تو هم اینرا طرزفکر خود قرار بده!

توانایی شما برای مؤفقیت در زندگیتان گاهی برمی گردد به یک انتخاب: چگونگی واکنش شما به کاری که نسبت به شما در گذشته و یا حال انجام شده است. دکتر ویکتور فرانکل با این اصل هولوکست را تحمّل کرد. نازی ها خانوادۀ او را کشتند و او را در اردوگاه زندانیان، گرسنه و مجروح قرار دادند. او را درآنجا با گرسنگی و ضرب و شتم شکنجه می دادند. وقتی جنگ به پایان رسید، فرنکل از آن ایام نه زخمی و نه تلخ بود.

 

وقتی از او سؤال شده که او چگونه با این روحیۀ مثبت توانسته اینگونه رفتار را تحمّل کند، او می گوید: « می تواند همه چیز از انسان گرفته شود، جزء یک چیز: آخرین آزادی باقیماندۀ انسان یعنی انتخاب یکنوع طرز فکر خاص در شرایط موجود به روش خود.»

زمین وسیعی است در نیویورک که روزی برجهای دوقلو در آنجا ایستاده بودند. سه هزار انسان در آنجا کشته شدند. اهالی نیویورک با چه انتخابی با این واقعه پاسخ دادند: بر تابلویی که در آن محل قرار گرفته اینطور نوشته شده است: " روح انسان با معیار عمل انسانی اندازه گیری نمی شود؛ بلکه با معیار قلب." این طرزفکری است که تروریست هرگز نمی تواند برآن غالب آید. و این طرز فکری است که کلام خدا از ما خواسته که آنرا اتخاذ کنیم: « ...هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید.» ( فیلیپیان 4 : 8 ).

هرروز شما لباس خود را برای پوشیدن، غذای خود را برای خوردن و طرزفکر خود را برای زندگی انتخاب می کنید. درواقع تنها دو نوع طرز فکر وجود دارد: طرز فکر خوب و طرز فکر بد. طرز فکر خوب طرزفکری است که مزمور نویس آنرا هر روز که از خواب بلند می شده اتخاذ می نموده: « این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. درآن وجد و شادی خواهیم نمود. » (مزمور 118 : 24 ). تو هم اینرا طرز فکر خود قرار بده.


مترجم: آرش

 • مطالعه 2449 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131