قیام مسیح، نوروز و بهاری برای قلبهای گریان

قیام مسیح، نوروز و بهاری برای قلبهای گریان

در زمان نوروز و بهاران، آنچه که ما اصلا به فکر آن نیستیم، گریه و غم و اندوه مردم دنیاست. در این روزها همه چیز زیباست. طبیعت شکوفه آورده و از خواب زمستانی بیدار شده. مردم به شور و هیجان آمده اند و مخصوصا در کشور ما ایران خیابانها پر از مردمی است که مشغول خرید و دید و بازدید می باشند.


جالب اینجاست که امسال نوروز ما چند هفته قبل از قیام مسیح اتفاق می افتد و در روز یکشنبه نخل که عیسی مسیح پیروزمندانه بعنوان پادشاه آینده اسرائیل، وارد اورشلیم شد. پیام نوروز بی شباهت به پیام قیام عیسی مسیح نیست. در نوروز خبر از زنده شدن طبیعت می شود و در قیام مسیح خبر از زنده شدن طبیعت کهنه و مرده انسانها می کند که مسیح با قیامش برای ما به ارمغان آورد. در نوروز خبر از چیزهای تازه و نو می شود و در قیام مسیح نیز ما با چیزهای نو برخورد می کنیم: حیات نو، امیدنو، قوت نو، آینده نو و غیره...

پس از اینکه عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، اولین نفری را که او ملاقات کرد زنی گریان بود. امروز از این زنان و مردان گریان در دنیای ما بی شمار می باشند. در حالیکه ما با شادی نوروز را جشن می گیریم، افرادی در دنیای ما هستند که هنوز با مسیح زنده روبرو نشده اند و بر سر قبرها گریان ایستاده اند. برای آنها امیدی نیست. برای آنها آینده ای وجود ندارد و همه چیز تمام شده.

مسیح با قیامش از مردگان تمام اشک هایی که در زندگی و بخاطر زندگی به سراغ ما می آید از چشمان ما پاک می کند. اما نه فقط اشک هایی که در زندگی و برای زندگی است بلکه اشک هایی نیز که برای مرگ از چشمانمان سرازیر است پاک می کند. برای بسیاری زندگی پس از مرگ یک چیز سایه گونه و بسیار مبهم است. بسیاری نمی دانند که پس از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد و یا اینکه پس از مرگ سرنوشتشان چیست. اما عیسی مسیح با قیامش از مردگان به ما نشان داد که زندگی پس از مرگ وجود دارد و او می تواند امید زنده ای برای همه ما باشد. او می تواند تمام این شکها و دلهره ها و ناامیدیها را تبدیل به اطمینان و امید کند. هللویاه.

خوب یادم هست که بعنوان نوجوانی همیشه در پی این بودم که پس از مرگ چه می شود؟ ولی از زمانی که با عیسی مسیح آشنا شدم متوجه شدم که چه اطمینانی می توانم داشته باشم که پس از مرگ با مسیح زندگی خواهم کرد.

آیا شما این اطمینان را دارید؟
آیا شما نیز اشکهایی دارید که بخاطر زندگی بر گونه هایتان است؟ آیا شما نیز اشکهایی دارید که بخاطر مرگ سرازیر است؟ امروز مسیح می تواند با پیغام قیامش روزی نو و نوروزی برای شما ایجاد کند که تا آخر عمر 
فراموش نکنید.

فراموش نمی کنم که یکی از خواهرانمان وقتی به مسیح ایمان آورد می گفت: " هیچوقت طبیعت را به این زیبایی ندیده بودم. بعد از ایمان آوردنم به عیسی مسیح همه چیز برای من معنا و مفهوم دیگری یافته بودند. حتی سگم را نیز یک جور دیگر می دیدم." این همان نوروزی است که ما آرزوی آن را برای شما داریم.

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد.

 • مطالعه 1023 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131