8 مُهر هفتم؛ هفت کرنا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف مکاشفه


مهر هفتم

1. هنگامی که بره ، هفتمین مهر را گشود نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود
2. و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد.
3. در این وقت فرشته ای دیگر آمد و پیش مذبح ایستاد. او عود سوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همهً مقدسین بر مذبح زرین جلو تخت تقدیم نماید.
4. دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت.
5. فرشته عودسوز را برداشته آنرا از آتش مذبح پر ساخت و آنرا به روی زمین افکند آنگاه رعد و برق و صدای مهیبی برخاست و زمین لرزید.

نواختن شیپورها

6. هفت فرشته ای که هفت شیپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند.
7. اولی در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت ، ثلث زمین و ثلث درختان و همهً سبزه ها سوختند.
8. دومین فرشته در شیپور خود دمید چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد و ثلث دریا به خون مبدل گردید
9. و ثلث موجودات زنده دریا مردند و ثلث کشتی های آن غرق گشتند.
10. سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستارهً بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان بر روی ثلث رودخانه ها و چشمه سارها افتاد.
11. نام آن ستاره ( خاراگوش ) بود و ثلث آب به زهر مبدل گردید ، و بسیاری از مردم به علت آن مردند زیرا آب سمی شده بود.
12. چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه ای به ثلث خورشید و ثلث ماه و ثلث ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و ثلث نور روز و ثلث نور شب از بین رفت.
13. آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می کرد و با صدای بلند میگفت : « وای ، وای ، وای بر ساکنان زمین زیرا که هم اکنون سه فرشتهً دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید » .ترجمه قدیمی(مکاشفه یوحنا)


مُهر هفتم‌
‌ و چون‌ مُهر هفتم‌ را گشود، خاموشي‌ قريب به‌ نيم‌ ساعت‌ در آسمان‌ واقع‌ شد. 2 و ديدم‌ هفت‌ فرشته‌ را كه‌ در حضور خد ايستاده‌اند كه‌ به‌ ايشان‌ هفت‌ كرّنا داده‌ شد. 3 و فرشته‌اي‌ ديگر آمده‌، نزد مذبح‌ بايستاد با مَجمَري‌ طلا و بخور بسيار بدو داده‌ شد تا آن‌ را به‌ دعاهاي‌ جميع‌ مقدّسين‌، بر مذبح‌ طلا كه‌ پيش‌ تخت‌ است‌ بدهد، 4 و دودِ بخور، از دست‌ فرشته‌ با دعاهاي‌ مقدّسين‌ در حضور خدا بالا رفت‌. 5 پس‌ آن‌ فرشته‌ مجمر را گرفته‌، از آتش‌ مذبح‌ آن‌ را پر كرد و به‌سوي‌ زمين‌ انداخت‌ و صداها و رعدها و برقها و زلزله‌ حادث‌ گرديد.
هفت‌ كرنا
6 و هفت‌ فرشته‌اي‌ كه‌ هفت‌ كرّنا را داشتند خود را مستعدِّ نواختن‌ نمودند. 7 و چون‌ اوّلي‌ بنواخت‌ تگرگ‌ و آتش‌ با خون‌ آميخته‌ شده‌، واقع‌ گرديد و به‌سوي‌ زمين‌ ريخته‌ شد و ثلث‌ درختان‌ سوخته‌ و هر گياهِ سبز سوخته‌ شد.
8 و فرشته‌ دوّم‌ بنواخت‌ كه‌ ناگاه‌ مثال‌ كوهي‌ بزرگ‌، به‌ آتش‌ افروخته‌ شده‌، به‌ دريا افكنده‌ شد وثلث‌ دريا خون‌ گرديد، 9 و ثلث‌ مخلوقات‌ دريايي‌ كه‌ جان‌ داشتند، بمردند و ثلث‌ كشتيها تباه‌ گرديد.
10 و چون‌ فرشته‌ سوم‌ نواخت‌، ناگاه‌ ستاره‌اي‌ عظيم‌، چون‌ چراغي‌ افروخته‌ شده‌ از آسمان‌ فرود آمد و بر ثلث‌ نهرها و چشمه‌هاي‌ آب‌ افتاد. 11 و اسم‌ آن‌ ستاره‌ را اَفْسَنْتين‌ مي‌خوانند؛ و ثلث‌ آبها به‌ اَفْسَنْتين‌ مبدّل‌ گشت‌ و مردمان‌ بسيار از آبهايي‌ كه‌ تلخ‌ شده‌ بود مردند.
12 و فرشته‌ چهارم‌ بنواخت‌ و به‌ ثلث‌ آفتاب‌ و ثلث‌ ماه‌ و ثلث‌ ستارگان‌ صدمه‌ رسيد تا ثلث‌ آنها تاريك‌ گرديد و ثلث‌ روز و ثلث‌ شب‌ همچنين‌ بي‌نور شد. 13 و عقابي‌ را ديدم‌ و شنيدم‌ كه‌ در وسط‌ آسمان‌ مي‌پرد و به‌ آواز بلند مي‌گويد: «واي‌ واي‌ واي‌ بر ساكنان‌ زمين‌، بسبب‌ صداهاي‌ ديگر كرّناي‌ آن‌ سه‌ فرشته‌اي‌ كه‌ مي‌بايد بنوازند.»

ترجمه تفسیری

مُهر هفتم‌: سكوت‌ مطلق‌
هنگامـي‌ كه‌ «برّه‌» مهـر هفتـم‌ را گشود، در آسمان‌ نزديك‌ به‌ نيم‌ ساعت‌ سكوت‌ مطلق‌ برقرار شـد. 2 سپـس‌ ديـدم‌ كه‌ هفت‌ فرشتـه‌ در حضـور خدا ايستاده‌اند. به‌ ايشان‌ هفت‌ شيپور داده‌ شد.

رؤياي‌ هفت‌ شيپور

3 پس‌ از آن‌، فرشته‌ ديگري‌ آمد و در كنار قربانگاه‌ ايستاد. در دست‌ او آتشداني‌ براي‌ سوزاندن‌ بخور بود. پس‌ به‌ او مقدار زيادي‌ بخور دادند تا با دعاهاي‌ مؤمنين‌ بياميزد و بر روي‌ قربانگاه‌ زرّين‌ كه‌ پيش‌ تخت‌ خدا قرار دارد، تقديم‌ كند. 4 آنگاه‌ بوي‌ معطر بخور، آميخته‌ به‌ دعاهاي‌ مؤمنين‌، از دست‌ فرشته‌ به‌ پيشگاه‌ خدا بالا رفت‌.
5 سپس‌ آن‌ فرشته‌، آتشدان‌ را از آتش‌ قربانگاه‌ پر كرد و بسوي‌ زمين‌ انداخت‌. ناگاه‌، رعد و برق‌ و زلزله‌ ايجاد شد.
6 آنگاه‌، هفت‌ فرشته‌اي‌ كه‌ هفت‌ شيپور داشتند، آماده‌ شدند تا شيپورها را به‌ صدا درآورند.

شيپور اول‌: تگرگ‌ و آتش

7 فرشته‌ اول‌ شيپور را به‌ صدا درآورد. ناگهان‌، بر روي‌ زمين‌ تگرگ‌ و آتش‌ و خون‌ باريد، بطوري‌ كه‌ يك‌ سوم‌ زمين‌ آتش‌ گرفت‌ و يك‌ سوم‌ درختان‌ با تمام‌ سبزه‌ها سوخت‌.

شيپور دوم‌: كوه‌ آتشين

8و9 فرشته‌ دوم‌ شيپور را نواخت‌. ناگاه‌ چيزي‌ مثل‌ كوهي‌ بزرگ‌ و آتشين‌ به‌ دريا افتاد، بطوريكه‌ يك‌ سوم‌ تمام‌ كشتي‌ها غرق‌ شدند و يك‌ سوم‌ دريا مانند خون‌، سرخ‌ شد، و يك‌ سوم‌ تمام‌ ماهيها مردند.

شيپور سوم‌: ستاره‌ «تلخ‌»

10 وقتي‌ فرشته‌ سوم‌ شيپور را به‌ صدا درآورد، ستاره‌اي‌ شعله‌ور از آسمان‌ بر روي‌ يك‌ سوم‌ رودخانه‌ها و چشمه‌ها افتاد. 11 نام‌ آن‌ ستاره‌ «تلخ‌» بود؛ و هنگامي‌ كه‌ وارد يك‌ سوم‌ تمام‌ آبهاي‌ زمين‌ شد، آبها تلخ‌ گرديد و بسياري‌ بعلت‌ تلخي‌ آن‌ جان‌ سپردند.

شيپور چهارم‌: تاريكي‌ در جهان‌

12 سپس‌ فرشته‌ چهارم‌ شيپور را نواخت‌. همان‌ لحظه‌ ضربه‌اي‌ به‌ يك‌ سوم‌ خورشيد و ماه‌ و ستارگان‌ وارد آمد، بطوريكه‌ يك‌ سوم‌ آنها تاريك‌ شد. به‌ اين‌ ترتيب‌، يك‌ سوم‌ روز و يك‌ سوم‌ شب‌ در تاريكي‌ فرو رفت‌. 13 همچنانكه‌ غرق‌ تماشا بودم‌، عقابي‌ ديدم‌ كه‌ در وسط‌ آسمان‌ پرواز مي‌كند و به‌ آواز بلند مي‌گويد: «واي‌، واي‌، واي‌ بحال‌ اهالي‌ زمين‌، زيرا اكنون‌ آن‌ سه‌ فرشته‌ ديگر نيز شيپور خود را به‌ صدا درخواهند آورد.»

راهنمابابهاي‌ 8 : 2 - 11 : 19 . هفت‌ كرنا
8 : 2 - 13 . نواخته‌ شدن‌ 4 كرناي‌ اول‌

كرناها نيز تابع‌ الگوي‌ هفت‌ مُهر هستند، ولي‌ داوريها شديدتر شده‌اند. دعاهاي‌ قوم‌ خدا نقش‌ مهمي‌ در اين‌ ماجرا دارند (8:5؛ 3:8-4). كرناها هشدار دهنده‌ هستند. هدف‌ از آنها اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ را متوجه‌ كارهايشان‌ كنند (20:9-21). يوحنا بوسيلة‌ اين‌ زبان‌ تصويري‌ سمبوليك‌، چهار مصيبت‌ را توصيف‌ مي‌كند كه‌ بر جهان‌ طبيعي‌ زمين‌، دريا، آب‌ و آسمان‌ اثر مي‌كنند. «واي‌»هاي‌ عقاب‌، تنها حاكي‌ از آنند كه‌ وقايع‌ بدتر هنوز در راه‌ هستند. داوريهاي‌ بعدي‌، مستقيماً بر انسان‌ واقع‌ مي‌شوند.
  • مطالعه 1377 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %649 %1394 %14:%بهمن