نیکوست که سال نو را با عیسی شروع کنیم!

نیکوست که در آبهای ناشناخته سال نو کشتی خود را به حرکت در آوریم چون او ناخدای تو و لنگر جان توست؛

نیکوست که در راههای کشف نشده قدم برداریم چون او راهنما و نگهبان راه توست؛

نیکوست که با ناشناخته ها روبرو شویم چون او حکمت توست و کسی که از آغاز، پایان را می داند.

 

 

نیکوست که دستهای تو خالی باشد، چون او آنها را پر خواهد کرد؛

 

 

نیکوست که قلب تو باز باشد، چون او آن را لبریز خواهد کرد؛

نیکوست که چشمان تو به یک جا دوخته شده باشد، چون در نور او همه چیز آشکار خواهد شد؛

نیکوست که گوشهای تو بشنود، چون نجوای او شیرین ترین صدایی خواهد بود که می شنوی؛

نیکوست که پاهای تو استوار باشد، چون او صخره توست و بنیادی که تو بر آن می ایستی.

 

 

 

 

نیکوست که به او اعتماد کنی چون او هرگز خطایی نمی کند؛

نیکوست که او را خدمت کنیم چون او همه چیز را بخوبی به پایان می رساند؛

نیکوست که او را محترم بشماریم چون کسی با او برابر نیست؛

نیکوست که مطیع او باشیم چون نقشه های او بهترین هاست؛

نیکوست که در او استراحت کنیم چون یوغ او سبک است؛

نیکوست که به او تکیه کنیم چون او نیازهای روزانه تو را برآورده می سازد؛

نیکوست که در او لذت ببریم چون او پاداش عظیم شماست.

 

 

خداوند سال شما را با چیزهای نیکو مملو سازد.

 

 • مطالعه 2904 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131