3 شقاق و جدایی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


خدمتگزاران خدا


1. و اما ، ای برادران ، من نتوانستم همانطور که با افراد روحانی صحبت میکنم با شما سخن گویم ، بلکه ناچار شدم همانطوریکه با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم .
2. به شما شیر دادم ، نه غذای بزرگ سالان زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید ،
3. چون شما هنوز هم نفسانی هستید .وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست آیا این نشان نمیدهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار میکنید؟
4. وقتی یکی میگوید: « من طرفدار پولس هستم » و دیگری میگوید : « من طرفدار اپلس هستم » آیا مثل سایر مردم نیستید؟
5. آخر ، اپلس کیست ؟ پولس کیست ؟ آنان فقط خادمانی هستند که با ا جرای مأموریتی که خداوند بایشان داده وسیلۀ ایمان شما گردیدند .
6. من کاشتم ، اپلس آبیاری کرد ولی اصل کار یعنی رشد و نمو باخداست .
7. کسی که میکارد و یا کسی که آبیاری میکند ، اهمیت زیادی ندارد ، در رشد و نمو گیاه کار عمده باخداست.
8. کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند گرفت ،
9. زیرا در خدمت خدا ، ما همکاران او هستیم و شما مزرعۀ او و عمارت او هستید.
10. من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا ، مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن میسازد . هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا میکند ،
11. زیرا شالودۀ دیگری غیر از آنچه ریخته شد نمیتوان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است.
12. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنائی میسازند ، طلا و نقره و سنگهای عالی بکار میبرند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده میکنند.
13. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد زیرا روز داوری آنرا ظاهر خواهد ساخت ، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را میآزماید و ماهیتش را نشان میدهد.
14. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید ، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت .
15. اما اگر کارهای دست او سوخته شود پاداش خود را از دست خواهد داد ، ولی خود او نجات خواهد یافت ، مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد .
16. آیا نمیدانید که شما خانۀ خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است ؟
17. اگر کسی خانۀ خدا را آلوده سازد خدا او را تباه خواهد ساخت زیرا خانۀ خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید .
18. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور میکند با معیارهای این جهان خردمند است ؟ او باید ابله شود تا واقعأ خردمند گردد
19. زیرا آنچه که از نظر ا ین جهان حکمت و خرد به حساب میآید در نظر خدا پوچ و بی معنی است ، چنان که کلام خدا میفرماید: « خدا خردمندان را در نیرنگهای خودشان گرفتار میسازد .»
20. و باز میفرماید : « خداوند میداند که نقشه های خردمندان بیهوده است ».
21. پس هیچ کس نباید به آنچه که انسان میکند ببالد . در واقع همه چیز بشما تعلق دارد :
22. پولس ، اپلس ، پطرس ، این جهان ، زندگی ، مرگ ، زمان حال و زمان آینده همۀ این ها متعلق به شما ومال شماست
23. و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست .
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


شقاق‌ و جدايي‌
و مـن‌ اي‌ برادران‌ نتوانستم‌ به‌ شما سخن‌گويم‌ چون‌ روحانيان‌، بلكه‌ چون‌ جسمانيان‌ و چون‌ اطفال‌ در مسيح‌. 2 و شما را به‌ شير خوراك‌ دادم‌ نه‌ به‌ گوشت‌ زيرا كه‌ هنوز استطاعت‌ آن‌ نداشتيد بلكه‌ الحال‌ نيز نداريد، 3 زيرا كه‌ تا به‌حال‌ جسماني‌ هستيد، چون‌ در ميان‌ شما حسد و نزاع‌ و جدايي‌ها است‌. آيا جسماني‌ نيستيد و به‌ طريق‌ انسان‌ رفتار نمي‌نماييد؟ 4 زيرا چون‌ يكي‌ گويد من‌ از پولس‌ و ديگري‌ من‌ از اَپَلُّس‌ هستم‌، آيا انسان‌ نيستيد؟
5 پس‌ كيست‌ پولس‌ و كيست‌ اَپُّلس‌؟ جز خادماني‌ كه‌ بواسطه‌ ايشان‌ ايمان‌ آورديد و به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ خداوند به‌ هركس‌ داد. 6 من‌ كاشتم‌ و اَپُّلس‌ آبياري‌ كرد لكن‌ خدا نمّو مي‌بخشيد. 7 لهذا نه‌ كارنده‌ چيزي‌ است‌ و نه‌ آب‌ دهنده‌ بلكه‌ خداي‌ روياننده‌. 8 و كارنده‌ و سيرآب‌ كننده‌ يك‌ هستند، لكن‌ هر يك‌ اجرت‌ خود را بحسب‌ مشقّت‌ خود خواهند يافت‌. 9 زيرا با خدا همكاران‌ هستيم‌ و شما زراعت‌ خدا و عمارت‌ خدا هستيد.10 بحسب‌ فيض‌ خدا كه‌ به‌ من‌ عطا شد، چون‌ معمار دانا بنياد نهادم‌ و ديگري‌ بر آن‌ عمارت‌ مي‌سازد؛ لكن‌ هركس‌ با خبر باشد كه‌ چگونه‌ عمارت‌ مي‌كند. 11 زيرا بنيادي‌ ديگر هيچ‌كس‌ نمي‌تواند نهاد جز آنكه‌ نهاده‌ شده‌ است‌، يعني‌ عيسي‌ مسيح‌. 12 لكن‌ اگر كسي‌ بر آن‌ بنياد، عمارتي‌ از طلا يا نقره‌ يا جواهر يا چوب‌ يا گياه‌ يا كاه‌ بنا كند، 13 كار هركس‌ آشكار خواهد شد، زيرا كه‌ آن‌ روز آن‌ را ظاهر خواهد نمود، چونكه‌ آن‌ به‌ آتش‌ به‌ ظهور خواهد رسيد و خود آتش‌، عمل‌ هركس‌ را خواهد آزمود كه‌ چگونه‌ است‌. 14 اگر كاري‌ كه‌ كسي‌ بر آن‌ گذارده‌ باشد بماند، اجر خواهد يافت‌. 15 و اگر عمل‌ كسي‌ سوخته‌ شود، زيان‌ بدو وارد آيد، هرچند خود نجات‌ يابد امّا چنانكه‌ از ميان‌ آتش‌.
16 آيا نمي‌دانيد كه‌ هيكل‌ خدا هستيد و روح‌ خدا در شما ساكن‌ است‌؟ 17 اگر كسي‌ هيكل‌ خدا را خراب‌ كند، خدا او را هلاك‌ سازد زيرا هيكل‌ خدا مقدّس‌ است‌ و شما آن‌ هستيد. 18 زنهار كسي‌ خود را فريب‌ ندهد! اگر كسي‌ از شما خود را در اين‌ جهان‌ حكيم‌ پندارد، جاهل‌ بشود تا حكيم‌ گردد. 19 زيرا حكمت‌ اين‌ جهان‌ نزد خدا جهالت‌ است‌، چنانكه‌ مكتوب‌ است‌: «حكما را به‌ مكر خودشان‌ گرفتار مي‌سازد.» 20 و ايضاً: «خداوند افكار حكما را مي‌داند كه‌ باطل‌ است‌.» 21 پس‌ هيچ‌كس‌ در انسان‌ فخر نكند، زيرا همه‌چيز از آنِ شما است‌: 22 خواه‌ پولس‌، خواه‌ اَپُّلس‌، خواه‌ كيفا، خواه‌ دنيا، خواه‌ زندگي‌، خواه‌ موت‌، خواه‌ چيزهاي‌ حال‌، خواه‌ چيزهاي‌ آينده‌،همه‌ از آنِ شما است‌، 23 و شما از مسيح‌ و مسيح‌ از خدا مي‌باشد.ترجمه تفسیری


مسيحيان نوزاد و مسيحيان بالغ
برادران عزيز، مـن تابحال نتوانسته ام با شما همچون افراد بالغ سخن بگويم ، زيرا شما روحاني نيستيد بلكه جسماني ، و هنوز در مسيح رشد نكرده ايد. 2 مجبور شدم بجاي غذاي سنگين ، به شما شير بدهم ، زيرا قادر به هضم آن نبوديد. حتي حالا نيز بايد به شما شير داد. 3 زيرا هنوز كه هنوز است ، طفل هستيد و اختيار زندگي تان در دست اميال و خواسته هايتان مي باشد نه در دست خدا. شما به يكديگر حسادت مي ورزيد و در ميانتان دو دستگي و خصومت وجود دارد. آيا اين نشان نمي دهد كه هنوز طفل هستيد و در پي انجام خواسته هاي خود مي باشيد؟ شما طوري رفتار مي كنيد كه گويي خدا در زندگي شما هيچ نقشي ندارد. 4 بعنوان مثال ، هم اكنون مشاجره شما بر سر اين است كه آيا «پولس » بزرگتر است يا «اَپُلُس »، و به اين ترتيب باعث تفرقه در كليسا مي شويد. آيا همين امر نشان نمي دهد كه در زندگي روحاني ، چقدر كم رشد كرده ايد؟
5 من كيستم ، و يا اپلس كيست كه بخاطر ما بحث و جدل مي كنيد؟ از اين كار شما تعجب مي كنم . زيرا ما فقط خدمتگزاران خدا هستيم و هر يك عطا و خدمت خاصي داريم ، و شما به كمك ما، به مسيح ايمان آورده ايد. 6 خدمت من اين بود كه بذر كلام خدا را در قلبهاي شما بكارم ، و خدمت اپلس اين بود كه آن را آبياري كند. اما اين خدا بود كه باعث رشد آن در قلبهاي شما گرديد. 7 مهم نيست كه چه كسي مي كارد، يا چه كسي آبياري مي كند. مهم ، كار خداست كه سبب رشد مي شود. 8 بين من و اپلس فرقي نيست و هر يك براي زحمتي كه كشيده ايم ، پاداش خواهيم گرفت . 9 ما فقط همكاران خدا هستيم ؛ و شما مزرعه خدا هستيد، نه مزرعه ما؛ شما عمارت خدا هستيد، نه عمارت ما.

عمارت بر بنياد خدا
10 خدا از روي لطف خود به من آموخت كه چگونه معماري كاردان باشم . من بنياد عمارت را گذاشتم و اپلس بر روي آن ، عمارت را ساخت . اما آنكه بر روي اين بنياد، عمارتي مي سازد، بايد بسيار مواظب باشد. 11 زيرا هيچكس نمي تواند بنياد محكم ديگري بسازد، جز آنكه از قبل داشتيم و آن بنياد، عيسي مسيح است . 12 اما بر اين بنياد واحد، مي توان عمارتي با مصالح گوناگون بنا كرد. بعضي ، عمارت را با طلا و نقره و جواهرات مي سازند و بعضي ديگر با چوب و علف خشك و كاه ! 13 اما زماني خواهد رسيد، يعني همان روزي كه مسيح همه را داوري خواهد نمود، كه كار هر معمار مورد آزمايش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحي عمارت را ساخته است . كار هر شخص از آتش گذرانده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد. 14 آن معماري پاداش خواهد يافت كه بر آن بنياد، عمارتي با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل كارش صحيح و سالم از بوته آزمايش بيرون آيد. 15 اما اگر عمارتي كه ساخته باشد، بسوزد، ضرر بزرگي به او خواهد رسيد. اگر چه خود نجات خواهد يافت ، اما همچون كسي خواهد بود كه از ميان شعله هاي آتش فرار كرده باشد.

شما خانه خدا هستيد
16 آيا هنوز پي نبرده ايد كه همه شما با هم ، خانه خدا هستيد و روح خدا در ميان شما، يعني در اين خانه ساكن است . 17 اگر كسي خانه خدا را آلوده و خراب كند، خدا او را از بين خواهد برد. زيرا خانه خدا مقدس و پاك است ، و آن خانه شما هستيد.
18 ديگر خود را فريب ندهيد. اگر طبق معيارهاي اين جهان ، خود را صاحب هوش و خرد فوق العاده اي مي دانيد، بهتر است آن را كاملاً كنار بگذاريد و يك نادان باشيد، كه مبادا غرور بيجا شما را از حكمت واقعي خدا محروم كند. 19 زيرا حكمت اين دنيا، در نظر خدا حماقت محض است . همانطور كه در كتاب آسماني آمده است ، خدا اجازه مي دهد كه زيركي انسان براي خودش دامي شود، و حكمت او باعث لغزش و سقوط خودش گردد. 20 همچنين در كتاب آسماني آمده است كه خداوند بخوبي آگاه است كه هوش وحكمت انسان ، چقدر احمقانه و باطل مي باشد.
21 پس ، هيچ يك از شما به اين افتخار نكند كه پيرو فلان شخص يا فلان مكتب است . بدانيد كه خدا همه چيز را در اختيار شما گذاشته است . 22 او «پولس » و «اپلس » و «پطرس » را به شما بخشيده است تا به شما كمك نمايند. او تمام دنيا را به شما عطا كرده است تا از آن استفاده كنيد. زندگي و حتي مرگ در خدمت شماست . هر آنچه را كه مربوط به حال و آينده است ، خدا در اختيار شما قرار داده است . همه چيز از آن شماست ، 23 و شما از آن مسيح و مسيح از آن خداست .

راهنما

اول‌ قرنتيان‌ 3 . عظمت‌ كليسا
بروز روحية‌ خودنمايي‌ و تظاهر به‌ دانستن‌ زياد، نشانگر عدم‌ بلوغ‌ روحاني‌ اين‌ كليسا بود و همين‌ مورد ايجاد شقاق‌ و تفرقه‌ نموده‌ بود و بدين‌ ترتيب‌ كليسا به‌ سوي‌ نابودي‌ متمايل‌ شده‌ بود (17) و همين‌ امور نتايج‌ بدي‌ بجا گذاشته‌ بود (12 - 15). اما نكتة‌ حائز اهميت‌ آن‌ است‌ كه‌ نبايد كليسا با همة‌ عظمتش‌ لانة‌ شخصيِ اين‌ چنين‌ گروههاي‌ چريكي‌ باشد (21 - 23). اين‌ افراد آنقدر پست‌ و حقير هستند كه‌ در واقع‌ قادر به‌ ديدن‌ عظمت‌ كليسا نيستند.
  • مطالعه 976 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %377 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 4 رسولان، خادم هستند 2 حکمت روح »