7 مُهرکردن بندگان خدا؛ گروهی عظیم با جامه های سفید

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف مکاشفه


144000 اسرائیلی

1. بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشهً زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد
2. و فرشتهً دیگری را دیدم که از مشرق بر می خاست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت :
3. « تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم به دریا و یا خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید »
4. و شنیدم که تعداد کسانی که از همه قبائل بنی اسرائیل نشانهً مهر را دریافت داشته بودند یکصد و چهل و چهار هزار بودند.
5. دوازده هزار از قبیلهً یهودا ، دوازده هزار از قبیلهً راؤبین ، دوازده هزار از قبیلهً جاد ،
6. دوازده هزار از قبیلهً اشیر ، دوازده هزار از قبیلهً نفتالیم ، دوازده هزار از قبیلهً منسی ،
7. دوازده هزار از قبیلهً شمعون ، دوازده هزار از قبیلهً لاوی ، دوازده هزار از قبیلهً یساکار ،
8. دوازده هزار از قبیلهً زبولون ، دوازده هزار از قبیلهً یوسف و دوازده هزار از قبیلهً بنیامین.

جمعیت بزرگ از تمام ملت ها

9. بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که به شمار نمی آمد. از همهً ملل و همهً قبائل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخهً نخل در دستشان بود
10. و با هم فریاد می زدند : « نجات ما از جانب خدائی است که بر تخت می نشیند و از جانب بره است. »
11. و همهً فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن چهار حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند.
12. آنها می گفتند : « آمین ، حمد و جلال و حکمت ، سپاس و حرمت ، قدرت و قوت از آن خدای ما باد ، تا به ابد امین ».
13. آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت : « این مردان سفید پوش کی هستند و اهل کجایند ؟ »
14. من پاسخ دادم : « ای آقای من ، تو باید بدانی » بعد به من گفت : « این ها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشته اند ، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کرده اند.
15. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایهً آن تخت نشین خواهند بود.
16. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید.
17. زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همهً اشکها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. »ترجمه قدیمی(مکاشفه یوحنا)


مُهر كردن‌ بندگان‌ خدا
و بعد از آن‌ ديدم‌ چهار فرشته‌، بر چهار گوشه‌ زمين‌ ايستاده‌، چهار باد زمين‌ را باز مي‌دارند تا باد بر زمين‌ و بر دريا و بر هيچ‌ درخت‌ نوزد. 2 و فرشته‌ ديگري‌ ديدم‌ كه‌ از مَطلَع‌ آفتاب‌ بالا مي‌آيد و مُهر خداي‌ زنده‌ را دارد. و به‌ آن‌ چهار فرشته‌اي‌ كه‌ بديشان‌ داده‌ شد كه‌ زمين‌ و دريا را ضرر رسانند، به‌ آواز بلند ندا كرده‌، 3 مي‌گويد: «هيچ‌ ضرري‌ به‌ زمين‌ و دريا و درختان‌ مرسانيد تا بندگان‌ خداي‌ خود را بر پيشانيِ ايشان‌ مُهر زنيم‌. 4 و عدد مهرشدگان‌ را شنيدم‌ كه‌ از جميعِ اسباطِ بني‌اسرائيل‌، صد و چهل‌ و چهار هزار مُهر شدند.
5 و از سبط‌ يهودا دوازده‌ هزار مهر شدند؛ و از سبط‌ رَؤبِين‌ دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ جاد دوازده‌ هزار؛ 6 و از سبط‌ اَشير دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ نَفْتاليم‌ دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ مَنَسّي‌ دوازده‌ هزار؛7 و از سبط‌ شمعون‌ دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ لاوي‌ دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ يَسّاكار دوازده‌ هزار؛ 8 از سبط‌ زبولون‌ دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ يوسف‌ دوازده‌ هزار؛ و از سبط‌ بنيامين‌ دوازده‌ هزار مُهر شدند.
گروهي‌ عظيم‌ با جامه‌هاي‌ سفيد
9 و بعد از اين‌ ديدم‌ كه‌ اينك‌ گروهي‌ عظيم‌ كه‌ هيچ‌كس‌ ايشان‌ را نتواند شمرد، از هر امّت‌ و قبيله‌ و قوم‌ و زبان‌ در پيش‌ تخت‌ و در حضور برّه‌ به‌ جامه‌هاي‌ سفيد آراسته‌ و شاخه‌هاي‌ نخل‌ به‌ دست‌ گرفته‌، ايستاده‌اند 10 و به‌ آواز بلند ندا كرده‌، مي‌گويند: «نجات‌، خداي‌ ما را كه‌ بر تخت‌ نشسته‌ است‌ و برّه‌ را است‌.» 11 و جميع‌ فرشتگان‌ در گرد تخت‌ و پيران‌ و چهار حيوان‌ ايستاده‌ بودند. و در پيش‌ تخت‌ به‌ روي‌ درافتاده‌، خدا را سجده‌ كردند 12 و گفتند: «آمين‌! بركت‌ و جلال‌ و حكمت‌ و سپاس‌ و اكرام‌ و قوّت‌ و توانايي‌، خداي‌ ما را باد تا ابدالا´باد. آمين‌.»
13 و يكي‌ از پيران‌ متوجّه‌ شده‌، به‌ من‌ گفت‌: «اين‌ سفيدپوشان‌ كيانند و از كجا آمده‌اند؟» 14 من‌ او را گفتم‌: «خداوندا تو مي‌داني‌!» مرا گفت‌: «ايشان‌ كساني‌ مي‌باشند كه‌ از عذاب‌ سخت‌ بيرون‌ مي‌آيند و لباس‌ خود را به‌ خون‌ برّه‌ شست‌وشو كرده‌، سفيد نموده‌اند. 15 از اين‌ جهت‌ پيش‌ روي‌ تخت‌ خدايند و شبانه‌روز در هيكل‌ او وي‌ را خدمت‌ مي‌كنند و آن‌ تخت‌نشين‌، خيمه‌ خود را بر ايشان‌ برپا خواهد داشت‌. 16 و ديگر هرگز گرسنه‌ و تشنه‌ نخواهند شد و آفتاب‌ و هيچ‌ گرما بر ايشان‌نخواهد رسيد. 17 زيرا برّه‌اي‌ كه‌ در ميان‌ تخت‌ است‌، شبان‌ ايشان‌ خواهد بود و به‌ چشمه‌هاي‌ آب‌ حيات‌، ايشان‌ را راهنمايي‌ خواهد نمود؛ و خدا هر اشكي‌ را از چشمانِ ايشان‌ پاك‌ خواهد كرد.»

ترجمه تفسیری

مهر شدن‌ بندگان‌ خدا
آنگاه‌ چهـار فرشته‌ ديدم‌ كه‌ در چهار گوشه‌زمين‌ ايستاده‌اند و نمي‌گذارند بادهاي‌ چهارگانه‌ بر زمين‌ بوزند، تا ديگر برگي‌ بر درختان‌ به‌ حركت‌ در نيايد و دريا صاف‌ و بي‌حركت‌ بماند. 2 سپس‌، فرشته‌ ديگري‌ را ديدم‌ كه‌ از مشرق‌ مي‌آمد و مهر بزرگ‌ خداي‌ زنده‌ را به‌ همراه‌ مي‌آورد. او به‌ آن‌ چهار فرشته‌اي‌ كه‌ قدرت‌ داشتند به‌ زمين‌ و دريا صدمه‌ بزنند، گفت‌: 2 «دست‌ نگه‌ داريد! به‌ دريا و زمين‌ و درختان‌ آسيبي‌ نرسانيد، تا مهر خدا را به‌ پيشاني‌ بندگان‌ او بزنم‌.»
4و5و6و7و8 تعداد كساني‌ كه‌ از تمام‌ قبيله‌هاي‌ بني‌اسرائيل‌ مهر شدند، يكصد و چهل‌ و چهار هزار نفر بود، از هر قبيله‌ دوازده‌ هزار. اسامي‌ قبيله‌ها عبارت‌ بودند از: يهودا، رئوبين‌، جاد، اشير، نفتاليم‌، منسي‌، شمعون‌، لاوي‌، يساكار، زبولون‌، يوسف‌ و بنيامين‌.

گروه‌ بزرگ‌ نجات‌يافتگان‌
9 پس‌ از آن‌، ديدم‌ كه‌ گروه‌ بزرگي‌ از تمام‌ قومها، قبيله‌ها، نژادها و زبانها، در پيشگاه‌ تخت‌ و در برابر «برّه‌» ايستاده‌اند. تعداد ايشان‌ چنان‌ زياد بود كه‌ امكان‌ شمارش‌ وجود نداشت‌. ايشان‌ لباسي‌ سفيد بر تن‌ داشتند و در دستشان‌ شاخه‌هاي‌ نخل‌ ديـده‌ مي‌شـد. 10 آنان‌ همگي‌ با صداي‌ بلند مي‌گفتند: «نجات‌ ما از جانب‌ خداي‌ ما كه‌ بر تخت‌ نشسته‌، و از جانب‌ برّه‌ است‌.»
11 در اين‌ هنگام‌، تمام‌ فرشتگان‌ گرداگرد تخت‌ و رهبران‌ و چهار موجود زنده‌ ايستادند. سپس‌، آنان‌ در مقابل‌ تخت‌ سجده‌ كرده‌، خدا را پرستش‌ نمودند، 12 و گفتند: «آمين‌! حمد و جلال‌ و حكمت‌، سپاس‌ و حرمت‌، قدرت‌ و قوت‌ از آن‌ خداي‌ ما باد، تا به‌ ابد! آمين‌!»
13 آنگاه‌ يكي‌ از آن‌ بيست‌ و چهار رهبر به‌ من‌ رو كرد و پرسيد: «آيا مي‌داني‌ اين‌ سفيدپوشان‌ چه‌ كساني‌ هستند و از كجا آمده‌اند؟» 14 جواب‌ دادم‌: «اي‌ سَروَر، شما مي‌دانيد!» به‌ من‌ گفت‌: «اينها همان‌ كساني‌ هستند كه‌ از عذاب‌ سخت‌ بيرون‌ آمده‌اند. ايشان‌ لباس‌هاي‌خود را با خون‌ «برّه‌» شسته‌ و سفيد كرده‌اند. 15 به‌ همين‌ جهت‌، اكنون‌ در حضور تخت‌ خدا هستند و او را شبانه‌ روز در عبادتگاه‌ او خدمت‌ مي‌كنند. او كه‌ بر تخت‌ نشسته‌ است‌، ايشان‌ را در حضور خود پناه‌ مي‌دهد. 16 آنان‌ از اين‌ پس‌، از گرسنگي‌ و تشنگي‌ و گرماي‌ سوزان‌ نيمروز در امان‌ خواهند بود، 17 زيرا «برّه‌» كه‌ پيش‌ تخت‌ ايستاده‌ است‌، ايشان‌ را خوراك‌ داده‌، شبان‌ آنان‌ خواهد بود و ايشان‌ را به‌ چشمه‌هاي‌ آب‌ حيات‌ هدايت‌ خواهد كرد؛ و خدا هر اشكي‌ را از چشمان‌ ايشان‌ پاك‌ خواهد نمود.»

راهنما

بابهاي‌ 7 - 8 : 1 . قوم‌ خدا؛ مُهر هفتم‌
احتمال‌ دارد 4 باد، همان‌ 4 اسب‌ سوار باب‌ 6 باشند (به‌ زكريا 6 : 5 مراجعه‌ كنيد). در اين‌ صورت‌، يوحنا شاهد عقب‌ نگه‌ داشته‌ شدن‌ نيروهاي‌ نابود كننده‌ است‌، تا موقعي‌ كه‌ خدا مُهر مالكيت‌ خود را بر همة‌ كساني‌ كه‌ به‌ او تعلق‌ دارند، بزند. به‌ فرد مسيحي‌، يك‌ زندگي‌ فارغ‌ از زحمت‌ بر روي‌ زمين‌ وعده‌ داده‌ نشده‌ است‌. بلكه‌ او از طريق‌ زندگي‌ زميني‌ خود، به‌ يك‌ زندگي‌ بدون‌ زحمت‌ دائمي‌ در آسمان‌ مي‌رسد (14 - 17). پس‌ از گشودن‌ مُهر هفتم‌، سكوت‌ مطلق‌ حكمفرما مي‌شود و ما به‌ آخر زمان‌ مي‌رسيم‌.
بعد از آن‌ (1 و 9): نشان‌ دهندة‌ يك‌ رؤياي‌ تازه‌ در ارتباط‌ با وقايع‌ باب‌ 6 است‌، و نه‌ يك‌ زمان‌ تازه‌.
000/144 (4): در مورد اين‌ عدد، مباحثات‌ زيادي‌ به‌ عمل‌ آمده‌، ولي‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ آن‌ را سمبوليك‌، و به‌ عنوان‌ مجموع‌ كامل‌ همة‌ قوم‌ خدا (12*12*1000) در نظر بگيريم‌ كه‌ با «گروه‌ عظيم‌» (9) يكي‌ است‌. منظور از «اسرائيل‌» نه‌ قوم‌ اسرائيل‌، بلكه‌ قوم‌ خدا است‌ كه‌ شامل‌ ايمانداران‌ عهد عتيق‌ و مسيحيان‌ عهد جديد است‌.
  • مطالعه 1118 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %649 %1394 %14:%بهمن