2 به کلیساهای افسس، اسمیرنا، پرغامُس، طیاتیرا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف مکاشفه


پیام به کلیسای افسس

1. به فرشتهً کلیسای افسس بنویس : « این است سخنان آن کسی که هفت ستاره به دست راست خود دارد و در میان هفت چراغپایه زرین گردش می کند.
2. من اعمال تو ، رنجهای تو ، و بردباری تو را می دانم. می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند.
3. تو بردبار هستی ، به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای.
4. اما این شکایت را از تو دارم : عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای.
5. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای ، توبه کن و مثل گذشته عمل نما ، و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغپایه ات را از جایش بر می دارم.
6. البته باید بگویم : تو این حسن را هم داری که مثل من از اعمال نقولاویان متنفر هستی.
7. ای کسانی که گوش دارید ، به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید ! به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. »

پیام به کلیسای اسمیرنا

8. به فرشتهً کلیسای اسمیرنا بنویس : « این است سخنان آن اول و آخر ، آن کس که مرد و زنده شد
9. : « من از عذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این توانگر هستی ! می دانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور بتو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند !
10. از رنجی که بشما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت ده روز رنج خواهید کشید ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید.
11. ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. »

پیام به کلیسای پرغامس

12. به فرشته کلیسای پرغامس بنویس : « این است سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دو دم است.
13. می دانم تو در کجا بسر می بری ، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. و می دانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد ایمانت را از دست ندادی.
14. اما از تو چند شکایت دارم : در پرغامس عده ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیده اند بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد خوراکی را بخورند که به بت ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند.
15. و همچنین عده ای هستند که از تعلیم نقولاویان پیروی می کنند.
16. پس توبه کن ، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید با آنان جنگ خواهم کرد.
17. ای کسانی که گوش دارید ، آنچه را که روح به کلیساها می گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام تازه ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد. »

پیام به کلیسای طیاطیرا

18. به فرشتهً کلیسای طیاطیرا بنویس: « این است سخنان پسر خدا که چشمانش مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل برنج شفاف درخشان است.
19. از اعمال و محبت و وفاداری و خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و می دانم که اکنون اعمال تو از گذشته بهتر است.
20. و اما از تو شکایتی دارم : تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل ، زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهائی شوند که به بت ها تقدیم شده است.
21. به او مهلت داده ام که توبه کند ولی او نمی خواهد دست از زناکاریهای خود بردارد.
22. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد ، مگر این که از آن کارهائی که با او کرده بودند توبه کنند
23. و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها ، همهً کلیسا خواهند فهمید که من افکار و نیت های انسان را تفحص می کنم ، و به هر یک از شما بر طبق اعمالش جزا خواهم داد.
24. و اکنون روی سخن من با بقیه شما در طیاطیرا است که این تعالیم را نپذیرفته اید ، و آنچه را که آنان اسرار مخصوص شیطان می خوانند نیاموخته اید. من نمی خواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم
25. فقط می خواهم آنچه دارید تا زمانی که من می آیم محکم نگاه دارید.
26. کسی که پیروز شود و در انجام ارادهً من تا به آخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند
27. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدردریافت کرده ام انجام خواهد داد.
28. و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید.
29. ای کسانی که گوش دارید آنچه را که روح به کلیساها می گوید بشنوید » .


ترجمه قدیمی(مکاشفه یوحنا)


به‌ كليساي‌ افسس‌
‌ «به‌ فرشته‌ كليساي‌ در اَفَسُس‌ بنويس‌ كه‌ اين را مي‌گويد او كه‌ هفت‌ ستاره‌ را بدست‌ راست‌ خود دارد و در ميان‌ هفت‌ چراغدان‌ طلا مي‌خرامد. 2 مي‌دانم‌ اعمال‌ تو را و مشقّت‌ و صبر تو را و اينكه‌ متحمّل‌ اشرار نمي‌تواني‌ شد و آناني‌ را كه‌ خود را رسولان‌ مي‌خوانند و نيستند آزمودي‌ و ايشان‌ را دروغگو يافتي‌؛ 3 و صبر داري‌ و بخاطر اسم‌ من‌ تحمّل‌ كردي‌ و خسته‌ نگشتي‌.
4 «لكن‌ بحثي‌ بر تو دارم‌ كه‌ محبّت‌ نخستين‌ خود را ترك‌ كرده‌اي‌. 5 پس‌ بخاطر آر كه‌ از كجا افتاده‌اي‌ و توبه‌ كن‌ و اعمال‌ نخست‌ را بعمل‌ آور والاّ بزودي‌ نزد تو مي‌آيم‌ و چراغدانت‌ را ازمكانش‌ نقل‌ مي‌كنم‌ اگر توبه‌ نكني‌. 6 لكن‌ اين‌ را داري‌ كه‌ اعمال‌ نِقُولاويان‌ را دشمن‌ داري‌، چنانكه‌ من‌ نيز از آنها نفرت‌ دارم‌.
7 «آنكه‌ گوش‌ دارد بشنود كه‌ روح‌ به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد: هر كه‌ غالب‌ آيد، به‌ او اين‌ را خواهم‌ بخشيد كه‌ از درخت‌ حياتي‌ كه‌ در وسط‌ فردوس‌ خداست‌ بخورد.
به‌ كليساي‌ اسميرنا
8 «و به‌ فرشته‌ كليساي‌ در اسميرنا بنويس‌ كه‌ اين‌ را مي‌گويد آن‌ اوّل‌ و آخر كه‌ مرده‌ شد و زنده‌ گشت‌. 9 اعمال‌ و تنگي‌ و مُفلسي‌ تو را مي‌دانم‌، لكن‌ دولتمند هستي‌، و كفر آناني‌ را كه‌ خود را يهود مي‌گويند و نيستند بلكه‌ از كنيسه‌ شيطانند. 10 از آن‌ زحماتي‌ كه‌ خواهي‌ كشيد مترس‌! اينك‌ ابليس‌ بعضي‌ از شما را در زندان‌ خواهد انداخت‌ تا تجربه‌ كرده‌ شويد و مدّت‌ ده‌ روز زحمت‌ خواهيد كشيد. لكن‌ تا به‌ مرگ‌ امين‌ باش‌ تا تاج‌ حيات‌ را به‌ تو دهم‌. 11 آنكه‌ گوش‌ دارد بشنود كه‌ روح‌ به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد: هر كه‌ غالب‌ آيد از موت‌ ثاني‌ ضرر نخواهد يافت‌.
به‌ كليساي‌ پرغامُس‌
12 «و به‌ فرشته‌ كليساي‌ در پَرغامُس‌ بنويس‌ اين‌ را مي‌گويد او كه‌ شمشير دودمه‌ تيز را دارد. 13 اعمال‌ و مسكن‌ تو را مي‌دانم‌ كه‌ تخت‌ شيطان‌ در آنجاست‌ و اسم‌ مرا محكم‌ داري‌ و ايمان‌ مرا انكار ننمودي‌، نه‌ هم‌ در ايّامي‌ كه‌ اَنطيپاسِ شهيدِ امينِ من‌ در ميان‌ شما در جايي‌ كه‌ شيطان‌ ساكن‌است‌ كشته‌ شد. 14 لكن‌ بحث‌ كمي‌ بر تو دارم‌ كه‌ در آنجا اشخاصي‌ را داري‌ كه‌ متمسّكند به‌ تعليم‌ بلعام‌ كه‌ بالاق‌ را آموخت‌ كه‌ در راه‌ بني‌اسرائيل‌ سنگي‌ مصادم‌ بيندازد تا قرباني‌هاي‌ بتها را بخورند و زنا كنند. 15 و همچنين‌ كساني‌ را داري‌ كه‌ تعليم‌ نِقولاويان‌ را پذيرفته‌اند. 16 پس‌ توبه‌ كن‌ والاّ بزودي‌ نزد تو مي‌آيم‌ و به‌ شمشير زبان‌ خود با ايشان‌ جنگ‌ خواهم‌ كرد. 17 آنكه‌ گوش‌ دارد، بشنود كه‌ روح‌ به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد: و آنكه‌ غالب‌ آيد، از مَنِّ مخفي‌ به‌ وي‌ خواهم‌ داد و سنگي‌ سفيد به‌ او خواهم‌ بخشيد كه‌ بر آن‌ سنگ‌ اسمي‌ جديد مرقوم‌ است‌ كه‌ احدي‌ آن‌ را نمي‌داند جز آنكه‌ آن‌ را يافته‌ باشد.
به‌ كليساي‌ طياتيرا
18 «و به‌ فرشته‌ كليساي‌ در طياتيرا بنويس‌ اين‌ را مي‌گويد پسر خدا كه‌ چشمان‌ او چون‌ شعله‌ آتش‌ و پايهاي‌ او چون‌ برنج‌ صيقلي‌ است‌. 19 اعمال‌ و محبّت‌ و خدمت‌ و ايمان‌ و صبر تو را مي‌دانم‌ و اينكه‌ اعمال‌ آخر تو بيشتر از اوّل‌ است‌. 20 لكن‌ بحثي‌ بر تو دارم‌ كه‌ آن‌ زن‌ ايزابل‌ نامي‌ را راه‌ مي‌دهي‌ كه‌ خود را نبيه‌ مي‌گويد و بندگان‌ مرا تعليم‌ داده‌، اغوا مي‌كند كه‌ مرتكب‌ زنا و خوردن‌ قرباني‌هاي‌ بتها بشوند. 21 و به‌ او مهلت‌ دادم‌ تا توبه‌ كند، اما نمي‌خواهد از زناي‌ خود توبه‌ كند. 22 اينك‌ او را بر بستري‌ مي‌اندازم‌ و آناني‌ را كه‌ با او زنا مي‌كنند، به‌ مصيبتي‌ سخت‌ مبتلا مي‌گردانم‌ اگر از اعمال‌ خود توبه‌ نكنند، 23 و اولادش‌ را به‌قتل‌ خواهم‌ رسانيد. آنگاه‌ همه‌ كليساها خواهند دانست‌ كه‌ منم‌ امتحان‌كننده‌ جگرها و قلوب‌ و هر يكي‌ از شما را برحسب‌ اعمالش‌ خواهم‌ داد. 24 لكن‌ باقي‌ماندگان‌ شما را كه‌ در طياتيرا هستيد و اين‌ تعليم‌ را نپذيرفته‌ايد و عمقهاي‌ شيطان‌ را چنانكه‌ مي‌گويند نفهميده‌ايد، بار ديگري‌ بر شما نمي‌گذارم‌، 25 جز آنكه‌ به‌ آنچه‌ داريد تا هنگام‌ آمدن‌ من‌ تمسّك‌ جوييد. 26 و هر كه‌ غالب‌ آيد و اعمال‌ مرا تا انجام‌ نگاه‌ دارد، او را بر امّت‌ها قدرت‌ خواهم‌ بخشيد 27 تا ايشان‌ را به‌ عصاي‌ آهنين‌ حكمراني‌ كند و مثل‌ كوزه‌هاي‌ كوزه‌گر خرد خواهند شد، چنانكه‌ من‌ نيز از پدر خود يافته‌ام‌. 28 و به‌ او ستاره‌ صبح‌ را خواهم‌ بخشيد. 29 آنكه‌ گوش‌ دارد بشنود كه‌ روح‌ به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد.

ترجمه تفسیری

پيام‌ مسيح‌ به‌ كليساي‌ بي‌محبت‌
«اين‌ پيغام‌ را براي‌ رهبر كليساي‌ اَفَسُس‌ بنويس‌و به‌ او چنين‌ بگو:
«آنكه‌ در ميان‌ كليساها قدم‌ مي‌زند و رهبران‌ كليساها را در دست‌ راست‌ خود نگاه‌ مي‌دارد، اين‌ پيغام‌ را براي‌ تو دارد: 2 از اعمال‌ نيك‌ و زحمات‌ و صبر تو آگاهم‌. مي‌دانم‌ كه‌ از هيچ‌ گناهي‌ در ميان‌ اعضاي‌ خود چشم‌پوشي‌ نمي‌كني‌ و ادعاي‌ كساني‌ را كه‌ مي‌گويند فرستاده‌ خدايند، به‌ دقت‌ سنجيده‌اي‌ و پي‌ برده‌اي‌ كه‌ دروغ‌ مي‌گويند. 3 تو بخاطر من‌ رنج‌ و زحمت‌ كشيده‌اي‌ و مقاومت‌ كرده‌اي‌.
4 «با اينحال‌، ايرادي‌ در تو مي‌بينم‌: تو مرا مثل‌ اول‌ دوست‌ نداري‌! 5 پس‌ به‌ ياد آور از كجا سقوط‌كرده‌اي‌؛ و توبه‌ كن‌ و به‌ جايي‌ كه‌ اول‌ بودي‌، باز گرد. و گرنه‌ خواهم‌ آمد و شمعدان‌ تو را از ميان‌ كليساها بر خواهم‌ داشت‌.
6 «اما نكته‌ خوبي‌ در تو هست‌: تو نيز مانند من‌ از رفتار "نقولاوي‌ها" متنفر هستي‌.
7 «هر كه‌ اين‌ را مي‌شنود، خوب‌ توجه‌ كند كه‌ روح‌ خدا به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد: به‌ كسي‌ كه‌ پيروز شود، اجازه‌ خواهم‌ داد از ميوه‌ درخت‌ حيات‌ كه‌ در باغ‌ خداست‌ بخورد.»

پيام‌ مسيح‌ به‌ كليساي‌ زحمت‌ ديده‌
8 «اين‌ پيغام‌ را براي‌ رهبر كليساي‌ ازمير بنويس‌ و به‌ او چنين‌ بگو:
«اين‌ پيغام‌ كسي‌ است‌ كه‌ اول‌ و آخر است‌ و مرد و پس‌ از آن‌ زنده‌ شد: 9 مي‌دانم‌ كه‌ در راه‌ من‌ تا چه‌ حد متحمل‌ رنج‌ و زحمت‌ شده‌اي‌. همچنين‌ مي‌دانم‌ كه‌ چقدر تنگدست‌ و فقيري‌؛ اما در عوض‌ از ثروت‌ آسماني‌ برخورداري‌. از كفرهايي‌ كه‌ مخالفانت‌ مي‌گويند نيز باخبرم‌. ايشان‌ مي‌گويند كه‌ يهودي‌ و فرزندان‌ خدا هستند؛ اما نيستند، زيرا پيروان‌ شيطان‌ مي‌باشند. 10 از زحمات‌ و مشكلاتي‌ كه‌ در پيش‌ داري‌، نترس‌! بزودي‌ شيطان‌ بعضي‌ از شما را به‌ زندان‌ خواهد افكند تا شما را بيازمايد. شما به‌ مدت‌ ده‌ روز آزار و زحمت‌ خواهيد ديد، اما تا پاي‌ مرگ‌ وفادار بمانيد تا تاج‌ زندگي‌ جاويد را بر سر شما بگذارم‌.
11 «هر كه‌ اين‌ را مي‌شنود، خوب‌ توجه‌ كند كه‌ روح‌ خدا به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد: هر كه‌ پيروز شود، از مرگ‌ دوم‌ آسيبي‌ نخواهد ديد.»

پيام‌ مسيح‌ به‌ كليسايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ تعاليم‌ غلط‌ واكنش‌ سخت‌ نشان‌ نمي‌دهد
12 «اين‌ پيغام‌ را براي‌ رهبر كليساي‌ پرغامه‌ بنويس‌:
«اين‌ پيغام‌ كسي‌ است‌ كه‌ مي‌داند شمشير دو دم‌ تيز خود را چگونه‌ به‌ كار برد: 13 مي‌دانم‌ كه‌ در شهري‌ بسر مي‌بري‌ كه‌ مقرّ حكومت‌ شيطان‌ است‌ و مردم‌ شيطان‌ را مي‌پرستند. با اينحال‌، به‌ من‌ وفادار مانده‌اي‌ و مرا انكار نكرده‌اي‌؛ حتي‌ زماني‌ كه‌ آنتيپاس‌، شاهدوفادار من‌، به‌ دست‌ هواداران‌ شيطان‌ شهيد شد، تو نسبت‌ به‌ من‌ امين‌ ماندي‌.
14 «با وجود اين‌، ايرادي‌ در تو مي‌بينم‌. تو زير بار تعاليم‌ غلط‌ كساني‌ مي‌روي‌ كه‌ مانند «بلعام‌» هستند كه‌ به‌ «بالاق‌» ياد داد چگونه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ گناه‌ بكشاند. طبق‌ راهنمايي‌هاي‌ بلعام‌، قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ زناكاري‌ و خوردن‌ خوراكهايي‌ كه‌ به‌ بتها تقديم‌ شده‌ بود، تشويق‌ كردند. 15 بلي‌، در ميان‌ شما، از اين‌ قبيل‌ مريدان‌ بلعام‌ زيادند! 16 پس‌ توبه‌ كن‌ و راه‌ و روش‌ خود را تغيير بده‌؛ وگرنه‌ ناگهان‌ خواهم‌ آمد و با شمشير دهانم‌ با آنان‌ خواهم‌ جنگيد.
17 «هر كه‌ اين‌ را مي‌شنود، خوب‌ توجه‌ كند كه‌ روح‌ خدا به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد: هر كه‌ پيروز شود، از «مَنّ»، آن‌ نان‌ آسماني‌ خواهد خورد؛ و من‌ به‌ او سنگ‌ سفيدي‌ خواهم‌ بخشيد كه‌ بر آن‌ نام‌ جديدي‌ نوشته‌ شده‌ است‌، نامي‌ كه‌ هيچكس‌ از آن‌ باخبر نيست‌، غير از كسي‌ كه‌ آن‌ را دريافت‌ مي‌كند.»

پيام‌ مسيح‌ به‌ كليسايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ گناه‌ واكنش‌ نشان‌ نمي‌دهد
18 «اين‌ پيغام‌ را براي‌ رهبر كليساي‌ طياتيرا بنويس‌:
«اين‌ پيغام‌ فرزند خداست‌ كه‌ چشمانش‌ همچون‌ شعله‌هاي‌ آتش‌ تيز و نافذ است‌ و پايهايش‌ مانند مس‌ صيقلي‌ مي‌درخشد: 19 من‌ از اعمال‌ نيكت‌ آگاهم‌. مي‌دانم‌ كه‌ فقرا را دستگيري‌ مي‌كني‌. همچنين‌ از محبت‌ و ايمان‌ و صبر تو مطلع‌ مي‌باشم‌ و مي‌دانم‌ كه‌ در تمام‌ اين‌ امور بيش‌ از پيش‌ ترقي‌ مي‌نمايي‌. 20 با اينحال‌، ايرادي‌ بزرگ‌ در تو مي‌بينم‌: تو، به‌ آن‌ زن‌، ايزابل‌ كه‌ ادعا مي‌كند نبيه‌ است‌، اجازه‌ مي‌دهي‌ تا تعاليم‌ غلط‌ بدهد و باعث‌ شود كه‌ خدمتگزاران‌ من‌ از راه‌ راست‌ منحرف‌ شوند و به‌ زناكاري‌ كشيده‌ شده‌، خوراكهايي‌ را بخورند كه‌ براي‌ بتها قرباني‌ شده‌اند. 21 من‌ به‌ او فرصت‌ دادم‌ تا توبه‌ كرده‌، راهش‌ را تغيير دهد؛ اما نخواست‌. 22 پس‌ اكنون‌ به‌ آنچه‌ مي‌گويم‌ خوب‌ توجه‌ كن‌: من‌ او را با تمام‌ مريدان‌ فاسدش‌، بر بستر بيماري‌ خواهم‌ انداخت‌ و به‌ مصيبتي‌ سخت‌ دچار خواهم‌ ساخت‌، مگر اينكه‌ بسوي‌ من‌ باز گردندو از گناهاني‌ كه‌ با او كرده‌اند، دست‌ بكشند؛ 23 فرزندانش‌ را نيز از بين‌ خواهم‌ برد. آنگاه‌ همه‌ كليساها خواهند دانست‌ كه‌ من‌ اعماق‌ قلب‌ انسانها را جستجو مي‌كنم‌ و از افكار همه‌ آگاهم‌. من‌ به‌ هر كس‌ مطابق‌ اعمالش‌ پاداش‌ و جزا خواهم‌ داد.
24و25 «و اما از بقيه‌ شما كه‌ در طياتيرا هستيد و به‌ دنبال‌ اين‌ تعاليم‌ غلط‌ نرفته‌ايد، انتظار و درخواست‌ ديگري‌ ندارم‌. منظورم‌ از تعاليم‌ غلط‌، همان‌ تعاليمي‌ است‌ كه‌ اسمش‌ را «حقايق‌ عميق‌» گذاشته‌اند، كه‌ در واقع‌، چيزي‌ نيست‌ جز عمقهاي‌ شيطان‌! پس‌ من‌ انتظار ديگري‌ از شما ندارم‌؛ فقط‌ آنچه‌ داريد محكم‌ نگاه‌ داريد تا باز گردم‌.
26 «هر كه‌ بر اين‌ مشكلات‌ پيروز شود و تا زمان‌ بازگشت‌ من‌، به‌ خواست‌ و ارادة‌ من‌ عمل‌ كند، به‌ او قدرت‌ خواهم‌ بخشيد تا بر تمام‌ قومها حكمراني‌ كند، 27 و با عصاي‌ آهنين‌ بر آنان‌ حكومت‌ نمايد، همانگونه‌ كه‌ پدرم‌ نيز چنين‌ قدرتي‌ به‌ من‌ داد تا بر آنان‌ سلطنت‌ كنم‌. روزي‌ همه‌ ايشان‌ مانند كوزه‌ گلي‌ خُرد خواهند شد. 28 همچنين‌ من‌ ستاره‌ صبح‌ را به‌ او خواهم‌ بخشيد.
29 «هر كه‌ اين‌ را مي‌شنود، خوب‌ توجه‌ كند كه‌ روح‌ خدا به‌ كليساها چه‌ مي‌گويد.»

راهنما

باب‌هاي‌ 2 - 3 . پيام‌ هاي‌ مخصوص‌ براي‌ هفت‌ كليسا
نامه‌ها خطاب‌ به‌ كليساهاي‌ بخصوصي‌ نوشته‌ شده‌اند ولي‌ پيام‌ آنها براي‌ كل‌ كليسا است‌. بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ نمود كه‌ به‌ استثناي‌ كليساهاي‌ اسميرنا و فيلادلفيه‌، خطر موجود در درون‌ هر كليسا ويرانگرتر از خطر خارج‌ از كليسا است‌. عيسي‌ قوت‌ و ضعف‌ هر كليسا را مي‌داند. توصيف‌ آغازين‌ هر نامه‌، يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ شخصيت‌ و كار عيسي‌ را به‌ هر كليسا يادآوري‌ مي‌كند.
2 : 1 - 7 . افسس‌
به‌ اعمال‌ 19 مراجعه‌ كنيد. كليساي‌ افسس‌، كليسايي‌ مستحكم‌، و داراي‌ قدرت‌ تميز روحاني‌ بود. تعليم‌ درست‌ در آن‌ داده‌ مي‌شد، ولي‌ دچار فقدان‌ محبت‌ نسبت‌ به‌ مسيح‌ و ديگران‌ بود، كه‌ اين‌ نشانة‌ خاص‌ اين‌ كليسا بود.
نقولاويان‌ (6): معني‌ اين‌ واژه‌ در خارج‌ از اين‌ كتاب‌ مشخص‌ نيست‌. رفتار نفرت‌انگيز آنان‌ ناشي‌ از تعليم‌ غلطي‌ است‌ (15) كه‌ در كليساي‌ پرغامس‌ رخنه‌ كرده‌ بود.
درخت‌ حيات‌ (7): ممنوعيت‌ پيدايش‌ 3 : 22 - 24 براي‌ همة‌ كساني‌ كه‌ به‌ مسيح‌ وفادار هستند، برداشته‌ شده‌ است‌. حيات‌ جاويد را او مي‌دهد.
2 : 8 - 11 . اسميرنا
كليساي‌ كوچك‌ اسميرنا بسيار فقير بود، ولي‌ در آنچه‌ كه‌ حقيقتاً ارزش‌ داشت‌، ثروتمند بود. سخنان‌ مسيح‌ خطاب‌ به‌ آنان‌ تماماً تشويق‌آميز است‌. او حدي‌ براي‌ رنجهاي‌ آنان‌ قرار داده‌ و هدية‌ حيات‌ پس‌ از مرگ‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد.
كنيسة‌ شيطان‌ (9): يهودياني‌ كه‌ به‌ كليسا آزار مي‌رسانند، قوم‌ خدا نيستند. به‌ يوحنا 8 : 39 - 44 مراجعه‌ كنيد.
موت‌ ثاني‌ (10): در 20 : 14 - 15 توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌.
2 : 12 - 17 . پرغامس‌
در پرغامس‌، كليسا عليرغم‌ فشارهاي‌ بيروني‌ با شجاعت‌ ايستادگي‌ كرده‌ بود، ولي‌ برخي‌ از اعضاي‌ آن‌ شيفتة‌ تعاليم‌ غلط‌ شده‌ بودند. در نتيجه‌، رسوم‌ قديمي‌ بت‌پرستان‌، شروع‌ به‌ نفوذ در كليسا كرده‌ بودند.
تخت‌ شيطان‌ (13): پرغامس‌ مركز اصلي‌ پرستش‌ امپراطور در آن‌ ناحيه‌ بود. مذبح‌ عظيم‌ زئوس‌ از بالاي‌ قلعة‌ شهر، بر شهر اشراف‌ داشت‌. و مردم‌ دسته‌ جمعي‌ مي‌رفتند تا در معبد آسكلپيوس‌ شفا بيابند. تخت‌ شيطان‌ ممكن‌ است‌ اشاره‌ به‌ يكي‌ از اين‌ موارد يا همة‌ آنها باشد.
بلعام‌، بالاق‌ (14): به‌ اعداد 31 : 16 ؛ 25 مراجعه‌ كنيد.
قربانيهاي‌ بتها (14): به‌ اول‌ قرنتيان‌ 8 مراجعه‌ كنيد.
آية‌ 17: منّ (خروج‌ 16) - يعني‌ غذايي‌ كه‌ خدا فراهم‌ مي‌كند. منظور از سنگ‌ سفيد مشخص‌ نيست‌. اسم‌ نشانة‌ كل‌ شخصيت‌ است‌. در جهان‌ باستان‌، دانستن‌ نام‌ يك‌ فرد، به‌ معني‌ اقتدار داشتن‌ بر او بود.
2 : 18 - 29 . طياتيرا
اين‌ نيز كليساي‌ آشفتة‌ ديگري‌ بود. از بسياري‌ جهات‌ اين‌ كليسا سالم‌ بود. ولي‌ در ميان‌ اعضاي‌ آن‌ زن‌ پر نفوذي‌ وجود داشت‌ كه‌ مُبَلِّغِ سازش‌ با دنياي‌ فاسد و بت‌ پرست‌ بود. و بسياري‌ قرباني‌ انديشه‌هاي‌ او شدند. «مسيحياني‌» وجود داشتند كه‌ در اعماق‌ شرارت‌ غوطه‌ مي‌خوردند، شايد به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ برتري‌ اخلاقي‌ خود را نشان‌ دهند، و شايد به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ تمايز غلطي‌ ميان‌ روح‌ و جسم‌ قائل‌ مي‌شدند (فلسفة‌ ناستيكها). به‌ كساني‌ كه‌ وفادار بمانند؛ قدرت‌ و حضور مسيح‌ (ستارة‌ صبح‌، به‌ 16:22 مراجعه‌ كنيد) وعده‌ داده‌ شده‌ است‌.
ايزابل‌ (20): همسر شرير اخاب‌ پادشاه‌، به‌ اول‌ پادشاهان‌ 21 : 25 - 26 مراجعه‌ كنيد.
  • مطالعه 1331 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %647 %1394 %14:%بهمن