2 دعای یونس

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یونس)دعاي‌ يونس‌
و يُونُس‌ از شكم‌ ماهي‌ نزد يهوه‌ خداي خود دعا نمود 2 و گفت‌: «در تنگي‌ خود خداوند را خواندم‌ و مرا مستجاب‌ فرمود. از شكم‌ هاويه‌ تضرّع‌ نمودم‌ و آواز مرا شنيدي‌. 3 زيرا كه‌ مرا به‌ ژرفي‌ در دل‌ درياها انداختي‌ و سيلها مرا احاطه‌ نمود. جميع‌ خيزابها و موجهاي‌ تو بر من‌ گذشت‌. 4 و من‌ گفتم‌ از پيش‌ چشم‌ تو انداخته‌ شدم‌. ليكن‌ هيكل‌ قُدس‌ تو را باز خواهم‌ ديد. 5 آبها مرا تا به‌ جان‌ احاطه‌ نمود و لجّه‌ دور مرا گرفت‌ و علف‌ دريا به‌ سر من‌ پيچيده‌ شد. 6 به‌ بنيان‌ كوهها فرود رفتم‌ و زمين‌ به‌ بندهاي‌ خود تا به‌ ابد مرا در گرفت‌. امّا تو اي‌ يهوه‌ خدايم‌ حيات‌ مرا از حفره‌ برآوردي‌. 7 چون‌ جان‌ من‌ در اندرونم‌ بي‌تاب‌ شد، خداوند را بياد آوردم‌ و دعاي‌ من‌ نزد تو به‌ هيكل‌ قُدْسَتْ رسيد. 8 آناني‌ كه‌ اباطيل‌ دروغ‌ را منظور مي‌دارند، احسان‌هاي‌ خويش‌ را ترك‌ مي‌نمايند. 9 امّا من‌ به‌ آواز تشكّر براي‌ تو قرباني‌ خواهم‌ گذرانيد، و به‌ آنچه‌ نذر كردم‌ وفا خواهم‌ نمود. نجات‌ از آن‌ خداوند است‌.» 10 پس‌ خداوند ماهي‌ را امر فرمود و يُونس‌ را بر خشكي‌ قّي‌ كرد.
ترجمه تفسیری


دعاي يونس
آنگاه يونس ازشكم ماهي نزد خداوند، خداي خود دعا كرده گفت:
2 «به هنگام سختي، خداوند را خواندم و او مرا اجابت فرمود. از عالم مرگ فرياد برآوردم و تو اي خداوند، به داد من رسيدي! 3 مرا به اعماق دريا انداختي. در سيلابها غرق شدم و امواج خروشانت مرا پوشانيد. 4 به خود گفتم كه مرا از نظر خود دور انداخته اي و ديگر نميتوانم خانه مقدست را ببينم.
5 «در امواج دريا فرو رفتم. مرگ بسيار نزديك بود. آبها مرا احاطه كردند و علفهاي دريا دور سرم پيچيدند. 6 تا عمق كوهها فرو رفتم. درهاي زندگي به رويم بسته شد و در ديار مرگ زنداني شدم. ولي اي خداوند، خداي من، تو مرا از چنگال مرگ رهانيدي!
7 «وقتي كه تمام اميد خود را از دست داده بودم، بار ديگر تو را اي خداوند به ياد آوردم و دعاي قلب من در خانه مقدست به حضور تو رسيد.
8 «كساني كه بتهاي باطل را ميپرستند از پيروي تو برگشته اند، 9 ولي من با سرودهاي تشكر براي تو قرباني خواهم كرد و نذر خود را به تو ادا خواهم نمود. نجات فقط از جانب خداوند است.»
10 آنگاه خداوند به ماهي امر فرمود كه يونس را از دهان خود به ساحل بياندازد و ماهي چنين كرد.

راهنماباب‌ 2 . دعاي‌ يونس‌

از دعاي‌ زيباي‌ او چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ به‌ احتمال‌ قريب‌ به‌ يقين‌ او عادت‌ داشت‌ كه‌ در قالب‌ كلماتي‌ از مزامير دعا كند. احتمالاً سرزميني‌ كه‌ يونس‌ بدان‌ افكنده‌ شد، در نزديكي‌ يافا بود كه‌ خيلي‌ها مي‌توانستند شاهد عيني‌ اين‌ واقعه‌ باشند.

 

  • مطالعه 1260 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %639 %1394 %14:%بهمن