كتاب امثال سلیمان

  • مطالعه 1806 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « كتاب جامعه كتاب مزامیر »