10 هشدار در باره بتها و قربانی بتها

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


نتایج هولناک بت پرستی


1. ای برادران ، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بی خبر باشید . درست است که همۀ آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند
2. و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند
3. و همه از یک نان روحانی میخوردند
4. و از آب روحانی مینوشیدند ( زیرا از صخره ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال میکرد مینوشیدند و آن صخره مسیح بود)
5. ولی با وجود این ، خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و باین سبب جسد های آنها در سرتاسر بیابان پرکنده شد.
6. همۀ این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد ، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم.
7. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید ، چنانکه کتاب مقدس میگوید :« قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند »
8. مرتکب گناهان جنسی نشویم چنانکه بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز بیست و سه هزار نفر از آنان مردند.
9. خداوند را امتحان نکنیم بطوریکه بعضی از ایشان امتحان کردند و بوسیله مارها هلاک گردیدند.
10. علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها کردند و بدست فرشتۀ مرگ نابود شدند.
11. همۀ این اتفاقات به عنوان نمونه ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما بعنوان عبرت نوشته شد زیرا ما در زمان های آخر زندگی میکنیم.
12. بنابراین هر کس که گمان میکند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند.
13. وسوسه هائی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه هائی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمی گذارد شما بیش از حد توانائی خود وسوسه شوید . همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.
14. پس ای برادران ، در مقابل بت پرستی ایستادگی کنید.
15. روی سخن من با شما یعنی با روشنفکران است . در باره آنچه میگویم خودتان قضاوت کنید.
16. آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس میگوئیم سهیم شدن در خون مسیح نیست ؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده میخوریم ، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست ؟
17. همانطوریکه یک نان وجود دارد ما نیز اگر چه بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همۀ ما در خوردن یک نان شریکیم .
18. در باره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید ، آیا خورندگان قربانیها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟
19. پس مقصود من چیست ؟ آیا این که خوراکی که به بت تقدیم میشود مافوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است ؟
20. خیر ، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی میکنند به شیا طین تقدیم مینمایند، نه بخدا و من نمیخواهم شما با شیاطین شریک باشید.
21. شما نمیتوانید هم از پیالۀ خداوند و هم از پیالۀ شیاطین بنوشید و شما نمیتوانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطن بنشینید.
22. آیا میخواهیم خشم خداوند را برانگیزیم ؟ آیا ما از او قوی تر هستیم ؟
23. میگوئید :« در انجام هر کاری آزادیم » درست است ، اما هر کاری برای ما صلاح نیست . آری ، همانطور که میگوئید در انجام هر کاری آزادیم ، اما هر کاری مفید نیست .
24. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد بلکه در فکر نفع دیگران باشد.
25. برای این که وجدان شما آسوده باشد گوشتی را که در بازار فروخته میشود بدون چون و چرا بخورید
26. زیرا « زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است »
27. و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و میخواهید بروید ، هر غذائیکه پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست در باره آن چیزی بپرسید.
28. اما اگر او به شما بگوید « این گوشت ، گوشت قربانی است » بخاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و بخاطروجدان، آن غذا را نخورید.
29. مقصود من وجدان شما نیست بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت « چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟
30. اگر من خوراک خود را با شکر گذاری میخورم دیگر چرا باید برای آنچه شکرگذاری کرده ام مورد انتقاد قرار بگیرم ؟»
31. هر چه میکنید ، خواه خوردن ، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر میکنید ، همه را برای جلال خدا انجام دهید .
32. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید.
33. همان کاری را بکنید که من میکنم : من سعی میکنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم ، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


هشدار درباره‌ بتها و قرباني‌ بتها
زيرا اي‌ برادران‌ نمي‌خواهم‌ شما بي‌خبر باشيد از اينكه‌ پدران‌ ما همه‌ زير ابر بودند و همه‌ از دريا عبور نمودند 2 و همه‌ به‌ موسي‌ تعميد يافتند، در ابر و در دريا؛ 3 و همه‌ همان‌ خوراك‌ روحاني‌ را خوردند 4 و همه‌ همان‌ شُرب‌ روحاني‌ را نوشيدند، زيرا كه‌ مي‌آشاميدند از صخره‌ روحاني‌ كه‌ از عقب‌ ايشان‌ مي‌آمد و آن‌ صخره‌ مسيح‌ بود. 5 ليكن‌ از اكثر ايشان‌ خدا راضي‌ نبود، زيرا كه‌ در بيابان‌ انداخته‌ شدند.
6 و اين‌ امور نمونه‌ها براي‌ ما شد تا ما خواهشمند بدي‌ نباشيم‌، چنانكه‌ ايشان‌ بودند؛ 7 و نه‌ بت‌پرست‌ شويد، مثل‌ بعضي‌ از ايشان‌، چنانكه‌ مكتوب‌ است‌: «قوم‌ به‌ اكل‌ و شرب‌ نشستند و براي‌ لهو و لعب‌ برپا شدند.» 8 و نه‌ زنا كنيم‌ چنانكه‌ بعضي‌ از ايشان‌ كردند و در يك‌ روز بيست‌ و سه‌ هزار نفر هلاك‌ گشتند. 9 و نه‌ مسيح‌ را تجربه‌ كنيم‌، چنانكه‌ بعضي‌ از ايشان‌ كردند و از مارها هلاك‌ گرديدند. 10 و نه‌ همهمه‌ كنيد، چنانكه‌ بعضي‌ از ايشان‌ كردند و هلاك‌ كننده‌ ايشان‌ را هلاك‌ كرد.
11 و اين‌ همه‌ بطور مَثَل‌ بديشان‌ واقع‌ شد و براي‌ تنبيه‌ ما مكتوب‌ گرديد كه‌ اواخر عالم‌ به‌ مارسيده‌ است‌. 12 پس‌ آنكه‌ گمان‌ بَرَد كه‌ قايم‌ است‌، باخبر باشد كه‌ نيفتد. 13 هيچ‌ تجربه‌ جز آنكه‌ مناسب‌ بشر باشد، شما را فرو نگرفت‌. امّا خدا امين‌ است‌ كه‌ نمي‌گذارد شما فوق‌ طاقت‌ خود آزموده‌ شويد، بلكه‌ باتجربه‌ مفرّي‌ نيز مي‌سازد تا ياراي‌ تحمّل‌ آن‌ را داشته‌ باشيد.
14 لهذا اي‌ عزيزانِ من‌ از بت‌پرستي‌ بگريزيد. 15 به‌ خردمندان‌ سخن‌ مي‌گويم‌: خود حكم‌ كنيد برآنچه‌ مي‌گويم‌. 16 پياله‌ بركت‌ كه‌ آن‌ را تبرّك‌ مي‌خوانيم‌، آيا شراكت‌ در خون‌ مسيح‌ نيست‌؟ و ناني‌ را كه‌ پاره‌ مي‌كنيم‌، آيا شراكت‌ در بدن‌ مسيح‌ ني‌؟ 17 زيرا ما كه‌ بسياريم‌، يك‌ نان‌ و يكتن‌ مي‌باشيم‌ چونكه‌ همه‌ از يك‌ نان‌ قسمت‌ مي‌يابيم‌. 18 اسرائيل‌ جسماني‌ را ملاحظه‌ كنيد! آيا خورندگان‌ قرباني‌ها شريك‌ قربانگاه‌ نيستند؟ 19 پس‌ چه‌ گويم‌؟ آيا بت‌ چيزي‌ مي‌باشد؟ يا كه‌ قرباني‌ بت‌ چيزي‌ است‌؟ 20 ني‌! بلكه‌ آنچه‌ امّت‌ها قرباني‌ مي‌كنند، براي‌ ديوها مي‌گذرانند نه‌ براي‌ خدا؛ و نمي‌خواهم‌ شما شريك‌ ديوها باشيد. 21 محال‌ است‌ كه‌ هم‌ از پياله‌ خداوند و هم‌ از پياله‌ ديوها بنوشيد؛ و هم‌ از مايده‌ خداوند و هم‌ از مايده‌ ديوها نمي‌توانيد قسمت‌ بُرد. 22 آيا خداوند را به‌ غيرت‌ مي‌آوريم‌ يا از او تواناتر مي‌باشيم‌؟
23 همه‌چيز جايز است‌، ليكن‌ همه‌ مفيد نيست‌؛ همه‌ رواست‌، ليكن‌ همه‌ بنا نمي‌كند. 24 هركس‌ نفع‌ خود را نجويد، بلكه‌ نفع‌ ديگري‌ را. 25 هرآنچه‌ را در قصّابخانه‌ مي‌فروشند، بخوريد و هيچ‌ مپرسيد به‌خاطر ضمير. 26 زيرا كه‌ جهان‌ وپُري‌ آن‌ از آنِ خداوند است‌. 27 هرگاه‌ كسي‌ از بي‌ايمانان‌ از شما وعده‌ خواهد و مي‌خواهيد برويد، آنچه‌ نزد شما گذارند بخوريد و هيچ‌ مپرسيد بجهت‌ ضمير. 28 امّا اگر كسي‌ به‌ شما گويد «اين‌ قرباني‌ بت‌ است‌»، مخوريد به‌خاطر آن‌ كس‌ كه‌ خبر داد و بجهت‌ ضمير، زيرا كه‌ جهان‌ و پري‌ آن‌ از آن‌ خداوند است‌. 29 امّا ضمير مي‌گويم‌ نه‌ از خودت‌ بلكه‌ ضمير آن‌ ديگر؛ زيرا چرا ضمير ديگري‌ بر آزادي‌ من‌ حكم‌ كند؟ 30 و اگر من‌ به‌ شكر بخورم‌، چرا بر من‌ افترا زنند به‌سبب‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ من‌ براي‌ آن‌ شكر مي‌كنم‌؟ 31 پس‌ خواه‌ بخوريد، خواه‌ بنوشيد، خواه‌ هرچه‌ كنيد، همه‌ را براي‌ جلال‌ خدا بكنيد. 32 يهوديان‌ و يونانيان‌ و كليساي‌ خدا را لغزش‌ مدهيد. 33 چنانكه‌ من‌ نيز در هركاري‌ همه‌ را خوش‌ مي‌سازم‌ و نفع‌ خود را طالب‌ نيستم‌، بلكه‌ نفع‌ بسياري‌ را تا نجات‌ يابند.ترجمه تفسیری


درس عبرت از گذشتگان
اي برادران عزيـز، نبايـد آنچـه را كـه در زمانهاي گذشته براي قوم ما اتفاق افتاد، از ياد ببريم ، هنگامي كه ايشان در بيابان سفر مي كردند، خدا ابري فرستاد تا پيشاپيش آنان حركت كند و هدايتشان نمايد؛ سپس آنان را بسلامت از درياي سرخ عبورداد. 2 در واقع مي توانيم بگوييم كه ايشان در دريا و در ابر، غسل تعميد گرفتند و با اين كار، نشان دادند كه موسي را پيروي خواهند كرد. 3و4 در بيابان ، خدا معجزه وار براي ايشان نان تدارك مي ديد. آنان آبي را مي نوشيدند كه مسيح عطا مي كرد، زيرا مسيح در واقع همان صخره اي بود كه خدا در بيابان از آن براي قوم اسرائيل آب بيرون آورد. 5 اما با وجود تمام اينها، اكثر ايشان مطيع احكام خدا نبودند و خدا نيز آنان را در بيابان از ميان برد.
6 اين درس عبرتي است براي ما، تا مانند آنان ، در آرزوي اعمال پليد و شرورانه نباشيم ، 7 و همچون آنان بسوي پرستش بتها نرويم . كتاب آسماني مي فرمايد كه بني اسرائيل به هنگام پرستش گوساله طلايي ، براي خوردن و نوشيدن نشستند، و براي رقصيدن به پا خاستند. 8 همچنين مانند بعضي از آنان نباشيم كه با زنان ديگران زنا كردند و در همان روز، بيست و سه هزار نفر از ايشان هلاك شدند. 9 صبر و تحمل خداوند را نيز امتحان نكنيم ، زيرا عده اي از آنان چنين كردند و از نيش مارهاي سمي مردند. 10 همچنين مانند برخي از ايشان ، از خدا و كارهاي او گله و شكايت نكنيم ، زيرا در اثر همين كار بود كه خدا فرشته خود را فرستاد تا نابودشان كند.
11 تمام اتفاقات و بلايايي كه بر سر قوم ما آمد، براي اين نوشته شد كه ما بخوانيم و آن اشتباهات را تكرار نكنيم ، تا در اين روزهاي آخر كه دنيا به پايان خود نزديك مي شود، درس عبرتي بگيريم .
12 پس هشيار باشيد و فكر نكنيد كه از ايشان بهتر هستيد! شما نيز ممكن است در دام گناه گرفتار شويد. 13 اما اين را بياد داشته باشيد كه وسوسه هايي كه به سراغ شما مي آيند، از وسوسه هايي كه ديگران دچار آنند، دشوارتر نمي باشد. هيچ وسوسه اي نيست كه نتوان در مقابل آن ايستادگي كرد. پس دربرابر آنها مقاومت كنيد و اطمينان داشته باشيد كه خدا نخواهد گذارد كه بيش از حد توانايي خود وسوسه شويد؛ و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر آن تاب بياوريد. اين وعده خداست و به آن عمل نيز خواهد كرد. او به شما نشان خواهد داد كه چگونه ازوسوسه ها بگريزيد و در دام آنها نيفتيد.

سفره بتها و شام خداوند
14 پس اي عزيزان ، با هشياري كامل از هر گونه بت پرستي دوري كنيد. 15 شما اشخاص دانايي هستيد؛ خودتان قضاوت كنيد كه آنچه مي گويم درست است يا نه . 16 پياله اي كه به هنگام شام خداوند از آن مي نوشيم و براي آن دعاي بركت مي كنيم ، آيا به اين معني نيست كه هركس از آن مي نوشد، در بركات خون مسيح شريك مي شود؟ و ناني كه قسمت كرده ، با هم مي خوريم ، آيا نشان نمي دهد كه ما با هم در بركات بدن مسيح شريكيم ؟ 17 تعداد ما هر قدر هم كه باشد، همه از همان نان مي خوريم و نشان مي دهيم كه همه عضو يك بدن مي باشيم ، يعني بدن مسيح . 18 قوم يهود را در نظر بگيريد؛ آيا آناني كه از گوشت قرباني مي خورند، بوسيله اين عمل با يكديگر متحد نمي شوند؟
19 پس منظورم چيست ؟ آيا منظورم اينست كه اين بتها واقعاً خدا هستند؟ و يا اينكه قرباني هايي كه به آنها تقديم مي شوند، ارزشي دارند؟ 20 به هيچ وجه ! منظورم اينست كه كساني كه براي اين بتها قرباني مي آورند، در واقع خود را همراه با قرباني شان نه به خدا، بلكه به شياطين تقديم مي كنند، و من نمي خواهم كه هيچيك از شما، با خوردن گوشت اين قرباني ها، با شياطين شريك شود. 21 شما نمي توانيد هم از پياله سفره خداوند بنوشيد و هم از پياله سفره شيطان ؛ هم از نان سفره خداوند بخوريد و هم از نان سفره شيطان .
22 مي خواهيد چه كنيد؟ آيا مي خواهيد آتش خشم و غضب خداوند را بضد خود شعله ور سازيد؟ يا مي خواهيد نشان دهيد كه از او نيرومندتريد؟ 23 شما البته آزاديد كه از گوشت قرباني ها بخوريد. خوردن چنين گوشتي برخلاف احكام خدا نيست . اما اين دليل نمي شود كه حتماً اين كار را بكنيد. چنين عملي ممكن است مخالف احكام خدا نباشد، اما در ضمن مفيد و صلاح هم نيست . 24 نبايد فقط به فكر خودتان باشيد؛ به فكر ديگران هم باشيد و نفع ديگران را نيزدر نظر بگيريد.
25 پس مي توانيد به اين صورت عمل كنيد: هر گوشتي را كه در بازار مي فروشند، بخريد و بخوريد، و نپرسيد كه گوشت قرباني بتهاست يا نه ، تا وجدانتان ناراحت نشود. 26 زيرا همانطور كه كتاب آسماني مي گويد: «جهان و هر چه در آنست ، از آن خداوند است .»
27 اگر شخصي بت پرست ، شما را به صرف خوراك دعوت كند، در صورت تمايل مي توانيد دعوتش را بپذيريد. آنگاه از هر چه كه در سفره است بخوريد و چيزي هم نپرسيد. به اين ترتيب وجدانتان راحت خواهد بود چون نمي دانيد كه گوشت قرباني است يا نه . 28 اما اگر كسي به شما بگويد كه اين گوشت قرباني است ، در آنصورت بخاطر آن كسي كه گفته است و بخاطر وجدان حساس او، از آن گوشت نخوريد. 29 در اين مورد احساس او مهم است ، نه احساس شما.
اما شما ممكن است بپرسيد: «چرا من بايد بخاطر فكر و احساس ديگران ، در قيد و بند باشم ؟ 30 من خدا را شكر مي كنم و خوراكم را با خوشي مي خورم . چرا بايد ديگري مانع خوشي من گردد، آن هم به اين دليل كه تصور مي كند من در اشتباهم ؟» 31 جواب سؤال شما اينست : كارهاي شما، حتي خوردن و نوشيدنتان ، همه بايد براي جلال و بزرگي خدا باشد. 32 پس مواظب باشيد كه براي كسي سنگ لغزش نشويد، نه براي يهوديان ، نه براي غيريهوديان ، نه براي مسيحيان . 33 من نيز به همين روش عمل مي كنم و مي كوشم در هر كاري همه را راضي سازم . پس آنچه را كه دوست دارم ، و يا به نفع خودم مي باشد، انجام نمي دهم ، بلكه كاري را مي كنم كه به نفع ديگران است تا ايشان نجات يابند.

راهنما

اول‌ قرنتيان‌ 10 : 1 - 13 . خطر لغزش‌
پولس‌ در اين‌ بخش‌، به‌ جد و جهدي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ مبادا بدون‌ وجود اين‌ تلاش‌، در مقابل‌ خدا مردود محسوب‌ شويم‌. او با آوردن‌ مثالهايي‌ به‌ خطرات‌ مشابهي‌ كه‌ مسيحيان‌ درگير آن‌ مي‌شوند، اشاره‌ مي‌كند و خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ بهتر است‌ آنان‌ وظايف‌ مذهبي‌ خود را جدي‌تر تلقي‌ كنند. اكثر كساني‌ كه‌ از مصر آزاد شدند، هرگز به‌ سرزمين‌ موعود وارد نشدند. وسوسه‌اي‌ كه‌ باعث‌ شد آنها در طول‌ راه‌ لغزش‌ بخورند، تشابه‌ زيادي‌ به‌ وسوسه‌هايي‌ داشت‌ كه‌ قرنتيان‌ با آنها روبرو بودند (7 - 8) و آن‌ همانا روحية‌ شهوت‌راني‌ آنان‌ بود. اگر آنها با خلوص‌ و تلاشي‌ خستگي‌ ناپذير همراه‌ با عزمي‌ مصمم‌ و راسخ‌، همچون‌ خود پولس‌ بر خواسته‌هايشان‌ غلبه‌ مي‌نمودند (9 : 25 - 27)، وعده‌هاي‌ خدا مبني‌ بر حمايت‌ و مواظبت‌ در مقابل‌ هر وسوسه‌اي‌ قطعي‌ مي‌بود (13).
اول‌ قرنتيان‌ 10 : 14 - 33 . گوشت‌ قرباني‌ بتها
اين‌ بخش‌ در واقع‌ ادامة‌ فصل‌ هشتم‌ مي‌باشد. پولس‌ در آنجا به‌ اصولي‌ اشاره‌ كرده‌ بود كه‌ در برگيرندة‌ وجود محبت‌ برادرانه‌ در ادارة‌ امور بود. در اينجا چيزي‌ مهم‌تر از گوشت‌ مطرح‌ بود. پولس‌ مسيحيان‌ را از شركت‌ در اعياد بي‌ايمانان‌ برحذر مي‌دارد، اما در عين‌ حال‌ توضيح‌ مي‌دهد كه‌ در خريداري‌ گوشت‌ از بازار لازم‌ نيست‌ به‌ تجسس‌ دربارة‌ اينكه‌ گوشت‌ عرضه‌ شده‌ قرباني‌ بت‌ است‌ يا نه‌، بپردازند (25). اين‌ سؤال‌ در مهماني‌هاي‌ خصوصي‌ و خانگي‌ نيز نبايد مطرح‌ مي‌شد (27). اما اگر شخصي‌ آنها را مطلع‌ مي‌نمود كه‌ گوشت‌ مذكور قرباني‌ بت‌ است‌، بايد از آن‌ اجتناب‌ مي‌ورزيدند.
  • مطالعه 982 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %380 %1394 %08:%بهمن