13 محبت

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


محبت


1. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم فقط یک طبل میان تهی و سنج پر سرو صدا هستم.
2. اگر قادر به نبوت و درک کلیۀ اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم !
3. اگر تمام دارائی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم ، اما محبت نداشته باشم هیچ سودی عاید من نخواهد شد.
4. محبت بردبار و مهربان است . در محبت حسادت و خود بینی و تکبر نیست .
5. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خود خواه نیست . خشمگین نمی شود و کینه به دل نمیگیرد.
6. محبت از ناراستی خوشحال نمیشود ولی از راستی شادمان میگردد.
7. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل میکند.
8. نبوت از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان میرود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت.
9. عطایای مانند معرفت و نبوت ، جزئی و ناتمام است،
10. اما با آمدن کمال هر آن چه جزئی و ناتمام است از بین میرود.
11. موقعیکه بچه بودم بچگانه حرف میزدم و بچگانه تفکر و استدلال میکردم. حالا که بزرگ شده ام از روش های بچگانه دست کشیده ام .
12. آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آئینه است ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون میدانیم جزئی و نا کامل است ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد ، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت بمن !
13. خلاصه این سه چیز باقی میماند: ایمان و امید و محبت ، ولی بزرگترین اینها محبت است.
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


محبت‌
اگر به‌ زبانهاي‌ مردم‌ و فرشتگان‌ سخن‌گويم‌ و محّبت‌ نداشته‌ باشم‌، مثل‌ نحاس‌ صدادهنده‌ و سنج‌ فغان‌ كننده‌ شده‌ام‌. 2 و اگر نبوّت‌ داشته‌ باشم‌ و جميع‌ اسرار و همه‌ علم‌ را بدانم‌ و ايمان‌ كامل‌ داشته‌ باشم‌ بحدّي‌ كه‌ كوهها را نقل‌ كنم‌ و محبّت‌ نداشته‌ باشم‌، هيچ‌ هستم‌. 3 و اگر جميع‌ اموال‌ خود را صدقه‌ دهم‌ و بدن‌ خود را بسپارم‌ تا سوخته‌ شود و محبّت‌ نداشته‌ باشم‌، هيچ‌ سود نمي‌برم‌. 4 محبّت‌ حليم‌ و مهربان‌ است‌؛ محبّت‌ حسد نمي‌برد؛ محبّت‌ كبر و غرور ندارد؛ 5 اطوار ناپسنديده‌ ندارد و نفع‌ خود را طالب‌ نمي‌شود؛ خشم‌ نمي‌گيرد و سوءظنّ ندارد؛ 6 از ناراستي‌ خوشوقت‌ نمي‌گردد، ولي‌ با راستي‌ شادي‌ مي‌كند؛ 7 در همه‌ چيز صبر مي‌كند و همه‌ را باور مي‌نمايد؛ در همه‌حال‌ اميدوار مي‌باشد و هر چيز را متحمل‌ مي‌باشد.
8 محبّت‌ هرگز ساقط‌ نمي‌شود و امّا اگر نبوّتها باشد، نيست‌ خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهدپذيرفت‌ و اگر علم‌، زايل‌ خواهد گرديد. 9 زيرا جزئي‌ علمي‌ داريم‌ و جزئي‌ نبوّت‌ مي‌نماييم‌، 10 لكن‌ هنگامي‌ كه‌ كامل‌ آيد، جزئي‌ نيست‌ خواهد گرديد. 11 زماني‌ كه‌ طفل‌ بودم‌، چون‌ طفل‌ حرف‌ مي‌زدم‌ و چون‌ طفل‌ فكر مي‌كردم‌ و مانند طفل‌ تعقّل‌ مي‌نمودم‌. امّا چون‌ مرد شدم‌، كارهاي‌ طفلانه‌ را ترك‌ كردم‌. 12 زيرا كه‌ الحال‌ در آينه‌ بطور معمّا مي‌بينيم‌، لكن‌ آن‌ وقت‌ روبرو؛ الا´ن‌ جزئي‌ معرفتي‌ دارم‌، لكن‌ آن‌وقت‌ خواهم‌ شناخت‌، چنانكه‌ نيز شناخته‌ شده‌ام‌. 13 و الحال‌ اين‌ سه‌ چيز باقي‌ است‌: يعني‌ ايمان‌ و اميد و محبّت‌. امّا بزرگتر از اينها محبّت‌ است‌.ترجمه تفسیری


محبت ، بزرگترين عطا
اگر عطاي سخن گفتن به زبانهاي مردم و فرشتگان را داشته باشم ، زبانهايي كه هيچگاه نياموخته ام ، اما در وجود خود نسبت به انسانها محبت نداشته باشم ، همچون طبلي توخالي و سنجي پر سروصدا خواهم بود. 2 اگر عطاي نبوت داشته باشم ، و از رويدادهاي آينده آگاه باشم و همه چيز را درباره هر چيز و هركس بدانم ، اما انسانها را دوست نداشته باشم ، چه فايده اي به ايشان خواهم رساند؟ يا اگر چنان ايماني داشته باشم كه به فرمان من كوه ها جابجا گردند، اما انسانها را دوست نداشته باشم ، باز هيچ ارزشي نخواهم داشت . 3 اگر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم و بخاطر اعلام پيغام انجيل ، زنده زنده در ميان شعله هاي آتش سوزانده شوم ، اما نسبت به انسانها محبتي نداشته باشم ، تمام فداكاريهايم بيهوده خواهد بود.
4 كسي كه محبت دارد، صبور است و مهربان ؛ حسود نيست و به كسي رشك نمي برد؛ مغرور نيست و هيچگاه خودستايي نمي كند؛ 5 به ديگران بدي نمي كند؛ خودخواه نيست و باعث رنجش كسي نمي شود. كسي كه محبت دارد، پرتوقع نيست و از ديگران انتظار بيجا ندارد؛ عصبي و زودرنج نيست و كينه به دل نمي گيرد؛ 6 هرگز از بي انصافي و بي عدالتي خوشحال نمي شود، بلكه از پيروز شدن راستي شاد مي گردد. 7 كسي كه محبت دارد در هر وضعي وفادار مي ماند، هميشه اعتماد دارد، هرگز اميدش را از دست نمي دهد و در هر شرايطي تحمل مي كند.
8 همه عطايايي كه خدا به ما مي بخشد، روزي به انتها خواهد رسيد. نبوتها، سخن گفتن به زبانها و دانستن علم و اسرار، روزي پايان خواهد پذيرفت . اما محبت تا ابد باقي خواهد ماند و از ميان نخواهد رفت . 9 درحال حاضر، با وجود تمام اين عطايا، علم و نبوتهاي ما جزئي و نارساست . 10 اما زماني كه از هر جهت كامل شديم ، ديگر نيازي به اين عطايا نخواهد بود و همه از بين خواهند رفت .
11 مي توانم اين مثال را بيـاورم كه به هنگام كودكي ، مانند يك كودك سخن مي گفتم و مانند يك كودك فكر و استدلال مي كردم . اما چون بزرگ شدم ، فكرم رشد كرد و كارهاي كودكانه را ترك كردم . 12 آنچه اكنون مي بينيم و مي دانيم ، تار و مبهم است ؛ اما روزي همه چيز را واضح و روشن خواهيم ديد، به همان روشني كه خدا اكنون قلب ما را مي بيند.
13 پس ، سه چيز هميشه باقي خواهد ماند: ايمان ، اميد و محبت ، اما از همه اينها بزرگتر، محبت است .

راهنمااول‌ قرنتيان‌ 13 . محبت‌
محبت‌، والاترين‌ تعليم‌ مسيحيت‌ مي‌باشد. اين‌ مورد به‌ صورت‌ اصلي‌ فناناپذير بوسيلة‌ مسيح‌ در محبت‌ آسماني‌ نمودار شده‌ است‌ . محبت‌ پايه‌اي‌ محكم‌ براي‌ كليسا است‌ كه‌ استحكام‌ آن‌ ماوراي‌ جلوه‌هاي‌ مختلف‌ قوت‌ خدا ثابت‌ شده‌ است‌. محبت‌، مؤثرترين‌ اسلحة‌ كليسا معرفي‌ شده‌ و خصوصيتي‌ است‌ كه‌ همة‌ عطاياي‌ روحاني‌ بدون‌ آن‌ دور از دسترس‌ مي‌باشند. محبت‌، عصارة‌ ذات‌ الهي‌ و منشاء تكامل‌ شخصيت‌ انساني‌ معرفي‌ شده‌ است‌. محبت‌ قدرتمندترين‌ قدرت‌ جهاني‌ است‌.

اگر جميع‌ اموال‌ خود را صدقه‌ دهم‌ و بدن‌ خود را بسپارم‌ تا سوخته‌ شود و محبت‌ نداشته‌ باشم‌، هيچ‌ سود نمي‌برم‌ (3). ايده‌اي‌ كه‌ عقل‌ انسان‌ را وادار به‌ تفكر مي‌كند. عطاياي‌ صحبت‌ به‌ زبانها همانند فرشتگان‌، نبوت‌، علم‌، ايمان‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ كوهها را نقل‌ كند، بخشندگي‌ به‌ ميزان‌ آخرين‌ دارايي‌ و حتي‌ شهادت‌ تا زماني‌ كه‌ با روحية‌ محبت‌ آميخته‌ نباشند، كاملاً بي‌فايده‌ مي‌باشند. محبت‌ بهترين‌ كمك‌ جهت‌ خود آزمايي‌ است‌!
  • مطالعه 1040 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %381 %1394 %08:%بهمن