6 واي بر ايمنان

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب عاموس)واي‌ بر ايمنان‌
واي‌ بر آناني‌ كه‌ در صهيون‌ ايمن‌ و دركوهستان‌ سامره‌ مطمئّن‌ هستند كه‌ نُقَباي‌ امّت‌هاي‌ اوّلي‌ كه‌ خاندان‌ اسرائيل‌ نزد آنها آمدند، مي‌باشند. 2 به‌ كَلْنَه‌ عبور كنيد و ملاحظه‌ نماييد و از آنجا به‌ حمات‌ بزرگ‌ برويد و به‌ جَتِّ فلسطينيان‌ فرود آييد؛ آيا آنها از اين‌ ممالك‌ نيكوتر است‌ يا حدود ايشان‌ از حدود شما بزرگتر؟ 3 شما كه‌ روز بلا را دور مي‌كنيد و مَسْنَدظلم‌ را نزديك‌ مي‌آوريد. 4 كه‌ بر تختهاي‌ عاج‌ مي‌خوابيد و بر بسترها دراز مي‌شويد و بره‌ها را از گله‌ و گوساله‌ها را از ميان‌ حظيره‌ها مي‌خوريد. 5 كه‌ با نغمه‌ بربط‌ مي‌سراييد و آلات‌ موسيقي‌ را مثل‌ داود براي‌ خود اختراع‌ مي‌كنيد. 6 و شراب‌ را از كاسه‌ها مي‌نوشيد و خويشتن‌ را به‌ بهترين‌ عطريات‌ تدهين‌ مي‌نماييد، اما به‌ جهت‌ مصيبت‌ يوسف‌ غمگين‌ نمي‌شويد. 7 بنابراين‌ ايشان‌ الا´ن‌ با اسيران‌ اول‌ به‌ اسيري‌ خواهند رفت‌ و صداي‌ عيش‌كنندگان‌ دور خواهد شد.
8 خداوند يَهُوَه‌ به‌ ذات‌ خود قسم‌ خورده‌ و يَهُوَه‌ خداي‌ لشكرها فرموده‌ است‌ كه‌ من‌ از حشمت‌ يعقوب‌ نفرت‌ دارم‌ و قصرهايش‌ نزد من‌ مكروه‌ است‌. پس‌ شهر را با هر چه‌ در آن‌ است‌ تسليم‌ خواهم‌ نمود. 9 و اگر ده‌ نفر در يك‌ شهر باقي‌ مانده‌ باشند ايشان‌ خواهند مرد. 10 و چون‌ خويشاوندان‌ و دفن‌كنندگان‌ كسي‌ را بردارند تا استخوانها را از خانه‌ بيرون‌ برند آنگاه‌ به‌ كسي‌ كه‌ در اندرون‌ خانه‌ باشد خواهند گفت‌: آيا ديگري‌ نزد تو هست‌؟ او جواب‌ خواهد داد كه‌ نيست‌. پس‌ خواهند گفت‌: ساكت‌ باش‌ زيرا نام‌ يَهُوَه‌ نبايد ذكر شود. 11 زيرا اينك‌ خداوند امر مي‌فرمايد و خانه‌ بزرگ‌ به‌ خرابيها و خانه‌ كوچك‌ به‌ شكافها تلف‌ مي‌شود. 12 آيا اسبان‌ بر صخره‌ مي‌دوند يا آن‌ را با گاوان‌ شيار مي‌كنند؟ زيرا كه‌ شما انصاف‌ را به‌ حنظل‌ و ثمره‌ عدالت‌ را به‌ افسنتين‌ مبدّل‌ ساخته‌ايد. 13 و به‌ ناچيز شادي‌ مي‌كنيد و مي‌گوييد آيا با قوّت‌ خويش‌ شاخها براي‌ خود پيدا نكرديم‌؟ 14 زيرا يَهُوَه‌ خداي‌ لشكرها مي‌گويد: اينك‌ اي‌ خاندان‌ اسرائيل‌ من‌ به‌ ضد شما امّتي‌ برمي‌انگيزانم‌ كه‌ شما را از مدخل‌ حمات‌ تا نهر عَرَبَه‌ به‌ تنگ‌ خواهند آورد.
ترجمه تفسيري


ويراني اسرائيل
واي بر شما اي رهبران و بزرگان قوم اسرائيل كه در اورشليم و سامره وقت خود را به خوشگذراني و عياشي ميگذرانيد. اي شما كه احساس امنيت ميكنيد، 2 به كلنه برويد و ببينيد چه بر سر آن شهر آمده است. به حمات بزرگ برويد و از آنجا به جَت در سرزمين فلسطين. آنها از مملكت شما بهتر و بزرگتر بودند، ولي ببينيد چه بر سر آنها آمده است! 3 شما فكر مجازاتي را كه در انتظارتان است از خود دور ميكنيد، اما با اعمال خود روز داوري را نزديك ميسازيد. 4 بر تختهاي عاج دراز ميكشيد، اطرافتان را از وسايل خوشگذراني پر ميكنيد و گوشت لذيذترين بره ها و مرغوبترين گوساله ها را ميخوريد. 5 مانند داود سرود ميسازيد و همراه با نواي بربط ميخوانيد.
6 كاسه كاسه شراب مينوشيد و با عطرهاي خوشبو، خود را معطر ميسازيد و به فكر برادران محتاج خود نيستيد. 7 بنابراين، شما جزو اولين كساني خواهيد بود كه به اسارت برده ميشوند. دوران عياشي شما به پايان خواهد رسيد.
8 خداوند، خداي قادر متعال به ذات خود قسم خورده و فرموده است: «من از تكبر اسرائيل نفرت دارم و از كاخهاي مجللش بيزارم، پس پايتخت آن را با هرچه در آن است به دشمنانش واگذار خواهم كرد.»
9 اگر ده نفر در يك خانه پنهان شده باشند، آنها هم نابود خواهند شد. 10 وقتي خويشاوند شخص مرده اي براي دفن جسد او بيايد، از تنها كسي كه در خانه زنده مانده است خواهد پرسيد: «آيا كس ديگري باقيمانده است؟» او جواب خواهد داد: «نه.» بعد آن خويشاوند خواهد گفت: «ساكت باش و نام خداوند را بر زبان نياور.»
11 خداوند دستور داده است كه خانه هاي بزرگ وكوچك با خاك يكسان شوند. 12 آيا ممكن است اسب روي صخره بدود؟ و يا گاو دريا را شخم بزند؟ تصور چنين عملي احمقانه است، ولي كاري كه شما ميكنيد احمقانه تر از آن است! شما حق را به باطل تبديل ميكنيد و انصاف را به كام مردم تلخ مينماييد. 13 به قدرت خود فخر ميكنيد، ولي فخر شما پوچ و بي اساس است. 14 خداوند، خداي قادر متعال ميفرمايد: «اي اسرائيل، قومي را بضد تو ميفرستم تا از مرز شمالي تا انتهاي مرز جنوبي يعني از حمات تا نهر عربه، تو را به تنگ آورد.»

راهنماباب‌ 6 . اسارت‌

عاموس‌ بارها و بارها شهوت‌ راني‌ بي‌قيد، عياشي‌هاي‌ مجلل‌ و آرامش‌ كاذب‌ سران‌ قوم‌ و ثروتمندان‌ را با مشقات‌ غيرقابل‌ تحملي‌ كه‌ در نتيجة‌ آنها، ايشان‌ را فرا خواهد گرفت‌، مقايسه‌ مي‌كند.

 

  • مطالعه 1602 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %635 %1394 %14:%بهمن