12 زن و اژدها

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف مکاشفه


زن و اژدها

1. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد ، زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود.
2. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد.
3. آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد ، اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که هفت سر و ده شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت ،
4. و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچه اش به دنیا بیاید آن راببلعد.
5. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصائی آهنین بر همهً ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او ربوده شد
6. و آن زن به بیابان به جائی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت ، تا در آنجا به مدت یکهزار و دویست وشصت روز نگهداری شود.
7. در آسمان جنگی بر پا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند.
8. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جائی برای او و فرشتگانش نبود.
9. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد ، آن مار قدیمی که کلیهً جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند.
10. آنگاه صدائی بلند در آسمان شنیدم که می گفت : « اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعیءٍ برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است.
11. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شده اند ، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند.
12. پس ای آسمانها و همهً ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ، ای زمین و ای دریا. زیرا ابلیس به سوی شما امده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد ، بسیار خشمگین است.
13. همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است به دنبال زنی که کودک ذکوری به دنیا آورد رفت.
14. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت سه سال و نیم در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود.
15. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد.
16. اما زمین به کمک او آمده دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد.
17. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیهً فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت می دهند بجنگد
18. و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد.


ترجمه قدیمی(مکاشفه یوحنا)


زن‌ و اژدها
و علامتي‌ عظيم‌ در آسمان‌ ظاهر شد:زني‌ كه‌ آفتاب‌ را دربر دارد و ماه‌ زير پايهايش‌ و بر سرش‌ تاجي‌ از دوازده‌ ستاره‌ است‌، 2 و آبستن‌ بوده‌، از دردِ زه‌ و عذاب‌ زاييدن‌ فريادبرمي‌آورد. 3 و علامتي‌ ديگر در آسمان‌ پديد آمد كه‌ اينك‌ اژدهاي‌ بزرگِ آتشگون‌ كه‌ او را هفت‌ سر و ده‌ شاخ‌ بود و بر سرهايش‌ هفت‌ افسر؛ 4 و دُمش‌ ثلث‌ ستارگان‌ آسمان‌ را كشيده‌، آنها را بر زمين‌ ريخت‌. و اژدها پيش‌ آن‌ زن‌ كه‌ مي‌زاييد بايستاد تا چون‌ بزايد فرزند او را ببلعد. 5 پس‌ پسر نرينه‌اي‌ را زاييد كه‌ همه‌ امّت‌هاي‌ زمين‌ را به‌ عصاي‌ آهنين‌ حكمراني‌ خواهد كرد؛ و فرزندش‌ به‌ نزد خدا و تخت‌ او ربوده‌ شد. 6 و زن‌ به‌ بيابان‌ فرار كرد كه‌ در آنجا مكاني‌ براي‌ وي‌ از خدا مهيّا شده‌ است‌ تا او را مدت‌ هزار و دويست‌ و شصت‌ روز بپرورند.
7 و در آسمان‌ جنگ‌ شد: ميكائيل‌ و فرشتگانش‌ با اژدها جنگ‌ كردند و اژدها و فرشتگانش‌ جنگ‌ كردند، 8 ولي‌ غلبه‌ نيافتند بلكه‌ جاي‌ ايشان‌ ديگر در آسمان‌ يافت‌ نشد. 9 و اژدهاي‌ بزرگ‌ انداخته‌ شد، يعني‌ آن‌ مار قديمي‌ كه‌ به‌ ابليس‌ و شيطان‌ مسمّي‌' است‌ كه‌ تمام‌ ربع‌ مسكون‌ را مي‌فريبد. او بر زمين‌ انداخته‌ شد و فرشتگانش‌ با وي‌ انداخته‌ شدند.
10 و آوازي‌ بلند در آسمان‌ شنيدم‌ كه‌ مي‌گويد: «اكنون‌ نجات‌ و قوّت‌ و سلطنتِ خداي‌ ما و قدرت‌ مسيح‌ او ظاهر شد زيرا كه‌ آن‌ مدّعيِ برادران‌ ما كه‌ شبانه‌روز در حضور خداي‌ ما بر ايشان‌ دعوي‌ مي‌كند، به‌ زير افكنده‌ شد. 11 و ايشان‌ بوساطت‌ خون‌ برّه‌ و كلام‌ شهادت‌ خود بر او غالب‌ آمدند و جان‌ خود را دوست‌ نداشتند. 12 از اين‌ جهت‌ اي‌ آسمانها و ساكنان‌ آنها شاد باشيد؛ واي‌ بر زمين‌ و دريا زيرا كه‌ ابليس‌ به‌ نزد شما فرود شده‌ است‌ با خشم‌ عظيم‌، چون‌ مي‌داندكه‌ زماني‌ قليل‌ دارد.»
13 و چون‌ اژدها ديد كه‌ بر زمين‌ افكنده‌ شد، بر آن‌ زن‌ كه‌ فرزند نرينه‌ را زاييده‌ بود، جفا كرد. 14 و دو بال‌ عقاب‌ بزرگ‌ به‌ زن‌ داده‌ شد تا به‌ بيابان‌ به‌ مكان‌ خود پرواز كند، جايي‌ كه‌ او را از نظر آن‌ مار، زماني‌ و دو زمان‌ و نصف‌ زمان‌ پرورش‌ مي‌كنند. 15 و مار از دهان‌ خود در عقب‌ زن‌، آبي‌ چون‌ رودي‌ ريخت‌ تا سيل‌ او را فرو گيرد. 16 و زمين‌ زن‌ را حمايت‌ كرد و زمين‌ دهان‌ خود را گشاده‌، آن‌ رود را كه‌ اژدها از دهان‌ خود ريخت‌ فرو برد. 17 و اژدها بر زن‌ غضب‌ نموده‌، رفت‌ تا با باقي‌ماندگانِ ذريّت‌ او كه‌ احكام‌ خدا را حفظ‌ مي‌كنند و شهادتِ عيسي‌ را نگاه‌ مي‌دارند، جنگ‌ كند.

ترجمه تفسیری

شيپور هفتم‌: (2) رؤياي‌ زن

‌ پس‌ از آن‌، منظره‌ عجيبي‌ در آسمان‌ ديده شد كه‌ از رويداد مهمي‌ خبر مي‌داد: زني‌ را ديدم‌ كه‌ آفتاب‌ را مانند لباس‌ به‌ تن‌ كرده‌ بود و در زير پاهايش‌ ماه‌ قرار داشت‌ و بر سرش‌ تاجي‌ با دوازده‌ ستاره‌ بود. 2 زن‌، آبستن‌ بود و از درد زايمان‌ مي‌ناليد و براي‌ زاييدن‌ دقيقه‌ شماري‌ مي‌كرد.

شيپور هفتم‌: (3) اژدها، دشمن‌ زن‌ آبستن

3 ناگهان‌، اژدهاي‌ سرخي‌ ظاهر شد كه‌ هفت‌ سر، هفت‌ تاج‌ و ده‌ شاخ‌ داشت‌. 4 او با دُمش‌ يك‌ سوم‌ ستارگان‌ را بدنبال‌ خود كشيد و بر زمين‌ ريخت‌. اژدها در مقابل‌ زن‌ كه‌ در حال‌ زاييدن‌ بود، ايستاد تا نوزاد او را ببلعد. 5 زن‌، پسري‌ زاييد. اين‌ پسر با قدرتي‌ مستحكم‌ بر تمام‌ قومها حكومت‌ خواهد كرد. پس‌ وقتي‌ پسر به‌ دنيا آمد، او را به‌ سوي‌ خدا و تخت‌ او بالا بردند. 6 اما مادرش‌ به‌ بيابان‌ فرار كرد. خدا آنجا را براي‌ او آماده‌ كرده‌ بود تا به‌ مدت‌ هزار و دويست‌ و شصت‌ روز از او مراقبت‌ كنند.

جنگ‌ در آسمان

7 سپس‌ در آسمان‌ جنگي‌ روي‌ داد. ميكائيل‌ و فرشتگان‌ زير فرمان‌ او با اژدها و فرشتگان‌ خبيث‌ او جنگيدند. 8 اژدها شكست‌ خورد و همراه‌ فرشتگانش‌ از آسمان‌ رانده‌ شد. 9 بله‌، اين‌ اژدهاي‌ بزرگ‌، يعني‌ آن‌ مار قديمي‌ كه‌ اسمش‌ ابليس‌ يا شيطان‌ است‌ و همان‌ كسي‌ است‌ كه‌ تمام‌ مردم‌ دنيا را فريب‌ مي‌دهد، با تمام‌ دار و دسته‌اش‌ بر زمين‌ افكنده‌ شد.

اعلام‌ پيروزي‌ آسمان‌

10 آنگاه‌ در آسمان‌ صدايي‌ بلند شنيدم‌ كه‌ اعلام‌مي‌كرد: «زمان‌ نجات‌ و قدرت‌ و سلطنت‌ خدا و حكومت‌ بر حق‌ مسيح‌ او رسيده‌ است‌! چون‌ مدعي‌ برادران‌ ما كه‌ روز و شب‌ در پيشگاه‌ خداي‌ ما به‌ برادران‌ ما تهمت‌ مي‌زد، سقوط‌ كرد. 11 برادران‌ ما با خون‌ "برّه‌" و با بيان‌ حقيقت‌، او را سركوب‌ كردند. ايشان‌ جانشان‌ را دريغ‌ نداشتند بلكه‌ آن‌ را در راه‌ خدمت‌ خدا نثار كردند. 12 پس‌ اي‌ آسمانها، شادي‌ كنيد! اي‌ ساكنان‌ آسمان‌، شاد باشيد! اما واي‌ به‌ روزگار شما اي‌ اهالي‌ زمين‌، زيرا شيطان‌ با خشم‌ زياد به‌ سراغ‌ شما آمده‌ است‌، چون‌ مي‌داند كه‌ فرصت‌ زيادي‌ ندارد.»

دشمني‌ اژدها با زن

13 وقتي‌ اژدها ديد كه‌ به‌ زمين‌ افتاده‌ است‌، دست‌ آزار به‌ سوي‌ زني‌ كه‌ پسر را زاييده‌ بود دراز كرد. 14 اما به‌ زن‌ دو بال‌ عقاب‌ بزرگ‌ دادند تا به‌ بيابان‌ پرواز كند، و در آنجا سه‌ سال‌ و نيم‌ از گزند مار كه‌ همان‌ اژدهاست‌، در امان‌ باشد. 15 ناگاه‌ از دهان‌ مار، سيل‌ آب‌ به‌ سوي‌ زن‌ جاري‌ شد تا او را در كام‌ خود فرو برد. 16 اما زمين‌ به‌ ياري‌ زن‌ شتافت‌ و دهان‌ باز كرد و سيل‌ را فرو برد! 17 آنگاه‌ اژدها به‌ زن‌ خشم‌ گرفت‌ و رفت‌ تا با بقيه‌ فرزندان‌ او بجنگد. فرزندان‌ آن‌ زن‌ همان‌ كساني‌ هستند كه‌ فرمان‌ خدا را اطاعت‌ مي‌كنند و به‌ حقيقتي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ عيسي‌ آشكار شده‌، پاي‌بند مي‌باشند. پس‌ اژدها به‌ كنار دريا رسيد و در آنجا به‌ انتظار نشست‌.

راهنما. زن‌ و اژدها
يوحنا براي‌ كليسايي‌ مي‌نوشت‌ كه‌ تحت‌ جفا بود، و اين‌ بابها پر از تشويق‌هاي‌ دلگرم‌ كننده‌ هستند. زن‌ (1؛ مقايسه‌ كنيد با 3:17 به‌ بعد) نشانة‌ قوم‌ برگزيدة‌ خدا است‌، كه‌ از او، اول‌ ماشيح‌ (5)، و بواسطة‌ او كليسا (17) متولد شدند. اژدهايي‌ كه‌ مي‌خواهد نابود كند، خود شيطان‌ است‌ (9). آيات‌ 7-12 يادآور اين‌ واقعيت‌ هستند كه‌ نزاعي‌ كه‌ مسيحيان‌ در آن‌ گرفتار هستند، بخشي‌ از يك‌ جنگ‌ عظيم‌تر است‌ (افسسيان‌ 6 : 11 - 12).

پيام‌ اصلي‌ روشن‌ است‌. گرچه‌ شيطان‌ قوي‌ و نيرومند است‌ - و حملاتش‌ شديد - ولي‌ زمان‌ او كوتاه‌ است‌. مسيح‌ قدرتمندتر از اوست‌: مسيحيان‌ مي‌توانند بر او غلبه‌ كنند. سرنوشت‌ او نابودي‌ است‌ و عاقبت‌ كليسا، پيروزي‌. قوم‌ خدا در هر زمان‌ و مكاني‌ تحت‌ محافظت‌ مطلق‌ خدا قرار دارند.
  • مطالعه 1323 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %650 %1394 %14:%بهمن