كتاب اول سموئیل

  • مطالعه 1188 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « كتاب دوم سموئیل كتاب روت »