5 کتاب و بره

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف مکاشفه


بره و طومار

1. آنگاه دیدم که تخت نشین طوماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با هفت مهر ، مهر و موم شده بود.
2. و فرشتهً نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می گفت : « کی شایسته است که طومار را بگشاید و مهرهایش را بر دارد ؟ »
3. اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که طومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند.
4. من زار زار می گریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد ، طومار را بگشاید ویا به داخل آن نگاه کند.
5. آنگاه یکی از پیران به من گفت : « گریه مکن زیرا آن شیر ، شیری که از طایفهً یهودا و نهالی از نسل داود است پیروز شده و او حق گشودن طومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. »
6. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ای ایستاده بود که علامت برهً قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به همهً جهان فرستاده شده اند.
7. بره جلو آمد و طومار را از دست راست تخت نشین گرفت.
8. همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جام های زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است.
9. آنها سرود تازه ای می سرائیدند : « تو شایسته ای که ، طومار را بگیری ، و مهرهایش را بگشائی ، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان ، از هر ملت و امت برای خدا خریدی.
10. تو آنان رابه سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان ، خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمانروائی خواهند کرد. »
11. آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بیشماری را که صدها هزار و هزاران هزار بودند شنیدم آنها در اطراف آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند
12. و با صدای بلند فریاد میزدند : « برهً قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانائی ، حرمت و جلال و تمجید بیابد.»
13. آنگاه می شنیدم که همهً موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و دریا و هر چه در آنها است فریاد میکردند : « ستایش و عزت ، جلال و قدرت ، از آن کسی باد که بر تخت می نشیند و تا به ابد از آن بره باد »
14. و آن چهار حیوان گفتند « آمین » و پیران سجده نموده و او را پرستش کردند.


ترجمه قدیمی(مکاشفه یوحنا)


كتاب‌ و بره‌
‌ و ديدم‌ بر دست‌ راست‌ تخت‌نشين‌، كتابي را كه‌ مكتوب‌ است‌ از درون‌ و بيرون‌، و مختوم‌ به‌ هفت‌ مُهر. 2 و فرشته‌اي‌ قوي‌ را ديدم‌ كه‌ به‌ آواز بلند ندا مي‌كند كه‌ «كيست‌ مستحّقِ اينكه‌ كتاب‌ را بگشايد و مُهرهايش‌ را بردارد؟» 3 و هيچ‌كس‌ در آسمان‌ و در زمين‌ و در زيرزمين‌ نتوانست‌ آن‌ كتاب‌ را باز كند يا بر آن‌ نظر كند. 4 و من‌ بشدّت‌ مي‌گريستم‌ زيرا هيچ‌كس‌ كه‌ شايسته‌ گشودن‌ كتاب‌ يا خواندن‌ آن‌ يا نظر كردن‌ بر آن‌ باشد، يافت‌ نشد. 5 و يكي‌ از آن‌ پيران‌ به‌ من‌ مي‌گويد: «گريان‌ مباش‌! اينك‌ آن‌ شيري‌ كه‌ از سبط‌ يهودا و ريشه‌ داود است‌، غالب‌ آمده‌ است‌ تا كتاب‌ و هفت‌ مُهرش‌ را بگشايد.»
6 و ديدم‌ در ميان‌ تخت‌ و چهار حيوان‌ و در وسط‌ پيران‌، برّه‌اي‌ چون‌ ذبح‌شده‌ ايستاده‌ است‌ و هفت‌ شاخ‌ و هفت‌ چشم‌ دارد كه‌ هفت‌ روح‌ خدايند كه‌ به‌ تمامي‌ جهان‌ فرستاده‌ مي‌شوند. 7 پس‌ آمد و كتاب‌ را از دست‌ راست‌ تخت‌نشين‌ گرفته‌ است‌. 8 و چون‌ كتاب‌ را گرفت‌، آن‌ چهار حيوان‌ و بيست‌ و چهار پير به‌ حضور برّه‌ افتادند و هر يكي‌ از ايشان‌ بربطي‌ و كاسه‌هاي‌ زرّين‌ پر ازبخور دارند كه‌ دعاهاي‌ مقدّسين‌ است‌. 9 و سرودي‌ جديد مي‌سرايند و مي‌گويند: «مستحقّ گرفتن‌ كتاب‌ و گشودن‌ مُهرهايش‌ هستي‌ زيرا كه‌ ذبح‌ شدي‌ و مردمان‌ را براي‌ خدا به‌ خون‌ خود از هر قبيله‌ و زبان‌ و قوم‌ و امّت‌ خريدي‌ 10 و ايشان‌ را براي‌ خداي‌ ما پادشاهان‌ و كَهَنَه‌ ساختي‌ و بر زمين‌ سلطنت‌ خواهند كرد.»
11 و ديدم‌ و شنيدم‌ صداي‌ فرشتگان‌ بسيار را كه‌ گرداگرد تخت‌ و حيوانات‌ و پيران‌ بودند و عدد ايشان‌ كرورها كرور و هزاران‌ هزار بود؛ 12 كه‌ به‌ آواز بلند مي‌گويند: «مستحّق‌ است‌ برّه‌ ذبح‌شده‌ كه‌ قوّت‌ و دولت‌ و حكمت‌ و توانايي‌ و اكرام‌ و جلال‌ و بركت‌ را بيابد.»
13 و هر مخلوقي‌ را كه‌ در آسمان‌ و بر زمين‌ و زيرزمين‌ و در درياست‌ و آنچه‌ در آنها مي‌باشد، شنيدم‌ كه‌ مي‌گويند: «تخت‌نشين‌ و برّه‌ را بركت‌ و تكريم‌ و جلال‌ و توانايي‌ باد تا ابدالا´باد.» 14 و چهار حيوان‌ گفتند: «آمين‌!» و آن‌ پيران‌ به‌ روي‌ درافتادند و سجده‌ نمودند.

ترجمه تفسیری

طومار وقايع‌ آينده‌
پس‌ از آن‌، در دست‌ راست‌ آن‌ كسي‌ كه‌ بر تخت‌ نشسته‌ بود، طوماري‌ ديدم‌ كه‌ بر هر دوطرف‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ بود و با هفت‌ مُهر، آن‌ را مهر و موم‌ كرده‌ بودند. 2 آنگاه‌ فرشته‌ نيرومندي‌ را ديدم‌ كه‌ با صداي‌ بلند مي‌پرسيد: «چه‌ كسي‌ لياقت‌ دارد كه‌ اين‌ مهرها را بگشايد و طومار را بخواند؟» 3 اما كسي‌ در آسمان‌ و زمين‌ و در ميان‌ مردگان‌ پيدا نشد كه‌ قادر باشد طومار را باز كند و بخواند.
4 من‌ از روي‌ نااميدي‌، بشدت‌ مي‌گريستم‌، زيرا هيچكس‌ پيدا نشد كه‌ لياقت‌ گشودن‌ و خواندن‌ طومار را داشته‌ باشد.
5 اما يكي‌ از آن‌ بيست‌ و چهار رهبر به‌ من‌ گفت‌: «گريه‌ نكن‌. ببين‌، شير قبيله‌ يهودا كه‌ از نسل‌ داود است‌، پيروز شده‌ است‌! او لياقت‌ دارد طومار و هفت‌ مهر آن‌ را بگشايد.»
6 نگاه‌ كردم‌؛ اما به‌ جاي‌ شير، يك‌ «بَرّه‌» ديدم‌ كه‌ در مقابل‌ تخت‌ و موجودات‌ زنده‌، و در ميان‌ بيست‌ و چهار رهبر ايستاده‌ است‌. بر روي‌ بدن‌ او، زخمهايي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد كه‌ زماني‌ باعث‌ مرگش‌ شده‌ بود. او هفت‌ شاخ‌ و هفت‌ چشم‌ داشت‌ كه‌ همان‌ روح‌ هفتگانه‌ خداست‌ كه‌ به‌ تمام‌ نقاط‌ جهان‌ فرستاده‌ مي‌شود. 7 آنگاه‌ برّه‌ نزديك‌ آمد و طومار را از دست‌ راست‌ آنكه‌ بر تخت‌ نشسته‌ بود، گرفت‌. 8 وقتي‌ طومار را گرفت‌، آن‌ بيست‌ و چهار رهبر در برابر او سجده‌ كردند. هر يك‌ از آنان‌ يك‌ چنگ‌ و كاسه‌هاي‌ طلايي‌ پر از بخور داشتند كه‌ دعاهاي‌ ايمانداران‌ است‌. 9 ايشان‌ براي‌ او سرود جديدي‌ مي‌خواندند و مي‌گفتند: «تو لياقت‌ داري‌ كه‌ طومار را بگيري‌ و مهرش‌ را باز كرده‌، آن‌ را بخواني‌، زيرا جانت‌ را قرباني‌ كردي‌ و مردم‌ را از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و قبيله‌ براي‌ خدا خريدي‌، 10 و ايشان‌ را براي‌ خداي‌ ما كاهن‌ ساختي‌ و به‌ سلطنت‌ رساندي‌؛ از اينرو بر زمين‌ سلطنت‌ خواهند كرد.»
11 سپس‌ در رؤيا، ميليونها فرشته‌ را ديدم‌ كه‌ گرداگرد تخت‌ و موجودات‌ زنده‌ و رهبران‌ روحاني‌ جمع‌ شده‌، 12 با صداي‌ بلند اين‌ سرود را مي‌خوانند: «برّه‌ خدا كه‌ جانش‌ را در راه‌ نجات‌ مردم‌ قرباني‌ كرد، لياقت‌ دارد كه‌ صاحب‌ قدرت‌ و دولت‌، حكمت‌ و قوت‌، حرمت‌ و جلال‌ و بركت‌ باشد!»
13 آنگاه‌ صداي‌ تمام‌ موجودات‌ آسمان‌ و زمين‌ و زير زمين‌ و درياها را شنيدم‌ كه‌ مي‌سرودند و مي‌گفتند: «ستايش‌ و حرمت‌، جلال‌ و قوت‌ تا ابد از آنِ برّه‌ و آنكه‌ بر تخت‌ نشسته‌ است‌ باد!» 14 و آن‌ چهار موجود زنده‌ گفتند: «آمين‌!» و آن‌ بيست‌ و چهار رهبر سجده‌ كرده‌، او را پرستيدند.

راهنماباب‌ 5 : كتاب‌ مُهر شده‌.
در اينجا يوحنا چيزهايي‌ مي‌بيند كه‌ بايد واقع‌ شوند (1:4). كتاب‌، سرنوشت‌ جهان‌ را در بردارد كه‌ در طي‌ صحنه‌هايي‌ بر يوحنا مكشوف‌ مي‌شود (1:6-1:8). تنها مسيح‌ اين‌ حق‌ را دارد كه‌ اين‌ وقايع‌ را آغاز كند- نه‌ به‌ خاطر قدرتش‌ (شير)، بلكه‌ به‌ خاطر مرگ‌ و قرباني‌ شدنش‌ (برة‌ ذبح‌ شده‌). باب‌ 4 خداي‌ آفريننده‌ را نشان‌ مي‌دهد، و اين‌ باب‌ خداي‌ نجات‌ دهنده‌ را به‌ تصوير مي‌كشد. واكنش‌ جهان‌ نسبت‌ به‌ هر دو تصوير خدا، ستايش‌ و پرستش‌ است‌ (8:4-11؛ 8:5-14؛ و فيليپيان‌ 8:2-11).

هفت‌ شاخ‌ و هفت‌ چشم‌ (6): يعني‌ قادر مطلق‌ و ناظر مطلق‌.
  • مطالعه 1117 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %648 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 6 گشودن شش مُهر 4 تختی در آسمان »