مقدمه


ترجمه تفسیری(کولسیان)كولسي
اين هم يكي ديگر از نامه هايي است كه پولس از زندان نوشته است . شهر كولسي در تركية فعلي واقع بود. در كليسايي كه در اين شهر بود سؤالي در مورد شخصيت واقعي عيسي پيش آمده بود، به اين معني كه آيا او تنها يك انسان بود يا ذات خداوندي داشت ؟ پس اعضاي كليسا اِپافراس را به نمايندگي پيش پولس مي فرستند تا او را در زندان ملاقات كرده حقيقت امر را جويا شود. پولس در پاسخ ، اين نامه را مي نويسد و در آن شخصيت راستين مسيح را تشريح مي كند.

راهنما


رسالة‌ پولس‌ رسول‌ به‌ كولسيان‌


الوهيت‌ و كفايت‌ كامل‌ مسيح‌

كليساي‌ كولسي‌
كولسي‌ يكي‌ از شهرهاي‌ استان‌ فريجيه‌ بود. در روز پنطيكاست‌ از اين‌ بخش‌، تعداد زيادي‌ به‌ اورشليم‌ آمده‌ بودند (اعمال‌ 10:2). پولس‌ طي‌ سفرهاي‌ دوم‌ و سوم‌ بشارتي‌ خود به‌ آنجا رفت‌ (اعمال‌ 16 : 6 ، 18 : 23). او احتمالاً طي‌ يكي‌ از اين‌ سفرها، از شهر كولسي‌ ديدار به‌ عمل‌ آورده‌، اگرچه‌ لحن‌ آية‌ 2 : 1 نشان‌ مي‌دهد كه‌ پولس‌ اصلاً در آنجا نبوده‌ است‌. احتمال‌ ديگر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ كليسا در نتيجة‌ خدمات‌ پولس‌ در افسس‌ بوجود آمده‌ باشد (اعمال‌ 19 : 10)، چرا كه‌ كولسي‌ در نزديكي‌ مرز «آسيا» در حدود 150 كيلومتري‌ شرقي‌ افسس‌ قرار داشت‌. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اپفراس‌ بنيانگزار اين‌ كليسا بوده‌ است‌ (1 : 7 ، 4 : 12 - 13).
تاريخ‌ و دليل‌ نگارش‌ كليسا
پولس‌ در سال‌ 61 - 63 ميلادي‌ در زندان‌ بسر مي‌برد. او قبلاً نامة‌ ديگري‌ هم‌ نوشته‌ بود كه‌ در آن‌ به‌ مرقس‌ نيز اشاره‌ نموده‌ بود (4 : 10). در همين‌ زمان‌ اپفراس‌ كه‌ اهل‌ كولسي‌ بود، به‌ روم‌ آمد و خبر وجود بدعت‌ خطرناك‌ را در آن‌ كليسا، به‌ پولس‌ گزارش‌ داد. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ او نيز زنداني‌ شده‌ بود (فليمون‌ 23). در اين‌ زمان‌ بود كه‌ پولس‌ اقدام‌ به‌ نوشتن‌ اين‌ رساله‌ نمود و آن‌ را توسط‌ تيخيكس‌ و اوُنيسموس‌ كه‌ قبلاً رساله‌ به‌ افسسيان‌ و فليمون‌ را نيز توسط‌ آنان‌ فرستاده‌ بود، به‌ كولسي‌ ارسال‌ نمود (افسسيان‌ 21:6).
بدعت‌ در كليساي‌ كولسي‌
به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اين‌ بدعت‌ در اثر اختلاط‌ عقايد يوناني‌، يهودي‌ و اديان‌ شرقي‌ به‌ عنوان‌ ايده‌اي‌ والا بوجود آمده‌ بود و تحت‌ لواي‌ افكار فلسفي‌ خودنمايي‌ مي‌نمود (2 : 8). مبناي‌ اين‌ اعتقاد، پرستش‌ فرشتگان‌ به‌ عنوان‌ واسط‌ بين‌ خدا و انسان‌ بود (18:2) و بر رعايت‌ رسومات‌ يهودي‌ تا حد رياضت‌ (16:2 و 21)، اصرار مي‌ورزيدند و همة‌ اين‌ موارد را در قالب‌ بخشهاي‌ والاي‌ انجيل‌ مسيح‌، تعليم‌ مي‌دادند.
رساله‌ به‌ كولسيان‌ شباهت‌ زيادي‌ به‌ رساله‌ به‌ افسسيان‌ دارد. اين‌ دو رساله‌، هر دو در يك‌ زمان‌ به‌ نگارش‌ درآمدند. اين‌ دو رساله‌ با جملاتي‌ ساده‌ اصول‌ اساسي‌ و مهم‌ مسيحيت‌ را ارائه‌ مي‌دهند تا با صداي‌ بلند در كليساها قرائت‌ شوند. رساله‌ به‌ كولسيان‌ و افسسيان‌ اگرچه‌ شباهت‌ زيادي‌ به‌ هم‌ دارند ولي‌ موضوع‌ اصلي‌ هر يك‌ از آنها متفاوت‌ است‌. رساله‌ به‌ افسسيان‌ دربارة‌ اتحاد و جلال‌ كليساي‌ مسيح‌ سخن‌ مي‌گويد، در حالي‌ كه‌ موضوع‌ رساله‌ به‌ كولسيان‌، الوهيت‌ و كفايت‌ همه‌ جانبة‌ عيسي‌ مسيح‌ است‌.
  • مطالعه 976 مرتبه