6 انتخاب هفت نیک نام؛ دستگیری استیفان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اعمال رسولان


تعیین هفت نفر نیک نام


1. در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر میشد یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه ، بیوه زنان یونانی زبان از نظر دور می مانند.
2. پس آن دوازده رسول کلیۀ شاگردان را احضار کردند و گفتند: « شایسته نیست ما بخاطر رسانیدن غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم.
3. پس ای برادران ، از میان خودتان هفت نفر از مردان نیک نام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مأمور انجام این وظیفه بنمائیم
4. و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود.
5. این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس وفیلیپس و پروخروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیکلاوس را که قبلا به دین یهود گرویده و اهل انطاکیه بود برگزیدند.
6. این عده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا کردند.
7. پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند.

بازداشت استیفان

8. استیفان پر از فیض و قدرت ، به انجام معجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود پرداخت.
9. تعدادی از اعضای کنیسه ای بنام کنیسه « آزادگان » مرکب از قیروانیان و اسکندریان و همچنین اهالی قلیقیه و استان آسیا پیش آمدند و با استیفان به مباحثه پرداختند.
10. اما استیفان چنان با حکمت و قدرت روح سخن میگفت که آنها نتوانسنتد در برابرش مقاومت نمایند.
11. بنابراین چند نفر را وادار کردند که بگویند « ما شنیدیم که استیفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می گفت.»
12. و باین ترتیب آنها مردم و مشایخ و ملایان یهود را تحریک کردند و بر استیفان هجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند
13. و چند نفر شاهد دروغی را آوردند و آنان گفتند: « این شخص همیشه برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن میگوید،
14. زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او میگفت عیسای ناصری این مکان را خراب می کند و سنت هایی را که موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد .»
در این هنگام همۀ اعضای شورا که به استیفان خیره شده بودند، دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته می درخشید.
ترجمه قدیمی(اعمال رسولان)


انتخاب‌ هفت‌ نيك‌نام‌
و در آن‌ ايّام‌ چون‌ شاگردان‌ زياد شدند،هلّينِستيان‌ از عبرانيان‌ شكايت‌ بردند كه‌ بيوه‌زنان‌ ايشان‌ در خدمت‌ يومّيه‌ بي‌بهره‌ مي‌ماندند. 2 پس‌ آن‌ دوازده‌، جماعتِ شاگردان‌ را طلبيده‌، گفتند: «شايسته‌ نيست‌ كه‌ ما كلام‌ خدا را ترك‌ كرده‌، مائده‌ها را خدمتِ كنيم‌. 3 لهذا اي‌ برادران‌، هفت‌ نفر نيك‌نام‌ و پر از روح‌القدس‌ و حكمت‌ را از ميان‌ خود انتخاب‌ كنيد تا ايشان‌ را بر اين‌ مهّم‌ بگماريم‌. 4 اما ما خود را به‌ عبادت‌ و خدمتِ كلام‌ خواهيم‌ سپرد.» 5 پس‌ تمام‌ جماعت‌ بدين‌ سخن‌ رضا دادند و استيفان‌ مردي‌ پر از ايمان‌ و روح‌القدس‌ و فيلپُّس‌ و پَروُخُرُس‌ و نيكانوُر و تِيموُن‌ و پَرْمِيناس‌ و نِيقولاؤسِ جديد، از اهل‌ اَنطاكِيَّه‌ را انتخاب‌ كرده‌، 6 ايشان‌ را در حضور رسولان‌ برپا بداشتند و دعا كرده‌، دست‌ بر ايشان‌ گذاشتند. 7 و كلام‌ خدا ترقّي‌ نمود و عدد شاگردان‌ در اورشليم‌ بغايت‌ مي‌افزود و گروهي‌ عظيم‌ از كَهَنَه‌ مطيع‌ ايمان‌ شدند.
* 5:28 متي‌ 27:25
دستگيري‌ استيفان‌
8 اما استيفان‌ پر از فيض‌ و قوّت‌ شده‌، آيات‌ و معجزات‌ عظيمه‌ در ميان‌ مردم‌ از او ظاهر مي‌شد. 9 و تني‌ چند از كنيسه‌اي‌ كه‌ مشهور است‌ به‌ كنيسه‌ لِيبَرْتينيان‌ و قِيرَوانيان‌ و اِسكَندَرِيان‌ و از اهل‌ قِليقيا و آسيا برخاسته‌، با اِسْتِيفان‌ مباحثه‌ مي‌كردند، 10 و با آن‌ حكمت‌ و روحي‌ كه‌ او سخن‌ مي‌گفت‌، ياراي‌ مكالمه‌ نداشتند. 11 پس‌ چند نفر را بر اين‌ داشتند كه‌ بگويند: «اين‌ شخص‌ را شنيديم‌ كه‌ به‌ موسي‌ و خدا سخن‌ كفرآميز مي‌گفت‌.» 12 پس‌ قوم‌ و مشايخ‌ و كاتبان‌ را شورانيده‌، بر سر وي‌ تاختند و او را گرفتار كرده‌، به‌ مجلس‌ حاضر ساختند. 13 و شهود كذبه‌ برپا داشته‌، گفتند كه‌ «اين‌ شخص‌ از گفتن‌ سخنِ كفرآميز بر اين‌ مكان‌ مقدّس‌ و تورات‌ دست‌ برنمي‌دارد. 14 زيرا او را شنيديم‌ كه‌ مي‌گفت‌ اين‌ عيسي‌ ناصري‌ اين‌ مكان‌ را تباه‌ سازد و رسومي‌ را كه‌ موسي‌ به‌ ما سپرد، تغيير خواهد داد.» 15 و همه‌ كساني‌ كه‌ در مجلس‌ حاضر بودند، بر او چشم‌ دوخته‌، صورت‌ وي‌ را مثل‌ صورت‌ فرشته‌ ديدند.
ترجمه هزاره نو

ترجمه تفسیری


انتخاب هفت نفر براي خدمت
با افزايش تعداد ايمانداران ، گِله و شكايتهايي در ميان ايشان بوجود آمد. كساني كه يوناني زبان بودند، گله داشتند كه ميان بيوه زنان ايشان و بيوه زنان عبري زبان ، تبعيض قائل مي شوند و به اينان به اندازه آنان خوراك نمي دهند. 2 پس ، آن دوازده رسـول تمام ايمانداران را جمع كردند و گفتند:
«ما بايد وقت خود را صرف رساندن پيام خدا به مردم كنيم ، نه صرف رساندن خوراك به اين و آن . 3 پس برادران عزيز، از ميان خود هفت نفر را انتخاب كنيد كه پر از حكمت و روح القدس و مورد اعتماد همه باشند تا آنان را مسئـول اين كار كنيم . 4 ما نيز وقت خود را صرف دعا، موعظه و تعليم خواهيم نمود.»
5 اين پيشنهاد را همه پسنديدند و اين اشخاص را انتخاب كردند:
استيفان (مردي با ايماني قوي و پر از روح القدس )، فيليپ ، پروخروس ، نيكانور، تيمون ، پرميناس و نيكلائوس اهل انطاكيه . نيكلائوس يك غيريهودي بود كه اول يهودي و بعد مسيحي شده بود.
6 اين هفت نفر را به رسولان معرفي كردند و رسولان نيز براي ايشان دعا كرده ، دست بر سرشان گذاشتند و بركت دادند.
7 به تدريج پيام خدا در همه جا اعلام مي شد و تعداد ايمانداران در شهر اورشليم افزايش مي يافت . حتي بسياري از كاهنان يهودي نيز پيرو عيسي شدند.
8 استيفان هم كه بسيار با ايمان و پر از قدرت روح القدس بود، در ميان مردم معجزه هاي بزرگ انجام مي داد.
9 اما يك روز چند يهودي از كنيسه اي مشهور به «آزاد مردان » براي بحث و مجادله نزد استيفان آمدند. اين عده از قيروان ، اسكندريه مصر، قيليقيه و آسيا آمده بودند. 10 ولي كسي نمي توانست در برابر روح و حكمت استيفان مقاومت كند.
11 پس آنان به چند نفر رشوه دادند تا بگويند ما شنيديم كه استيفان به موسي و به خدا كفر مي گفت .
12 اين تهمت بشدت مردم را بر ضد استيفان تحريك كرد. پس سران قوم يهود او را گرفتند و براي محاكمه به مجلس شورا بردند. 13 شاهدان دروغين برضد استيفان شهادت داده ، گفتند كه او مرتب به خانه خدا و تورات موسي بد مي گويد.
14 آنان گفتند: «ما با گوش خودمان شنيديم كه مي گفت عيساي ناصري خانه خدا را خراب خواهد كرد و تمام احكام موسي را باطل خواهد ساخت !» 15 در اين لحظه تمام اعضاي شورا ديدند كه صورت استيفان همچون صورت فرشته مي درخشيد!

راهنمااعمال‌ رسولان‌ 6 : 1 - 7 . انتصاب‌ هفت‌ نفر
تا حالا، رسولان‌ بودند كه‌ همة‌ امور را در كليسا اداره‌ مي‌كردند (4 : 37). در عرض‌ چند ماه‌ و پس‌ از يك‌ يا دو سال‌، كليسا بطور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ رشد كرده‌ بود. رسيدگي‌ به‌ فقرا در كليسا وقت‌ رسولان‌ را در حد گسترده‌اي‌ اشغال‌ مي‌نمود.
رسولان‌، اشخاصي‌ بودند كه‌ معلومات‌ و شناخت‌ دست‌ اولي‌ از زندگي‌ پر ارزش‌ عيسي‌ داشتند. آنها وظيفه‌ داشتند كه‌ اين‌ داستان‌ را براي‌ همه‌ بازگويند. كار آنها اين‌ بود كه‌ از صبح‌ تا شب‌ بطور عمومي‌ و خصوصي‌ مردم‌ را ملاقات‌ كنند و تا آنجا كه‌ مي‌توانند از عيسي‌ بگويند. بنابراين‌ اين‌ هفت‌ نفر جهت‌ كمك‌ و معاونت‌ آنان‌ انتخاب‌ شدند. اين‌ گزينش‌ به‌ نحو خوبي‌ برگزار شد و باعث‌ شد كه‌ با معجزة‌ بيشتر رسولان‌، عدة‌ بيشتري‌ ايمان‌ آورند.
اعمال‌ رسولان‌ 6 : 8 - 15 . استيفان‌
از بين‌ 7 نفري‌ كه‌ جهت‌ معاونت‌ رسولان‌ انتخاب‌ شدند، دو نفر از آنان‌ واعظان‌ ماهري‌ بودند كه‌ عبارتند از استيفان‌ و فيليپس‌. استيفان‌ اين‌ افتخار را داشت‌ كه‌ اولين‌ شهيد كليسا گردد. فيليپس‌ مژدة‌ انجيل‌ را به‌ سامره‌ و تا غرب‌ يهوديه‌ برد.

بنظر مي‌رسد كه‌ تقريباً نيمي‌ از خدمت‌ فيليپس‌ در ميان‌ يهوديان‌ يوناني‌ بود. در آن‌ زمان‌ حدود 460 كنيسه‌ در اورشليم‌ موجود بود كه‌ بعضي‌ از آنها توسط‌ يهوديان‌ كشورهاي‌ مختلف‌ جهت‌ استفادة‌ شخصي‌ ساخته‌ شده‌ بود. از بين‌ اين‌ كنايس‌، 5 كنيسه‌ جهت‌ مسافراني‌ بود كه‌ از قيروان‌، اسكندريه‌، قيليقيه‌، آسيا و روم‌ به‌ آنجا مي‌آمدند (6 : 9). از آنجا كه‌ طرسوس‌ در قيليقيه‌ بود، بنظر مي‌رسد كه‌ سولس‌ نيز از اين‌ گروه‌ بود. اين‌ يهوديان‌ در واقع‌ در كشورهاي‌ بيگانه‌ متولد شده‌ بودند و در بين‌ آنها برخي‌ در مركز فرهنگ‌ يوناني‌ تربيت‌ شده‌ بودند و بنابراين‌ خود را بالاتر از يهوديان‌ ساكن‌ اورشليم‌ مي‌دانستند. اما با اين‌ وجود همگي‌ در مقابل‌ استيفان‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دادند و در حاليكه‌ خود را در مباحثه‌ با او خود را عاجز مي‌ديدند، اما مزدوراني‌ را به‌ عنوان‌ شاهدان‌ كذبه‌ برانگيختند و او را در مقابل‌ شورا حاضر كردند. استيفان‌ بايستي‌ شخص‌ برجسته‌اي‌ بوده‌ باشد. خدا، در آنجا براي‌ كمك‌ بوسيلة‌ معجزات‌ حاضر بود (6 : 8).
  • مطالعه 1074 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %360 %1394 %07:%بهمن