3 رام کردن زبان؛ حکمت از بالا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف یعقوبزبان

1.ای برادران من ، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید ، چون می دانید که روز داوری برای ما معلمین سختتر خواهد بود.
2.همهً ما اغلب مرتکب خطایائی می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کاملی است و می تواند تمام وجود خود را مهار کند.
3.ما به دهان اسبان دهنه می زنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام بدن آنها را به هر طرف که بخواهیم بر می گردانیم.
4.همچنین می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده می شوند ، با استفاده از سکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد هدایت نمود.
5.زبان هم همین طور است : گر چه عضو کوچکی است ولی ادعاهای بسیار بزرگی می نماید. چه جنگلهای بزرگ که با جرقه ای ، آتش میگیرند.
6.زبان هم آتش است ! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیائی از شرارت است که همهً وجودمان را می آلاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می کند.
7.انسان توانسته است و باز هم می تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند
8.ولی هیچکس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگهدارد. زبان ، شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است.
9.ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می گوئیم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است دشنام می دهیم.
10. از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام ! ای برادران ، این کار درست نیست.
11. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟
12. ای برادران آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور ، انجیر ببار آورد ؟ همین طور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد.

حکمت آسمانی

13. در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است ؟ او باید با زندگی و اعمال نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد آنرا نشان دهد.
14. اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید از آن فخر نکنید و بر خلاف حقیقت دروغ نگوئید.
15. این حکمت از عالم بالا نیست این حکمتی است دنیوی ، نفسانی و شیطانی.
16. چون هر جا حسد و خودخواهی هست در آنجا بی نظمی و شرارت است.
17. اما حکمتی که از عالم بالا است اول پاک و بعد صلح جو و باگذشت و مهربان و پر از شفقت و ثمرات نیکو ، و بی غرض و بی ریا است.
18. نیکی و عدالت میوه بذرهائی است که به دست صالحان در صلح و صفا کاشته می شود.


ترجمه قدیمی(نامه یعقوب)


رام‌ كردن‌ زبان‌
‌ اي‌ برادران‌ من‌، بسيار معلّم‌ نشويد چونكه مي‌دانيد كه‌ بر ما داوري‌ سخت‌تر خواهد شد. 2 زيرا همگيِ ما بسيار مي‌لغزيم‌. و اگر كسي‌ در سخن‌ گفتن‌ نلغزد، او مرد كامل‌ است‌ و مي‌تواند عنان‌ تمام‌ جسد خود را بكشد. 3 و اينك‌ لگام‌ را بر دهان‌ اسبان‌ مي‌زنيم‌ تا مطيع‌ ما شوند و تمام‌ بدن‌ آنها را برمي‌گردانيم‌. 4 اينك‌ كشتيها نيز چقدر بزرگ‌ است‌ و از بادهاي‌ سخت‌ رانده‌ مي‌شود، لكن‌ با سكّان‌ كوچك‌ به‌ هر طرفي‌ كه‌ اراده‌ ناخدا باشد، برگردانيده‌ مي‌شود. 5 همچنان‌ زبان‌ نيز عضوي‌ كوچك‌ است‌ و سخنان‌ كبرآميز مي‌گويد. اينك‌ آتش‌ كمي‌ چه‌ جنگل‌ عظيمي‌ را مي‌سوزاند. 6 و زبان‌ آتشي‌ است‌! آن‌ عالَمِ ناراستي‌ در ميان‌اعضاي‌ ما زبان‌ است‌ كه‌ تمام‌ بدن‌ را مي‌آلايد و دايره‌ كائنات‌ را مي‌سوزاند و از جهنّم‌ سوخته‌ مي‌شود!
7 زيرا كه‌ هر طبيعتي‌ از وحوش‌ و طيور و حشرات‌ و حيوانات‌ بحري‌ از طبيعت‌ انسان‌ رام‌ مي‌شود و رام‌ شده‌ است‌. 8 لكن‌ زبان‌ را كسي‌ از مردمان‌ نمي‌تواند رام‌ كند. شرارتي‌ سركش‌ و پر از زهر قاتل‌ است‌! 9 خدا و پدر را به‌ آن‌ متبارك‌ مي‌خوانيم‌ و به‌ همان‌ مردمان‌ را كه‌ به‌ صورت‌ خدا آفريده‌ شده‌اند، لعن‌ مي‌گوييم‌. 10 از يك‌ دهان‌ بركت‌ و لعنت‌ بيرون‌ مي‌آيد! اي‌ برادران‌، شايسته‌ نيست‌ كه‌ چنين‌ شود. 11 آيا چشمه‌ از يك‌ شكاف‌ آب‌ شيرين‌ و شور جاري‌ مي‌سازد؟ 12 يا مي‌شود اي‌ برادرانِ من‌ كه‌ درخت‌ انجير، زيتون‌ يا درخت‌ مو، انجير بار آورد؟ و چشمه‌ شور نمي‌تواند آب‌ شيرين‌ را موجود سازد.
حكمت‌ از بالا
13 كيست‌ در ميان‌ شما كه‌ حكيم‌ و عالم‌ باشد؟ پس‌ اعمال‌ خود را از سيرت‌ نيكو به‌ تواضع‌ حكمت‌ ظاهر بسازد. 14 لكن‌ اگر در دل‌ خود حسدِ تلخ‌ و تعصّب‌ داريد، فخر مكنيد و به‌ ضدّ حقّ دروغ‌ مگوييد. 15 اين‌ حكمت‌ از بالا نازل‌ نمي‌شود، بلكه‌ دنيوي‌ و نفساني‌ و شيطاني‌ است‌. 16 زيرا هرجايي‌ كه‌ حسد و تعصّب‌ است‌، در آنجا فتنه‌ و هر امر زشت‌ موجود مي‌باشد. 17 لكن‌ آن‌ حكمت‌ كه‌ از بالا است‌، اوّل‌ طاهر است‌ و بعد صلح‌آميز و ملايم‌ و نصيحت‌پذير و پر از رحمت‌ و ميوه‌هاي‌ نيكو و بي‌تردّد و بي‌ريا. 18 و ميوه‌ عدالت‌ در سلامتي‌ كاشته‌ مي‌شود براي‌ آناني‌كه‌سلامتي‌ را بعمل‌ مي‌آورند.

ترجمه تفسیری

خطرات زبان
برادران عزيز، سعي نكنيد اشتباهات ديگران را فوري به ايشان گوشزد كنيد، زيرا همه ما دچار اشتباه مي شويم ؛ و ما معلمين ديني كه احكام خدا را مي دانيم ، اگر مرتكب اشتباه گرديم ، شديدتر از ديگران مجازات خواهيم شد.
اگر كسي بتواند بر زبان خود مسلط شود، قادر خواهد بـود در سـاير مـوارد نيز بر خـود مسلط باشـد. 3 اسبي بزرگ را با دهنه اي كوچك مطيع خود مي سازيم و او را به هر جا كه بخواهيم مي بريم . 4 يك سُكّان كوچك ، كشتي بزرگ را به هر سو كه خواست ناخدا باشد، هدايت مي كند حتي اگر بادي شديد بوزد.
5 زبان نيز در بدن ، عضوي كوچك است ، ولي چه خسارات سنگيني مي تواند به بار آورد. يك جنگل عظيم را مي توان با يك جرقه كوچك به آتش كشيد. 6 زبان همچون زبانه آتش است ؛ لبريز از شرارت مي باشد و تمام بدن را زهرآلود مي كند؛ آتشي است كه از جهنم مي آيد و مي تواند تمام زندگي را به نابودي بكشد.
7 انسان توانسته است هرگونه حيوان وحشي ، پرنده ، خزنده و جاندار دريايي را رام كند، و بعد از اين نيز رام خواهد كرد. 8 اما هيچ انساني نمي تواند زبان را رام كند. زبان همچون مار سمي ، هميشه آماده است تا زهر كشنده خود را بيرون بريزد. 9و10 با آن ، لحظه اي پدر آسماني مان خدا را شكر مي كنيم و لحظه اي ديگر مردم را كه شبيه خدا آفريده شده اند، نفرين مي كنيم . از دهانمان هم بركت جاري مي شود، هم لعنت . برادران عزيز، نبـايد چنيـن باشد. 11 آيا امكان دارد از يك چشمه ، ابتدا آب شيرين بجوشد و بعد آب شور؟ 12 آيا مي توان از درخت انجير، زيتون چيد؟ يا از تاك ، مي توان انجير چيد؟ نه ! به همين ترتيب ، از چاه شور، نمي توان آب شيرين و گواراكشيد.

خرد آسماني
13 اگر خود را خردمند و حكيم مي دانيد، بايد همواره مهربان و نيكوكار باشيد؛ و اگر بسبب داشتن اينگونه اعمال به خود نباليد، آنگاه براستي خردمند مي باشيد. 14 اما اگر در زندگي تان كينه و حسادت و خودخواهي وجود دارد، بيهوده سنگ عقل و خرد را به سينه نزنيد، كه اين بدترين نوع دروغ مي باشد؛ 15 زيرا در آن خرد و حكمتي كه خدا مي بخشد، اينگونه صفات ناپسند وجود ندارد، بلكه اينها دنيوي ، غير روحاني و شيطاني هستند. 16 در واقع ، هر جا كه حسادت و جاه طلبي وجود دارد، هرج و مرج و هرگونه شرارت ديگر نيز بچشم مي خورد.
17 اما خرد و حكمتي كه از آسمان مي باشد، در وهله اول پاك و نجيب است ، و بعد صلح جو و مؤدب و ملايم ؛ حاضر به گفتگو با ديگران و پذيرش نظرات ايشان است ؛ لبريز از دلسوزي و اعمال نيك بوده ، صميمي و بي ريا و بي پرده مي باشد. 18 آناني كه صلح جو هستند، بذر صلح مي كارند و نيكي و خير درو مي كنند.

راهنما

يعقوب‌ 3 : 1 - 12 . زبان‌
گناهان‌ زباني‌ نه‌ تنها شامل‌ سخنان‌ تند و خشم‌آلود است‌، بلكه‌ به‌ ابراز اصول‌ و عقايد غلط‌ و دور از عقل‌ نيز اشاره‌ مي‌كند. از اين‌ متن‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ در بين‌ مسيحيان‌ افرادي‌ بودند كه‌ عليرغم‌ داشتن‌ روحية‌ گستاخ‌، فتنه‌ جو، دنيوي‌ و خشم‌ غير قابل‌ كنترل‌، خود را جزو معلمين‌ و رهبران‌ بحساب‌ مي‌آوردند.
قدرت‌ زبان‌. زبان‌ اصلي‌ترين‌ وسيله‌ براي‌ ابراز شخصيت‌ ما است‌ كه‌ معمولاً عكس‌العملهاي‌ فوري‌ را در بر مي‌گيرد. كلمات‌ نادرست‌ باعث‌ سقوط‌ خانواده‌ها و تفرقه‌ در كليساها شده‌اند و عدة‌ كثيري‌ را بسوي‌ نااميدي‌ و انحراف‌ سوق‌ داده‌اند. شايد ما نيز افرادي‌ را مي‌شناسيم‌ كه‌ عليرغم‌ مذهبي‌ بودنشان‌، هيچ‌ تلاشي‌ براي‌ كنترل‌ زبان‌ از خود نشان‌ نمي‌دهند.
يعقوب‌ 3 : 13 - 18 . حكمت‌
اين‌ بخش‌، در واقع‌ به‌ معلمين‌ پر حرفي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ نسبت‌ به‌ اصول‌ و عقايد غلط‌، از خود تعصب‌ نشان‌ مي‌دادند، اما هيچگونه‌ ميل‌ شخصي‌ به‌ مسيح‌ نداشتند. آنها افراد خودپسندي‌ بودند كه‌ تصور مي‌كردند در مباحثه‌، اشخاص‌ ماهر و درخشاني‌ هستند. ولي‌ در واقع‌ رفتار آنها حسادت‌ و تفرقه‌ را افزايش‌ مي‌داد. يعقوب‌، چنين‌ حكمتي‌ را دنيوي‌، نفساني‌ و شيطاني‌ مي‌خواند و در مقابل‌ آن‌، حكمت‌ واقعي‌ را در زندگي‌ نيكو توصيه‌ مي‌كند.
  • مطالعه 980 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %628 %1394 %14:%بهمن