تنها گناه انسان

تنها گناه انسان

كلام خدا به وضوح می گوید كه انسان گناهكار است.پاسخ بسیاری از سؤالاتی كه روانشناسان و فلاسفه در پاسخ به آن عاجز مانده اند در كلام خدا یافت می شود. مشكل این نیست كه پاسخی نیست، بلكه مشكل این است كه انسان نمی خواهد بپذیرد كه گناهكار است.

 

نقطه نظر خدا از گناه، كاملا" با انسان فرق می كند.
انسان به یك نجات دهنده احتیاج دارد، چون گناهكار است. ولی راستی گناه انسان چیست؟
كتاب مقدس از اول تا آخر به یك گناه اشاره می كند. مشخص شدن این مسئله كه آیا انسان حیات جاودانی خواهد یافت یا هلاك خواهد شد كاملا" وابسته است به نتیجه برخورد او با این یك گناه.
وضعیت انسان در برابر خدا، گناه او را مشخص می كند. كتاب مقدس در مورد مشكل انسان، به هزاران گناه دیگر اشاره نمی كند. ما اگر فقط یك گناه نیز در زندگیمان باشد، باز هم گناهكار محسوب می شویم.
این یك گناه چیست؟ این گناه، گناه مخالفت و شورش انسان در برابر خداست. انسان رابطه درستی با خدا ندارد.
اگر چه دروغ، غرور، حسادت، همه گناهان هستند، اما از گناه اصلی عدم رابطه با خدا ناشی می شوند.
شاید ما مرتكب گناهان زیادی نشده ایم، ولی با خدا ارتباط نداریم. خبر بدی را داریم: همین یك گناه می تواند ما را به جهنم رهنمون سازد.
ممكن است ما قمار نكرده باشیم و یا مرتكب زنا نشده باشیم، اما این یك گناه را داریم كه رابطه درستی با خدا نداریم.
بدون مسیح، همگی ما انسانها گناهكاریم. اینكه انسان نتواند با خدا مشاركت و مصاحبت داشته باشد، این، خود یك گناه است. در واقع ما كاملا" بر خلاف مسیر اراده خدا قرار گرفته ایم.
* همه انسانها این گناه را كرده اند و رابطه شان با خدا مخدوش است.
سؤالی كه وجود دارد این نیست كه آیا حسودیم، مغروریم، زنا كرده ایم؛ در رابطه خانودگیمان خوب عمل كرده ایم یا خیر و غیره، بلكه اینكه رابطه مان با خدا چگونه است؟
بگذارید ببینیم گناه چگونه وارد جهان گشت؟ گناه با یك قتل یا دروغ شروع نشد. حتی نه با یك زنا و یا قمار و غرور و حسادت. گناه با خوردن یك میوه وارد جهان گشت(پیدایش7:2) انسان با خوردن این میوه با خدا ضدیت كرد. همینكه آدم گناه كرد خود را مخفی كرد، چون از دیدن روی خدا وحشت داشت. پس گناه یعنی داشتن رابطه غلط با خدا. گناه قائن فقط این نبود كه هابیل را كشت، بلكه این گناه قبل از این مسئله وارد قلب او شده بود. مسئله این بود كه رابطه او با خدا در مسیر غلطی بود.
در لوقا 15 داستان پسر گمشده را همه می دانیم. گناه این پسر گمشده چه بود؟ لحظه ای كه پسر، پدرش را ترك كرد، در همان لحظه او گناه كرد و نه وقتی كه مالش را هدر داد. از لحظه ای كه او از در خانه پدر بیرون آمد، او گمشده شد.
فرض كنیم این پسر هیچ چیز هدر نمی داد و ثروت بیشتری نیز كسب می كرد، آیا او باز گمشده نبود. آیا پدرش به او می گفت: " آفرین پسر خوب كه مالت را بخوبی استفاده كرده ای؟ خیر. پس مشكل این نیست كه ما هدر دادیم یا پس انداز كردیم، بلكه مشكل در رابطه با پدر است.
آیا در رابطه با پدر آسمانی مشكلی دارید؟
بیداری پسر با این مسئله شروع نشد كه بروم و پول بیشتری كسب كنم، بلكه او گفت: " پس برمی خیزم و نزد پدر می روم و می گویم: " پدر، به آسمان و به تو گناه كرده ام."(لوقا18:15)
پس نجات ما در این است كه رابطه ما با خدا دوباره برقرار شود. زندگی جاودانی یعنی داشتن رابطه خوب و درست با خدای پدر(یوحنا3:17)
در سه باب اول رساله پولس رسول به رومیان، او وضعیت شخص گناهكار را نشان می دهد. او سه دفعه در باب اول می گوید كه خدا انسان را به حال خود رها كرده است:
رومیان 24:1 خدا ایشانرا به ناپاكی واگذاشت.
رومیان25:1و26 می گوید خدا ایشان را در شهواتی شرم آور به حال خود واگذاشت.
رومیان 28:1 می گوید خدا آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشت.
گناهانی كه متعاقب این آیات در 29-32 ذكر شده، از این ناشی می شود كه انسان خدا را در دانش خود نگاه نداشت(رومیان 28:1)
یعقوب از شكم مادر با برادرش دعوا داشت، پدر و پدرزنش را فریب داد. اخلاقیات او واقعا" در سطح پائینی بود، اما او با خدا ارتباط داشت و این برای خدا ارزش داشت.
این امكان وجود دارد كه ایمانداری باشد كه شاید از نظر اخلاقی خیلی عالی نباشد ولی با خدا رابطه داشته باشد. برای خدا این رابطه ارزش دارد چون وقتی با خدا رابطه را داریم بقیه نیز اصلاح خواهد شد ولی وقتی با خدا رابطه ای وجود ندارد، آنچه نیز درست است به خرابی ختم می شود.
در رومیان 10:3 می گوید همه گناه كرده اند، یكی هم عادل نیست.(رومیان23:3)
اما مژده ای برای شما داریم: دو هزار سال پیش خدا به میان ما آمد و امروز سؤالی كه خدا از ما دارد این است كه با این خدای مجسم شده، چه برخوردی داری؟ او كلمه ای است كه مجسم شده.
هیچكس به خاطر كثرت گناهانش به جهنم نمی رود بلكه فقط به خاطر یك گناه و آن ایمان نداشتن به پسر خدا.
یوحنا 18:3 می گوید كه انسانها به خاطر فقط یك گناه داوری خواهند شد.
(یوحنا 9:14و10؛ یوحنا 30:10)
مسیح با پدر یكی بود. در یوحنا 8:16 و 9 می خوانیم كه روح القدس مردم را به یك گناه و آن هم گناه بی ایمان نسبت به مسیح است كه ملزم می كند.
چه چیزی در روز پنطیكاست قلب مردم را دل ریش كرد(اعمال رسولان 36:2) آن گناه مخالف با مسیح بود و راه حل آن در ایجاد رابطه با مسیح می باشد(اعمال رسولان 37:2و38)
پیغام پطرس در روز پنطیكاست این بود: " توبه كنید." توبه از چه؟ از قتل، از دروغ و غیره؟ خیر. توبه از نداشتن رابطه با خداوند عیسی مسیح. برای همین است كه در اعمال رسولان 21:20 پولس رسول مردم را به توبه دعوت می كرد و بعد به ایمان بر عیسی مسیح.
امروز می توانی با اعتراف به گناه نداشتن رابطه با خدا و ایمان به عیسی مسیح رابطه خود را با خدا شروع كنی و اجازه دهی خداوند برقلب و زندگی و خانواده ات سلطنت كند و اراده و خواست او در زندگی شما حاكم باشد.
می توانید به سادگی این دعا را با قلبی خالص به خدا تقدیم كنید:
خدای پدر، خالق آسمان و زمین و هر چه در آن است
امروز اعتراف می كنم كه گناهكارم و گناهم 
نداشتن رابطه با تو بوده است. ایمان دارم كه عیسی مسیح به خاطر
گناهان من بر روی صلیب جان داد و سه روز پس از مرگش زنده شد
ایمان دارم كه عیسی مسیح پسر خداست و می خواهم با خون مقدس 
عیسی مسیح مرا از گناهم پاك كنی و در قلب من ساكن شوی و سلطان و پادشاه
و خداوند زندگیم شوی.
متشكرم از اینكه دعایم را شنیدی، چون به نام پسر یگانه ات عیسی مسیح 
طلبیدم. آمین."
خدا شما را بركت دهد.

 • مطالعه 1421 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131