تصور کنید که اینرا بشنوید!

تصور کنید که اینرا بشنوید!

تصور کنید وقتی دعا کنید اینرا بشنوید:
" ممنون که با خانۀ پدرم تماس گرفتید. لطفاً یکی از این چهار مورد زیر را انتخاب کنید:
• برای تقاضاها، شمارۀ 1 را فشار دهید.
• برای شکرگزاری، شمارۀ 2 را فشار دهید.
• برای گله گزاری، شمارۀ 3 را فشار دهید.
• برای تقاضاهای دیگر، شمارۀ 4 را فشار دهید."

 

یا چه اتفاقی می افتاد اگر خدا هم از این بهانه استفاده می کرد:
" تمام فرشتگان در حال حاضر مشغول کمک به دیگران هستند. لطفاً پشت خط منتظر بمانید. به زودی به تلفن شما پاسخ داده می شود."


تصور کنید وقتی با خدا در دعا تماس بگیرید، اینرا بشنوید:
• " اگر می خواهید با جبرائیل صحبت کنید، شمارۀ 1 را فشار دهید.
• اگر می خواهید با میکائل صحبت کنید، شمارۀ 2 را فشار دهید.
• اگر می خواهید با سایر فرشتگان صحبت کنید، شمارۀ 3 را فشار دهید.
• اگر می خواهید که پادشاه داود برای شما یک مزمور بخواند، شمارۀ 6 را فشار دهید. 
• برای رزرو جایی در خانۀ پدرم به سادگی حروف ی.و.ح.ن.الف را در صفحۀ کلید تایپ کنید و بعد اعداد 3 ـ 1 ـ 6.
• برای سؤالات سخت درمورد دایناسورها، سن زمین و اینکه کشتی نوح کجاست، منتظر بمانید تا خودتان به اینجا بیائید.
• این دفتر آخرهفته ها بسته است، لطفاً دوباره دوشنبه تماس بگیرید. آخر پیغام."


شکر خدا، لازم نیست که برای زنگ زدن به خدا چندین بار تماس بگیرید. فقط کافی است یکبار تماس بگیرید و خدا شما را می شنود. و بخاطر وجود عیسی مسیح، هیچوقت بوق اشغال نمی شنوید. خدا به هر تماسی پاسخ می دهد و همۀ تماس گیرنده ها را شخصاً می شناسد. وقتی تماس بگیرید، خدا جواب می دهد؛ وقتی برای کمک فریاد می کنید، او خواهد گفت: « من اینجا هستم.»


تلفنهای اضطراری:
• اگر در حسرت و اندوه هستید، با یوحنا 14 تماس بگیرید.
• هر وقت کسی درحق شما قصوری نموده، با مزمور 27 تماس بگیرید.
• اگر می خواهید، ثمر و میوه داشته باشید، با یوحنا 15 تماس بگیرید.
• اگر گناه کرده اید، با مزمور 51 تماس بگیرید.
• اگر نگرانید، با متی 6 : 19 ـ 34 تماس بگیرید.
• اگر در خطر هستید، با مزمور 91 تماس بگیرید.
• وقتی خدا در نظرتان دور است، با مزمور 139 تماس بگیرید.
• وقتی ایمانتان نیاز به یک حرکت دارد، با عبرانیان 11 تماس بگیرید.
• وقتی تنها هستید و می ترسید، با مزمور 23 تماس بگیرید.
• وقتی از چیزی تلخ شده اید و انتقاد می کنید، با اول قرنتیان 13 تماس بگیرید.
• برای دستیابی به رازهای پولس برای شادی، با کولسیان 3 : 12 ـ 17 تماس بگیرید.
• برای درک مفهوم اصلی مسیحیت با دوم قرنتیان 5 : 12 ـ 19 تماس بگیرید.
• وقتی احساس حقارت و نادیده گرفته شدن می کنید، با رومیان 8 : 31 ـ 39 تماس بگیرید.
• وقتی آرامی و آرامش می خواهید با متی 11 : 25 ـ 30 تماس بگیرید.
• وقتی دنیا در نظر شما بزرگتر از خداست، با مزمور 90 تماس بگیرید.
• وقتی اطمینان مسیحی لازم دارید، با رومیان 8 : 1 ـ 30 تماس بگیرید.
• وقتی خانه را برای کار و یا مسافرت ترک می کنید، با مزمور 121 تماس بگیرید.
• وقتی دعای شما محدود شده و بیشتر به خود شما متمرکز شده، با مزمور 67 تماس بگیرید.
• برای داشتن یک فرصت و یا ابتکار عالی با اشعیا 55 تماس بگیرید.
• وقتی برای کاری احتیاج به تشویق دارید با یوشع 1 تماس بگیرید.
• وقتی می خواهید با اطرافیان خود با خوبی کنار بیائید، با رومیان 12 تماس بگیرید.
• وقتی در فکر سرمایه گذاری و یا بازگشت آن هستید، با مرقس 10 تماس بگیرید.
• اگر افسرده هستید، با مزمور 27 تماس بگیرید.
• اگر جیبتان خالی است، با مزمور 37 تماس بگیرید.
• اگر اطمینان خود را به مردم از دست می دهید، با اول قرنتیان 13 تماس بگیرید.
• وقتی مردم با شما نامهربان هستند، با یوحنا 15 تماس بگیرید.
• اگر درمورد کاری ناامید شده اید، با مزمور 126 تماس بگیرید.
• اگر بنظرتان دنیا کوچک شده و خودتان بزرگ، با مزمور 19 تماس بگیرید.


شماره های اضطراری می توانند مستقیماً بدون نیاز به کمک تلفنچی وصل شوند. تمامی خطوط به آسمان 24 ساعته در روز باز هستند.
بهترین تمرین روحانی برای شما این است که کف اتاق را با زانوهای خود لمس کنید.


مترجم: آرش

 • مطالعه 1321 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131