شاهدانه زیستن در پرتو روح القدس

شاهدانه زیستن در پرتو روح القدس

«لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه وسامره و تا اقصای جهان.» کتاب اعمال رسولان باب 1: 8

 

پس از رستاخیز پیروزمندانه مسیح و درست قبل از اینکه خداوند ما به آسمان صعود کند، آمدن روح القدس را بر شاگردان خود وعده داد.

آنچه ذهن شاگردان را قبل از صعود خداوند به خود مشغول ساخته بود برقراری مجدد مجد و جلال و پادشاهی آسمان بر زمین بود و از این رو از خداوند خود زمان برقراری آن را جویا شدند اما پاسخ خداوند به آنها واضح و خالی از هر نوع شبهه بود که:« از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدردر قدرت خود نگه داشته است بدانید.»


عیسی مسیح به اشتیاق وکنجکاوی شاگردان جهت داده و آن را به عطشی تازه تبدیل نمود. عطش برگرفتن روح القدس و قوت یافتن برای اعلان انجیل.
عیسی از شاگردان خواست تا درانتظار روح خدا بمانند تا به قوت از اعلا آراسته شوند. تنها شرط شهادت دادن به پادشاهی خدا که در تولد، زندگی ، مرگ ، قیام و صعود مسیح متجلی گشت برای عیسی مسیح پرشدن از روح خدا بوده و امروز نیزاین اصل برای کلیسای مسیح همان است. وظیفه کلیسا در این روزگار که خداوندش در اعلا علیین به دست راست قوت نشسته است پرشدن از روح وشهادت دادن بر پادشاهی خدا در عیسای ناصری است.

 

کتاب اعمال رسولان تنها نمونه ای از کار عظیم خدا در کلیسای نوبنیاد رسولان است که چگونه با حمایت، هدایت، تقویت، و عطایای روح القدس پیام انجیل گسترانیده شد و شاگردان خود چگونه متبدل شده و از شاگردانی ترسو و خالی از هرگونه انگیزه تبدیل به رسولانی گشتند که آیینه کامل صورت و سیرت عیسی ناصری را بر عصر خویش بازتابانیدند و جان خویش را بر این راه نثار عیسی نمودند.
هرگاه کلیسای مسیح با امداد روح قدوس عیسی و با انتظار پر شدن از روح القدس به سوی ماموریت مسیحی گام برداشته است نتایج حیرت انگیز پادشاهی خدا که عبارت است از ملزم شدن انسانها به سوی خدا، توبه و تولد نوین، شفاها و آیات و معجزات الهی است رخ نموده است.

امروزه در ایران صدها و هزاران نفر هر روز با خداوند زنده و یگانه راه و راستی و نجات یعنی مسیح منجی برای اولین بارملاقات می کنند و زندگی خود را به او می سپارند و چه بجاست که این نجات یافتگان که خود مسیحان کوچکی هستند که اعمال عظیم خدا در زندگی خود را اعلان می کنند مانند شاگردان در دعا و انتظار بمانند تا به قوت از اعلا آراسته شوند و ثمرات شایسته توبه در آنها توسط روح القدس ظاهر گردد و عطایای روحانی در آنها دیده شود تا پیامشان کلامی خالی از قوت و اثر نباشد بلکه کلمات وسیله ای گردند که مستمعین با عیسای زنده ای که در آنها دیده می شود مواجه شوند.
تنها با حضور و پری از روح خداست که می توانیم شاهدانه زیست کنیم و این تنها وظیفه کلیسا و مسیحیان در آخرین سفارش و دستور خداوند قبل از صعودش به آسمان است.

ما خوانده شده ایم که شاهد او باشیم و بر خداوندی او و کارهای عظیمش، رحمت و فیض و آمرزش گناهان و خلقت تازه ای که آغاز کرده است به جهان شهادت دهیم.
ایمانداران دعوت شده اند تا در هر جا و جایگاهی که قرار دارند شاهدان عیسی مسیح باشند تا سرزمین ایران با یگانه منجی عالم، عیسی مسیح ملاقات کرده و شفا و آزادی حقیقی روحانی بر قلبوب ایرانیان جاری گردد.
آمین.

 • مطالعه 1117 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « پیشگویی تورات بهشت از آنِ کیست؟ »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131