3 لباش فاخر یهوشع

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب زکریا)لباس‌ فاخر يهوشع
‌ به‌ حضور فرشته‌ خداوند ايستاده‌ بود وشيطان‌ به‌ دست‌ راست‌ وي‌ ايستاده‌، تا با او مخاصمه‌ نمايد. 2 و خداوند به‌ شيطان‌ گفت‌: «اي‌ شيطان‌ خداوند تو را نهيب‌ نمايد! خداوند كه‌ اورشليم‌ را برگزيده‌ است‌ تو را نهيب‌ نمايد. آيا اين‌ نيم‌سوزي‌ نيست‌ كه‌ از ميان‌ آتش‌ ربوده‌ شده‌ است‌؟» 3 و يَهُوشعْ به‌ لباس‌ پليد ملبّس‌ بود و به‌ حضور فرشته‌ ايستاده‌ بود. 4 و آناني‌ را كه‌ به‌ حضور وي‌ ايستاده‌ بودند خطاب‌ كرده‌، گفت‌: «لباس‌ پليد را از برش‌ بيرون‌ كنيد.» و او را گفت‌: «ببين‌ عصيانت‌ را از تو بيرون‌ كردم‌ و لباس‌ فاخر به‌ تو پوشانيدم‌.» 5 و من‌ گفتم‌ كه‌ عمامه‌ طاهر بر سرش‌ بگذارند. پس‌ عمامه‌ طاهر بر سرش‌ گذاردند و او را به‌ لباس‌ پوشانيدند و فرشته‌ خداوند ايستاده‌ بود.
6 و فرشته‌ خداوند يَهُوشَعْ را اعلام‌ نموده‌، گفت‌: 7 «يهوه‌ صبايوت‌ چنين‌ مي‌فرمايد: اگر به‌ طريق‌هاي‌ من‌ سلوك‌ نمايي‌ و وديعت‌ مرا نگاه‌ داري‌ تو نيز خانه‌ مرا داوري‌ خواهي‌ نمود و صحن‌هاي‌ مرا محافظت‌ خواهي‌ كرد و تو را در ميان‌ آناني‌ كه‌ نزد من‌ مي‌ايستند بار خواهم‌ داد. 8 پس‌ اي‌ يَهُوشَعْ رئيس‌ كَهَنه‌ بشنو تو و رفقايت‌ كه‌ به‌ حضور تو مي‌نشينند، زيرا كه‌ ايشان‌ مردان‌ علامت‌ هستند. (بشنويد) زيرا كه‌ اينك‌ من‌ بنده‌ خود شاخه‌ را خواهم‌ آورد. 9 و همانا آن‌ سنگي‌ كه‌ به‌ حضور يَهُوشَع‌ مي‌گذارم‌، بر يك‌ سنگ‌ هفت‌ چشم‌ مي‌باشد. اينك‌ يهوه‌ صبايوت‌ مي‌گويد كه‌ من‌ نقش‌ آن‌ را رقم‌ خواهم‌ كرد و عصيان‌ اين‌ زمين‌ را در يك‌ روز رفع‌ خواهم‌ نمود. 10 و يهوه‌ صبايوت‌ مي‌گويد كه‌ هر كدام‌ از شما همساية‌خود را زير مَوْ و زير انجير خويش‌ دعوت‌ خواهيد نمود.»
ترجمه تفسیری


رؤياي كاهن اعظم
سپس خداوند در رؤيا، يهوشع ، كاهن اعظم را به من نشان داد كه در حضور فرشته خداوند ايستـاده بـود. شيطان نيـز آنجا در سمت راست فرشتـه ايستاده بود و تهمت هاي زيادي به يهوشع مي زد.
2 فرشته خداوند به شيطان گفت : «اي شيطان ، خداوند تو را محكوم كند. خداوند كه اورشليم رابراي خود برگزيده است تو را محكوم كند. يهوشع مانند چوب نيم سوخته اي است كه از ميان آتش بيرون كشيده شده باشد.»
3 يهوشع با لباس كثيف در حضور فرشته خداوند ايستاده بود.
4 فرشته به كساني كه آنجا ايستاده بودند گفت : «لباس كثيف او را از تنش درآوريد.» بعد رو به يهوشع كرده ، گفت : «ببين ، گناهان تو را برداشته ام و اينك اين لباس نو را به تو مي پوشانم .»
5و6 سپس گفت : «يك عمامه تميز هم بر سرش بگذاريد.» درحاليكه فرشته خداوند ايستاده بود به او يك عمامه تميز هم دادند.
آنگاه فرشته خطاب به يهوشع گفت 7 كه خداوند قادر متعال چنين مي فرمايد: «اگر از قوانين من اطاعت كني و هر آنچه به تو مي گويم انجام دهي ، تو را سرپرست خانه خود مي سازم و به تو اجازه مي دهم مثل اين فرشته ها به حضور من بيايي . 8 اي يهوشع كاهن اعظم و اي همه كاهنان ، به من گوش دهيد! شما نشانه اي هستيد از آنچه در آينده واقع خواهد شد: من خدمتگزار خود را كه «شاخه » ناميده مي شود خواهم آورد، 9 و در يك روز گناه اين سرزمين را رفع خواهم كرد. اين را من بر آن سنگ هفت پهلو كه مقابل يهوشع گذاشته ام حك خواهم نمود.
10 «هنگامي كه آن روز فرا رسد هر يك از شما همسايه خود را دعوت خواهـد كـرد تا بيايـد و در زيـر درختان انگور و انجيرتان در صلح و صفا بنشيند.»

راهنماباب‌ 3 . رؤياي‌ يَهوشع‌، رئيس‌ كهنه‌

اين‌ رؤيا دربرگيرندة‌ پيش‌ بيني‌ مربوط‌ به‌ كفارة‌ مسيح‌ مي‌باشد. يهوشع‌، رئيس‌ كهنه‌ به‌ لباس‌ پليدي‌ ملبس‌ بود كه‌ اشاره‌اي‌ است‌ سمبوليك‌ به‌ گناه‌ قوم‌. لباس‌ پليد يهوشع‌ از او بيرون‌ آورده‌ مي‌شود كه‌ به‌ معني‌ آمرزيده‌ شدن‌ گناه‌ قوم‌ و ايمان‌ به‌ خداوند مي‌باشد. اين‌ موضوع‌ تصويري‌ است‌ از زماني‌ كه‌ گناهان‌ بشر «در يك‌ روز» (آية‌ 9)، رفع‌ خواهد شد. با آمدن‌ «شاخه‌» در خاندان‌ داود (مسيح‌) و «نيزه‌ خوردن‌» او (12 : 10)، «چشمه‌اي‌ بجهت‌ گناه‌ مفتوح‌ خواهد شد» (13 : 1 رجوع‌ كنيد به‌ ذيل‌ 1:13-9).

 

  • مطالعه 1703 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %654 %1394 %14:%بهمن