8 سبد میوه

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب عاموس)سبد ميوه‌
خداوند يَهُوَه‌ به‌ من‌ چنين‌ نمودار ساخت‌ واينك‌ سبدي‌ پر از ميوه‌ها. 2 و گفت‌: «اي‌ عاموس‌ چه‌ مي‌بيني‌؟» من‌ جواب‌ دادم‌ كه‌ «سبدي‌ از ميوه‌.» و خداوند به‌ من‌ گفت‌: «انتها بر قوم‌ من‌ اسرائيل‌ رسيده‌ است‌ و از ايشان‌ ديگر درنخواهم‌ گذشت‌.» 3 خداوند يَهُوَه‌ مي‌گويد كه‌ در آن‌ روز سرودهاي‌ هيكل‌ به‌ ولوله‌ مبدّل‌ خواهد شد و لاشهاي‌ بسيار خواهد بود و آنها را در هر جا به‌ خاموشي‌ بيرون‌ خواهند انداخت‌.
4 اي‌ شما كه‌ مي‌خواهيد فقيران‌ را ببلعيد و مسكينان‌ زمين‌ را هلاك‌ كنيد اين‌ را بشنويد. 5 و مي‌گوييد كه‌ غرّه‌ ماه‌ كي‌ خواهد گذشت‌ تا غلّه‌ را بفروشيم‌ و روز سَبَّت‌ تا انبارهاي‌ گندم‌ را بگشاييم‌ و ايفا را كوچك‌ و مثقال‌ را بزرگ‌ ساخته‌، ميزانها را قلب‌ و مُعوَّج‌ نماييم‌. 6 و مسكينان‌ را به‌ نقره‌ وفقيران‌ را به‌ نعلين‌ بخريم‌ و پس‌مانده‌ گندم‌ را بفروشيم‌. 7 خداوند به‌ جلال‌ يعقوب‌ قسم‌ خورده‌ است‌ كه‌ هيچكدام‌ از اعمال‌ ايشان‌ را هرگز فراموش‌ نخواهم‌ كرد. 8 آيا به‌ اين‌ سبب‌ زمين‌ متزلزل‌ نخواهد شد و همه‌ ساكنانش‌ ماتم‌ نخواهند گرفت‌ و تمامش‌ مثل‌ نهر برنخواهد آمد و مثل‌ نيل‌ مصر سيلان‌ نخواهد كرد و فرو نخواهد نشست‌؟
9 و خداوند يَهُوَه‌ مي‌گويد: كه‌ در آن‌ روز آفتاب‌ را در وقت‌ ظهر فرو خواهم‌ برد و زمين‌ را در روز روشن‌ تاريك‌ خواهم‌ نمود. 10 و عيدهاي‌ شما را به‌ ماتم‌ و همه‌ سرودهاي‌ شما را به‌ مرثيه‌ها مبدّل‌ خواهم‌ ساخت‌. و بر هر كمر پلاس‌ و بر هر سر گري‌ برخواهم‌ آورد و آن‌ را مثل‌ ماتم‌ پسر يگانه‌ و آخرش‌ را مانند روز تلخي‌ خواهم‌ گردانيد.
11 اينك‌ خداوند يَهُوَه‌ مي‌گويد: ايامي‌ مي‌آيد كه‌ گرسنگي‌ بر زمين‌ خواهم‌ فرستاد نه‌ گرسنگي‌ از نان‌ و نه‌ تشنگي‌ از آب‌ بلكه‌ از شنيدن‌ كلام‌ خداوند . 12 و ايشان‌ از دريا تا دريا و از شمال‌ تا مشرق‌ پراكنده‌ خواهند شد و گردش‌ خواهند كرد تا كلام‌ خداوند را بطلبند اما آن‌ را نخواهند يافت‌. 13 در آن‌ روز دوشيزگان‌ جميل‌ و جوانان‌ از تشنگي‌ ضعف‌ خواهند كرد. 14 آناني‌ كه‌ به‌ گناه‌ سامره‌ قسم‌ خورده‌، مي‌گويند كه‌ «اي‌ دان‌ به‌ حيات‌ خداي‌ تو و به‌ طريقت‌ بئرشَبَعْ قسم‌ مي‌خوريم‌»، خواهند افتاد و بار ديگر نخواهند برخاست‌.
ترجمه تفسیری


رؤياي سبد پر از ميوه
آنگاه خداونـد، در رؤيـا يـك سبـد پـر از ميوه هاي رسيده به من نشان داد.
2 او پرسيد: «عاموس، چه مي بيني؟»
جواب دادم: «يك سبد پر از ميوه هاي رسيده.»
خداوند فرمود: «اين ميوه ها نمونه اي از قوم من اسرائيل است كه براي مجازات آماده شده اند. ديگرمجازات ايشان را به تعويق نخواهم انداخت. 3 در آن روز سرودهايي كه مردم در خانه خدا ميخوانند به گريه و زاري تبديل خواهد شد. اجساد مردم در همه جا پراكنده خواهد شد و آنها را بيسر و صدا جمع كرده، به خارج شهر خواهند برد.»
4 گوش كنيد! اي كساني كه بر فقرا ظلم ميكنيد و نيازمندان را پايمال مينماييد. 5 اي كساني كه آرزو داريد روز سَبَت و تعطيلات مذهبي هر چه زودتر تمام شوند تا دوباره به كسب خود بپردازيد و با ترازوهاي دستكاري شده و سنگهاي سبكتر، مشتريان خود را فريب داده، پول بيشتري از ايشان بگيريد. 6 اي كساني كه فقرا را در مقابل يك سكه نقره و يا يك جفت كفش به بردگي ميگيريد و گندم پس مانده خود را به آنها ميفروشيد.
7 خداوند كه مايه سربلندي اسرائيل است، قسم خورده ميفرمايد: «من اين كارهاي شما را فراموش نخواهم كرد. 8 پس سرزمين اسرائيل به لرزه خواهد افتاد و تمام قوم ماتم خواهند گرفت. سرزمين اسرائيل مانند رود نيل در وقت سيلاب، متلاطم شده بالا خواهد آمد و دوباره فرو خواهد نشست. 9 در آن زمان، كاري خواهم كرد كه آفتاب هنگام ظهر، غروب كند و زمين در روز روشن، تاريك شود. 10 جشنهاي شما را به مجالس عزا و ترانههاي شاد شما را به مرثيه مبدل خواهم كرد. آنوقت لباس عزا پوشيده سرهايتان را به علامت سوگواري خواهيد تراشيد، چنانكه گويي يگانه پسرتان مرده است. آن روز، روز بسيار تلخي خواهد بود.»
11 خداوند ميفرمايد: «روزي خواهد رسيد كه من قحطي شديدي در اين سرزمين پديد خواهم آورد. اين قحطي، قحطي نان و آب نخواهد بود، بلكه قحطي كلام خدا. 12 مردم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دنبال كلام خدا خواهند دويد ولي موفق به پيدا كردن آن نخواهند شد. 13 در آن روز حتي دختران و پسران جوان نيز از تشنگي ضعف خواهند كرد 14 و آناني كه بتهاي سامره و دان و بئرشبع را پرستش ميكنند خواهند افتاد و ديگر هرگز بلند نخواهند شد.»

راهنماباب‌ 8 . سبد پر از ميوه‌

يكي‌ ديگر از سمبول‌هايي‌ كه‌ حاكي‌ از ويراني‌ اسرائيل‌ شرير بشمار مي‌رفت‌، عبارت‌ بود از سبدي‌ پر از ميوه‌ها. در اين‌ باب‌ بار ديگر به‌ علل‌ اين‌ شرارت‌ اشاره‌ مي‌شود كه‌ عبارت‌ بودند از: طمع‌، تقلب‌ و بي‌رحمي‌ نسبت‌ به‌ فقيران‌. كتاب‌مقدس‌ بارها و بارها به‌ طرق‌ متعددي‌ اين‌ حقيقت‌ را آشكار مي‌سازد كه‌ هيچ‌ راهي‌ براي‌ فرار از عقوبت‌ گناهان‌ عمدي‌ و هميشگي‌ وجود ندارد.

 

  • مطالعه 1353 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %636 %1394 %14:%بهمن