با چه نوع عینکی به مسائل نگاه می کنیم؟

با چه نوع عینکی به مسائل نگاه می کنیم؟

باور کردن، ایمان داشتن و یا بهتر است که بگوئیم یقین داشتن به کلام خدا مانند عینکی است که چشمهای ما به آن احتیاج دارد.


گوش فرا دادن به صداهائی که ممکن است مخالف کلام خدا باشند؛ این شخص مانند کسی است که عینک اشتباهی را استفاده می نماید. او ممکن است که حتی از اندازه ، مدل و رنگ آن راضی باشد اما او را به مقصد نهائی نخواهد رسانید...

فکر و نظر ما در بارۀ خودمان مهم نیست ، بلکه باید دانست که خدا در بارۀ ما چه فکر می کند و چگونه رفتار میکند؟ این سئوالی است که به شما کمک خواهد کرد تا اراده و خواست دقیق خدا را برای زندگی تان درک کرده در پیروزی کامل به پیش روید.
باور کردن، ایمان داشتن و یا بهتر است که بگوئیم یقین داشتن به کلام خدا مانند عینکی است که چشمهای روحانی ما به آن احتیاج دارد.

در امثال 4: 2 ـ 22 چنین می خوانیم: " ای پسر من به سخنان من توجه نما ، و گوش خود را به کلمات من فرا گیر. آنها از نظر تو دور نشود. آنها را در اندرون دل خود نگاه دار ، زیرا هر که آنها را بیابد برای او حیات است و برای تمامی جسد او شفا میباشد. " برای اینکه ارادۀ خدا در زندگی ما انجام شود و ما در پیروزی کامل زندگی کنیم می بایست طبق این آیات زندگی خودمان را تنظیم کنیم. کتابمقدس کلام الهام شده خدا است که به ما تعلیم داده ما را تنبیه ، اصلاح و تربیت می کند.(دوم تیموتاوس 3 : 16 و 17 )

ـ اگر ما از کلام خدا اطلاع کافی نداشته باشیم ، مانند شخصی هستیم که چشمانش ضعیف است اما عینکی ندارد که بر چشم بگذارد.

ـ دانستن کلام خدا ، ولی ایمان نداشتن به آن ، مانند شخصی است که عینک برای چشمان ضعیفش داشته باشد ، اما از آن استفاده نکند.
آیا تا به حال عینک شخص دیگری را به چشمان خود زده اید ؟

ـ گوش فرا دادن به صداهائی که ممکن است مخالف کلام خدا باشند. ( مانند صدای دوستان ، صدای ایده و عقیده های دنیا ، تکیه کردن به عقل خودمان ، گوش دادن به صدای دشمن (شیطان ) ، صدای روانشناسان و پزشکان ). این شخص نیز مانند کسی است که عینک اشتباهی را استفاده می نماید. او ممکن است که حتی از اندازه ، مدل و رنگ آن راضی باشد اما او را به مقصد نهائی نخواهد رسانید. به همین منظور است که سلیمان پادشاه این آیات (امثال 4: 20 ـ 22) مکشوف شده را می نویسد. کلام خدا ما را در زمان تاریکی زندگیمان راهنمائی می کند. مزمور 119 : 105 می گوید کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. حال برگردیم به سخنان سلیمان پادشاه و کمی تعمق کرده ، ارادۀ خدا را درک کنیم.

1 ـ ای پسر من به سخنان من توجه نما. تمامأ تسلیم سخنان او باشیم . حواسمان را جمع کنیم و متمرکز صدای او باشیم. درها و پنجره هائی را که به سوی صداهای دنیا باز است ببندیم و مهمتر از همه، آمادۀ شنیدن صدای او باشیم . صدای او کلام نوشته شده اوست.

2 ـ و گوش خود را به کلمات من فرا گیر. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا . (رومیان 10 : 17 ) کلام خدا را باید خواند و مطالعه کرد ، باید گوش کرد ، باید در بارۀ آن تعمق کرد. کلام خدا به ما حیات و شفا می بخشد و ما را پیروز می گرداند. در کلام خدا حدود 7000 وعده وجود دارد . آیا از آنها خبر داری؟ آیا آنها را مطالعه و اعتراف می کنی؟

3 ـ آنها از نظر تو دور نشود. کلام خدا را باید مانند عینک بر چشمانمان بگذاریم و هرگز آن را از خود دور نکنیم.

4 ـ آنها را در اندرون دل خود نگاه دار. وقتی که کلام خدا را با تمام حواسمان می خوانیم و یا گوش می دهیم و آنها را از نظر خود دور نمی کنیم ، و در هر وضیعتی آن را به عنوان اولین چیز به یاد می آوریم. این نشانه ای است که آن را در اندرون دل خود نگاه داشته ایم. 
شما چه چیزی را در مشکلات ، بیماری و یا جنگ روحانی بیاد می آورید؟آیا کلام خدا را ؟ یا چیزهای منفی دیگر را ؟ از اینجا می توان فهمید که چه عینکی را بر چشمان خود گذشته ایم ، و چه چیزی را در اندرون دلمان نگاه داشته ایم.

5 ـ زیرا هر که آنها را یابد، برای او حیات است. کلام خدا بهترین و سالمترین غذائی است که به روحمان حیات می بخشد. به قول پطرس : خداوندا نزد که برویم کلمات حیات جاودانی نزد تو است .یوحنا 6 : 68

6 ـ و برای تمامی جسد او شفا می باشد. وقتی با عینک صحیح ( کلام خدا ) به بیماری خود نگاه می کنیم مأیوس نمی شویم، بلکه با ایمان و اعتماد به وعدۀ خداوند شفای خودمان را دریافت می کنیم.

چند مثالی که می تواند به ما کمک کند تا بیشتر متوجه این امر باشیم

 عینک صحیح(کلام خدا)

arrow

 عینک اشتباه(احساسات، صدای شیطان،
شک، عقیده خودم و یا دیگران، دنیا و ...)
arrow2

 1- و از زخمهای او 
ما شفا یافته ایم.
اشعیا 53 : 5

 1- هنوز خوب نشدی. یک نفر هم 
همین مرض را داشت و هنوزشفا نیافته.
 شفا فقط برای زمان رسولان بود.

 2- تو فرزند خدا هستی.
(یوحنا 1 : 12 )

 2- من گناهکار هستم. من لایق آن نیستم. 
هنوز باید خیلی دعابکنم و باید مقدس زندگی کنم.

3- تو نجات یافته ای، و تمام 
گناهانت آمرزیده شده است.
(کولسیان 1 : 14)

 3- تو مغرور هستی. 
آیا خدا واقعا تو را قبول کرده است؟

 

پس شما با چه نوع عینکی به مسائل نگاه می کنید؟


خادم شما در مسیح 
کشیش آرامائیس قاراخانیان

 • مطالعه 677 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « پرت کردن آجر چه کسی بزرگتر است؟ »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131