درس زندگی برگرفته از مطالب جالب

درس زندگی برگرفته از مطالب جالب

از فشار وحرارت سنگواره شیشه بدست میاید واز فشار و حرارت بیشتر کریستال واز فشار وحرارت بیشتر الماس میشود و در مشکلات ما هم مثل الماس خواهیم شد

در زمان های گذشته ، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این كه عكس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ می گذشتند. بسیاری هم غرولند می كردند كه این چه شهری است كه نظم ندارد. حاكم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ... با وجود این هیچ كس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت . نزدیك غروب، یك روستایی كه پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیك سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كناری قرار داد. ناگهان كیسه ای را دید كه زیر تخته سنگ قرار داده شده بود ، كیسه را باز كرد و داخل آن سكه های طلا و یك یادداشت پیدا كرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود : " هر سد و مانعی می تواند یك شانس برای تغییر زندگی انسان باشد. 
وقتی این داستان را خواندم ، بیاد کتاب یعقوب در کتاب مقدس افتادم که چه زیبا می گوید . (یعقوب باب 1 آیه 3و4)


ای‌ برادران‌ من‌،
وقتی‌ كه‌ در تجربه‌های‌ گوناگون‌ مبتلا شوید، كمال‌ خوشی‌ دانید. چونكه‌ می‌دانید كه‌ امتحان‌ ایمان‌ شما صبر را پیدا می‌كند. لكن‌ صبر را عمل‌ تاّم‌ خود باشد تا كامل‌ و تمام‌ شوید و محتاج‌ هیچ‌ چیز نباشید.


وطلای ناب زمانی بدست میاید که حرارت زیاد ببیند ، زمانی که در مشکلات هستیم واز کوره مشکلات عبور میکنیم طلای خالص میشویم .
وهمانطور که شنیده اید ،از فشار وحرارت سنگواره شیشه بدست میاید واز فشار و حرارت بیشتر کریستال واز فشار وحرارت بیشتر الماس میشود و در مشکلات ما هم مثل الماس خواهیم شد
، وبرای خداوند خواهیم درخشید . 
و در بعضی از کشورها ، کشاورزان درخت را آب نمیدهند تا ریشه عمیق در زمین پیدا کند ، ومحکم بتواند بایستد . ما هم در مشکلات محکم میشویم وبهتر میتوانیم برای خداوند بایستیم . پس وقتی در مشکلات گوناگون هستیم دعا وشکر گزاری کنیم و مثل پولس در زندان بگوییم { پیوسته در خداوند شاد باشید. }( فلیپیان 4:4 )

 • مطالعه 1102 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131