9 داوری بر اسرائیل و تفقد از او

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب عاموس)


داوري‌ بر اسرائيل‌ و تفقد از او
خداوند را ديدم‌ كه‌ نزد مذبح‌ ايستاده‌ بود و گفت‌: «تاجهاي‌ ستونها را بزن‌ تا آستانه‌هابلرزد و آنها را بر سر همه‌ مردم‌ بينداز و باقي‌ماندگان‌ ايشان‌ را به‌ شمشير خواهم‌ كشت‌ و فراري‌اي‌ از ايشان‌ نخواهد گريخت‌ و باقي‌مانده‌اي‌ از ايشان‌ نخواهد رَست‌. 2 اگر به‌ هاويه‌ فرو روند، دست‌ من‌ ايشان‌ را از آنجا خواهد گرفت‌ و اگر به‌ آسمان‌ صعود نمايند، ايشان‌ را از آنجا فرود خواهم‌ آورد. 3 و اگر به‌ قله‌ كرمل‌ پنهان‌ شوند ايشان‌ را تفتيش‌ كرده‌، از آنجا خواهم‌ گرفت‌ و اگر از نظر من‌ در قعر دريا خويشتن‌ را مخفي‌ نمايند، در آنجا مار را امر خواهم‌ فرمود كه‌ ايشان‌ را بگزد. 4 و اگر پيش‌ دشمنان‌ خود به‌ اسيري‌ روند، شمشير را در آنجا امر خواهم‌ فرمود تا ايشان‌ را بكشد و نظر خود را بر ايشان‌ براي‌ بدي‌ خواهم‌ داشت‌ و نه‌ براي‌ نيكويي‌.
5 خداوند يَهُوَه‌ صبايوت‌ كه‌ زمين‌ را لمس‌ مي‌كند و آن‌ گداخته‌ مي‌گردد و همه‌ ساكنانش‌ ماتم‌ مي‌گيرند و تمامش‌ مثل‌ نهر برمي‌آيد و مانند نيل‌ مصر فرو مي‌نشيند؛ 6 آن‌ كه‌ غرفه‌هاي‌ خود را در آسمان‌ بنا مي‌كند و طاقهاي‌ خود را بر زمين‌ بنياد مي‌نهد و آبهاي‌ دريا را ندا در داده‌، آنها را به‌ روي‌ زمين‌ مي‌ريزد، نام‌ او يَهُوَه‌ مي‌باشد. 7 خداوند مي‌گويد: «اي‌ بني‌اسرائيل‌ آيا شما براي‌ من‌ مثل‌ پسران‌ حبشيان‌ نيستيد؟ آيا اسرائيل‌ را از زمين‌ مصر و فلسطينيان‌ را از كَفتُور و اراميان‌ را از قير برنياوردم‌؟»
8 اينك‌ چشمان‌ خداوند يَهُوَه‌ بر مملكت‌ گناهكار مي‌باشد و من‌ آن‌ را از روي‌ زمين‌ هلاك‌ خواهم‌ ساخت‌ ليكن‌ خداوند مي‌گويد كه‌ «خاندان‌ يعقوب‌ را بالكّل‌ هلاك‌ نخواهم‌ ساخت‌. 9 زيرا اينك‌ من‌ امر فرموده‌، خاندان‌ اسرائيل‌ را در ميان‌ همه‌ امّت‌ ها خواهم‌ بيخت‌، چنانكه‌ غلّه‌ درغربال‌ بيخته‌ مي‌شود و دانه‌اي‌ بر زمين‌ نخواهد افتاد. 10 جميع‌ گناهكاران‌ قوم‌ من‌ كه‌ مي‌گويند بلا به‌ ما نخواهد رسيد و ما را درنخواهد گرفت‌، به‌ شمشير خواهند مرد. 11 در آن‌ روز خيمه‌ داود را كه‌ افتاده‌ است‌ برپا خواهم‌ نمود و شكافهايش‌ را مرمّت‌ خواهم‌ كرد و خرابيهايش‌ را برپا نموده‌، آن‌ را مثل‌ ايام‌ سلف‌ بنا خواهم‌ كرد. 12 تا ايشان‌ بقّيه‌ اَدوُم‌ و همه‌ امّت‌ ها را كه‌ اسم‌ من‌ بر ايشان‌ نهاده‌ شده‌ است‌، به‌ تصرّف‌ آورند.» خداوند كه‌ اين‌ را بجا مي‌آورد تكلّم‌ نموده‌ است‌.
13 اينك‌ خداوند مي‌گويد: «ايامي‌ مي‌آيد كه‌شياركننده‌ به‌ دروكننده‌ خواهد رسيد و پايمال‌كننده‌ انگور به‌ كارنده‌ تخم‌. و كوهها عصير انگور را خواهد چكانيد و تمامي‌ تلّها به‌ سيلان‌ خواهد آمد. 14 و اسيري‌ قوم‌ خود اسرائيل‌ را خواهم‌ برگردانيد و شهرهاي‌ مخروب‌ را بنا نموده‌، در آنها ساكن‌ خواهند شد و تاكستانها غرس‌ كرده‌، شراب‌ آنها را خواهند نوشيد و باغها ساخته‌، ميوه‌ آنها را خواهند خورد.»
15 و يَهُوَه‌ خدايت‌ مي‌گويد: «من‌ ايشان‌ را در زمين‌ ايشان‌ غرس‌ خواهم‌ نمود و بار ديگر از زميني‌ كه‌ به‌ ايشان‌ داده‌ام‌، كنده‌ نخواهند شد.»
ترجمه تفسیری


مجازات اسرائيل بوسيله خداوند
خداوند را ديدم كه كنار قربانگاه ايستاده بود و مي گفت: «سر ستونهاي خانه خدا را بشكن تا ستونها فرو ريخته، سقف خانه بر سر مردم خراب شود. كسي جان سالم بدر نخواهد برد. حتي كساني هم كه موفـق به فرار شوند، در راه كشته خواهند شد. 2 اگر به دوزخ بروند، دست خود را دراز كرده آنها را از آنجا بيرون خواهم كشيد و اگر به آسمانها فرار كنند، ايشان را به زير خواهم آورد. 3 اگر در كوه كرمل پنهان شوند، آنها را پيدا خواهم كرد، و اگر در قعر دريا خود را مخفي كنند، مار را خواهم فرستاد تا آنها را بگزد. 4 حتي اگر به اسارت هم بروند، من آنها را در آنجا خواهم كشت. قصد من اين است كه اين قوم مجازات شوند.»
5 خداوند، خداي قادر متعال زمين را لمس ميكند و زمين گداخته ميشود و همه ساكنانش ماتم ميگيرند. تمام زمين مثل رود نيل بالا مي آيد و دوباره فرو مي نشيند. 6 آنكه خانه خود را در آسمانها ساخته و پاية آن را بر زمين نهاده است، و آب دريا را فرا ميخواند و آن را بر زمين ميباراند، نامش خداوند است!
7 خداوند ميفرمايد: «اي قوم اسرائيل، آيا براي من شما از حبشي ها بهتر هستيد؟ آيا من كه شما را از مصر بيرون آوردم، براي ساير قومها نيز همين كار را نكردم؟ فلسطينيها را از «كفتور» و سوريها را از «قير» بيرون آوردم. 8 چشمان من مملكت گناهكار اسرائيل را مي بيند و من آن را از روي زمين محو خواهم ساخت؛ ولي خاندان اسرائيل را بكلي از بين نخواهم برد، 9 بلكه مقرر ميدارم كه اسرائيل بوسيله ساير قومها مثل غله اي كه در غربال است الك گردد و كاملاً از بدكاران پاك شود. 10 تمام گناهكاراني كه ميگويند: «خدا نميگذارد بلايي به ما برسد»، با شمشير كشته خواهند شد.

احياي اسرائيل
11 «آنگاه در آن زمان، سلطنت داود را كه اكنون ويران است دوباره برپا خواهم ساخت و آن را به عظمت سابقش بازخواهم گرداند، 12 و آنچه را كه از ادوم و تمام قومهايي كه به من تعلق دارند، باقي بماند، اسرائيل تصاحب خواهد كرد.» خداوندي كه تمام اينها را بجا مي آورد چنين فرموده است.
13 خداوند ميفرمايد: «زماني فرا خواهد رسيد كه فراواني محصول خواهد بود و غله چنان سريع رشد خواهد كرد كه دروگران فرصت درويدن نخواهند داشت، و از فراواني انگور، از دامنه كوههاي اسرائيل شراب شيرين فرو خواهد چكيد. 14 من قوم خود اسرائيل را از اسارت باز ميگردانم. آنها شهرهاي ويران خود را بازسازي نموده، دوباره در آنها ساكن خواهند شد. باغها و تاكستانها غرس نموده شراب آنها را خـواهند نـوشيد و ميـوه آنهـا را خـواهند خـورد. 15 ايشان را در سرزميني كه به آنها داده ام، مستقر خواهم ساخت و ايشان بار ديگر ريشه كن نخواهند شد.» خداوند، خداي شما اين را ميفرمايد.

راهنما

باب‌ 9 . جلال‌ آيندة‌ خاندان‌ داود
آيات‌ 1 الي‌ 8 دربرگيرندة‌ پيشگويي‌ مربوط‌ به‌ اسارت‌ قوم‌ مي‌باشند. اين‌ نبوت‌، 30 سال‌ بعد بوقوع‌ پيوست‌ و بدين‌ ترتيب‌ مملكت‌ مرتد و گناهكار موجوديت‌ خود را از دست‌ داد.
تجديد حيات‌ و برپا شدن‌ خيمة‌ داود در آيات‌ 8 الي‌ 15 ذكر شده‌ است‌. رؤياي‌ درخشاني‌ درخصوص‌ رجوع‌ قوم‌ اسرائيل‌ و دوران‌ پس‌ از اين‌ مصيبت‌، نبوت‌ شده‌ است‌. عاموس‌ در نزديكي‌ بيت‌ ئيل‌ كه‌ به‌ شهر داود شهرت‌ داشت‌، زندگي‌ مي‌كرد. عاموس‌ از اينكه‌ ده‌ سبط‌ از خاندان‌ داود كه‌ خدا آن‌ را براي‌ سلطنت‌ بر كل‌ اسرائيل‌ برگزيده‌ بود، جدا شده‌ در طول‌ 200 سال‌ سرسختانه‌ از پيوستن‌ و بازگشت‌ به‌ آن‌ امتناع‌ مي‌كردند، متأثر بود. آخرين‌ كلمات‌ او عبارت‌ بود از: با فرا رسيدن‌ ايام‌ سلطنت‌ داود، كه‌ آنها آن‌ را خوار شمرده‌ بودند، همه‌ چيز در جلال‌ ابدي‌ مسترد خواهد شد و اين‌ سلطنت‌ نه‌ فقط‌ بر يك‌ قوم‌ بلكه‌ بر كل‌ اقوام‌ جهان‌ خواهد بود.
  • مطالعه 1277 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %636 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 8 سبد میوه »