مقدمه


ترجمه تفسیری(اعمال رسولان)اعمال رسولان مسيح
هنگامي كه عيسي مسيح را بر صليب كشتند، رسولان او از ترس جانشان خود را به پناهگاهي رساندند و درها را محكم پشت سر خود بستند. ولي هنوز سه روز از مرگ پيشوايشان نگذشته بود كه او را زنده در ميان خود ديدند. آري ، عيسي مسيح زنده شده بود! و اينك در اين بخش مي خوانيد كه اين رسولان كه شاهدان عيني اين واقعه تاريخي بودند، چطور با جرأتي كه روح خدا در آنان بوجود آورده بود، همه جا رفتند و به همه مژده دادند كه عيسي زنده است و در پي بشر گمشده مي باشد تا او را از بند گناه آزاد سازد.

راهنما


اعمال‌ رسولان‌


تشكيل‌ و توسعة‌ كليسا
انتشار انجيل‌ در ميان‌ امّتها
زندگي‌ و اعمال‌ پولس‌

انجيل‌ مسيح‌، بوسيلة‌ رسولان‌ به‌ همة‌ نقاط‌ موعظه‌ شد تا همة‌ ملل‌ ساكن‌ در دنياي‌ شناختة‌ شدة‌ آن‌ زمان‌ به‌ آن‌ پي‌ ببرند (كولسيان‌ 1 : 23).
البته‌ جريانات‌ كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ محدود مي‌شود به‌ داستان‌ انتشار انجيل‌ در فلسطين‌، بخشهاي‌ شمالي‌ تا انطاكيه‌ و سپس‌ بخشهاي‌ غربي‌ شامل‌ آسياي‌ صغير، يونان‌ و روم‌. بعبارت‌ ديگر خبر انجيل‌ در شهرهاي‌ مهم‌ دنياي‌ آن‌ زمان‌ انتشار يافت‌.
اين‌ كتاب‌، اعمال‌ يا كارهاي‌ رسولان‌ ناميده‌ شده‌ است‌؛ ولي‌ بيشتر، اعمال‌ پطرس‌ و پولس‌ را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و در اين‌ بين‌ به‌ فعاليتهاي‌ پولس‌ بيشتر اشاره‌ شده‌ است‌. پولس‌، رسول‌ امتها بود و منظور از امتها قومهاي‌ غير يهود مي‌باشد. در ارتباط‌ با ديد كلي‌ كتابهاي‌ كتاب‌مقدس‌، موضوع‌ اصلي‌ كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌، انتشار انجيل‌ در ميان‌ امتها مي‌باشد.
عهد عتيق‌، داستان‌ رابطة‌ چند هزار سالة‌ خدا با قوم‌ عبراني‌ است‌. در واقع‌ اين‌ بخش‌ از كتاب‌مقدس‌ نشانگر اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ بركت‌ بوسيلة‌ قوم‌ عبراني‌ به‌ ديگر ملل‌ خواهد رسيد.
ماشيح‌، كه‌ عبرانيان‌ منتظر او بودند، سالهاي‌ متمادي‌ بوسيلة‌ انبيا مورد پيشگويي‌ قرار گرفته‌ بود. در كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ كار عظيم‌ و عالي‌ خدا بين‌ ساير ملتها آغاز مي‌شود. خانوادة‌ الهي‌ از حالت‌ يك‌ مليّتي‌ خارج‌ شده‌ و بصورت‌ يك‌ نهاد بين‌المللي‌ وجهاني‌ ظاهر مي‌شود.
نويسنده‌
در اين‌ كتاب‌ بر عكس‌ رسالات‌ پولس‌ كه‌ مستقيماً به‌ نويسنده‌ اشاره‌ مي‌كند، آثاري‌ از نام‌ نويسنده‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. استعمال‌ ضمير شخصي‌ «من‌» در شروع‌ اين‌ كتاب‌، نشانگر آن‌ است‌ كه‌ خوانندگان‌ اوليه‌ اين‌ كتاب‌، نويسنده‌ را مي‌شناختند. از همان‌ ابتدا، از اين‌ كتاب‌ و سومين‌ انجيل‌ به‌ عنوان‌ آثار لوقا نام‌ برده‌ شده‌ است‌.
تاريخ‌ نگارش‌
اين‌ كتاب‌ با زنداني‌ شدن‌ پولس‌ در روم‌ به‌ مدت‌ دو سال‌، خاتمه‌ مي‌يابد (30:28). به‌ همين‌ دليل‌ عقيدة‌ عمومي‌ بر آن‌ است‌ كه‌ زمان‌ نگارش‌ اين‌ كتاب‌ با زنداني‌ شدن‌ پولس‌ يعني‌ سال‌ 63 ميلادي‌ همزمان‌ است‌، زيرا با توجه‌ به‌ اينكه‌ بخش‌ بزرگي‌ از كتاب‌ به‌ داستان‌ زنداني‌ شدن‌ پولس‌ اختصاص‌ دارد (بابهاي‌ 21-28)، اگر چنانچه‌ كتاب‌ پس‌ از اين‌ تاريخ‌ نوشته‌ شده‌ بود، بعيد به‌ نظر مي‌رسد كه‌ نويسنده‌ از ذكر نتيجة‌ رأي‌ دادگاه‌ خودداري‌ كرده‌ باشد.
لوقا
از لوقا اطلاع‌ چنداني‌ در دست‌ نيست‌ (نگاه‌ كنيد به‌ توضيح‌ ابتداي‌ انجيل‌ لوقا). از كولسيان‌ 11:4و14 چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ لوقا غيريهودي‌ باشد؛ كه‌ در اين‌ صورت‌ در بين‌ نويسندگان‌ كتاب‌مقدس‌ او تنها نويسنده‌اي‌ خواهد بود كه‌ غير يهودي‌ بوده‌ است‌.
تاريخ‌ نگار معروف‌ كليسا، «يوسيبيوس‌» معتقد است‌ كه‌ لوقا اهل‌ انطاكيه‌ بوده‌: «رَمزي‌»، يكي‌ از دانشمندان‌ معاصر و متخصص‌ رسالات‌ پولس‌، عقيده‌ دارد كه‌ لوقا اهل‌ فيليپي‌ بوده‌ است‌.
لوقا معروف‌ است‌ به‌ اينكه‌ شخصي‌ بوده‌ تحصيل‌ كرده‌ و بافرهنگ‌. او به‌ زبان‌ و فرهنگ‌ عبري‌ و يوناني‌ تسلط‌ داشته‌ است‌. شغل‌ او طبابت‌ بوده‌ است‌.
اولين‌ جايي‌ كه‌ در مورد او مطلبي‌ مي‌خوانيم‌، آنجاست‌ كه‌ او پولس‌ را از «تروآس‌» به‌ فيليپي‌ مي‌آورد. لوقا به‌ مدت‌ 6 سال‌ در كليساي‌ نوبنياد فيليپي‌ مقام‌ رهبري‌ داشته‌ است‌. از آن‌ پس‌ او پولس‌ را در سفرهايش‌ همراهي‌ مي‌كرده‌ است‌ (اعمال‌ رسولان‌ 10:16؛ 40:16؛ 6:20). در اين‌ آيات‌، ضمير اول‌ شخص‌ جمع‌ «ما» زياد بكار رفته‌ كه‌ صحبت‌ از حضور لوقا مي‌كند.
تاريخ‌ نگاري‌ وقايع‌
اطلاعي‌ كه‌ از رويدادهاي‌ كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ داريم‌، آنقدر زياد نيست‌ تا بتوانيم‌ تمام‌ وقايع‌ را بترتيب‌ زماني‌ ثبت‌ كنيم‌، اما مي‌توان‌ بطور تخميني‌ اكثر آنان‌ را بترتيب‌ ارائه‌ داد. مرگ‌ هيروديس‌ (اعمال‌ 23:12)، در سال‌ 44 ميلادي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌. ورود پولس‌ به‌ اورشليم‌ همزمان‌ است‌ با شهيد شدن‌ يعقوب‌ به‌ دست‌ هيروديس‌ (30:11-2:12)؛ و عزيمت‌ پولس‌ از اورشليم‌ درست‌ پس‌ از مرگ‌ هيروديس‌ صورت‌ مي‌گيرد (23:12، 25). با توجه‌ به‌ اين‌ رويدادها، چنين‌ بنظر مي‌رسد كه‌ آن‌ ديداري‌ كه‌ پولس‌ پس‌ از چهارده‌ سال‌ پس‌ از ايمان‌ آوردنش‌ از اورشليم‌ بعمل‌ مي‌آورد (غلاطيان‌ 1:2)، بايد همين‌ ديدار باشد.
اگر چنين‌ باشد، با توجه‌ به‌ اينكه‌ يهوديان‌ قسمتي‌ از سال‌ را بعنوان‌ شروع‌ يا خاتمة‌ سال‌ در نظر مي‌گرفتند، آن‌ «چهارده‌ سال‌» مذكور در غلاطيان‌ درواقع‌ بايد 13 سال‌ و يا كمتر بوده‌ باشد. به‌ اين‌ ترتيب‌ ايمان‌ آوردن‌ پولس‌ بايد حدود 31 الي‌ 32 ميلادي‌ بوده‌ باشد.
تاريخهايي‌ كه‌ در زير آمده‌ بطور تقريبي‌ است‌ و بين‌ سالهاي‌ 30 و 60 ميلادي‌ كه‌ تاريخ‌ موثق‌ انتصاب‌ «فستوس‌» به‌ عنوان‌ والي‌ در قيصريه‌ است‌ (24:27)، قرار دارد.
تشكيل‌ كليسا در اورشليم‌، باب‌ 2.........................................................................30 ميلادي‌
سنگسار شدن‌ استيفان‌، پراكنده‌ شدن‌ كليسا، بابهاي‌ 7 و 8..............................31 يا 32 ميلادي‌
ايمان‌ آوردن‌ پولس‌، باب‌ 9.........................................................................31 يا 32 ميلادي‌
اولين‌ ديدار پولس‌ از اورشليم‌ پس‌ از ايمان‌ آوردنش‌.......................................34 يا 35 ميلادي‌
ايمان‌ آوردن‌ كرنيليوس‌ غير يهودي‌، باب‌ 10............................................بين‌ 34 و 35 ميلادي‌
استقبال‌ از غيريهوديان‌ در انطاكيه‌، باب‌ 11..............................................درحدود 42 ميلادي‌
ديدار دوم‌ پولس‌ از اورشليم‌ (11:27-30)...........................................................44 ميلادي‌
اولين‌ سفر بشارتي‌ پولس‌، غلاطيه‌، بابهاي‌ 13 و 14.........................................48-45 ميلادي‌
شوراي‌ اورشليم‌، باب‌ 15.....................................................................درحدود 50 ميلادي‌
دومين‌ سفر بشارتي‌ پولس‌، يونان‌، بابهاي‌ 16 و 17 و 18.................................50-53 ميلادي‌
سومين‌ سفر بشارتي‌، افسس‌، بابهاي‌ 19 و 20...............................................54 - 57 ميلادي‌
پولس‌ وارد افسس‌ مي‌شود، باب‌ 19.....................................................................54 ميلادي‌
پولس‌ افسس‌ را ترك‌ مي‌كند (در ماه‌ ژوئن‌) (اول‌ قرنتيان‌ 16:8)...............................57 ميلادي‌
پولس‌ در مكادونيه‌، (تابستان‌ و پاييز) (اول‌ قرنتيان‌ 16 :5- 8)................................57 ميلادي‌
پولس‌ در قرنتس‌، سه‌ ماه‌ زمستان‌ (اعمال‌ 20 : 2 - 3)....................................57 - 58 ميلادي‌
پولس‌ فيليپي‌ را ترك‌ مي‌كند (ماه‌ آوريل‌) (اعمال‌ 20 : 6).........................................58 ميلادي‌
پولس‌ وارد اورشليم‌ مي‌شود (ماه‌ ژوئن‌) (اعمال‌ 20 : 16).......................................58 ميلادي‌
پولس‌ در قيصريه‌ (بابهاي‌ 24 ، 25 و 26)......................تابستان‌ 58 ميلادي‌ تا پاييز 60 ميلادي‌
پولس‌ به‌ روم‌ سفر مي‌كند (بابهاي‌ 27 و 28)......................................زمستان‌ 60 - 61 ميلادي‌
پولس‌ در روم‌، 2 سال‌.................................................................................61 - 63 ميلادي‌
  • مطالعه 947 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 صعود مسیح به آسمان؛ انتخاب متیاس