مثال های انسانی متوسل شده ام ؟ آیا شریعت نیز همین را نمیگوید ؟
9. زیرا در تورات موسی نوشته شده است :« هنگامیکه گاو خرمن را میکوبد دهانش را نبند » آیا خدا در فکر گاوان است ؟!
10. یا واقعأ بخاطر ما بود که این گونه سخن گفت ؟ البته در مورد ما نوشته شده است زیرا آنکه شخم میزند و آن که خرمن میکوبد بامید سهیم شده در محصول کار میکند.
11. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم آیا جای تعجب است ، اگر از شما کمک مادی بگیریم ؟
12. هر گاه دیگران چنین توقعی از شما دارند آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم ؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم .
13. مگر نمیدانید که کارکنان معبد از آن چه به معبد اهدا میشود میخورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی میگیرند
14. و بهمان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت میدهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند.
15. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکرده ام و این را هم بآن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم ، برای من مرگ بهتر است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده سازد .
16. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم زیرا از انجام آن ناگزیرم ! وای بر من اگر بشارت ندهم !
17. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش میگیرم و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم ماموریتی است که بمن سپرده شده و باید انجام دهم
18. پس پاداش من چیست ؟ پاداش من این است که وقتی بشارت میدهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران میرسانم یعنی من از حقوق خود بعنوان یک مبشر صرف نظر میکنم.
19. زیرا اگر چه کاملا آزادم و برده کسی نیستم ، خود را غلام همه ساخته ام تا بوسیله من عدۀ زیادی به مسیح ایمان آورند.
20. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی میکنم و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار میکنم ( اگر چه من تابع شریعت نیستم )
21. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند همرنگ آنان شدم ( منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم )
22. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا بوسیله من آنها به مسیح ایمان آورند . در واقع با همه همرنگ شده ام تا بهر نحوی وسیلۀ نجات آنها بشوم .
23. همۀ این کارها را بخاطر انجیل انجام میدهم تا در برکات آن سهیم گردم.
24. مگر نمیدانید که در مسابقه دو ، اگر چه همۀ شرکت کنند گان میدوند ، ولی فقط یک نفر جایزه میگیرد ؟ شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود.
25. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده میکند سخت میکوشد و از زیاده روی خود داری میکند.آنها چنین میکنند تا تاج گلی را که زود پژمرده میشود بدست آورند ، ولی ما این کار را بخاطر تاجی که تا ابد باقی میماند انجام میدهیم .
26. بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف ، من مشت میزنم اما نه مثل کسیکه به هوا مشت میزند.
27. بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود در میآورم مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


حقوق‌ رسالت‌
آيا رسول‌ نيستم‌؟ آيا آزاد نيستم‌؟ آيا عيسي‌ مسيح‌ خداوندِ ما را نديدم‌؟ آيا شما عمل‌ من‌ در خداوند نيستيد؟ 2 هرگاه‌ ديگران‌ را رسول‌ نباشم‌، البتّه‌ شما را هستم‌ زيرا كه‌ مُهر رسالت‌ من‌ در خداوند شما هستيد. 3 حجت‌ من‌ بجهت‌ آناني‌ كه‌ مرا امتحان‌ مي‌كنند اين‌ است‌ 4 كه‌ آيا اختيار خوردن‌ و آشاميدن‌ نداريم‌؟ 5 آيا اختيار نداريم‌ كه‌ خواهر ديني‌ را به‌ زني‌ گرفته‌، همراه‌ خود ببريم‌، مثل‌ ساير رسولان‌ و برادران‌ خداوند و كيفا؟ 6 يا من‌ و برنابا به‌ تنهايي‌ مختار نيستيم‌ كه‌ كار نكنيم‌؟
7 كيست‌ كه‌ هرگز از خرجي‌ خود جنگ‌ كند؟ يا كيست‌ كه‌ تاكستاني‌ غرس‌ نموده‌، از ميوه‌اش‌ نخورد؟ يا كيست‌ كه‌ گله‌اي‌ بچراند و از شير گله‌ ننوشد؟ 8 آيا اين‌ را بطور انسان‌ مي‌گويم‌ يا شريعت‌ نيز اين‌ را نمي‌گويد؟ 9 زيرا كه‌ در تورات‌ موسي‌ مكتوب‌ است‌ كه‌ «گاو را هنگامي‌كه‌ خرمن‌ را خرد مي‌كند، دهان‌ مبند». آيا خدا در فكر گاوان‌ مي‌باشد؟ 10 يا محض‌ خاطر ما اين‌ را نمي‌گويد؟ بلي‌ براي‌ ما مكتوب‌ است‌ كه‌ شخم‌كننده‌ مي‌بايد به‌ اميد، شخم‌ نمايد و خردكننده‌ خرمن‌ در اميد يافتن‌ قسمت‌ خود باشد. 11 چون‌ ما روحانيها را براي‌ شما كاشتيم‌، آيا امر بزرگي‌ است‌ كه‌ ما جسمانيهاي‌ شما را درو كنيم‌؟ 12 اگر ديگران‌ در اين‌ اختيار بر شما شريكند، آيا نه‌ ما بيشتر؟ ليكن‌ اين‌ اختيار را استعمال‌ نكرديم‌، بلكه‌ هرچيز را متحمّل‌ مي‌شويم‌، مبادا انجيل‌ مسيح‌ را تعويق‌ اندازيم‌.
13 آيا نمي‌دانيد كه‌ هركه‌ در امور مقدّس مشغول‌ باشد، از هيكل‌ مي‌خورد و هركه‌ خدمت‌ مذبح‌ كند، از مذبح‌ نصيبي‌ مي‌دارد. 14 و همچنين‌ خداوند فرمود كه‌ «هركه‌ به‌ انجيل‌ اعلام‌ نمايد، از انجيل‌ معيشت‌ يابد». 15 ليكن‌ من‌ هيچيك‌ از اينها را استعمال‌ نكردم‌ و اين‌ را به‌ اين‌ قصد ننوشتم‌ تا با من‌ چنين‌ شود، زيرا كه‌ مرا مردن‌ بهتر است‌ از آنكه‌ كسي‌ فخر مرا باطل‌ گرداند. 16 زيرا هرگاه‌ بشارت‌ دهم‌، مرا فخر نيست‌ چونكه‌ مرا ضرورت‌ افتاده‌ است‌، بلكه‌ واي‌ بر من‌ اگر بشارت‌ ندهم‌. 17 زيرا هرگاه‌ اين‌ را طوعاً كنم‌ اجرت‌ دارم‌، لكن‌ اگر كرهاً باشد وكالتي‌ به‌ من‌ سپرده‌ شد. 18 در اين‌ صورت‌، مرا چه‌ اجرت‌ است‌ تا آنكه‌ چون‌ بشارت‌ مي‌دهم‌، انجيل‌ مسيح‌ را بي‌خرج‌ سازم‌ و اختيار خود را در انجيل‌ استعمال‌ نكنم‌؟
19 زيرا با اينكه‌ از همه‌ كس‌ آزاد بودم‌، خود را غلام‌ همه‌ گردانيدم‌ تا بسياري‌ را سود برم‌. 20 و يهود را چون‌ يهود گشتم‌ تا يهود را سود برم‌ و اهل‌ شريعت‌ را مثل‌ اهل‌ شريعت‌ تا اهل‌ شريعت‌ را سود برم‌؛ 21 و بي‌شريعتان‌ را چون‌ بي‌شريعتان‌ شدم‌، هرچند نزد خدا بي‌شريعت‌ نيستم‌، بلكه‌ شريعت‌ مسيح‌ در من‌ است‌، تا بي‌شريعتان‌ را سود برم‌؛ 22 ضعفا را ضعيف‌ شدم‌ تا ضعفا را سود برم‌؛ همه‌كس‌ را همه‌ چيز گرديدم‌ تا به‌ هرنوعي‌ بعضي‌ را برهانم‌. 23 امّا همه‌كار را بجهت‌ انجيل‌ مي‌كنم‌ تا در آن‌ شريك‌ گردم‌.
24 آيا نمي‌دانيد آناني‌ كه‌ در ميدان‌ مي‌دوند، همه‌ مي‌دوند لكن‌ يك‌ نفر انعام‌ را مي‌برد. به‌ اينطور شما بدويد تا به‌ كمال‌ ببريد. 25 و هركه‌ ورزش‌ كند در هرچيز رياضت‌ مي‌كشد؛ امّا ايشان‌تا تاج‌ فاني‌ را بيابند لكن‌ ما تاج‌ غيرفاني‌ را. 26 پس‌ من‌ چنين‌ مي‌دوم‌، نه‌ چون‌ كسي‌ كه‌ شك‌ دارد؛ و مشت‌ مي‌زنم‌ نه‌ آنكه‌ هوا را بزنم‌. 27 بلكه‌ تن‌ خود را زبون‌ مي‌سازم‌ و آن‌ را در بندگي‌ مي‌دارم‌، مبادا چون‌ ديگران‌ را وعظ‌ نمودم‌، خود محروم‌ شوم‌.ترجمه تفسیری


حقوق خدمتگزار خدا
من رسول و فرستـاده خـدا هستم و فقط در مقابل خدا مسئولم . من كسي هستم كه خداوندمان عيسي مسيح را با چشمان خود ديده ام . زندگي دگرگون شده شما نيز نتيجه خدمت من به اوست . 2 حتي اگر ديگران مرا رسول ندانند، شما بايد بدانيد، زيرا وجود شما بهترين دليل است بر اينكه من رسول هستم ، چون شما بوسيله من به مسيح ايمان آورديد.
3 جواب من به آناني كه از من انتقاد مي كنند، اينست : 4 آيا من مانند ساير رسولان ، اين حق را ندارم كه خورد و خوراك خود را از كليساها تأمين كنم ؟ 5 اگر زن داشتم و او نيز مسيحي مي بود، آيا حق نداشتم او را در اين سفرها به همراه بياورم ، يعني همان كاري كه ساير رسولان و برادران خداوندمان عيسي و پطرس مي كنند؟ 6 آيا فقط من و «برنابا» بايد براي تأمين نيازهاي خود كار كنيم ، ولي مخارج ساير رسولان را شما بايد تأمين كنيد؟ 7 كدام سرباز است كه به هنگام خدمت نظام ، مخارج خود را شخصاً تأمين نمايد؟ يا كدام باغبان است كه درختي بكارد ولي اجازه نداشته باشد از ميوه آن بخورد؟ يا كدام چوپان است كه گله اي را چوپاني كند ولي حق نداشته باشد از شير آن بنوشد؟ 8 شايد فكر كنيد كه اين نكات را از نقطه نظر انساني مي گويم . اما چنين نيست ، زيرا قانون خدا نيز همين را مي گويد. 9 در تورات حكم شده كه وقتي گاو خرمنت را مي كوبد، دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد. آيا تصور مي كنيد كه خدا فقط به فكر گاوها بود كه چنين دستوري داد؟ 10 آيا فكر نمي كنيد كه اين دستور را براي ما نيز داده است ؟ بلي ، همينطور است . خدا اين حكم را داد تا نشان دهد كه مسيحيان بايد معاش خدمتگزاران روحاني خود را تأمين كنند. كسي كه شخم مي زند و خرمن مي كوبد، البته بايد سهمي از محصول ببرد.
11 ما در دل شما بذر نيكوي روحاني را كاشته ايم . حال ، اگر تقاضاي كمك مالي از شما داشته باشيم ، آيا چيز بزرگي خواسته ايم ؟ 12 شما نيازهاي ديگران را كه از لحاظ روحاني شما را خدمت مي كنند، برآورده مي سازيد و همينطور نيز بايد باشد. پس آيا ما نبايد نسبت به آنان حق بيشتري داشته باشيم ؟ با اينحال ما هرگز از اين حق خود استفاده نكرده ايم ، بلكه احتياجاتمان را بدون كمك شما تأمين نموده ايم . ما هرگز از شما درخواست كمك مالي نكرده ايم ، چون مي ترسيديم علاقه شما به شنيدن پيغام انجيل كم شود.
13 بي شك به ياد داريد كه خدا به خدمتگزاران خانه اش اجازه داد كه خوراك خود را از هدايايي كه مردم به خانه او مي آورند، تأمين نمايند، و خدمتگزاران قربانگاه نيز از قرباني هاي مردم سهمي ببرند. 14 به همين ترتيب ، خداوند فرموده است هر كه پيام انجيل را اعلام مي كند، هزينه زندگي اش بايد توسط مسيحيان تأمين شود. 15 اما باوجود اين ، من هيچگاه از اين حق خود استفاده نكرده ام . اگر هم حالا چنين مطلبي را مي نويسم ، منظورم اين نيست كه از اين پس از كمكهاي شما بهره مند شوم . من ترجيح مي دهم از گرسنگي بميرم ، اما اين افتخارم را از دست ندهم ؛ من افتخار مي كنم كه پيغام انجيل را بدون دستمزد اعلام مي دارم . 16 زيرا انجام اين خدمت ، بخودي خود براي من امتيازي محسوب نمي شود، چون من موظفم كه اين خدمت را انجام دهم ، و اگر در انجام آن كوتاهي كنم ، واي بر من !
17 اگر من به ميل خود داوطلب مي شدم كه خدا را خدمت كنم ، در آنصورت توقع دستمزد نيز مي داشتم . اما چنين نيست ، زيرا خدا خود، مرا برگزيده و اين خدمت مقدس را به من سپرده است و من هيچ اختياري از خود ندارم . 18 در چنين شرايطي ، دستمزد من چيست ؟ دستمزد من ، همان شادي است كه از اعلام خبر خوش انجيل بدست مي آورم ، آن هم بدون آنكه از كسي كمك مالي بگيرم و يا حق خود را مطالبه كنم .
19 اين روش يك مزيت دارد و آن اينكه من مجبور نيستم بخاطر دستمزدي كه كسي به من مي دهد، مطيع او باشم . با وجود اين ، از روي ميل و رضا خدمتگزار همه كس شده ام تا ايشان را بسوي مسيح هدايت كنم . 20 وقتي با يهوديان هستم ، مانند خودشان رفتار مي كنم تا به اين ترتيب مايل شوند به پيام انجيل گوش فرا دهند و به مسيح ايمان آورند. وقتي با غيريهودياني هستم كه پيرو آداب و رسوم يهودند، با اينكه با طرز فكرشان موافق نيستم ، اما مخالفت خود را ابراز نمي كنم ، زيرا هدفم كمك به ايشان است . 21 وقتي با بت پرستان هستم ، مانند ايشان مي شوم ، البته نه در همه مسايل ، زيرا بعنوان يك مسيحي بايد مطيع احكام خدا باشم و آنچه را كه درست است ، انجام دهم .
بنابراين ، همرنگ آنان مي شوم تا بتوانم بسوي مسيح هدايتشان كنم . 22 وقتي با كساني هستم كه وجدانشان خيلي زود ناراحت مي شود، خود را داناتر از آنان نشان نمي دهم ، تا اجازه دهند كمكشان كنم . خلاصه سعي مي كنم با هر كس ، مانند خودش باشم تا مايل شود سخنان مرا بشنود و نجات يابد. 23 همه اين كارها را مي كنم تا بتوانم پيام انجيل را به ايشان برسانم و خود نيز با مشاهده نجات آنان ، از بركات الهي بهره مند شوم .
24 در يك مسابقه دو، همه مي دوند اما فقط يك نفر جايزه را مي برد. پس شما نيز طوري بدويد تا مسابقه را ببريد. 25 يك ورزشكار براي كسب موفقيت در مسابقات از چيزهاي بسياري چشم پوشي مي كند و تمرينهاي سختي انجام مي دهد. او براي بدست آوردن جايزه اي فاني ، چنين زحماتي را متحمل مي شود، ولي ما براي پاداش آسماني كوشش مي كنيم ، كه هرگز از بين نخواهد رفت . 26 به همين دليل ، من مستقيم و با اطمينان بسوي خط پايان مسابقه مي دوم ؛ همچون مشت زني هستم كه از هر ضربه مشتش براي پيروزي استفاده مي كند، نه مانند كسي كه به سايه اش مشت مي زند. 27 من مثل يك ورزشكار با تمرينهاي سخت ، بدنم را آماده مي كنم ، و آنقدر بر آن سخت مي گيرم تا آن كاري را انجام دهد كه بايد بكند، نه آنچه را كه مي خواهد. اگر چنين نكنم مي ترسم پس از آنكه ديگران را براي شركت در مسابقه آماده كردم ، خودم آماده نباشم و از شركت در مسابقه محروم گردم .

راهنمااول‌ قرنتيان‌ 9 . كارمزد در ازاي‌ خدمت‌
يكي‌ از اعتراضاتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ پولس‌ مي‌شد، اين‌ بود كه‌ او در مقابل‌ خدمتي‌ كه‌ در قرنتس‌ كرده‌ بود، حاضر نبود پول‌ بگيرد (دوم‌ قرنتيان‌ 12 : 13). آنها با تفكر مادي‌ كه‌ داشتند، اين‌ عمل‌ پولس‌ را مشكوك‌ مي‌پنداشتند. پولس‌ توضيح‌ مي‌دهد كه‌ او اين‌ حق‌ را دارد كه‌ بوسيلة‌ كليسا حمايت‌ مادي‌ شود (4 - 7). خداوند بطور واضح‌ فرموده‌ بود كه‌ كار خدمت‌ بايستي‌ مورد حمايت‌ جدي‌ قرار گيرد (14).

اما تا آنجايي‌ كه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌، تا بحال‌ پولس‌ از هيچ‌ كليسايي‌ جز كليساي‌ فيليپي‌ قبول‌ وجه‌ نكرده‌ بود. او در قرنتس‌، افسس‌، و تسالونيكي‌ بوسيلة‌ شغل‌ خيمه‌ دوزي‌ امرار معاش‌ مي‌نمود. اين‌ يكي‌ از اصول‌ زندگي‌ او به‌ حساب‌ مي‌آمد كه‌ بدون‌ حقوق‌، انجيل‌ را موعظه‌ كند (16 - 18). اين‌ نوع‌ خدمت‌ خدا رضايت‌ خاطر زيادي‌ در پولس‌ ايجاد مي‌نمود. او در عين‌ حال‌ نمي‌خواست‌ اين‌ روش‌ زندگي‌ او، مورد سوء استفاده‌ معلمين‌ دروغين‌ كه‌ فقط‌ به‌ خاطر حقوق‌ خدمت‌ مي‌نمودند، قرار بگيرد (دوم‌ قرنتيان‌ 9:11-13).
  • مطالعه 996 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %379 %1394 %08:%بهمن