2 جواب خداوند

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب حبقوق)جواب‌ خداوند
بر ديده‌بانگاه‌ خود مي‌ايستم‌ و بر برج‌ برپا مي‌شوم‌. و مراقب‌ خواهم‌ شد تا ببينم‌ كه‌ او به‌ من‌ چه‌ خواهد گفت‌ و درباره‌ شكايتم‌ چه‌ جواب‌ خواهد داد. 2 پس‌ خداوند مرا جواب‌ داد و گفت‌: رؤيا را بنويس‌ و آن‌ را بر لوحها چنان‌ نقش‌ نما كه‌ دونده‌ آن‌ را بتواند خواند. 3 زيرا كه‌ رؤيا هنوز براي‌ وقتِ معيّن‌ است‌ و به‌ مقصد مي‌شتابد و دروغ‌ نمي‌گويد. اگر چه‌ تأخير نمايد برايش‌ منتظر باش‌ زيرا كه‌ البتّه‌ خواهد آمد و درنگ‌ نخواهد نمود. 4 اينك‌ جان‌ مرد متكبّر در او راست‌ نمي‌باشد، امّا مرد عادل‌ به‌ ايمان‌ خود زيست‌ خواهد نمود. 5 به‌ درستي‌ كه‌ شراب‌ فريبنده‌ است‌ و مرد مغرور آرامي‌ نمي‌پذيرد، كه‌ شهوت‌ خود را مثل‌ عالم‌ اموات‌ مي‌افزايد و خودش‌ مثل‌ موت‌، سير نمي‌شود. بلكه‌ جميع‌ امّت‌ها را نزد خود جمع‌ مي‌كند و تمامي‌ قوم‌ها را براي‌ خويشتن‌ فراهم‌ مي‌آورد. 6 پس‌ آيا جميع‌ ايشان‌ بر وي‌ مَثَلي‌ نخواهند زد و معمّاي‌ طعن‌آميز بر وي‌ (نخواهند آورد)؟ و نخواهند گفت‌: واي‌ بر كسي‌ كه‌ آنچه‌ را كه‌ از آن‌ وي‌ نيست‌ مي‌افزايد؟ تا به‌ كي‌؟ و خويشتن‌ را زير بار رهنها مي‌نهد. 7 آيا گزندگان‌ بر تو ناگهان‌ برنخواهند خاست‌ و آزارندگانت‌ بيدار نخواهند شد و تو را تاراج‌ نخواهند نمود؟ 8 چونكه‌ تو امّت‌هاي‌بسياري‌ را غارت‌ كرده‌اي‌، تمامي‌ بقيّه‌ قوم‌ها تو را غارت‌ خواهند نمود، به‌ سبب‌ خون‌ مردمان‌ و ظلمي‌ كه‌ بر زمين‌ و شهر و جميع‌ ساكنانش‌ نموده‌اي‌.
9 واي‌ بر كسي‌ كه‌ براي‌ خانه‌ خود بدي‌ را كسب‌ نموده‌ است‌ تا آشيانه‌ خود را بر جاي‌ بلند ساخته‌، خويشتن‌ را از دست‌ بلا برهاند. 10 رسوايي‌ را به‌ جهت‌ خانه‌ خويش‌ تدبير كرده‌اي‌ به‌ اينكه‌ قوم‌هاي‌ بسيار را قطع‌ نموده‌ و بر ضدّ جان‌ خويش‌ گناه‌ ورزيده‌اي‌. 11 زيراكه‌ سنگ‌ از ديوار فرياد برخواهد آورد و تير از ميان‌ چوبها آن‌ را جواب‌ خواهد داد. 12 واي‌ بر كسي‌ كه‌ شهري‌ به‌ خون‌ بنا مي‌كند و قريه‌اي‌ به‌ بي‌انصافي‌ استوار مي‌نمايد. 13 آيا اين‌ از جانب‌ يهوه‌ صبايوت‌ نيست‌ كه‌ قوم‌ها براي‌ آتش‌ مشقّت‌ مي‌كشند و طوايف‌ براي‌ بطالت‌ خويشتن‌ را خسته‌ مي‌نمايند؟ 14 زيرا كه‌ جهان‌ از معرفت‌ جلال‌ خداوند مملّو خواهد شد به‌ نحوي‌ كه‌ آبها دريا را مستور مي‌سازد.
15 واي‌ بر كسي‌ كه‌ همسايه‌ خود را مي‌نوشاند و بر تو كه‌ زهر خويش‌ را ريخته‌، او را نيز مست‌ مي‌سازي‌ تا برهنگي‌ او را بنگري‌. 16 تو از رسوايي‌ به‌ عوض‌ جلال‌ سير خواهي‌ شد. تو نيز بنوش‌ و غلفه‌ خويش‌ را منكشف‌ ساز. كاسه‌ دست‌ راست‌ خداوند بر تو وارد خواهد آمد و قي‌ رسوايي‌ بر جلال‌ تو خواهد بود. 17 زيرا ظلمي‌ كه‌ بر لُبْنان‌ نمودي‌ و هلاكت‌ حيوانات‌ كه‌ آنها را ترسانيده‌ بود، تو را خواهد پوشانيد. به‌ سبب‌ خون‌ مردمان‌ و ظلمي‌ كه‌ بر زمين‌ و شهر و بر جميع‌ ساكنانش‌ رسانيدي‌. 18 از بُتِ تراشيده‌ چه‌ فايده‌است‌ كه‌ سازنده‌ آن‌، آن‌ را بتراشد يا از بت‌ ريخته‌ شده‌ و معلّم‌ دروغ‌، كه‌ سازنده‌ آن‌ بر صنعت‌ خود توكّل‌ بنمايد و بتهاي‌ گُنگ‌ را بسازد. 19 واي‌ بر كسي‌ كه‌ به‌ چوب‌ بگويد بيدار شو و به‌ سنگِ گنگ‌ كه‌ برخيز! آيا مي‌شود كه‌ آن‌ تعليم‌ دهد؟ اينك‌ به‌ طلا و نقره‌ پوشيده‌ مي‌شود لكن‌ در اندرونش‌ مطلقاً روح‌ نيست‌. 20 امّا خداوند در هيكل‌ قُدس‌ خويش‌ است‌ پس‌ تمامي‌ جهان‌ به‌ حضور وي‌ خاموش‌ باشد.
ترجمه تفسیری


اكنون از برج ديده بانـي خـود بالا مي روم و منتظر مي مانم تا ببينم خداوند به شكايت من چه جواب مي دهد.

جواب خداوند
2 خداوند به من فرمود: «آنچه را به تو نشان مي دهم با خطي درشت و خوانا بر تخته سنگي بنويس تا هركس بتواند با يك نگاه آن را بخواند. 3 اگر چه آنچه به تو نشان مي دهم در حال حاضر اتفاق نمي افتد، ولي مطمئن باش كه سرانجام در وقت معين بوقوع خواهد پيوست . هر چند تا وقوع آن ، مدت زيادي طول بكشد، ولي منتظر آن باش ، زيرا وقوع آن حتمي و بدون تأخير خواهد بود. 4 اين را بدان كه بدكاران نابود خواهند شد زيرا به خود متكي هستند، اما درستكاران زنده خواهند ماند زيرا به خدا ايمان دارند. »
5 بدرستي كه ثروت ، خيانتكار است و اين بابلي هاي متكبر را به دام خواهد انداخت . آنها با حرص و ولع ، مانند مرگ ، قومها را يكي پس ازديگري به كام خود مي كشند و اسير مي سازند و هرگز سير نمي شوند. 6 اما زماني خواهد آمد كه همه اين اسيرشدگان آنها را تمسخر كرده ، خواهند گفت : «اي كساني كه مال و ثروت مردم را بزور از چنگشان درآورده ايد، اينك به سزاي ستمگريها و غارتگريهاي خود مي رسيد.»
7 اي كساني كه بر ديگران ظلم كرده ايد، طلبكارانتان ناگهان برخاسته ، بر سرتان خواهند ريخت و شما را كه درمانده شده ايد غارت خواهند كرد. 8 بسياري از قومها را غارت كرديد و حال ، بقيه قومها شما را غارت خواهند كرد، زيرا خون مردم را ريختيد و سرزمينها و شهرها را با مردمش نابود كرديد.
9 واي بر شما كه از راههاي نادرست ثروت اندوخته ايد تا زندگي امن و راحتي داشته باشيد. 10 واي بر شما كه قومها را نابود كرده ايد، زيرا ننگ و نابودي براي خود به بار آورده ايد. 11 حتي سنگهاي ديوار و تيرهاي سقف خانه تان بر ضد شما فرياد برمي آورند!
12 واي بر شما كه شهرها را با پولي كه از راه آدمكشي و غارت به دست آورده ايد، مي سازيد؛ 13 زيرا دارايي خدانشناسان دود شده ، به هوا مي رود و دسترنج آنها نابود مي گردد. خداوند قادر متعال چنين مقرر كرده است .
14 همانگونه كه آبها دريا را پر مي سازند، زماني خواهد رسيد كه درك و شناخت عظمت خداوند، جهان را پر خواهد ساخت .
15 واي بر شما كه همسايگان خود را در زير ضربه هايتان مانند آدمهاي مست ، بيحال و گيج مي كنيد و در آن حال از رسوايي آنها لذت مي بريد. 16 بزودي شكوه و جلال خود شما به ننگ و رسوايي تبديل خواهد شد و شما پياله داوري خداوند را خواهيد نوشيد و گيج شده ، به زمين خواهيد افتاد. 17 جنگلهاي لبنان را از بين برديد، اكنون خود شما نابود خواهيد شد! حيوانات آنجا را به وحشت انداخته كشتيد، پس حال ، براي تمام آدمكشي ها و ظلم و ستمي كه در سرزمينها و شهرها كرديد، وحشت زده كشته خواهيد شد.
18 از پرستش بتهايي كه به دست انسان ساخته شده اند چه فايده اي برديد؟ آيا آنها توانستند چيزي به شما ياد دهند؟ چقدر نادان بوديد كه به ساخته دست خودتان توكل كرديد! 19 واي بر آناني كه از بتهاي چوبين و بي جان خود مي خواهند كه به پا خيزند و ايشان را نجات دهند! و از سنگهاي بي زبان انتظار دارند كه سخن بگويند و ايشان را راهنمايي كنند! بيرون بتها با طلا و نقره پوشانيده شده است ، ولي در درونشان نفسي نيست .
20 خداوند در خانه مقدس خويش است ؛ پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد.

راهنما

باب‌هاي‌ 1 : 12 - 2 : 20 . نالة‌ مجدد حبقوق‌
هر چند حبقوق‌ مي‌پذيرد كه‌ يهودا بخاطر گناهانش‌ سزاوار مجازات‌ و تأديب‌ است‌، اما در عين‌ حال‌ بدنبال‌ يافتن‌ ديد روشني‌ نسبت‌ به‌ اين‌ قضيه‌ مي‌باشد.
پاسخ‌ خداوند به‌ او چنين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ آنها از عصيان‌ خود رجوع‌ نمايند، قدرت‌ كلدانيان‌ كه‌ خون‌ جميع‌ امت‌ها را مي‌مكند، درهم‌ شكسته‌ خواهد شد و قوم‌ خدا تمامي‌ جهان‌ را پر خواهد ساخت‌.
  • مطالعه 1250 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %650 %1394 %14:%بهمن