كتاب اول سموئیل

  • مطالعه 1781 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « كتاب دوم سموئیل كتاب روت »