13 وحشی از دریا؛ وحشی دیگر از زمین

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف مکاشفه


دو حیوان وحشی

1. آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می آید که ده شاخ و هفت سر داشت. بر هر یک از شاخهایش نیمتاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفر آمیز نوشته شده بود.
2. این حیوان وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود.
3. به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود ، از زخم کشنده اش التیام یافت. همهً دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان می رفتند.
4. مردم اژدها را پرستش کردند زیرا او اختیارات خود را به آن حیوان واگذار کرده بود. آنها حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و می گفتند : « کیست همتای این حیوان ؟ کیست که بتواند با او بجنگد ؟ »
5. به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفر آمیز بگوید و به مدت چهل و دو ماه سلطنت نماید.
6. او زبان خود را به کفر گوئی علیه خدا گشود به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا می گفت.
7. او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همهً امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد.
8. همهً جهانیان او را پرستش خواهند کرد ، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان دردفتر حیات که متعلق به برهً مقتول می باشد ثبت نشده است.
9. ای کسانی که گوش دارید بشنوید ،
10. اگر قرار باشد کسی به اسارت برود ، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود ، با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد.
11. آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ مانند شاخهای بره بود اما مثل اژدها سخن می گفت
12. و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت از قدرت و اختیار او استفاده می کرد و همهً زمین و ساکنان آن را به پرستش حیوان نخستین که زخم کشنده اش التیام یافته بود مجبور می ساخت.
13. او معجزات بزرگی انجام می داد حتی در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید
14. و با معجزاتی که اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد ساکنان زمین را اغفال نمود و به آنها گفت که پیکره ای به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی شده و هنوز زنده بود بسازند.
15. او اجازه یافت به پیکرهً آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را پرستش نمی کردند بکشد.
16. از آن گذشته همه را از کوچک و بزرگ ، توانگر و بینوا ، آزاد و برده ، مجبور می ساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوص داشته باشند
17. و هیچ کس اجازهً خرید و فروش نداشت مگر آنکه علامت حیوان را خواه اسم و خواه عدد بر خود داشته باشد.
18. این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی می تواند عدد نام آن حیوان را که ششصد و شصت و شش است حساب کند. چون این عدد به نام مردی دلالت دارد.


ترجمه قدیمی(مکاشفه یوحنا)


وحشي‌ از دريا
و او بر ريگِ دريا ايستاده‌ بود.و ديدم‌ وحشي‌ از دريا بالا مي‌آيد كه‌ ده‌ شاخ‌ و هفت‌ سر دارد و بر شاخهايش‌ ده‌ افسر، و بر سرهايش‌ نامهاي‌ كفر است‌. 2 و آن‌ وحش‌ را كه‌ ديدم‌، مانند پلنگ‌ بود و پايهايش‌ مثل‌ پاي‌ خرس‌ و دهانش‌ مثل‌ دهان‌ شير. و اژدها قوّت‌ خويش‌ و تخت‌ خود و قوّت‌ عظيمي‌ به‌ وي‌ داد. 3 و يكي‌ از سرهايش‌ را ديدم‌ كه‌ تا به‌ موت‌ كشته‌ شد و از آن‌ زخم‌ مهلك‌ شفا يافت‌ و تماميِ جهان‌ در پي‌ اين‌ وحش‌ در حيرت‌ افتادند. 4 و آن‌ اژدها را كه‌ قدرت‌ به‌ وحش‌ داده‌ بود، پرستش‌ كردند و وحش‌ را سجده‌ كرده‌، گفتند كه‌ «كيست‌ مثل‌ وحش‌ و كيست‌ كه‌ با وي‌ مي‌تواند جنگ‌ كند؟»
5 و به‌ وي‌ دهاني‌ داده‌ شد كه‌ به‌ كبر و كفر تكلّم‌ مي‌كند؛ و قدرتي‌ به‌ او عطا شد كه‌ مدت‌ چهل‌ و دو ماه‌ عمل‌ كند. 6 پس‌ دهان‌ خود را به‌ كفرهاي‌ بر خدا گشود تا بر اسم‌ او و خيمه‌ او و سكنه‌ آسمان‌ كفر گويد. 7 و به‌ وي‌ داده‌ شد كه‌ با مقدّسين‌ جنگ‌ كند و بر ايشان‌ غلبه‌ يابد؛ و تسلّط‌ بر هر قبيله‌ و قوم‌ و زبان‌ و امّت‌، بدو عطا شد. 8 و جميع‌ ساكنان‌ جهان‌، جز آناني‌ كه‌ نامهاي‌ ايشان‌ در دفتر حيات‌ برّه‌اي‌ كه‌ از بناي‌ عالم‌ ذبح‌ شده‌ بود مكتوب‌ است‌، او را خواهند پرستيد. 9 اگر كسي‌ گوش‌ دارد بشنود. 10 اگر كسي‌ اسير نمايد به‌ اسيري‌ رود، و اگر كسي‌ به‌ شمشير قتل‌ كند، مي‌بايد او به‌ شمشير كشته‌ گردد. در اينجاست‌ صبر و ايمان‌ مقدّسين‌.
وحشي‌ ديگر از زمين‌
11 و ديدم‌ وحش‌ ديگري‌ را كه‌ از زمين‌ بالا مي‌آيد و دو شاخ‌ مثل‌ شاخهاي‌ برّه‌ داشت‌ و مانند اژدها تكلّم‌ مي‌نمود؛ 12 و با تمام‌ قدرتِ وحشِ نخست‌، در حضور وي‌ عمل‌ مي‌كند و زمين‌ و سكنه‌ آن‌ را بر اين‌ وامي‌دارد كه‌ وحش‌ نخست‌ را كه‌ از زخم‌ مهلك‌ شفا يافت‌، بپرستند. 13 و معجزاتِ عظيمه‌ بعمل‌ مي‌آورد تا آتش‌ را نيز از آسمان‌ در حضور مردم‌ به‌ زمين‌ فرود آوَرَد. 14 و ساكنان‌ زمين‌ را گمراه‌ مي‌كند، به‌ آن‌ معجزاتي‌ كه‌ به‌ وي‌ داده‌ شد كه‌ آنها را در حضور وحش‌ بنمايد. و به‌ ساكنان‌ زمين‌ مي‌گويد كه‌ صورتي‌ را از آن‌ وحش‌ كه‌ بعد از خوردنِ زخمِ شمشير زيست‌ نمود، بسازند. 15 و به‌ وي‌ داده‌ شد كه‌ آن‌ صورتِ وحش‌ را روح‌ بخشد تا كه‌ صورت‌ وحش‌ سخن‌گويد و چنان‌ كند كه‌ هر كه‌ صورت‌ وحش‌ را پرستش‌ نكند، كشته‌ گـردد. 16 و همـه‌ را از كبيـر و صغيـر و دولتمنـد و فقيـر و غـلام‌ و آزاد بـر ايـن‌ وامـي‌دارد كه‌ بر دسـت‌ راسـت‌ يـا بـر پيشانـيِ خـود نشانـي‌ گذارند. 17 و اينكه‌ هيچ‌كس‌ خريد و فروش‌ نتواند كرد، جز كسي‌ كه‌ نشان‌ يعني‌ اسم‌ يا عددِ اسـم‌ وحش‌ را داشته‌ باشد. 18 در اينجا حكمت‌ است‌. پـس‌ هـر كه‌ فهـم‌ دارد، عدد وحش‌ را بشمارد، زيرا كه‌ عدد انسان‌ است‌ و عددش‌ ششصد و شصت‌ و شش‌ است‌.

ترجمه تفسیری

جانوري‌ از دريا
در اين‌ هنگام‌ جانور عجيبي‌ را در رؤيا ديدم‌ كه‌ از دريا بالا مي‌آمد. اين‌ جانور هفت‌ سر داشت‌ و ده‌ شاخ‌. روي‌ هر شاخ‌ او يك‌ تاج‌ بود و روي‌ هـر سر او نام‌ كفرآميزي‌ نوشته‌ شده‌ بود. 2 اين‌ جانور شبيه‌ پلنگ‌ بود اما پاهايش‌ مانند پاهاي‌ خرس‌ و دهانش‌ مانند دهان‌ شير بود. اژدها تاج‌ و تخت‌ و قدرت‌ و اختيارات‌ خود را به‌ او بخشيد. 3 يكي‌ از سرهايش‌ را ديدم‌ كه‌ زخم‌ كشنده‌اي‌ برداشته‌ بود، ولي‌ خود به‌ خود خوب‌ شد! آنگاه‌ تمام‌ مردم‌دنيا از اين‌ معجزه‌ غرق‌ در حيرت‌ شدند و جانور را با ترس‌ و احترام‌ پيروي‌ كردند. 4 آنان‌ اژدها را كه‌ چنين‌ قدرتي‌ به‌ آن‌ جانور داده‌ بود، ستايش‌ نمودند. جانور را نيز پرستش‌ كرده‌، گفتند: «كيست‌ به‌ بزرگي‌ او؟ چه‌ كسي‌ مي‌تواند با او بجنگد؟!»
5 سپس‌، اژدها آن‌ جانور را تحريك‌ كرد تا به‌ گزافه‌گويي‌ بپردازد، و به‌ او اختيار داد تا امور دنيا را به‌ مدت‌ چهل‌ و دو ماه‌ به‌ دست‌ گيرد. 6 در تمام‌ اين‌ مدت‌، به‌ اسم‌ خدا و خانه‌ خدا و تمام‌ كساني‌ كه‌ در آسمانند كفر مي‌گفت‌. 7 اژدها به‌ اوقدرت‌ داد تابا خلق‌ خدا جنگيده‌، ايشان‌ را شكست‌ دهد و بر تمام‌ قومها و قبيله‌ها ازهر زبان‌ و نژاد دنيا حكومت‌ كند؛ 8 همه‌ مردم‌ دنيا نيزاو را پرستش‌ خواهند كرد. اما كساني‌ كه‌ نامشـان‌ ازآغاز آفرينش‌، در دفتر حيات‌ كه‌ متعلق‌ به‌ برّه‌ است‌، نوشته‌ شده‌، او را پرستش‌ نخواهند نمود.
9 هر كه‌ مي‌توانـد گوش‌ دهد، به‌ دقت‌ گوش‌ كند: 10 از خلق‌ خدا هر كه‌ قرار است‌ زنداني‌ شود، زنداني‌ خواهد شد، و هر كه‌ قرار است‌ با شمشير كشته‌ شود، كشته‌ خواهد شد. ولي‌ دلسرد نشويد، چون‌ اين‌ فرصتي‌ است‌ تا صبر و ايمانتان‌ را در عمل‌ نشان‌ دهيد.

جانوري‌ از زمين

11 سپس‌، جانور عجيب‌ ديگري‌ ديدم‌ كه‌ از داخل‌ زمين‌ بيرون‌ آمد. اين‌ جانور دو شاخ‌ داشت‌، مانند شاخهاي‌ بره‌، و صداي‌ وحشتناكش‌ مثل‌ صداي‌ اژدها بود. 12 او تمام‌ قدرت‌ آن‌ جانور اول‌ را كه‌ از زخم‌ كشنده‌ خود خوب‌ شده‌ بود، به‌ كار مي‌گرفت‌ و از تمام‌ دنيا مي‌خواست‌ كه‌ جانور اول‌ را بپرستند. 13 او پيش‌ چشمان‌ همه‌ دست‌ به‌ معجزات‌ باور نكردني‌ مي‌زد و از آسمان‌ آتش‌ به‌ زمين‌ مي‌آورد! 14 او در حضور جانور اول‌ قدرت‌ مي‌يافت‌ تا اين‌ كارهاي‌ عجيب‌ را انجام‌ داده‌، مردم‌ دنيا را فريب‌ دهد و ايشان‌ را وادار سازد مجسمه‌ بزرگي‌ از جانور اول‌ بسازند، همان‌ جانوري‌ كه‌ از زخم‌ شمشير جان‌ سالم‌ بدر برده‌ بود. 15 حتي‌ او توانست‌ به‌ آن‌ مجسمه‌ جان‌ ببخشد تا بتواند سخن‌ گويد، و همه‌ كساني‌ كه‌ او را نمي‌پرستند، به‌مرگ‌ محكوم‌ كند. 16 از اين‌ گذشته‌، بزرگ‌ و كوچك‌، فقير و غني‌، برده‌ و آزاد را وادار كرد تا علامت‌ مخصوص‌ را بر روي‌ دست‌ راست‌ يا پيشاني‌ خود بگذارند؛ 17 و هيچ‌كس‌ نمي‌توانست‌ شغلي‌ به‌ دست‌ آورد تا چيزي‌ بخرد مگر اين‌ كه‌ علامت‌ مخصوص‌ اين‌ جانور، يعني‌ اسم‌ يا عدد او را بر خود داشته‌ باشد. 18 اين‌ خود معمايي‌ است‌ و هر كه‌ باهوش‌ باشد مي‌تواند عدد جانور را محاسبه‌ كند. اين‌ عدد، اسم‌ يك‌ انسان‌ است‌ و مقدار عددي‌ حروف‌ نام‌ او 666 است‌.

راهنما13 . دو وحش‌
وحشي‌ كه‌ از دريا برمي‌آيد (دريا در ذهنيت‌ يهودي‌ جاي‌ شريري‌ است‌)، موجود مركبي‌ است‌ از چهار حيوان‌ دانيال‌ 7، كه‌ نشان‌ دهندة‌ امپراطوريهاي‌ پي‌ در پي‌ جهاني‌ هستند. اين‌ وحش‌ با تاجها و شاخهايش‌ (حاكميت‌ و قدرت‌)، و تمرد آشكارش‌ از خدا، نشانة‌ دولتهاي‌ مستبد ضد خدا است‌. او از شيطان‌ قدرت‌ مي‌گيرد (2 و 4) و ظاهراً فناناپذير است‌ (3). به‌ استثناي‌ مسيحيان‌، همة‌ جهان‌ را فريب‌ مي‌دهد (8).
وحش‌ دوم‌ - يعني‌ برة‌ دروغين‌ كه‌ با صداي‌ شيطان‌ سخن‌ مي‌گويد (11)- نشانة‌ مذهب‌ تأييد شده‌ و تحت‌ حاكميت‌ دولت‌ است‌. در آيات‌ 16 : 13 و 19 : 20 به‌ عنوان‌ «نبي‌ كاذب‌» معرفي‌ شده‌ است‌. او از نبي‌ واقعي‌ تقليد مي‌كند و پرستش‌ مردم‌ را منحرف‌ مي‌كند. خودداري‌ از پرستشي‌ كه‌ او تعيين‌ مي‌كند، براي‌ برخي‌ از مردم‌ به‌ قيمت‌ جان‌ (15) و براي‌ ديگران‌ از دست‌ دادن‌ ضروريات‌ زندگي‌ (17) تمام‌ مي‌شود. از نظر يوحنا اين‌ دو وحش‌، عبارت‌ بودند از: امپراطوري‌ روم‌ و پرستش‌ امپراطور. ولي‌ در هر عصري‌ - از جمله‌ عصر خود ما - مصداقهاي‌ ديگري‌ براي‌ دو وحش‌ وجود دارند.
چهل‌ و دو ماه‌ (5): به‌ شرح‌ مربوط‌ به‌ 12:11 مراجعه‌ كنيد.
نشان‌ (17): نشان‌ دهنده‌ مالكيت‌ و پذيرش‌ حاكميت‌ وحش‌ است‌. مردم‌ يا «نشان‌» دنيا را بر خود دارند يا «مُهر» خدا را - و اين‌ علامت‌ها ديده‌ مي‌شود (16؛ 3:7).

عدد (17 - 18): بسياري‌ كوشيده‌اند اين‌ عدد را به‌ يك‌ فرد نسبت‌ دهند (مثل‌ نرون‌ قيصر)، چرا كه‌ در جهان‌ باستان‌، حروف‌ الفبا به‌ عنوان‌ عدد نيز بكار مي‌رفتند. اما كليد اين‌ مسأله‌ احتمالاً در سمبول‌ اعداد است‌: عدد شش‌ «يك‌ عدد انساني‌» و عدد بشريت‌ است‌. هر چند بار نيز كه‌ تكرار شود، از هفت‌ كه‌ عدد خدا است‌، كمتر است‌. مهم‌ نيست‌ كه‌ «وحش‌» چقدر قدرتمند است‌، در هر صورت‌ خدا نيست‌.
  • مطالعه 1179 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %650 %1394 %14:%بهمن