16 زکات برای مقدسین؛ درخواستهای شخصی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


جمع آوری پول


1. اکنون در خصوص جمع آوری اعانه برای مقدسین یهودیه : همانطور که به کلیساهای غلاطیه دستور دادم شما نیز عمل کنید ،
2. یعنی در اولین روز هر هفته ( روز یکشنبه ) هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پس انداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع آوری پول نباشد
3. و بمحض این که به آنجا رسیدم کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه میفرستم تا هدایا را باورشلیم ببرند.
4. و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت .

نقشه پولس برای سفر آینده

5. پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما میآیم زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم
6. و احتمال میرود مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما بسر برم و باین وسیله با کمک شما بسفر خود بهر کجا باشد ادامه خواهم داد.
7. در حال حاضر مایل نیستم در حین عبور از شما دیدن کنم زیرا امیدوارم بعدأ با اجازۀ خداوند مدتی پیش شما بمانم.
8. من تا عید پنتیکاست در افسس خواهم ماند
9. زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری بمن داده شده است ، اگر چه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند.
10. اگر تیموتاوس به آنجا آمد مواظب باشید که در میان شما هیچ نگرانی نداشته باشد زیرا همانگونه که من در کار خداوند مشغولم ، او نیز کار میکند.
11. پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا بسلامتی براه خود ادامه داده نزد من برگردد زیرا برای آمدن او و سایر برادران چشم براه هستم.
12. در خصوص برادر ما اپلس من او را زیاد تشویق کردم که باتفاق برادران دیگر بدیدن شما بیآید ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید ، اما هر گاه فرصت یافت خواهد آمد.

آخرین دستورات

13. هوشیار باشید ، در ایمان ثابت بمانید ، قوی و جوانمرد باشید.
14. همۀ کارهای خود را با محبت انجام دهید.
15. اکنون ای برادران ، خانوادۀ استیفان را میشناسید و میدانید که آنها اولین ایماندارن یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند. درخواست میکنم
16. مطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری میکند و زحمت میکشد باشید .
17. از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس شاد شدم زیرا غیبت شما را جبران کرده اند
18. و نیروی تازه ای بروح من و همچنین بروح شما بخشیدند . از چنین اشخاص باید قدردانی کرد.
19. کلیساهای آسیا بشما سلام میفرستند، اکیلا و پرسکیلا با کلیسائی که در خانۀ ایشان تشکیل میشود در خداوند سلام گرم بشما میفرستند.
20. جمیع برادران سلام میفرستند. با بوسۀ مقدسانه بیکدیگر سلام گوئید.
21. در خاتمه ، من پولس با خط خود درود میفرستم.
22. ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد ماراناتا یعنی « ای خداوند ما ، بیا ».
23. فیض خداوند ماعیسی با همۀ شما باد
24. محبت من همواره با همۀ شما که با عیسی مسیح متحد هستید باشد. آمین .
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


زكات‌ براي‌ مقدسين‌
‌ امّا درباره‌ جمع‌ كردن‌ زكات‌ براي مقدّسين‌، چنانكه‌ به‌ كليساهاي‌ غلاطيه‌فرمودم‌، شما نيز همچنين‌ كنيد. 2 در روز اوّل‌ هفته‌، هر يكي‌ از شما بحسب‌ نعمتي‌ كه‌ يافته‌ باشد، نزد خود ذخيره‌ كرده‌، بگذارد تا در وقت‌ آمدن‌ من‌ زحمت‌ جمع‌ كردن‌ نباشد. 3 و چون‌ برسم‌، آناني‌ را كه‌ اختيار كنيد با مكتوبها خواهم‌ فرستاد تا احسان‌ شما را به‌ اورشليم‌ ببرند. 4 و اگر مصلحت‌ باشد كه‌ من‌ نيز بروم‌، همراه‌ من‌ خواهند آمد.
درخواستهاي‌ شخصي‌
5 و چون‌ از مكادونيه‌ عبور كنم‌، به‌ نزد شما خواهم‌ آمد، زيرا كه‌ از مكادُنيه‌ عبور مي‌كنم‌، 6 و احتمال‌ دارد كه‌ نزد شما بمانم‌ بلكه‌ زمستان‌ را نيز بسر برم‌ تا هرجايي‌ كه‌ بروم‌، شما مرا مشايعت‌ كنيد. 7 زيرا كه‌ الا´ن‌ اراده‌ ندارم‌ در بين‌ راه‌ شما را ملاقات‌ كنم‌، چونكه‌ اميدوارم‌ مدّتي‌ با شما توقّف‌ نمايم‌، اگر خداوند اجازت‌ دهد. 8 ليكن‌ من‌ تا پنطيكاست‌ در اَفَسُس‌ خواهم‌ ماند، 9 زيرا كه‌ دروازه‌ بزرگ‌ و كارساز براي‌ من‌ باز شد و مُعانِدين‌، بسيارند. 10 ليكن‌ اگر تيموتاؤس‌ آيد، آگاه‌ باشيد كه‌ نزد شما بي‌ترس‌ باشد، زيرا كه‌ در كار خداوند مشغول‌ است‌ چنانكه‌ من‌ نيز هستم‌. 11 لهذا هيچ‌كس‌ او را حقير نشمارد، بلكه‌ او را به‌ سلامتي‌ مشايعت‌ كنيد تا نزد من‌ آيد زيرا كه‌ او را با برادران‌ انتظار مي‌كشم‌. 12 امّا درباره‌ اَپُلُسِ برادر، از او بسيار درخواست‌ نمودم‌ كه‌ با برادران‌ به‌ نزد شما بيايد، ليكن‌ هرگز رضا نداد كه‌ الحال‌ بيايد ولي‌ چون‌ فرصت‌ يابد خواهد آمد.
13 بيدار شويد، در ايمان‌ استوار باشيد ومردان‌ باشيد و زورآور شويد. 14 جميع‌ كارهاي‌ شما با محبّت‌ باشد. 15 و اي‌ برادران‌ به‌ شما التماس‌ دارم‌ (شما خانواده‌ اِستيفان‌ را مي‌شناسيد كه‌ نوبر اخائيّه‌ هستند و خويشتن‌ را به‌ خدمت‌ مقدّسين‌ سپرده‌اند)، 16 تا شما نيز چنين‌ اشخاص‌ را اطاعت‌ كنيد و هركس‌ را كه‌ در كار و زحمت‌ شريك‌ باشد. 17 و از آمدن‌ اِستيفان‌ و فَرْتُوناتُس‌ و اَخائيكُوس‌ مرا شادي‌ رخ‌ نمود زيرا كه‌ آنچه‌ از جانب‌ شما ناتمام‌ بود، ايشان‌ تمام‌ كردند، 18 چونكه‌ روح‌ من‌ و شما را تازه‌ كردند. پس‌ چنين‌ اشخاص‌ را بشناسيد.
سلام‌ها
19 كليساهاي‌ آسيا به‌ شما سلام‌ مي‌رسانند و اَكيلا و پَرِسْكِلاّ با كليسايي‌ كه‌ در خانه‌ ايشانند، به‌ شما سلام‌ بسيار در خداوند مي‌رسانند. 20 همه‌ برادران‌ شما را سلام‌ مي‌رسانند. يكديگر را به‌ بوسه‌ مقدّسانه‌ سلام‌ رسانيد. 21 من‌ پولس‌ از دست‌ خود سلام‌ مي‌رسانم‌. 22 اگر كسي‌ عيسي‌ مسيح‌ خداوند را دوست‌ ندارد، اَناتيما باد. ماران‌ اَتا. 23 فيض‌ عيسي‌ مسيح‌ خداوند با شما باد. 24 محبّت‌ من‌ با همه‌ شما در مسيح‌ عيسي‌ باد، آمين‌.ترجمه تفسیری


جمع آوري هدايا براي مسيحيان اورشليم
اما در باره اعانات و هدايايي كه در نظر داريد براي مسيحيان اورشليم بفرستيد، مي توانيد چنين عمل كنيد (به كليساهاي ايالت «غلاطيه » نيز همين روش را پيشنهاد كردم ): 2 در نخستين روز هر هفته يعني يكشنبه ، هر يك از شما به نسبت درآمدي كه داشته ايد، مبلغي را براي اين كار كنار بگذاريد. براي جمع آوري اين مبالغ ، منتظر آمدن من نباشيد. 3 وقتي آمدم ، هداياي پرمهر شما را همراه نامه ، بدست اشخاص قابل اعتمادي كه خودتان تعيين كرده ايد، به اورشليم خواهم فرستاد. 4 اگر صلاح باشد كه من هم با ايشان بروم ، خواهم رفت .

برنامه هاي پولس
5 من نخست به «مقدونيه » خواهم رفت ، اما در آنجا زياد نخواهم ماند. سپس به ديدن شما خواهم آمد. 6 احتمال دارد بتوانم كمي بيشتر نزد شما بمانم ، شايد تمام زمستان را. آنگاه با كمك شما به سفر ادامه خواهم داد. 7 زيرا اين بار نمي خواهم فقط بر سر راه ، شما را ملاقات كنم ، بلكه به خواست خداوند در نظردارم مدتي نزد شما بمانم .
8 اما تا عيد پنطيكاست در اينجا يعني در «افسس » خواهم ماند، 9 زيرا براي اعلام و تعليم پيغام انجيل فرصت خوبي وجود دارد، گر چه تعداد مخالفان نيز كم نيست .
10 هرگاه «تيموتائوس » نزد شما آيد، از او به گرمي پذيرايي كنيد، زيرا او نيز مانند من مشغول خدمت به خداوند است . 11 مواظب باشيد كسي به او بسبب جواني اش ، بي احترامي و بي اعتنايي نكند، بلكه او را در سفرش ياري دهيد تا با دلگرمي نزد من باز گردد، زيرا چشم براه او و ساير برادران هستم . 12 از «اپلس » خواهش كردم كه همراه ايشان به ديدن شما بيايد، اما به نظر او خواست خدا نيست كه اكنون بيايد. اما هرگاه فرصت كند، خواهد آمد.

خاتمه نامه
13 هشيار باشيد كه چيزي به ايمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانيد. قوي و شجاع باشيد. 14 كارهاي شما، همه با محبت و مهرباني توأم باشد.
15 «استيفانُس » و خانواده او را قطعاً بياد داريد. ايشان اولين كساني بودند كه در يونان مسيحي شدند، و زندگي خود را صرف كمك و خدمت به مسيحيان كرده اند. خواهش مي كنم 16 دستورات و راهنمايي هـاي ايشان را بجا بياوريـد، و به آنان و تمـام كساني كه با چنين صميميتي در كنار شما زحمت مي كشند، تا آنجا كه مي توانيد كمك نماييد. 17 بسيار شادم كه استيفانس ، فرتوناتوس و اخائيكوس براي ديدن من به اينجا آمده اند. ايشان جاي خالي شما را پر مي كنند و بجاي شما به من كمك مي نمايند. 18 آنان باعث شادي و دلگرمي من شدند و يقين دارم كه نسبت به شما هم همينطور بوده اند. اميدوارم قدر زحمات چنين اشخاص را بدانيد.
19 كليساهاي ايالت آسيا سلام هاي گرم مي فرستند. «اكيلا» و همسرش «پرسكلا» و همچنين ساير كساني كه در خانه ايشان براي عبادت جمع مي شوند، به شما سلام مي رسانند. 20 اينجا، تمام دوستان از من خواسته اند كه سلامشان را به شما برسانم . وقتي دورهم جمع مي شويد، يكديگر را بجاي ما روبوسي كنيد.
21 من ، پولس ، اين سلامها را بدست خودم مي نويسم .
22 اگر كسي خداوند را دوست ندارد، لعنت بر او باد! اي خداوند مسيح ، بيا! 23 فيض خداوند ما عيسي مسيح ، با شما باشد. 24 همه شما كه از آن عيسي مسيح هستيد، محبت هاي قلبي مرا بپذيريد. آمين .

راهنما

اول‌ قرنتيان‌ 16 . موضوعات‌ شخصي‌
(1 - 4) جمع‌آوري‌ پول‌. هدف‌ از اين‌ عمل‌، رفع‌ احتياج‌ ايمانداران‌ فقير كليساي‌ اورشليم‌ بود (دوم‌ قرنتيان‌ 8 : 10). آنچه‌ در آية‌ 1 دربارة‌ كليساي‌ غلاطيان‌ مي‌خوانيم‌، در رساله‌ به‌ غلاطيان‌ ذكر نشده‌ است‌. احتمالاً پولس‌ طي‌ نامه‌اي‌ ديگر اين‌ موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ غلاطيان‌ رسانيده‌ بود. روز اول‌ هفته‌ (2) روزي‌ بود كه‌ به‌ عنوان‌ روز پرستش‌ مسيحيان‌ در نظر گرفته‌ شده‌ بود (اعمال‌ 20 : 7).
(5 - 9) نقشه‌هاي‌ پولس‌. زمان‌ نگارش‌ اين‌ رساله‌، مصادف‌ با بهار سال‌ 57 ميلادي‌، قبل‌ از پنطيكاست‌ بود (8). او تابستان‌ را در مقدونيه‌ سپري‌ نمود و در آنجا رسالة‌ دوم‌ قرنتيان‌ را نوشت‌ و سپس‌ در پاييز همان‌ سال‌، به‌ قرنتس‌ سفر نمود و زمستان‌ را نيز در همان‌ جا گذرانيد. رساله‌ به‌ روميان‌ را در آنجا به‌ رشتة‌ تحرير درآورد. او در بهار سال‌ بعد عازم‌ اورشليم‌ شد.
(12) اپلس‌. احتمالاً آنها از او درخواست‌ كرده‌ بودند كه‌ به‌ قرنتس‌ برود. اما به‌ نظر مي‌رسد كه‌ او در آن‌ زمان‌ از رفتن‌ به‌ آنجا اجتناب‌ ورزيد، چرا كه‌ بعضي‌ از قرنتيان‌ درصدد بودند كه‌ او را نيز رهبر يكي‌ از دسته‌هاي‌ متفرق‌ شدة‌ كليسايي‌ بنمايند.
(21) از دست‌ خود. احتمال‌ مي‌رود كه‌ سوستانيس‌ كه‌ اهل‌ قرنتس‌ بود و در آن‌ زمان‌ به‌ قرنتس‌ رفته‌ بود، اين‌ رساله‌ را در حالي‌ كه‌ پولس‌ ديكته‌ مي‌كرده‌ نوشته‌ باشد (1 : 1 ، اعمال‌ 18 : 17). بدين‌ ترتيب‌ پولس‌ آخر نامه‌ را با دست‌ خط‌ خود امضا كرده‌ است‌ (21) و كلمة‌ «ماران‌ اَتا» را به‌ معني‌ «اي‌ خداوند بيا» به‌ آن‌ اضافه‌ نموده‌ است‌.
  • مطالعه 974 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %382 %1394 %08:%بهمن