2 روز پنطیکاست

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اعمال رسولان


نزول روح القدس


1. وقتی روز پنطیکاست رسید ، همۀ شاگردان در یکجا جمع بودند.
2. ناگهان صدائی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته یودند پر ساخت .
3. در برابر چشم آنان زبانه هائی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و برهریک از آنان قرار گرفت.
4. همه از روح القدس پر گشتند وبطوریکه روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند.
5. در آن زمان یهودیان خدا پرست از جمیع ملل زیر آسمان ، در اورشلیم اقامت داشتند.
6. وقتی آن صدا بگوش رسید ، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس بزبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند
7. و در کمال تعجب اظهار داشتند: « مگر همۀ این کسانیکه صحبت میکنند جلیلی نیستند؟
8. پس چطور است که همۀ ما فردأ فرد پیام آنان را بزبا ن خودمان میشنویم ؟
9. ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کپدوکیه و پنطوس و استان آسیا
10. و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی ، هم یهودیان وهم آنانی که دین یهود را پذیرفته اند ،
11. و اهالی کریت و عربستان هستیم ، شرح کارهای بزرگ خدا را بزبان خودمان می شنویم .»
12. همه حیران و سرگردان به یکدیگر میگفتند :« یعنی چه ؟ »
13. اما بعضی مسخره کنان می گفتند :« اینها از شراب تازه مست شده اند. »

پیام پطرس

14. اما پطرس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت :« ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم ، توجه کنید : بدانید و آگاه باشید که
15. برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند زیرا تازه ساعت نه صبح است.
16. بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت:
17. « خدا میفرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد : از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید.
18. آری ، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد.
19. و در آسمان شگفتی ها و بر روی زمین نشانه هائی ظاهر خواهم نمود ، یعنی خون ،آتش و دود غلیظ.
20. پیش از آمدن آن روز بزرگ و پر شکوه خداوند ، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت
21. و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت .»
22. « ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسای ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیلۀ معجزات و شگفتی ها و نشانه هائی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید ، همانطوریکه خود شما خوب میدانید.
23. شما این مرد را ، که بر طبق نقشه و پیش دانی خدا به دست شما تسلیم شد ، بوسیلۀ کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید.
24. اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهائی داد زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگهدارد .
25. داود دربارۀ او میفرماید: « خداوند را همیشه پیش روی خود میدیدم زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم.
26. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد میکرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد ،
27. از آنرو که جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد ونمیگذاری که بندۀ امین تو فساد را ببیند.
28. تو راههای حیات را بمن شناسانیده ای و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد.»
29. ای برادران دربارۀ پدر ما داود صریحأ باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد بلکه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است.
30. و چون او پیغمبر بود و میدانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یکنفر را بر تخت سلطنت بنشاند ،
31. از قبل ، رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده درباره آن گفت : « او در عالم اموات ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید.»
32. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همۀ ما بر آن گواه هستیم.
33. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده روح القدس موعود را از پدر یافته و بما افاضه کرده است ، شما این چیزها را می بینید و می شنوید .
34. زیرا داود به عالم بالا صعود نکرد اما خود او میگوید : « خداوند به خداوند من گفت: بدست راست من بنشین
35. تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم .»
36. « پس ای جمیع قوم اسرائیل ، یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید ، خداوند و مسیح کرده است .»
37. وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه دار شد و از پطرس و سایر رسولان پرسیدند: « ای برادران ، تکلیف ما چیست ؟»
38. پطرس به ایشان گفت : « توبه کنید و همۀ شما فردأ فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیۀ خدا را خواهید یافت ،
39. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند یعنی هر که خداوند ، خدای ما او را بخواند.»
40. پطرس با سخنان بسیار دیگر شهادت میداد و آنان را ترغیب میکرد و میگفت : « خود را از این اشخاص نادرست برهانید.»
41. پس کسانیکه پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند.
42. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا میگذرانیدند.

روش زندگی ایمانداران

43. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل میامد خوف الهی بر همه مستولی شده بود.
44. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند.
45. مال و دارائی خود را میفروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم میکردند.
46. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره میکردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا میخوردند.
خدا را حمد میکردند و مورد احترام همۀ مردم بودند و خداوند هر روز کسانیرا که نجات می یافتند ، به جمع ایشان میافزود.
ترجمه قدیمی(اعمال رسولان)روز پنطيكاست‌
‌ و چون‌ روز پَنْطِيكاست‌ رسيد، به‌ يك‌ دل در يكجا بودند. 2 كه‌ ناگاه‌ آوازي‌ چون‌ صداي‌ وزيدن‌ باد شديد از آسمان‌ آمد و تمام‌ آن‌ خانه‌ را كه‌ در آنجا نشسته‌ بودند پر ساخت‌. 3 و زبانه‌هاي‌ منقسم‌ شده‌، مثل‌ زبانه‌هاي‌ آتش‌ بديشان‌ ظاهر گشته‌، بر هر يكي‌ از ايشان‌ قرارگرفت‌. 4 و همه‌ از روح‌القدس‌ پر گشته‌، به‌ زبانهاي‌ مختلف‌، به‌ نوعي‌ كه‌ روح‌ بديشان‌ قدرت‌ تلفّظ‌ بخشيد، به‌ سخن‌ گفتن‌ شروع‌ كردند.
5 و مردمِ يهودِ دين‌دار از هر طايفه‌ زير فلك‌ در اورشليم‌ منزل‌ مي‌داشتند. 6 پس‌ چون‌ اين‌ صدا بلند شد گروهي‌ فراهم‌ شده‌، در حيرت‌ افتادند زيرا هر كس‌ لغت‌ خود را از ايشان‌ شنيد. 7 و همه‌ مبهوت‌ و متعجّب‌ شده‌ به‌ يكديگر مي‌گفتند: «مگر همه‌ اينها كه‌ حرف‌ مي‌زنند جليلي‌ نيستند؟ 8 پس‌ چون‌ است‌ كه‌ هر يكي‌ از ما لغت‌ خود را كه‌ در آن‌ تولد يافته‌ايم‌ مي‌شنويم‌؟ 9 پارتيان‌ و ماديان‌ و عيلاميان‌ و ساكنان‌ جزيره‌ و يهوديّه‌ و كَپَّدُكِيا و پَنطُس‌ و آسيا 10 و فَرِيجِيّه‌ و پَمفِليّه‌ و مصر و نواحي‌ لِبيا كه‌ متصّل‌ به‌ قيروان‌ است‌ و غربا از روم‌ يعني‌ يهوديان‌ و جديدان‌ 11 و اهل‌ كَرِيت‌ و عَرَب‌، اينها را مي‌شنويم‌ كه‌ به‌ زبانهاي‌ ما ذكر كبريايي‌ خدا مي‌كنند.» 12 پس‌ همه‌ در حيرت‌ و شكّ افتاده‌، به‌ يكديگر گفتند: «اين‌ به‌ كجا خواهد انجاميد؟» 13 اما بعضي‌ استهزاكنان‌ گفتند كه‌ «از خَمر تازه‌ مست‌ شده‌اند!»
14 پس‌ پطرس‌ با آن‌ يازده‌ برخاسته‌، آواز خود را بلند كرده‌، بديشان‌ گفت‌: «اي‌ مردان‌ يهود و جميع‌ سكنه‌ اورشليم‌، اين‌ را بدانيد و سخنان‌ مرا فرا گيريد. 15 زيرا كه‌ اينها مست‌ نيستند چنانكه‌ شما گمان‌ مي‌بريد، زيرا كه‌ ساعت‌ سوم‌ از روز است‌. 16 بلكه‌ اين‌ همان‌ است‌ كه‌ يوئيلِ نبي‌ گفت‌ 17 كه‌ "خدا مي‌گويد در ايّام‌ آخر چنين‌ خواهد بود كه‌ از روح‌ خود بر تمامِ بشر خواهم‌ ريخت‌ و پسران‌ و دختران‌ شما نبوّت‌ كنند و جوانان‌ شمارؤياها و پيران‌ شما خوابها خواهند ديد؛ 18 و بر غلامان‌ و كنيزان‌ خود در آن‌ ايّام‌ از روح‌ خود خواهم‌ ريخت‌ و ايشان‌ نبوّت‌ خواهند نمود. 19 و از بالا در افلاك‌، عجايب‌ و از پايين‌ در زمين‌، آيات‌ را از خون‌ و آتش‌ و بخار دود به‌ ظهور آورم‌. 20 خورشيد به‌ ظلمت‌ و ماه‌ به‌ خون‌ مبدّل‌ گردد قبل‌ از وقوعِ روزِ عظيمِ مشهور خداوند. 21 و چنين‌ خواهد بود كه‌ هر كه‌ نام‌ خداوند را بخواند، نجات‌ يابد."
22 «اي‌ مردان‌ اسرائيلي‌ اين‌ سخنان‌ را بشنويد. عيسي‌ ناصري‌ مردي‌ كه‌ نزد شما از جانب‌ خدا مبرهن‌ گشت‌ به‌ قوّات‌ و عجايب‌ و آياتي‌ كه‌ خدا در ميان‌ شما از او صادر گردانيد، چنانكه‌ خود مي‌دانيد، 23 اين‌ شخص‌ چون‌ برحسب‌ اراده‌ مستحكم‌ و پيشداني‌ خدا تسليم‌ شد، شما به‌ دست‌ گناهكاران‌ بر صليب‌ كشيده‌، كُشتيد، 24 كه‌ خدا دردهاي‌ موت‌ را گسسته‌، او را برخيزانيد زيرا محال‌ بود كه‌ موت‌ او را در بند نگاه‌ دارد، 25 زيرا كه‌ داود درباره‌ وي‌ مي‌گويد: "خداوند را همواره‌ پيش‌ روي‌ خود ديده‌ام‌ كه‌ به‌ دست‌ راست‌ من‌ است‌ تا جنبش‌ نخورم‌؛ 26 از اين‌ سبب‌ دلم‌ شاد گرديد و زبانم‌ به‌ وجد آمد بلكه‌ جسدم‌ نيز در اميد ساكن‌ خواهد بود؛ 27 زيرا كه‌ نَفْس‌ مرا در عالم‌ اموات‌ نخواهي‌ گذاشت‌ و اجازت‌ نخواهي‌ داد كه‌ قدّوس‌ تو فساد را ببيند. 28 طريقهاي‌ حيات‌ را به‌ من‌ آموختي‌ و مرا از روي‌ خود به‌ خرّمي‌ سير گردانيدي‌."
29 «اي‌ برادران‌، مي‌توانم‌ درباره‌ داودِ پَطرِيارْخ‌ با شما بي‌محابا سخن‌ گويم‌ كه‌ او وفات‌ نموده‌،دفن‌ شد و مقبره‌ او تا امروز در ميان‌ ماست‌. 30 پس‌ چون‌ نبي‌ بود و دانست‌ كه‌ خدا براي‌ او قسم‌ خورد كه‌ از ذريّت‌ صُلب‌ او بحسب‌ جسد، مسيح‌ را برانگيزاند تا بر تخت‌ او بنشيند، 31 درباره‌ قيامت‌ مسيح‌ پيش‌ ديده‌، گفت‌ كه‌ نَفْس‌ او در عالم‌ اموات‌ گذاشته‌ نشود و جسدِ او فساد را نبيند. 32 پس‌ همان‌ عيسي‌ را خدا برخيزانيد و همه‌ ما شاهد بر آن‌ هستيم‌. 33 پس‌ چون‌ به‌ دست‌ راست‌ خدا بالا برده‌ شد، روح‌القدس‌ موعود را از پدر يافته‌، اين‌ را كه‌ شما حال‌ مي‌بينيد و مي‌شنويد ريخته‌ است‌. 34 زيرا كه‌ داود به‌ آسمان‌ صعود نكرد ليكن‌ خود مي‌گويد "خداوند به‌ خداوند من‌ گفت‌ بر دست‌ راست‌ من‌ بنشين‌ 35 تا دشمنانت‌ را پاي‌انداز تو سازم‌." 36 پس‌ جميع‌ خاندان‌ اسرائيل‌ يقيناً بدانند كه‌ خدا همين‌ عيسي‌ را كه‌ شما مصلوب‌ كرديد، خداوند و مسيح‌ ساخته‌ است‌.»
37 چون‌ شنيدند دلريش‌ گشته‌، به‌ پطرس‌ و ساير رسولان‌ گفتند: «اي‌ برادران‌ چه‌ كنيم‌؟» 38 پطرس‌ بديشان‌ گفت‌: «توبه‌ كنيد و هر يك‌ از شما به‌ اسم‌ عيسي‌ مسيح‌ بجهت‌ آمرزش‌ گناهان‌ تعميد گيريد و عطاي‌ روح‌القدس‌ را خواهيد يافت‌. 39 زيرا كه‌ اين‌ وعده‌ است‌ براي‌ شما و فرزندان‌ شما و همه‌ آناني‌ كه‌ دورند يعني‌ هركه‌ خداوند خداي‌ ما او را بخواند.» 40 و به‌ سخنان‌ بسيارِ ديگر، بديشان‌ شهادت‌ داد و موعظه‌ نموده‌، گفت‌ كه‌ «خود را از اين‌ فرقه‌ كجرو رستگار سازيد.»
41 پس‌ ايشان‌ كلام‌ او را پذيرفته‌، تعميد گرفتند و در همان‌ روز تخميناً سه‌ هزار نفربديشان‌ پيوستند 42 و در تعليم‌ رسولان‌ و مشاركت‌ ايشان‌ و شكستن‌ نان‌ و دعاها مواظبت‌ مي‌نمودند. 43 و همه‌ خلق‌ ترسيدند و معجزات‌ و علامات‌ بسيار از دست‌ رسولان‌ صادر مي‌گشت‌.
44 و همه‌ ايمانداران‌ با هم‌ مي‌زيستند و در همه‌ چيز شريك‌ مي‌بودند 45 و املاك‌ و اموال‌ خود را فروخته‌، آنها را به‌ هر كس‌ به‌ قدر احتياجش‌ تقسيم‌ مي‌كردند. 46 و هر روزه‌ در هيكل‌ به‌ يكدل‌ پيوسته‌ مي‌بودند و در خانه‌ها نان‌ را پاره‌ مي‌كردند و خوراك‌ را به‌ خوشي‌ و ساده‌دلي‌ مي‌خوردند. 47 و خدا را حمد مي‌گفتند و نزد تمامي‌ خلق‌ عزيز مي‌گرديدند و خداوند هر روزه‌ ناجيان‌ را بر كليسا مي‌افزود.
ترجمه هزاره نو

ترجمه تفسیری


نزول روح القدس
هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسيح ،روز «پنطيكاست » فرا رسيد. به اين روز، «عيد پنجاهم » مي گفتند، يعني پنجاه روز بعد از عيد پِسَح . در اين روز يهوديان نوبر غله خود را به خانه خدامي آوردند. آن روز، وقتي ايمانداران دور هم جمع شده بودند، 2 ناگهان صدايي شبيه صداي وزش باد از آسمان آمد و خانه اي را كه در آن جمع بودند، پر كرد. 3 سپس چيزي شبيه زبانه هاي آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت . 4 آنگاه همه از روح القدس پر شدند و براي اولين بار شروع به سخن گفتن به زبانهايي كردند كه با آنها آشنايي نداشتند، زيرا روح خدا اين قدرت را به ايشان داد.
5 آن روزها، يهوديان ديندار براي مراسم عيد از تمام سرزمينها به اورشليم آمده بودند. 6 پس وقتي صدا از آن خانه به گوش رسيد، گروهي با سرعت آمدند تا ببينند چه شده است . وقتي شنيدند شاگردان عيسي به زبان ايشان سخن مي گويند، مات و مبهوت ماندند!
7 آنان با تعجب به يكديگر مي گفتند: «اين چگونه ممكن است ؟ با اينكه اين اشخاص از اهالي جليل هستند، 8 ولي به زبانهاي محلي ما تكلم مي كنند به زبان همان سرزمينهايي كه ما در آنجا بدنيا آمده ايم ! 9 ما كه از پارت ها، مادها، ايلامي ها، اهالي بين النهرين ، يهوديه ، كپدوكيه ، پونتوس ، آسيا، 10و11 فريجيه و پمفليه ، مصر، قسمت قيرواني زبان ليبي ، كريت ، عربستان هستيم و حتي كساني كه از روم آمده اند هم يهودي و هم آناني كه يهودي شده اند همه ما مي شنويم كه اين اشخاص به زبان خود ما از اعمال عجيب خدا سخن مي گويند!»
12 همه در حالي كه مبهوت بودند، از يكديگر مي پرسيدند: «اين چه واقعه اي است ؟»
13 بعضي نيز مسخره كرده ، مي گفتند: «اينها مست هستند!»

موعظه پطرس رسول

14 آنگاه پطرس با يازده رسول ديگر از جا برخاست و با صداي بلند به ايشان گفت : «اي اهالي اورشليم ، اي زائريني كه در اين شهر بسر مي بريد، گوش كنيد! 15 بعضي از شما مي گوييد كه ما مست هستيم ! اين حقيقت ندارد! چون اكنون ساعت نه صبح است و هنگام شرابخواري و مستي نيست ! 16 آنچه امروز صبح شاهد آن هستيد، يوئيل نبي قرنها قبل پيشگويي كرده بود. 17 خدا از زبان او فرمود: «در روزهاي آخر، تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا پسران و دختران شما نبوت كنند و جوانان شما رؤياها و پيران شما خوابها ببينند. 18 بله ، تمام خدمتگزارانم را، چه مرد و چه زن ، از روح خود پر خواهم كرد، و ايشان نبوت نموده ، از جانب من سخن خواهند گفت . 19 در آسمان و زمين علامات عجيب ظاهر خواهم نمود؛ بر زمين خون جاري خواهد شد، از هوا آتش خواهد باريد و دود غليظ برخواهد خاست . 20 پيش از آن روز بزرگ و پرشكوه خداوند، خورشيد تاريك شده ، ماه به رنگ خون در خواهد آمد. 21 اما هر كه خداوند را به كمك بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد.
22 «حال ، اي مردان اسرائيلي به من گوش دهيد! همانطور كه خود نيز مي دانيد، خدا بوسيله عيساي ناصري معجزات عجيب ظاهر كرد تا به همه ثابت كند كه عيسي از جانب او آمده است . 23 از سوي ديگر، خدا مطابق اراده و نقشه اي كه از پيش تعيين فرموده بود، به شما اجازه داد تا بدست اجنبي هاي بي دين ، عيسي را بر صليب كشيده ، بكُشيد. 24 ولي خدا او را دوباره زنده ساخت و از قدرت مرگ رهانيد، زيرا مرگ نمي توانست چنين كسي را در چنگ خود اسير نگه دارد.
25 «زيرا داود نبي مي فرمايد:
مي دانم كه خداوند هميشه با من است .
خدا مرا كمك مي كند. قدرت پرتوان خدا پشتيبان من است .
26 از اين جهت دلم از خوشي لبريز است و زبانم دائماً او را سپاس مي گويد!
زيرا آسوده خاطر هستم كه در مرگ نيز در امان خدا مي باشم .
27 تو نمي گذاري جانم در عالم مردگان بماند و اجازه نخواهي داد بدن فرزند مقدس تو فاسد گردد.
28 تو به من عمر دوباره عطا خواهي كرد و در حضورت مرا از خوشي لبريز خواهي نمود.
29 «برادران عزيز، كمي فكر كنيد! اين سخنان را جّد ما داود درباره خودش نگفت زيرا او مرد، دفن شد و قبرش نيز هنوز همينجا درميان ماست . 30 ولي چون نبي بود، مي دانست خدا قول داده و قسم خورده است كه از نسل او، مسيح را بر تخت سلطنت او بنشاند. 31 داود به آينده دور نگاه مي كرد و زنده شدن مسيح را مي ديد و مي گفت كه جان او در عالم مردگان باقي نخواهد ماند و بدنش نخواهد پوسيد. 32 داود در واقع درباره عيسي پيشگويي مي كرد و همه ما با چشمان خود ديديم كه خدا عيسي را زنده ساخت .
33 «او اكنون در آسمان بر عاليترين جايگاه افتخار در كنار خدا نشسته است و روح القدس موعود را از پدر دريافت كرده و او را به پيروان خود عطا فرموده است ، كه امروز شما نتيجه اش را مي بينيد و مي شنويد.
34 «پس مي بينيد كه داود سخناني را كه از او نقل كردم ، درباره خودش نگفت چون داود هرگز به آسمان نرفت ، بلكه مي گويد: خدا به خداوند من مسيح گفت : در دست راست من بنشين 35 تا دشمنانت را زير پايت بيندازم .
36 «از اين جهت ، من امروز به وضوح و روشني به همه شما هموطنانم مي گويم كه همين عيسي كه شما بر روي صليب كشتيد، خدا او را خداوند و مسيح تعيين فرموده است !»
37 سخنان پطرس مردم را سخت تحت تأثير قرار داد. بنابراين ، به او و به ساير رسولان گفتند: «برادران ، اكنون بايد چه كنيم ؟»
38 پطرس جواب داد: «هر يك از شما بايد از گناهانتان دست كشيده ، بسوي خدا باز گرديد و به نام عيسي تعميد بگيريد تا خدا گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به شما نيز اين هديه ، يعني روح القدس را عطا خواهد فرمود. 39 زيرا مسيح به شما كه از سوي خداوند، خداي ما دعوت شده ايد، و نيز به فرزندان شما و همچنين به كساني كه در سرزمينهاي دور هستند، وعده داده كه روح القدس را عطا فرمايد.»

مردم گروه گروه به عيسي ايمان مي آورند
40 سپس پطرس به تفصيل درباره عيسي سخن گفت و تمام شنوندگان را تشويق نمود كه خود را از گناهان مردم شرور آن زمانه آزاد سازند. 41 از كساني كه گفته هاي او را قبول كردند، تقريباً سه هزار نفر تعميد گرفتند، 42 و در تعليمي كه رسولان مي دادند و در آئين شام خداوند و دعا، با ساير ايمانداران مرتب شركت مي كردند. 43 در ضمن ، در اثر معجزات زيادي كه توسط رسولان به عمل مي آمد، در دل همه ترسي توأم با احترام نسبت به خدا ايجاد شده بود.
44 به اين ترتيب ، تمام ايمانداران با هم بودند و هر چه داشتند با هم قسمت مي كردند. 45 ايشان دارايي خود را نيز مي فروختند و بين فقرا تقسيم مي نمودند؛ 46 و هر روز مرتب در خانة خدا باهم عبادت مي كردند، در خانه ها براي شام خداوند جمع مي شدند، و با خوشحالي و شكرگزاري هر چه داشتند با هم مي خوردند، 47 و خدا را سپاس مي گفتند. اهالي شهر نيز به ايشان احترام مي گذاشتند و خدا هر روز عده اي را نجات مي داد و به جمع ايشان مي افزود.

راهنمااعمال‌ رسولان‌ 2 : 1 - 13 . پنطيكاست‌
در سال‌ 30 ميلادي‌ كليسا متولد شد. اين‌ واقعه‌ 50 روز پس‌ از قيام‌ عيسي‌ و 10 روز بعد از صعود او به‌ آسمان‌ صورت‌ گرفت‌. اين‌ مبدأ انجيل‌ محسوب‌ مي‌شود. آن‌ پنطيكاست‌ ويژه‌، در روز يكشنبه‌ اتفاق‌ افتاد.
پنطيكاست‌، همچنين‌ عيد نوبر يا عيد حصاد نيز خوانده‌ مي‌شود (به‌ تثنيه‌ 16 مراجعه‌ شود). حقيقتاً اين‌ روز بسيار با مسمّي‌ بود، چرا كه‌ در واقع‌ عيد برداشت‌ نوبر از حصاد انجيل‌ محسوب‌ مي‌شد.
عيسي‌، در يوحنا 16 : 7 - 14 به‌ دورة‌ نزول‌ روح‌القدس‌ اشاره‌ مي‌كند. اين‌ مورد طي‌ واقعه‌اي‌ معجزه‌ آسا و پر از قوت‌ به‌ همراه‌ صداي‌ وزش‌، و ظهور زبانه‌هاي‌ آتش‌ بر رسولان‌ انجام‌ شد و در حاليكه‌ به‌ مناسبت‌ عيد پنطيكاست‌، يهوديان‌ از سرزمينهاي‌ ناشناخته‌ شدة‌ آن‌ زمان‌ (15 مليت‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌، 2 : 9 - 11) به‌ اورشليم‌ آمده‌ بودند، رسولان‌ به‌ زبانهاي‌ آنان‌ صحبت‌ كردند و قيام‌ عيسي‌ را در ملاء عام‌ اعلام‌ نمودند.
اعمال‌ رسولان‌ 2 : 14 - 26 . موعظة‌ پطرس‌
در اين‌ بخش‌، ما با منظرة‌ شگفت‌ انگيز صحبت‌ رسولان‌ به‌ زبان‌ اقوام‌ متعدد روبرو مي‌شويم‌. توضيحات‌ پطرس‌ (15 - 21) در ارتباط‌ با انجام‌ پيشگويي‌ مذكور در يوئيل‌ 2 : 28 - 32 مي‌باشد.
البته‌ آنچه‌ در آن‌ روز واقع‌ شد، انجام‌ كامل‌ اين‌ پيشگويي‌ نبود اما در واقع‌ آغاز مشخصي‌ از اين‌ پيشگويي‌ بود. بنابراين‌ اين‌ مورد جزو پيشگوييهايي‌ است‌ كه‌ آغاز شده‌اند اما هنوز به‌ تكميل‌ نرسيده‌اند.
انجام‌ پيشگويي‌
بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ آنچه‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌، قبلاً پيشگويي‌ شده‌ بود. خيانت‌ بوسيلة‌ يهودا (1 : 16 و 20)، مصلوب‌ شدن‌ عيسي‌ (3 : 18)، قيام‌ عيسي‌ (2 : 25 - 28)، صعود عيسي‌ (33:2 - 35) نزول‌ روح‌القدس‌ (2 : 17) «همة‌ انبيا» (13 : 18 و 24).
قيام‌ عيسي‌
اين‌ كتاب‌ بارها بر قيام‌ عيسي‌ تأكيد مي‌كند. اين‌ مورد، هستة‌ اصلي‌ موعظة‌ آن‌ روز پطرس‌ را تشكيل‌ مي‌داد (2 : 24 و 31 و 32). او در موعظة‌ دوم‌ خود (3 : 15)، همچنين‌ در دفاع‌ از خود در مقابل‌ شورا (2:4 و 10)، مسألة‌ قيام‌ عيسي‌ را به‌ عنوان‌ اصل‌ موضوع‌ صحبت‌ خود بكار برد. اين‌ در واقع‌ اصل‌ موعظة‌ همگي‌ رسولان‌ را تشكيل‌ مي‌داد (4 : 33). پطرس‌ در دفاعية‌ خود، هنگاميكه‌ براي‌ بار دوم‌ احضار شده‌ بود، نيز مسألة‌ رستاخيز مسيح‌ را عنوان‌ كرد (5 : 30). اين‌ روياي‌ عيساي‌ زنده‌ بود كه‌ باعث‌ تبديل‌ پولس‌ شد (9 : 3 - 6). پطرس‌ مسألة‌ زنده‌ شدن‌ عيسي‌ را به‌ كرنيليوس‌ موعظه‌ نمود (4:10). موضوع‌ موعظة‌ پولس‌ در انطاكيه‌ (13 : 30 - 37)، تسالونيكي‌ (17 : 3)، آتن‌ (18:17 و 31)، اورشليم‌ (22 : 6 - 11) و در مقابل‌ فليكس‌ (24 : 15 و 21)، فستوس‌ و اغريپاس‌ (8:26 و 23) نيز بر قيام‌ عيسي‌ دور مي‌زد.
(در ارتباط‌ با موضوع‌ قيام‌ عيسي‌ به‌ صفحات‌ 483 - 484 ، 526 ، 554 ، 556 ، 598 ، 599 مراجعه‌ شود).
اعمال‌ رسولان‌ 2 : 37 - 47 . كليساي‌ نو بنيان‌
3000 نفر در روز اول‌ (2 : 41). اينها همه‌ گواهي‌ بر شواهدي‌ است‌ كه‌ امكان‌ اشتباه‌ در آنها نيست‌ و همگي‌ قيام‌ عيسي‌ را ثابت‌ مي‌كنند. «تعميد گيريد» (2 : 38 به‌ توضيح‌ باب‌ 8 اعمال‌ رسولان‌ مراجعه‌ شود). «در همه‌ چيز شريك‌ مي‌بودند» (2 : 44 و 45). اين‌ زندگي‌ شراكتي‌ در كليساي‌ اوليه‌ با معجزات‌ همراه‌ بود و در مقابل‌ دنياي‌ آن‌ روز، نمونه‌اي‌ فوق‌العاده‌ از قدرتي‌ است‌ كه‌ روح‌القدس‌ مي‌تواند در زندگي‌ انسانها اعمال‌ كند. اما اين‌ حالت‌ معجزه‌، بصورت‌ يك‌ ترتيب‌ موقتي‌ بود و بعدها جاي‌ خود را با معجزات‌ روزانة‌ رسولان‌ عوض‌ كرد.
اما اين‌ نوع‌ زندگي‌ داوطلبي‌، موقتي‌ و محدود بود. تنها كسانيكه‌ تمايل‌ زياد داشتند اموال‌ خود را مي‌بخشيدند. اين‌ عمل‌ در كليساهاي‌ ديگر عهد جديد ذكر نشده‌ است‌. فيليپس‌ يكي‌ از آن‌ هفت‌ خادم‌ بود. او بعدها در خانة‌ خود در قيصريه‌ زندگي‌ مي‌كرد (اعمال‌ 21 : 8). در اورشليم‌، فقرا بسيار زياد بودند. پولس‌، چند سال‌ بعد هداياي‌ زيادي‌ براي‌ اين‌ كليساي‌ مادر جمع‌آوري‌ نمود (اعمال‌ رسولان‌ 11 : 29 ، 24 : 17).
معجزات‌ در كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌
يكي‌ از موارد بسيار مشهود كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌، معجزات‌ مذكور در آن‌ است‌. اين‌ كتاب‌ بوسيلة‌ ظهور قابل‌ رؤيت‌ عيسي‌ پس‌ از مرگش‌ به‌ شاگردان‌، آغاز مي‌شود (1 : 3).
سپس‌، در مقابل‌ ديد آنها، عيسي‌ بسوي‌ آسمان‌ صعود مي‌كند (1 : 9).
بعدها، در روز پنطيكاست‌، منظرة‌ قابل‌ رؤيت‌ و معجزه‌ آساي‌ نزول‌ روح‌القدس‌ بصورت‌ زبانه‌هاي‌ آتش‌ مشاهده‌ مي‌شود (2 : 3).
سپس‌، آيات‌ و نشانه‌هاي‌ مختلف‌ توسط‌ رسولان‌ انجام‌ مي‌شود (2 : 43).
شفاي‌ لنگ‌ در كنار دروازة‌ هيكل‌ (7:3-11)، تأثير عميقي‌ بر اهالي‌ شهر مي‌گذارد (16:4 و 17).
خدا توسط‌ زلزله‌ دعا را جواب‌ مي‌دهد (4 : 31).
حنانيا و سفيره‌ توسط‌ خدا لعنت‌ شده‌، مي‌ميرند (5 : 5 - 10).
ادامة‌ معجزات‌ و نشانه‌ها توسط‌ رسولان‌ (5 : 12).
عدة‌ كثيري‌ از شهرهاي‌ اطراف‌ آمده‌ بوسيلة‌ ساية‌ پطرس‌ شفا مي‌يابند (5 : 15 و 16). اين‌ واقعه‌ به‌ روزهايي‌ كه‌ عيسي‌ در جليل‌ بود، شباهت‌ زياد دارد.
درهاي‌ زندان‌ بوسيلة‌ فرشته‌ گشوده‌ مي‌شود (5 : 19).
استيفان‌ معجزات‌ بسيار مي‌نمايد (6 : 8).
فيليپس‌ در سامره‌ و فيليپي‌ معجزات‌ بسيار مي‌نمايد (8 : 6 و 7 و 13) و عدة‌ كثيري‌ ايمان‌ مي‌آورند.
شائول‌ با شنيدن‌ صدايي‌ از آسمان‌ ، ايمان‌ مي‌آورد (9 : 3 - 9).
بوسيلة‌ كلام‌ حنانيا، فلس‌ها از چشمان‌ شائول‌ جدا شده‌ مي‌افتد (9 : 17 و 18).
در ليديه‌، پطرس‌ حنانيا را شفا مي‌دهد و همة‌ اهالي‌ آن‌ منطقه‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ مي‌آورند (32:9-35).
در يافا، پطرس‌ غزال‌ را زنده‌ مي‌كند و بسياري‌ به‌ خداوند ايمان‌ مي‌آورند (9 : 40 - 42).
كرنيليوس‌ بوسيلة‌ ظهور فرشته‌ ايمان‌ مي‌آورد و به‌ زبانها صحبت‌ مي‌كند (10 : 3 و 46).
صدايي‌ از سوي‌ خداوند، پطرس‌ را نزد كرنيليوس‌ مي‌فرستد (10 : 9 - 22) و يهوديان‌ را متقاعد مي‌كند كه‌ نظر پطرس‌ صحيح‌ است‌ (11 : 15 و 18).
درهاي‌ زندان‌ خودبخود باز مي‌شود (12 : 10).
كور شدن‌ جادوگر، سبب‌ ايمان‌ آوردن‌ والي‌ قبرس‌ مي‌شود (13 : 11 و 12).
پولس‌ در ايقونيه‌ معجزات‌ بسيار مي‌كند و عدة‌ كثيري‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ مي‌آورند (14 : 3 و 4). در لستره‌ شفاي‌ مفلوج‌ باعث‌ مي‌شود تا عده‌ كثيري‌ پولس‌ را خدا بدانند (14 : 8 - 18).
گزارش‌ معجزات‌ و نشانه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ پولس‌، مسيحيان‌ يهودي‌ نژاد را متقاعد مي‌كند كه‌ كار پولس‌ در ميان‌ امتها منشاء الهي‌ دارد (15 : 12 و 19).
در فيليپي‌، پولس‌ كنيزي‌ را كه‌ روح‌ تفاؤل‌ داشت‌، شفا مي‌دهد و زلزله‌اي‌ سبب‌ ايمان‌ آوردن‌ زندانبان‌ مي‌شود (16 : 16 - 34).
در افسس‌، 12 نفر به‌ زبانها سخن‌ مي‌گويند (19 : 6) و معجزات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ پولس‌ (11:19 و 12) باعث‌ مي‌شود كه‌ كلام‌ خدا ترقي‌ نمايد (19 : 20).
درترواس‌، پولس‌ جوان‌ مرده‌اي‌ را زنده‌ مي‌كند (20 : 8 - 12).
در جزيرة‌ مالت‌ دست‌ پولس‌ از گزند افعي‌ در امان‌ مي‌ماند (28 : 3 - 6). به‌ همين‌ دليل‌ اهالي‌ آنجا، تصور مي‌كنند كه‌ او خداست‌. پولس‌ همة‌ افراد مريض‌ آن‌ منطقه‌ را شفا مي‌بخشد (28 : 8 و 9).

اگر چنانچه‌ معجزات‌ را از كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ حذف‌ كنيم‌، مقدار كتاب‌ خيلي‌ كم‌ و محدود خواهد شد. اگرچه‌ مباحثات‌ زيادي‌ در عدم‌ صحت‌ اين‌ معجزات‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، اما اين‌ حقيقت‌ را نمي‌توان‌ كتمان‌ نمود كه‌ خدا براي‌ آغاز نهضت‌ مسيحيت‌ در جهان‌، از قدرت‌ معجزات‌ استفادة‌ زياد نموده‌ است‌.
  • مطالعه 1627 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %359 %1394 %07:%بهمن