13 آینده جهان و بازگشت مسیح

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف انجیل مرقس


پیشگوئی ویرانی معبد
« همچنین در متی: 1 ــ 2 و لوقا 21: 5 ــ 6 »

 1. وقتی عیسی از معبد خارج میشد یکی از شاگردان به او گفت « ای استاد، به این سنگها و ساختمانهای بزرگ نگاه کن.»
 2. عیسی به او فرمود « این ساختمانهای بزرگ را میبینی؟ هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند بلکه همه زیرو رو خواهد شد.»

جور و جفا
« همچنین در متی 24: 3 ــ 14 و لوقا 21: 7 ــ 19 »
 1. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند
 2. « بما بگو این در چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟»
 3. عیسی در جواب آنها فرمود « مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند.
 4. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت « من او هستم» و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت.
 5. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید و یا اخبار جنگ در جاهای دور بگوشتان برسد هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیافتد. اما هنوز آخر کار نیست.
 6. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار، زمین لرزه ها روی میدهد و خشک سالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند درد زایمان است.
 7. « اما مواظب خودتان باشید، شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکمرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید.
 8. اول باید انجیل به تمام ملتها برسد.
 9. پس وقتی شما را دستگیر میکنند و تسلیم می نمایند ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت بوسیله روح القدس به شما گفته میشود همانرا بگوئید چون اوست که سخن میگوید، نه شما.
 10. برادر، برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر، فرزند را، فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد.
 11. همه مردم بخاطر این که نام من بر شماست از شما روی گردان خواهند شد. اما هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت.»

مکروه ویرانی
« همچنین در متی 24: 15 ــ 28 و لوقا 21: 20 ــ 24 »
 1. « اما هر گاه آن مکروه ویرانی را در جائی که نباید باشد مستقر ببینید( خواننده بداند مقصود چیست) کسانیکه در یهودیه هستند به کوه ها فرار کنند.
 2. اگر کسی در پشت بام خانه است نباید برای بردن چیزی پائین بیاید و وارد خانه شود.
 3. و اگر در مزرعه است نباید برای برداشتن لباس برگردد.
 4. آن روزها برای زنان آبستن و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود!
 5. دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید
 6. زیرا در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا بحال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد.
 7. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمیکرد، هیچ جانداری جان سالم بدر نمیبرد، اما بخاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است.
 8. پس اگر کسی بشما بگوید « نگاه کن مسیح این جا و یا آن جاست» باور نکنید.
 9. مسیح ها و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند.
 10. مواظب خودتان باشید من شما را از همه این چیزها قبلاً با خبر کرده ام.»

آمدن پسر انسان
« همچنین در متی 24: 29 ــ 31 و لوقا 21: 25 ــ 28 »
 1. « اما در آن روزها بعد از آن مصیبت ها، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید.
 2. ستاره ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد.
 3. ان وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال، بر ابرها میآید.
 4. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد.

درسی از درخت انجیر
« همچنین درمتی 24: 32 ــ 35 و لوقا 21: 29 ــ 33 »
 1. از درخت انجیر درس بگیرید: وقتی شاخه هایش سبز و شاداب میشوند و برگ می آورند، میدانید که تابستان نزدیک است.
 2. بهمان طریق وقتی وقوع این چیزها را ببینید مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است.
 3. یقین بدانید قبل از این که زندگی این نسل بسر آید همه این امور اتفاق خواهد افتاد.
 4. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

روز و ساعت نامعلوم
« همچنین درمتی 24: 36 ــ 44»
 1. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است.
 2. هوشیار و آگاه باشید، شما نمیدانید آن زمان کی میآید.
 3. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد.
 4. پس بیدار باشید چون نمیدانید که صاحب خانه کی میآید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپیده دم.
 5. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند.
آنچه را به شما میگویم، به همه میگویم: بیدار باشید.»
ترجمه قدیمی(انجیل مرقس)


آينده‌ جهان‌
(متي‌ 24:21-22، لوقا 21:5-24)
‌ و چون‌ او از هيكل‌ بيرون‌ مي‌رفت‌، يكي از شاگردانش‌ بدو گفت‌: «اي‌ استاد ملاحظه‌ فرما چه‌ نوع‌ سنگها و چه‌ عمارت‌هااست‌!» 2 عيسي‌ در جواب‌ وي‌ گفت‌: «آيا اين‌ عمارت‌هاي‌ عظيمه‌ را مي‌نگري‌؟ بدان‌ كه‌ سنگي‌ بر سنگي‌ گذارده‌ نخواهد شد، مگر آنكه‌ به‌ زير افكنده‌ شود!»
3 و چون‌ او بر كوه‌ زيتون‌، مقابل‌ هيكل‌ نشسته‌ بود، پطرس‌ و يعقوب‌ و يوحنّا و اندرياس‌ سِرّاً از وي‌ پرسيدند: 4 «ما را خبر بده‌ كه‌ اين‌ امور كي‌ واقع‌ مي‌شود و علامت‌ نزديك‌ شدن‌ اين‌ امور چيست‌؟»
5 آنگاه‌ عيسي‌ در جواب‌ ايشان‌ سخن‌ آغاز كرد كه‌ «زنهار كسي‌ شما را گمراه‌ نكند! 6 زيرا كه‌ بسياري‌ به‌ نام‌ من‌ آمده‌، خواهند گفت‌ كه‌ من‌ هستم‌ و بسياري‌ را گمراه‌ خواهند نمود. 7 امّا چون‌ جنگها و اخبار جنگها را بشنويد، مضطرب‌ مشويد زيرا كه‌ وقوع‌ اين‌ حوادث‌ ضروري‌ است‌ ليكن‌ انتها هنوز نيست‌. 8 زيرا كه‌ امّتي‌ بر امّتي‌ و مملكتي‌ بر مملكتي‌ خواهند برخاست‌ و زلزله‌ها در جايها حادث‌ خواهد شد و قحطي‌ها و اغتشاش‌ها پديد مي‌آيد؛ و اينها ابتداي‌ دردهاي‌ زه‌ مي‌باشد.
9 «ليكن‌ شما از براي‌ خود احتياط‌ كنيد زيرا كه‌ شما را به‌ شوراها خواهند سپرد و در كنايس‌ تازيانه‌ها خواهند زد و شما را پيش‌ حكّام‌ و پادشاهان‌ بخاطر من‌ حاضر خواهند كرد تا بر ايشان‌ شهادتي‌ شود. 10 و لازم‌ است‌ كه‌ انجيل‌ اوّل‌ بر تمامي‌ امّت‌ها موعظه‌ شود. 11 و چون‌ شما را گرفته‌، تسليم‌ كنند، مينديشيد كه‌ چه‌ بگوييد و متفكّر مباشيد بلكه‌ آنچه‌ در آن‌ ساعت‌ به‌ شما عطا شود، آن‌ را گوييد زيرا گوينده‌ شما نيستيد بلكه‌روح‌القدس‌ است‌. 12 آنگاه‌ برادر، برادر را و پدر، فرزند را به‌ هلاكت‌ خواهند سپرد و فرزندان‌ بر والدين‌ خود برخاسته‌، ايشان‌ را به‌ قتل‌ خواهند رسانيد. 13 و تمام‌ خلق‌ بجهت‌ اسم‌ من‌ شما را دشمن‌ خواهند داشت‌. امّا هر كه‌ تا به‌ آخر صبر كند، همان‌ نجات‌ يابد.
14 «پس‌ چون‌ مكروه‌ ويراني‌ را كه‌ به‌ زبانِ دانيال‌ نبي‌ گفته‌ شده‌ است‌، در جايي‌ كه‌ نمي‌بايد برپا بينيد - آنكه‌ مي‌خواند بفهمد - آنگاه‌ آناني‌ كه‌ در يهوديّه‌ مي‌باشند، به‌ كوهستان‌ فرار كنند، 15 و هر كه‌ بر بام‌ باشد، به‌ زير نيايد و به‌ خانه‌ داخل‌ نشود تا چيزي‌ از آن‌ ببرد، 16 و آنكه‌ در مزرعه‌ است‌، برنگردد تا رخت‌ خود را بردارد. 17 امّا واي‌ بر آبستنان‌ و شير دهندگان‌ در آن‌ ايّام‌. 18 و دعا كنيد كه‌ فرار شما در زمستان‌ نشود، 19 زيرا كه‌ در آن‌ ايّام‌، چنان‌ مصيبتي‌ خواهد شد كه‌ از ابتداي‌ خلقتي‌ كه‌ خدا آفريد تاكنون‌ نشده‌ و نخواهد شد. 20 و اگر خداوند آن‌ روزها را كوتاه‌ نكردي‌، هيچ‌ بشري‌ نجات‌ نيافتي‌. ليكن‌ بجهت‌ برگزيدگاني‌ كه‌ انتخاب‌ نموده‌ است‌، آن‌ ايّام‌ را كوتاه‌ ساخت‌.

بازگشت‌ مسيح‌
(متي‌ 24:23-35، لوقا 21:25-33)
21 «پس‌ هرگاه‌ كسي‌ به‌ شما گويد اينك‌ مسيح‌ در اينجاست‌ يا اينك‌ در آنجا، باور مكنيد. 22 زانرو كه‌ مسيحان‌ دروغ‌ و انبياي‌ كَذَبَه‌ ظاهر شده‌، آيات‌ و معجزات‌ از ايشان‌ صادر خواهد شد، بقسمي‌ كه‌ اگر ممكن‌ بودي‌، برگزيدگان‌ را هم‌ گمراه‌ نمودندي‌. 23 ليكن‌ شما برحذر باشيد!اينك‌ از همه‌ امور شما را پيش‌ خبر دادم‌! 24 و در آن‌ روزهاي‌ بعد از آن‌ مصيبت‌ خورشيد تاريك‌ گردد و ماه‌ نور خود را بازگيرد، 25 و ستارگان‌ از آسمان‌ فرو ريزند و قواي‌ افلاك‌ متزلزل‌ خواهد گشت‌. 26 آنگاه‌ پسر انسان‌ را بينند كه‌ با قوّت‌ و جلال‌ عظيم‌ بر ابرها مي‌آيد. 27 در آن‌ وقت‌، فرشتگان‌ خود را از جهات‌ اربعه‌ از انتهاي‌ زمين‌ تا به‌ اقصاي‌ فلك‌ فراهم‌ خواهد آورد.
28 «الحال‌ از درخت‌ انجير مَثَلَش‌ را فراگيريد كه‌ چون‌ شاخه‌اش‌ نازك‌ شده‌، برگ‌ مي‌آورد مي‌دانيد كه‌ تابستان‌ نزديك‌ است‌. 29 همچنين‌ شما نيز چون‌ اين‌ چيزها را واقع‌ بينيد، بدانيد كه‌ نزديك‌ بلكه‌ بر در است‌. 30 هرآينه‌ به‌ شما مي‌گويم‌ تا جميع‌ اين‌ حوادث‌ واقع‌ نشود، اين‌ فرقه‌ نخواهند گذشت‌. 31 آسمان‌ و زمين‌ زايل‌ مي‌شود، ليكن‌ كلمات‌ من‌ هرگز زايل‌ نشود.

انتظار براي‌ بازگشت‌ مسيح‌
(متي‌ 24:36-51، لوقا 21:34-38)
32 «ولي‌ از آن‌ روز و ساعت‌ غير از پدر هيچ‌كس‌ اطّلاع‌ ندارد، نه‌ فرشتگان‌ در آسمان‌ و نه‌ پسر هم‌. 33 پس‌ برحذر و بيدار شده‌، دعا كنيد زيرا نمي‌دانيد كه‌ آن‌ وقت‌ كي‌ مي‌شود. 34 مثل‌ كسي‌ كه‌ عازم‌ سفر شده‌، خانه‌ خود را واگذارد و خادمان‌ خود را قدرت‌ داده‌، هر يكي‌ را به‌ شغلي‌ خاصّ مقرّر نمايد و دربان‌ را امر فرمايد كه‌ بيدار بماند. 35 پس‌ بيدار باشيد زيرا نمي‌دانيد كه‌ در چه‌ وقت‌ صاحب‌ خانه‌ مي‌آيد، در شام‌ يا نصف‌ شب‌ يا بانگ‌ خروس‌ يا صبح‌. 36 مبادا ناگهان‌ آمده‌ شمارا خفته‌ يابد. 37 امّا آنچه‌ به‌ شما مي‌گويم‌، به‌ همه‌ مي‌گويم‌: بيدار باشيد!»ترجمه تفسيری


عيسي ويراني خانه خدا را پيشگويي مي كند
آن روز، هنگامي كه از خانه خدا بيرون مي رفتند، يكي از شاگردان به تعريف از ساختمانهاي خانه خدا پرداخت و گفت : «استاد ببينيد اين ساختمانها چقدر زيبا هستند! چه سنگ بري هاي ظريفي دارند!»
2 عيسي جواب داد: «بلي ، اين ساختمانهاي زيبا را مي بينيد؟ حتي يك سنگ روي سنگ ديگر باقي نخواهد ماند، بلكه همه زيرورو خواهد شد.»
3و4 وقتي عيسي در دامنه كوه زيتون ، روبروي خانه خدا نشسته بود، پطرس و يعقوب و يوحنا و اندرياس بطور خصوصي نزد او آمدند و پرسيدند: «در چه زماني اين بلايا بر سر اين خانه خواهد آمد؟ آيا پيش از وقت به ما اعلام خطر خواهد شد؟»
5 عيسي جواب داد: «مواظب باشيد كسي شما را گمراه نكند. 6 زيرا بسياري آمده ، ادعا خواهند كرد كه مسيح هستند و خيلي ها را گمراه خواهند ساخت . 7 در نقاط دور و نزديك جنگهاي بسياري بروز خواهد كرد. وقتي اين خبرها را بشنويد، نگران نشويد. اين جنگها بايد اتفاق بيفتد. ولي اين علامتِ فرا رسيدن آخر زمان نيست .
8 «قومها و ممالك به هم اعلان جنگ خواهند داد، و در جاهاي مختلف زمين لرزه خواهد شد و قحطي و گرسنگي و اغتشاش پديد خواهد آمد. اينها فقط اعلام خطري است براي نزديك شدن مصيبت هاي بعدي . 9 وقتي اين رويدادها را ديديد مواظب خودتان باشيد، زيرا زندگي شما در خطر خواهد افتاد. شما را به دادگاه ها خواهند كشيد و در كنيسه ها شكنجه خواهند داد. بخاطر پيروي از من ، شما را نزد پادشاهان و فرمانروايان خواهند برد. ولي همين امر، فرصت مناسبي خواهد بود تا پيام انجيل را به ايشان برسانيد. 10 پيام انجيل بايد اول به تمام قومها برسد و بعد زمان به آخر خواهد رسيد. 11 اما وقتي شما را مي گيرند و به دادگاه مي برند، هيچ نگران اين نباشيد كه براي دفاع از خود چه بگوييد. هر چه خدا به شما مي گويد همان را بگوييد، زيرا در آن موقع روح القدس سخن خواهد گفت ، نه شما.
12 «برادر به برادر خود خيانت خواهد كرد و پدر به فرزند خود؛ فرزندان نيز پدر و مادر خود را به كشتن خواهند داد. 13 همه از شما بخاطر پيروي از من نفرت خواهند داشت . ولي كساني نجات خواهند يافت كه اين مشكلات را تا به آخر تحمل نمايند و مرا انكار نكنند.
14 «هرگاه ديديد كه آن چيز هولناك در خانه خدا برقرار است (خواننده خوب توجه كند تا معني اين را بداند)، آنگاه در يهوديه هستيد به تپه هاي اطراف بگريزيد. 15و16 وقت را تلف نكنيد. اگر روي بام باشيد به خانه برنگرديد، و اگر در صحرا باشيد حتي براي برداشتن پول يا لباس برنگرديد.
17 «بيچاره زناني كه در آن روزها آبستن باشند و بيچاره مادراني كه بچه هاي شيرخوار داشته باشند. 18 فقط دعا كنيد كه فرارتان به زمستان نيفتد. 19 چون آن روزها بقدري وحشتناك خواهد بود كه از وقتي خدا جهان را آفريد تاكنون نظير آن پيش نيامده و ديگر هرگز پيش نخواهد آمد. 20 و اگر خداوند آن روزهاي مصيبت بار را كوتاه نمي كرد، حتي يك انسان نيز بر روي زمين باقي نمي ماند. ولي بخاطر برگزيدگانش آن روزها را كوتاه خواهد كرد.
21 «آنگاه اگر كسي به شما بگويد: اين شخص مسيح است و يا آن يكي مسيح است ، به سخنش توجه نكنيد. 22 چون مسيح ها و پيغمبران دروغين ، بسيار ظهور خواهند كرد و معجزات حيرت انگيز انجام داده ، مردم را فريب خواهند داد، بطوري كه اگر ممكن مي بود، حتي فرزندان خدا را نيز از راه راست منحرف مي كردند. 23 پس مواظب خودتان باشيد. از ابتدا همه اينها را به شما گفتم .
24 «پس از اين مصيبتها، خورشيد تيره و تار خواهد شد و ماه ديگر نخواهد درخشيد، 25 ستاره ها خواهند افتاد و آسمان دگرگون خواهد شد.
26 «آنگاه تمام مردم ، مرا خواهند ديد كه در ابرها با قدرت و شكوه عظيم مي آيم . 27 من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا برگزيدگانم را از سراسر دنيا يعني از گوشه و كنار زمين و آسمان جمع كنند.
28 «حال ، اين درس را از درخت انجير بياموزيد؛ وقتي شاخه هايش نرم مي شوند و برگ توليد مي كنند، مي فهميد كه تابستان نزديك شده است . 29 همين طور وقتي ديديد آنچه گفتم رخ داده ، بدانيد كه پايان كار بسيار نزديك شده است .
30 «مطمئن باشيد اين نسل خواهد ماند و اين وقايع را خواهد ديد. 31 آسمان و زمين از ميان خواهد رفت ، ولي سخنان من تا به ابد پابرجا خواهد ماند.
32 «اما هيچكس ، حتي فرشتگان آسمان نيز خبر ندارند چه روز و ساعتي دنيا به آخر مي رسد. حتي خود من هم نمي دانم ، فقط پدرم خدا از آن آگاه است . 33 پس بايد آماده بوده ، دعا كنيد و هر لحظه چشم براه بازگشت من باشيد، چون نمي دانيد آن لحظه كي فرا مي رسد.
34 «بازگشت من مانند بازگشت مردي است كه به كشور ديگر به سفر رفته است ، و براي هر يك از خدمتگزاران خود وظيفه خاصي معين كرده و به دربان نيز فرموده تا منتظر بازگشت او باشد.
35و36و37 «پس شما نيز چشم براه باشيد، چون نمي دانيد كي برمي گردم : سرشب ، نيمه شب ، سحر يا صبح . مواظب باشيد كه وقتي مي آيم ، در خواب غفلت نباشيد. باز هم مي گويم چشم براه من باشيد. اينست پيام من به شما و به همه .»

راهنما

مرقس‌ 13، سخناني‌ در ارتباط‌ با رجعت‌ ثانوي‌ ( به‌ متي‌ 24 مراجعه‌ شود).
 • مطالعه 1129 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ب ظ, %02 %684 %1394 %15:%بهمن