3 شفای لنگ مادرزاد

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اعمال رسولان


شفای مفلوج


1.یک روز در ساعت سه بعدازظهر که وقت نماز بود ، پطرس و یوحنا به معبد بزرگ میرفتند .
2.در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در بزرگ معبد ، که به « دروازۀ زیبا » معروف بود ، می گذاشتند تا از کساینکه به درون معبد میرفتند صدقه بگیرد.
3.وقتی پطرس و یوحنا را دید که به معبد میروند تقاضای صدقه کرد.
4.اما پطرس و یوحنا به او خیره شدند و پطرس باو گفت : « به ما نگاه کن .»
5.او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد.
6.اما پطرس گفت :« من طلا و نقره ندارم ، اما آنچه دارم به تو میدهم .به نام عیس مسیح ناصری به تو دستور میدهم : بلند شو و راه برو .»
7.آنگاه پطرس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فورأ پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند.
8.او از جا پرید ، روی پاهای خود ایستاد و براه افتاد و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد شد.
9.همۀ مردم او را روان و حمد گویان دیدند
10. و وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلا در جلوی « دروازۀ زیبا » می نشست و صدقه می گرفت از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب وحیرت شدند.

پیام پطرس در معبد بزرگ

11. در حالیکه او به پطرس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد جمیع مردم با حیرت در ایوان سلیمان بطرف آنان دویدند.
12. وقتی پطرس دید که مردم میآیند گفت : « ای اسرائیلیان چرا از دیدن این امر تعجب میکنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال میکنید که ما این شخص را با تقوی و نیروی خود شفا داده ایم ؟
13. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ، خدای اجداد ما ، بندۀ خود عیسی را به جلال رسانده است . آری ، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاطس او را رد کردید در حالیکه پیلاطس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند.
14. شما بودید که آن پاک مرد خدا یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یکنفر قاتل را خواستار شدید
15. و بدینطریق آن سرچشمۀ حیات را کشتید ، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم .
16. قدرت نام عیسی این شخص را که می بینید و می شناسید نیرو بخشیده است . بوسیلۀ ایمان به نام او این کار انجام شده است . آری ، در حضور جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است .
17. واما ای برادران ، میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید.
18. ولی خدا به این طریق به آن پیشگوئی هائی که مدتها پیش بوسیلۀ جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او میآید تا رنج و آزار ببیند ، تحقق بخشید.
19. پس توبه کنید و بسوی خدا بازگشت نمائید تا گناهان شما محو گردد
20. و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا ، عیسی یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد .
21. همانطور که خدا بوسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند.
22. موسی فرمود : « خداوند ، خدای شما پیامبری مانند من برای شما از میان برادران شما برمیانگیزد ، باید به آنچه او به شما میگوید گوش دهید.
23. و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشه کن شود.»
24. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگوئی میکردند.
25. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانیکه خدا با اجداد شما بست سهمی دارید چنانکه خدا به ابراهیم فرمود : « از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت .»
هنگامیکه خدا بنده خود عیسی را مبعوث فرمود او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راههای شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.»
ترجمه قدیمی(اعمال رسولان)


شفاي‌ لنگ‌ مادرزاد
و در ساعت‌ نهم‌، وقت‌ نماز، پطرس‌ و يوحنّا با هم‌ به‌ هيكل‌ مي‌رفتند. 2 ناگاه‌ مردي‌ را كه‌ لنگ‌ مادرزاد بود مي‌بردند كه‌ او را هر روزه‌ بر آن‌ درِ هيكل‌ كه‌ جميل‌ نام‌ دارد مي‌گذاشتند تا از روندگان‌ به‌ هيكل‌ صدقه‌ بخواهد. 3 آن‌ شخص‌ چون‌ پطرس‌ و يوحنّا را ديد كه‌ مي‌خواهند به‌ هيكل‌ داخل‌ شوند، صدقه‌ خواست‌. 4 امّا پطرس‌ با يوحنّا بر وي‌ نيك‌ نگريسته‌، گفت‌: «به‌ ما بنگر.» 5 پس‌ بر ايشان‌ نظر افكنده‌، منتظر بود كه‌ از ايشان‌ چيزي‌ بگيرد. 6 آنگاه‌ پطرس‌ گفت‌: «مرا طلا و نقره‌ نيست‌، امّا آنچه‌ دارم‌ به‌ تو مي‌دهم‌. به‌ نام‌ عيسي‌ مسيح‌ ناصري‌ برخيز و بخرام‌!» 7 و دست‌ راستش‌ را گرفته‌، او را برخيزانيد كه‌ در ساعت‌ پايها وساقهاي‌ او قوّت‌ گرفت‌ 8 و برجسته‌، بايستاد و خراميد و با ايشان‌ خرامان‌ و جَست‌ و خيزكنان‌ و خدا را حمدگويان‌ داخل‌ هيكل‌ شد.
9 و جميع‌ قوم‌ او را خرامان‌ و خدا را تسبيح‌خوانان‌ ديدند. 10 و چون‌ او را شناختند كه‌ همان‌ است‌ كه‌ به‌ درِ جميلِ هيكل‌ بجهت‌ صدقه‌ مي‌نشست‌، به‌سبب‌ اين‌ امر كه‌ بر او واقع‌ شد، متعجّب‌ و متحير گرديدند. 11 و چون‌ آن‌ لنگِ شفايافته‌ به‌ پطرس‌ و يوحنّا متمسّك‌ بود، تمامي‌ قوم‌ در رواقي‌ كه‌ به‌ سليماني‌ مسمّي‌' است‌، حيرت‌زده‌ بشتاب‌ گِردِ ايشان‌ جمع‌ شدند.
12 آنگاه‌ پطرس‌ ملتفت‌ شده‌، بدان‌ جماعت‌ خطاب‌ كرد كه‌ «اي‌ مردان‌ اسرائيلي‌، چرا از اين‌ كار تعجّب‌ داريد و چرا بر ما چشم‌ دوخته‌ايد كه‌ گويا به‌ قوّت‌ و تقواي‌ خود اين‌ شخص‌ را خرامان‌ ساختيم‌؟ 13 خداي‌ ابراهيم‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌، خداي‌ اجداد ما، بنده‌ خود عيسي‌ را جلال‌ داد كه‌ شما تسليم‌ نموده‌، او را در حضور پيلاطس‌ انكار كرديد، هنگامي‌ كه‌ او حكم‌ به‌ رهانيدنش‌ داد. 14 امّا شما آن‌ قدّوس‌ و عادل‌ را منكر شده‌، خواستيد كه‌ مردي‌ خون‌ريز به‌ شما بخشيده‌ شود. 15 و رئيس‌ حيات‌ را كشتيد كه‌ خدا او را از مردگان‌ برخيزانيد و ما شاهد بر او هستيم‌. 16 و به‌سبب‌ ايمان‌ به‌ اسم‌ او، اسم‌ او اين‌ شخص‌ را كه‌ مي‌بينيد و مي‌شناسيد قوّت‌ بخشيده‌ است‌. بلي‌ آن‌ ايماني‌ كه‌ به‌ وسيله‌ اوست‌، اين‌ كس‌ را پيش‌ روي‌ همه‌ شما اين‌ صحّت‌ كامل‌ داده‌ است‌.
17 «و الحال‌ اي‌ برادران‌، مي‌دانم‌ كه‌ شما و همچنين‌ حكّام‌ شما اين‌ را به‌سبب‌ ناشناسايي‌كرديد. 18 و ليكن‌ خدا آن‌ اخباري‌ را كه‌ به‌ زبان‌ جميع‌ انبياي‌ خود، پيش‌ گفته‌ بود كه‌ مسيح‌ بايد زحمت‌ بيند، همينطور به‌ انجام‌ رسانيد. 19 پس‌ توبه‌ و بازگشت‌ كنيد تا گناهان‌ شما محو گردد و تا اوقات‌ استراحت‌ از حضور خداوند برسد. 20 و عيسي‌ مسيح‌ را كه‌ از اوّل‌ براي‌ شما اعلام‌ شده‌ بود بفرستد، 21 كه‌ مي‌بايد آسمان‌ او را پذيرد تا زمان‌ معادِ همه‌ چيز كه‌ خدا از بدوِ عالم‌ به‌ زبان‌ جميع‌ انبياي‌ مقدّس‌ خود، از آن‌ اِخبار نمود. 22 زيرا موسي‌ به‌ اجداد گفت‌ كه‌ خداوند خداي‌ شما نبي‌ مثل‌ من‌، از ميان‌ برادران‌ شما براي‌ شما برخواهد انگيخت‌. كلام‌ او را در هر چه‌ به‌ شما تكّلم‌ كند بشنويد؛ 23 و هر نَفْسي‌ كه‌ آن‌ نبي‌ را نشنود، از قوم‌ منقطع‌ گردد. 24 و جميع‌ انبيا نيز از سموئيل‌ و آناني‌ كه‌ بعد از او تكلّم‌ كردند، از اين‌ ايّام‌ اِخبار نمودند. 25 شما هستيد اولاد پيغمبران‌ و آن‌ عهدي‌ كه‌ خدا با اجداد ما بست‌، وقتي‌ كه‌ به‌ ابراهيم‌ گفت‌ از ذريّت‌ تو جميع‌ قبايل‌ زمين‌ بركت‌ خواهند يافت‌، 26 براي‌ شما اوّلاً خدا بنده‌ خود عيسي‌ را برخيزانيده‌، فرستاد تا شما را بركت‌ دهد به‌ برگردانيدن‌ هر يكي‌ از شما از گناهانش‌.»
ترجمه هزاره نو

ترجمه تفسیری


لنگ مادرزاد راه مي رود
يك روز بعد از ظهر پطرس و يوحنا به خانه خدا مي رفتند تا مانند هر روز در مراسم دعاي ساعت سه شركت كنند. 2 وقتي به نزديكي خانه خدا رسيدند، مردي را ديدند كه لنگ مادرزاد بود. هر روز او را مي آوردند و در كنار يكي از دروازه هاي خانه خدا كه معروف به «زيبا» بود مي گذاشتند تا از كساني كه وارد خانة خدا مي شدند گدايي كند. 3 وقتي پطرس و يوحنا مي خواستند وارد خانة خدا شوند، آن مرد از ايشان پول خواست .
4 ايشان به او خيره شدند. سپس پطرس گفت : «به ما نگاه كن !»
5 گداي لنگ به اميد اينكه چيزي به او بدهند، با اشتياق به ايشان نگاه كرد.
6 پطرس گفت : «ما پولي نداريم كه به تو بدهيم ! اما من چيز ديگري به تو مي دهم ! در نام عيسي مسيح ناصري به تو دستور مي دهم كه برخيزي و راه بروي !»
7و8 سپس دست او را گرفت و از زمين بلندش كرد. در همان لحظه پاها و قوزك پاهاي او صحيح و سالم شد و قوت گرفت ، بطوري كه از جا پريد، لحظه اي روي پاهاي خود ايستاد و براه افتاد! آنگاه در حالي كه بالا و پايين مي پريد و خدا را شكر مي كرد با پطرس و يوحنا داخل خانه خدا شد.
9 اشخاصي كه آنجا بودند، وقتي او را ديدند كه راه مي رود و خدا را شكر مي كند، 10 و پي بردند كه همان گداي لنگي است كه هر روز كنار دروازه «زيباي » خانه خدا مي نشست ، بي اندازه تعجب كردند! 11 پس همه بطرف «ايوان سليمان » هجوم بردند و او را ديدند كه كنار پطرس و يوحنا بود و از آنها جدا نمي شد. آنگاه با احترام ايستادند و با حيرت به اين واقعه عجيب خيره شدند.

پيامبران راجع به عيسي پيشگويي كرده بودند
12 پطرس از اين فرصت استفاده كرد و به گروهي كه در آنجا گرد آمده بودند گفت : «اي مردان اسرائيلي ، چرا اينقدر تعجب كرده ايد؟ چرا اينچنين به ما خيره شده ايد؟ مگر خيال مي كنيد كه ما با قدرت و دينداري خودمان اين شخص را شفا داده ايم ؟ 13 اين خداي ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب و خداي اجداد ماست كه با اين معجزه ، خدمتگزار خود عيسي را سرافراز كرده است . منظورم همان عيسي است كه شما به پيلاطوس فرماندار اصرار كرديد كه اعدامش كند. درصورتي كه پيلاطوس مي كوشيد او را آزاد سازد. 14 بلي ، شما نخواستيد او آزاد شود، بلكه آن مرد پاك و مقدس را رد كرديد، و اصرار داشتيد بجاي او يك قاتل آزاد شود. 15 شما آن مرد حياتبخش را كشتيد، ولي خدا او را زنده كرد. من و يوحنا شاهد اين واقعه هستيم چون بعد از آنكه او را كشتيد، ما او را زنده ديديم !
16 «شما خود مي دانيد كه اين مرد فقير قبلاً لنگ بود. اما اكنون ، نام عيسي او را شفا داده است ، يعني ايمان به نام عيسي باعث شفاي كامل او شده است ، ايماني كه عطيه الهي است .
17 «برادران عزيز، در ضمن اين را نيز مي دانم كه رفتار شما و سران قوم شما از روي ناداني بود. 18 ازطرف ديگر، دست خدا هم در اين كار بود، زيرا مطابق پيشگويي هاي كتاب آسماني ، مسيح بر روي صليب براي آمرزش گناهان ما جان خود را فدا كرد. 19 پس ، توبه كنيد، از گناهانتان دست بكشيد و بسوي خدا بازگرديد تا گناهانتان پاك شود و دوران آسودگي و خرمّي از جانب خداوند فرا برسد. 20 و بار ديگر عيسي را، كه همانا مسيح شماست ، باز بفرستد. 21و22 چون همانطور كه از زمان قديم پيشگويي شده است ، مسيح بايد در آسمان بماند تا همه چيز از آلودگي گناه پاك شود و به حال اول بازگردد. براي نمونه ، موسي سالها پيش فرمود: "خداوند، خداي شما پيامبري مثل من از ميان شما و براي شما مي فرستد. هر چه او مي گويد با دقت گوش كنيد؛ 23 هر كه به او گوش ندهد، هلاك خواهد شد."
24 «و نه فقط موسي ، بلكه سموئيل ، و تمام پيامبران بعد از او، واقعه امروز را پيشگويي كردند. 25 شما فرزندان همان پيامبران هستيد و خدا به شما نيز مانند اجدادتان وعده داده است كه تمام مردم روي زمين را بوسيله نسل ابراهيم بركت دهد. اين همان وعده اي است كه خدا به ابراهيم داد. 26 از اين جهت خدا خدمتگزار خود را اول از همه نزد شما، بني اسرائيل ، فرستاد تا شما را از راه هاي گناه آلودتان بازگرداند و به اين وسيله به شما بركت دهد.»
  • مطالعه 962 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %359 %1394 %07:%بهمن