10 تفقد از یهودا

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب زکریا)



تفقد از يهودا
باران‌ را در موسم‌ بارانِ آخر از خداوند بطلبيد. از خداوند كه‌ برقها را مي‌سازد و او به‌ ايشان‌ باران‌ فراوان‌ هركس‌ در زمينش‌ گياه‌ خواهد بخشيد. 2 زيرا كه‌ تَرافيم‌ سخن‌ باطل‌ مي‌گويند و فالگيران‌ رؤياهاي‌ دروغ‌ مي‌بينند و خوابهاي‌ باطل‌ بيان‌ مي‌كنند و تسلّي‌ بيهوده‌ مي‌دهند، از اين‌ جهت‌ مثل‌ گوسفندان‌ آواره‌ مي‌باشند و از نبودن‌ شبان‌ ذليل‌ مي‌گردند. 3 خشم‌ من‌ بر شبانان‌ مشتعل‌ شده‌ است‌ و به‌ بزهاي‌ نر عقوبت‌ خواهم‌ رسانيد زيرا كه‌ يهوه‌ صبايوت‌ از گله‌ خود يعني‌ از خاندان‌ يهودا تفقّد خواهد نمود و ايشان‌ را مثل‌ اسب‌ جنگي‌ جلال‌ خود خواهد گردانيد. 4 از او سنگ‌ زاويه‌ و از او ميخ‌ و از او كمان‌ جنگي‌ و از او همه‌ ستمكاران‌ با هم‌ بيرون‌ مي‌آيند. 5 و ايشان‌ مثل‌ جبّاران‌ (دشمنان‌ خود را) در گِل‌ كوچه‌ها در عرصه‌ جنگ‌ پايمال‌ خواهند كرد و محاربه‌ خواهند نمود زيرا خداوند با ايشان‌ است‌ و اسب‌ سواران‌ خجل‌ خواهند گرديد.
6 و من‌ خاندان‌ يهودا را تقويت‌ خواهم‌ كرد و خاندان‌ يوسف‌ را خواهم‌ رهانيد و ايشان‌ را به‌ امنيّت‌ ساكن‌ خواهم‌ گردانيد، زيرا كه‌ بر ايشان‌ رحمت‌ دارم‌ و چنان‌ خواهند بود كه‌ گويا ايشان‌ را ترك‌ ننموده‌ بودم‌، زيرا يهوه‌ خداي‌ ايشان‌ من‌ هستم‌؛ پس‌ ايشان‌ را اجابت‌ خواهم‌ نمود. 7 و بني‌افرايم‌ مثل‌ جبّاران‌ شده‌، دل‌ ايشان‌ گويا از شراب‌ مسرور خواهد شد و پسران‌ ايشان‌ چون‌ اين‌ را بينند، شادي‌ خواهند نمود و دل‌ ايشان‌ در خداوند وجد خواهد كرد. 8 و ايشان‌ را صدا زده‌، جمع‌ خواهم‌ كرد زيرا كه‌ ايشان‌ را فديه‌ داده‌ام‌ و افزوده‌ خواهند شد، چنانكه‌ در قبل‌ افزوده‌ شده‌ بودند. 9 و ايشان‌ را در ميان‌ قوم‌ها خواهم‌ كاشت‌ و مرا در مكان‌هاي‌ بعيد بياد خواهند آورد و با پسران‌ خود زيست‌ نموده‌، مراجعت‌ خواهند كرد. 10 و ايشان‌ را از زمين‌ مصر باز خواهم‌ آورد و از اَشّور جمع‌ خواهم‌ نمود و به‌ زمين‌ جِلْعاد و لبنان‌ داخل‌ خواهم‌ ساخت‌ و آن‌ گنجايش‌ ايشان‌ را نخواهد داشت‌. 11 و او از درياي‌ مصيبت‌ عبور نموده‌، امواج‌ دريا را خواهد زد و همه‌ ژرفيهاي‌ نهر خشك‌ خواهد شد و حشمت‌ اَشّور زايل‌ خواهد گرديد و عصاي‌ مصر نيست‌ خواهد شد. 12 و ايشان‌ را در خداوند قوّي‌ خواهم‌ ساخت‌ و در نام‌ او سالك‌ خواهند شد. قول‌ خداوند اين‌ است‌.
ترجمه تفسیری


نجات يهودا
در فصـل بهار از خداوند بخواهيد باران بباراند، زيرا اوست كه ابرها را مي فرستد و باران را به فراواني مي باراند تا مزارع ، حاصلخيز شوند. 2 بتها و فالگيران نمي توانند چنين درخواستي را اجابت كنند. رؤياهايي كه فالگيران مي بينند و خوابهايي كه تعبير مي كنند دروغ محض است و باعث گمراهي مردم مي شود. تسلي اي كه آنها مي دهند بي فايده است . يهودا و اسرائيل مثل گوسفندان گمشده ، سرگردان و آواره شده اند زيرا رهبري ندارند كه آنها را هدايت كند.
3 خداوند مي فرمايد: «خشم من بر كساني كه بر شما حكومت مي كنند شعله ور شده است . من اين بزهاي نر را تنبيه خواهم كرد. من كه خداوند قادر متعال هستم آمده ام تا از گله خود يهودا مراقبت نموده ايشان را چون اسب جنگي ، نيرومند سازم . 4 از ميان قبيله يهودا، حكام ، فرمانروايان و فرماندهاني برخواهند خاست تا قوم مرا رهبري كنند. 5 ايشان با دليري دشمنان خود را مثل گل كوچه ها لگدمال خواهند كرد و آنها را در جنگ شكست خواهند داد، زيرا من با ايشان هستم .
6 «يهودا را تقويت خواهم كرد و اسرائيل را نجات خواهم بخشيد. بر آنها رحمت نموده ايشان را به وطنشان بازخواهم گرداند. وضعيت آنها طوري خواهد بود كه گويي هرگز ايشان را ترك نكرده ام . من خداوند، خداي ايشان هستم و دعاي ايشان را اجابت خواهم كرد. 7 آنها مثل جنگجوياني شجاع خواهند بود. دلشان چنان شاد خواهد شد كه گويي مست شرابند. فرزندانشان اين بركات را به ياد آورده خوشحال خواهند شد. دل ايشان از آنچه خداوند انجام داده است شاد خواهد گرديد. 8 ايشان را فراخوانده ، دور هم جمع خواهم كرد. من آنها را نجات خواهم داد و ايشان مثل گذشته زياد خواهند شد. 9 هر چند ايشان را مثل بذر در ميان قومها پراكنده ساخته ام ، ولي آنها در آنجا مرا به ياد خواهند آورد. آنها با فرزندانشان زنده مانده به وطن خود برخواهند گشت . 10 آنها را از مصر و آشور باز مي گردانم و به زمين جلعاد و لبنان مي آورم و ايشان تمام آن سرزمين را پر خواهند ساخت . 11 وقتي از ميان درياي مشكلات عبور مي كنند من امواج را كنار زده اعماق دريا را خشك خواهم كرد. آشور مغرور، پسـت خواهد شد و مصر قدرتمند، قدرت خـود را از دست خواهد داد.»
12 خداوند مي فرمايد: «قدرت خود را به قوم خود مي بخشم و آنها را قوي مي سازم و ايشان از من پيروي خواهند كرد.»

راهنما


باب‌ 10 نبوتي‌ است‌ از احياي‌ قوم‌ پراكندة‌ خدا. در آن‌ زمان‌ فقط‌ اقليت‌ معدودي‌ بازگشته‌ بودند.

  • مطالعه 1677 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %657 %1394 %14:%بهمن