هشت حقیقت برای مؤفقیت

هشت حقیقت برای مؤفقیت

این نکات بر اساس مزمور 91 می باشند:
1. من در ستر حضرت اعلی ساکن می شوم و در زیر سایۀ محافظ و پیروزمند او قرار دارم. خداوند ملجا و قلعۀ من است و او خداوندی است که به او توکل دارم (بر اساس آیه های 1 و 2 ).

 

2. عیسی مسیح مرا از هر طعمۀ دشمن رهایی خواهد داد ( بر اساس آیۀ 3 ).

3. من کاملاً زیر بالهای خداوند پوشیده هستم. او وفادارانه سپر و محافظ من است ( بر اساس آیۀ 4 ).

4. از تمامی ترسها آزادم. دشمن ضرری نمی تواند به من برساند. حتی اگر او سعی هم کند، مؤفق نمی شود. استراتژیهای او برای رسیدن به من همگی نامؤفق است. با چشمان خود افتادن او را بدست خداوندم خواهم دید. همین امروز پیروزمندم ( بر اساس آیه های 5 تا 8 ).

5. هیچ بدی بر من حادث نخواهد بود. هیچ مرضی نزدیک خانۀ من نخواهد شد ( بر اساس آیۀ 10 ).

6. فرشتگان خداوند گماشته شده اند تا مرا در تمامی راههایم پاسداری کنند. آنها کاملاً از من محافظت می کنند. بسیاری از آن فرشتگان بخاطر من در نظر گرفته شدند و همین الآن در وسط خدمت خود هستند ( بر اساس آیه های 11 و 12 ).

7. شیطان زیر پایهای من است. به من قدرت داده شده تا او را پایمال کنم ( بر اساس آیۀ 13 ).

8. چونکه خداوند را دوست دارم، او هرروزه مرا از هر عمل شریر رهایی می دهد. من همیشه در پیروزی حرکت می کنم. مرا در امنیت سرافراز می نماید؛ و مرا در سختیهایم شنیده و خلاصی می دهد؛ و مرا با طول عمر و فراوانی مبارک می گرداند ( بر اساس آیه های 14 تا 16 ).

 • مطالعه 974 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131